Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus handleiding

Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Handleiding voor de Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 24 pagina's.

Pagina: 1
4 1. VEILIGHEIDSMAATREGELEN Lees alle aanwijzingen door en bewaar deze veiligheidsmaatregelen. Misbruik van hetapparaatkan mogelijk leiden totverwondingen. In geval van verkeerd gebruik ofniet-inachtneming van de aanwijzingen, is de fabrikantnietaansprakelijk en kan de garantie komen te vervallen. De garantie komtte vervallen voor apparaten die nietwerken ofniet correctwerken omdatze nietonderhouden en/ofontkalktzijn. GEBRUIKSDOEL 1. Ditapparaatis alleen bedoeld om in hethuishouden gebruiktte worden. Hetapparaatis nietbedoeld voor gebruik in de volgende omgevingen, waarbij de garantie tevens nietvan toepassing is: – in personeelskantines van winkels, kantoren en andere werkomgevingen; – in boerderijen; – door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen; – bed and breakfast-omgevingen; 2. Uw apparaatis bedoeld voor privé-gebruik binnenshuis op een hoogte lager dan 3400 m. ELEKTRISCHE VOEDING 3. Sluithetapparaatalleen aan op een geaard stopcontact. De stroomvoorziening moetidentiek zijn aan de gegevens op het typeplaatje. Hetgebruik van een verkeerde aansluiting heefthet vervallen van de garantie totgevolg en kan gevaarlijk zijn. 4. Om brand, elektrische schokken en verwondingen te voorkomen, dompel hetstroomsnoer, de stekkers ofhetapparaatnietin water of andere vloeistoffen. Mors geen vloeistofop de stekker. Raak het stroomsnoer nooitmetnatte handen aan. Zorg ervoor datde watertank niette vol zit. 5. In geval van nood, verwijder de stekker directuithetstopcontact. 6. Trek de stekker uithetstopcontactals hetapparaatnietgebruikt wordt. 7. Om los te koppelen moetu de stekker uithetstopcontacttrekken. Trek nietaan hetsnoer om hetapparaatlos te koppelen. 8. Laathetsnoer nietover de rand van een tafel ofaanrechthangen en vermijd contactmethete oppervlakken en scherpe randen. Laathet snoer nietbungelen (struikelgevaar). Raak hetstroomsnoer nooit metnatte handen aan. 9. Gebruik hetapparaatnietmeteen beschadigd snoer ofbeschadigde stekker. Als hetstroomsnoer beschadigd is, moethetvervangen worden door de fabrikant, hetservice-agentschap van de fabrikant ofsoortgelijk gekwalificeerde personen om gevaren te voorkomen. Bedien geen apparaatdatstoringen heeftofbeschadigd is. Trek directde stekker uithetstopcontact. Retourneer hetbeschadigde apparaatnaar hetdichtstbijzijnde erkende servicecentrum dat aangewezen wordtdoor de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. 10. Als de stekker van hetapparaatnietpastop hetstopcontact, moetde stekker vervangen worden door een geschikte stekker door een after-sales servicecentrum dataangewezen wordt door de NESCAFÉ® Dolce Gusto® -hotline. GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN 11. Gebruik hetapparaataltijd op een effen, stabiel, hittebestendig oppervlak, buiten bereik van waterbronnen ofwaterspetters. 12. Gebruik hetapparaatnietzonder de lekbak en hetlekrooster, tenzij een zeer grote kop wordtgebruikt. Gebruik hetapparaat nietvoor de bereiding van heetwater. 13. Zethetapparaatnooitondersteboven. 14. Hetgebruik van accessoires wordtnietaanbevolen door de fabrikantvan hetapparaaten kan leiden totbrand, elektrische schok ofverwondingen. 15. Nietop ofin de buurtvan een heetgasfornuis ofelektrisch fornuis plaatsen, ofin een verwarmde oven. 16. Houd de vingers nietonder de uitloop tijdens de bereiding van een drank. 17. Raak de naald van de machinekop nietaan. 18. Draag hetapparaatnooitaan de extractiekop. 19. De capsulehouder is uitgerustmeteen permanente magneet. Plaats de capsulehouder nietin de buurtvan apparaten en voorwerpen die beschadigd kunnen worden door magneetkracht, zoals creditcards, USB-sticks en andere informatiedragers, videobanden, TV- en computermonitors met beeldbuizen, mechanische klokken, hoortoestellen en luide speakers. 20. Schakel hetapparaatnietuittijdens hetontkalkingsproces. Spoel de watertank en reinig hetapparaatom resten ontkalkingsmiddel te voorkomen. 21. Bij niet-gebruik gedurende langere periodes, als u op vakantie bentetc., moethetapparaatgeleegd en gereinigd en moetde stekker uithetstopcontactgetrokken worden. Spoel het apparaatvoordatu ditopnieuw gebruikt. Activeer het spoelproces voordatu uw apparaatopnieuw gebruikt. 22. Wij adviseren om NESCAFÉ® Dolce Gusto® capsules te gebruiken die ontworpen en getestzijn voor het NESCAFÉ® Dolce Gusto® apparaat. Ze zijn ontworpen voor onderlinge interactie – de interactie zorgtvoor de bekende kwaliteitvan NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Elke capsule is ontworpen voor de bereiding van een perfectkopje en kan niet opnieuw gebruiktworden. 23. Verwijder hete capsules nietmetde hand. Gebruik altijd de hendel van de capsulehouder om gebruikte capsules te verwijderen. 24. Plaats altijd de capsulehouder in hetapparaatvoor de bereiding van een drank. Haal de capsulehouder er pas uitals de indicator gestoptis metknipperen. Hetapparaatwerktniet als de capsulehouder nietgeplaatstis. 25. Apparaten die voorzien zijn van een vergrendelingshendel:
Pagina: 2
wanneer de vergrendelingshendel tijdens de koffiezetcyclus wordt geopend, kan ditleiden totbrandwonden. Open de vergrendelingshendel pas wanneer alle lampjes op hetapparaatniet meer knipperen. 26. Vul om gezondheidsredenen de watertank altijd metvers drinkwater. 27. Verwijder na gebruik van hetapparaataltijd de capsule en reinig de capsulehouder. Leeg en reinig dagelijks de lekbak en het capsulereservoir. Mensen meteen voedselallergie moeten het apparaatspoelen in overeenstemming metde reinigingsprocedure. 28. Hetoppervlak van hetverwarmingselementis nog warm na gebruik en verschillende plastic behuizingen kunnen nog enkele minuten warm aanvoelen na gebruik. 29. Patiënten metpacemakers ofdefibrillatoren: Houd de capsulehouder nietdirectboven de pacemaker ofdefibrillator. 30. Ditapparaatmag nietin een kastworden geplaatsttijdens gebruik. KINDEREN 31. Houd hetapparaaten hetsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Kinderen mogen nietmethetapparaatspelen. 32. Ditapparaatkan gebruiktworden door kinderen van 8 jaar en ouder en personen metverminderde lichamelijke, sensorische ofmentale vaardigheden ofgebrek aan ervaring en kennis als er toezichtop hen gehouden wordtofals ze aanwijzingen hebben gekregen hoe het apparaatveilig gebruiktmoetworden en ze de betreffende gevaren begrijpen. 33. Ditapparaatis nietbedoeld om gebruiktte worden door kinderen of personen metverminderde lichamelijke, sensorische ofmentale vaardigheden, ofmetgebrek aan ervaring en kennis, tenzij er toezichtop hen gehouden wordtofze aanwijzingen hebben gekregen over hetgebruik van hetapparaatdoor een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Personen metgeen of weinig kennis van de werking ofhetgebruik van ditapparaatmoeten de handleiding eerstdoorlezen en volledig begrijpen en waar nodig aanvullend advies inwinnen over de werking en hetgebruik bij de persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 34. Er moettoezichtgehouden worden op kinderen om ervoor te zorgen datze nietmethetapparaatspelen. 35. Reiniging en onderhoud mag nietuitgevoerd worden door kinderen, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en er toezichtop hen gehouden wordt door een volwassene. 36. Kinderen mogen hetapparaatnietals speelgoed gebruiken. ONDERHOUD 37. Trek de stekker uithetstopcontactvoordathetapparaatgereinigd wordt. Laathetapparaatafkoelen voordatu onderdelen aanbrengtof wegneemten voordatu hetapparaatreinigt. Reinig hetapparaat nooitnaten dompel hetnietonder in vloeistof. Reinig hetapparaat nooitmetstromend water. Gebruik nooitschoonmaakmiddelen om hetapparaatte reinigen. Reinig hetapparaatalleen meteen zachte spons/borstel. De watertank moetgereinigd worden meteen schone voedselveilige borstel. 38. Elke van hetnormale gebruik afwijkende bediening, reiniging en onderhoud moetuitgevoerd worden door een after-sales servicecentrum dataangewezen wordtdoor de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Demonteer hetapparaatniet en plaats niets in de openingen. 39. Verwijder de behuizing niet, om hetrisico van brand of elektrische schok te verlagen. Binnenin zitten geen onderdelen die de gebruiker kan repareren. Reparatie mag alleen uitgevoerd worden door erkend servicepersoneel! 40. Voor meer informatie over hoe hetapparaatgebruiktmoet worden, zie de handleiding op www.dolce-gusto.com ofbel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. RECYCLING 41. De verpakking is gemaaktvan recyclebare materialen. Neem contactop metde plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over recyclingsprogramma's. Uw apparaatbevat waardevolle materialen die opnieuw gebruiktofgerecycled kunnen worden. ALLEEN EUROPESE MARKT: Denk aan hetmilieu! Uw apparaatbevatwaardevolle materialen die opnieuw gebruiktofgerecycled kunnen worden. Breng hetnaar een plaatselijk afvalinzamelingspunt ofnaar een erkend servicecentrum, waar het verwijderd wordt. Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU m.b.t. gebruikte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE), mogen gebruikte huishoudelijke apparaten nietverwijderd worden methetnormale, ongesorteerde huishoudafval. Gebruikte apparaten moeten afzonderlijk ingezameld worden om hetsorteren en recyclen van de onderdelen ervan te optimaliseren en om de gevolgen voor volksgezondheid en hetmilieu te verlagen. 5
Pagina: 3
1 2 6 9 4 5 3 7 8 1. Watertank 2. Afdekking watertank 3. Gebruiksvriendelijke led-bedieningsring 4. Vergrendelingshendel 5. Spoelhulpmiddel 6. Capsulehouder 7. Reinigingsnaald 8. Injector 9. Lekbak ECO-MODUS: Na 1 minuut zonder gebruik bij een extractie. 5 minuten na inschakelen bij geen extractie. Let op dat het apparaat nog steeds elektriciteit verbruikt als het in de eco-modus is (0,45w/uur). TECHNISCHE GEGEVENS NL 220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W max. 15 bar 0,8 L ~2 kg 5–45 °C 41–113 °F A = 11,21 cm B = 27,32 cm C = 28,65 cm 2. HET APPARAAT IN DETAIL 6
Pagina: 4
7 3. HOOFDFUNCTIES 3. 1 GEBRUIKSVRIENDELIJKE LED-BEDIENINGSRING 1 2 3 4 6 5 7 1. Bedieningsring Selecteer het volume voor de drankbereiding 2. Controlelampje voor ontkalking Het apparaat moet ontkalkt worden na 300 extracties 3. XL-functie Bereid een extra groot kopje 4. TEMPERATUURSELECTIE De temperatuur van de drankjes kan ingesteld worden (4 vooraf gedefinieerde instellingen): Koud Laag Medium Hoog Koud, maar de watertemperatuur is nog steeds te hoog 5. Start/stop-knop Start/stop drankbereiding 6. ESPRESSO BOOST Verhoog de smaakintensiteit van uw espresso's 7. Volumedisplay Geeft de voortgang van de extractie weer door vanaf het geselecteerde volume naar beneden te bewegen tot voltooiing 3. 2 HET APPARAAT INSCHAKELEN 1 Zorgervoor datde correcte spanninggebruiktwordtdie in “HET APPARAAT IN DETAIL” oppagina6vermeldwordt. Steek de stekker inhetstopcontact. 2 Druk opeenknopofdraai aande bedieningsringom het apparaatinte schakelen. 3 Hetapparaatkanook wordeningeschakelddoor de vergrendelingshendel te openen.
Pagina: 5
8 3. HOOFDFUNCTIES 3. 3 ESPRESSO BOOST Verhoogde smaakintensiteitvanuw espresso's. ESPRESSO BOOST kannietgeselecteerdwordenin de koud-modus. ESPRESSO BOOST nietgebruiken metmelk-, chocolade- entheecapsules. 1 Controleer hetaantal streepjes opde capsule. Bereidalleen ESPRESSO BOOST voor capsules metniveau1, 2en3. ~5–10 s 2 Druk opde ESPRESSO BOOST-knopom ESPRESSO BOOST te gebruiken. De temperatuurselectie-knopknippertterwijl het apparaatgedurende ca. 5–10secondenopwarmt. De temperatuurselectie-knopbrandtdaarnarood. Apparaatis klaar voor gebruik. 3 Gebruik de bedieningsringom hetvolume inte stellenin overeenstemmingmethetaantal balkenopde capsule of selecteer hetgewenste volume naar eigensmaak (maximaal niveau3). 4 Druk opde start/stop-knop. Drankbereidingstart. Opende vergrendelingshendel niettijdens deextractie. ~10 s 5 Bevochtigen: bereidingpauzeertende ESPRESSO BOOST- knopgaatknipperen. Naca. 10secondengaatde bereiding door enbrandtde ESPRESSO BOOST-knopgroen. Wachttot hetapparaatautomatischstopt. De extractie kanopelk gewenstmomenthandmatigwordengestoptdoor opde start/stop-knopte drukken. 6 Genietvanuw drank!
Pagina: 6
9 3. HOOFDFUNCTIES 3. 4 TEMPERATUURSELECTIE Stel de temperatuur vanuw koffie innaar uw eigensmaak. Hetapparaatbiedtuvier voorafgedefinieerde instellingen: koud, laag, medium enhoog. TEMPERATUURSELECTIE 1 Controleer hetaantal streepjes opde capsule. 2 Druk opde temperatuurselectie-knopom de gewenste temperatuur vanuw drankje te selecteren. 3 Gebruik de bedieningsringom hetvolume inte stellenin overeenstemmingmethetaantal balkenopde capsule of selecteer hetgewenste volume naar eigensmaak. 4 Druk opde start/stop-knop. Drankbereidingstart. Opende vergrendelingshendel niettijdens deextractie. Wachttot extractie stopt. Apparaatstoptbereidingautomatisch. De extractie kanopelk gewenstmomenthandmatigworden gestoptdoor opde start/stop-knopte drukken. 5 Nade bereidingknipperende temperatuurselectie-knopen de volumedisplayverlichtingtot8seconden. Gedurende dezetijdvergrendelingshendel nietopenen! 6 Genietvanuw drank!
Pagina: 7
10 3. HOOFDFUNCTIES 3. 5 KOUD-MODUS OptieA: Hetapparaatis uitgeschakeld. 1 Druk opde temperatuurselectie-knopom hetapparaatinde koud-modus inte schakelen. De koude drank kan onmiddellijk bereidworden. De koud-modus dientalleengebruiktte wordenmet speciale koude producten, bijvoorbeeldCappuccino Ice. OptieB: Hetapparaatis uitgeschakeld. 10 s 1 Opende vergrendelingshendel. Apparaatwordtautomatisch ingeschakeld. Druk opde temperatuurselectie-knopbinnen 10secondennainschakelingvanhetapparaatom de koud- modus (blauw)te selecteren. De koude drank kan onmiddellijk bereidworden. 1 OptieC: Eenhete drank is bereidofde koud-modus is niet binnen10secondennainschakelingvanhetapparaat geselecteerd. Druk opde temperatuurselectie-knopom de koud-modus te selecteren. De temperatuurselectie-knop knippertblauw om aante gevendathetapparaatmoet afkoelen. 2 Om de afkoelingte versnellen, selecteertuniveau7opde volumedisplay. Druk opde start/stop-knop. Apparaatstart metspoelen. De volumebalkdisplay beweegtnaar beneden totdatdeze verdwijnt. 3 Leeghetkopje. De temperatuurselectie-knopbrandtblauw om aante gevendathetapparaatis afgekoeldendater een koude drank bereidkanworden.
Pagina: 8
4. VOORBEELDEN VAN DRANKEN 11 Ee n Ca p s u l e Pasde positie van de lekbak aan Kiesheet of koud ESPRESSO GRANDE/AMERICANO OCHTENDKOPJE 300 ml Twe e Ca p s u l e s CAPPUCCINO Twe e Ca p s u l e s CAPPUCCINO ICE Twe e Ca p s u l e s
Pagina: 9
Vul nooitde watertank metheetwater! Gebruik voor hetspoelenende drankbereiding alleendrinkwater. Hetapparaataltijdrechtophouden! Nade bereidingknipperende temperatuurselectie-knopende volumedisplayverlichtingtot8seconden. Gedurendedezetijdvergrendelingshendel niet openen!Daarnabrandtde temperatuurselectie- knop. Raak de stekker nietaanmetnatte handen. Raak hetapparaatnietaanmetnatte handen! Gebruik nooiteennatte spons. Gebruik alleeneen zachte vochtige doek om de bovenkantvanhet apparaatte reinigen. Raak de gebruikte capsule nietaanna drankbereiding!Heetoppervlak, gevaar voor brandwonden! Raak de injector nooitaanmetuw vingers! Gebruik hetspoelhulpmiddel nietvoor de bereidingvanthee ofheetwater. INDIEN LANGER DAN 2DAGEN NIET IN GEBRUIK: Leegde watertank, spoel deze schoon, vul deze bij metvers drinkwater enplaats deze inhet apparaat. Spoel hetapparaatvoordatuhet opnieuw gebruiktinovereenstemmingmetde aanwijzingenin8. “Reinigen” oppagina17, te beginnenmetstap4totstap8. 12 5. AANBEVELINGEN VOOR VEILIG GEBRUIK
Pagina: 10
1 Vul de watertank metvers water. Plaats deze teruginhet apparaat. Verwijder de lekbak. 2 Opende vergrendelingshendel. Plaats hetspoelhulpmiddel inde capsulehouder. Plaats de capsulehouder inhet apparaat. Plaats eenlege grote beker ofkom onder de koffie-uitloop. 3 Sluitde vergrendelingshendel. 4 Gebruik de bedieningsringenselecteer niveau7opde volumedisplay (hoogste balk). 5 Druk opde start/stop-knop. Apparaatstartmetspoelen. 6 De temperatuurselectie-knopende volumedisplayverlichtingknipperentot8seconden. 7 Druk opde start/stop-knop. Apparaatstartmetspoelen. Wachttothetapparaatautomatischstopt. De temperatuurselectie-knopende volumedisplayverlichting knipperentot8seconden. 8 Opende vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder hetspoelhulpmiddel. Plaats de capsulehouder terug. 9 Leegde beker. Vul de watertank metvers water. Plaats watertank inhetapparaat. Plaats de lekbak terug. Apparaat is klaar voor gebruik. 13 6. REINIGEN BIJ EERSTE GEBRUIK
Pagina: 11
7. DRANK BEREIDEN 7. 1 EEN CAPSULE (BIJV. LUNGO) 1 Pas de positie vande lekbak aan. Plaats kopje metcorrecte grootte oplekbak. Zie 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' ofde verpakking. Controleer ofde watertank voldoende vers drinkwater bevat. 2 Opende vergrendelingshendel. Apparaatwordtautomatisch ingeschakeld. De temperatuurselectie-knopknippertterwijl hetapparaatgedurende ca. 40secondenopwarmt. De temperatuurselectie-knopbrandtdaarnarood. Apparaatis klaar voor gebruik. 3 Zorgervoor dathetspoelhulpmiddel er nietinzit. Plaats capsule incapsulehouder. Plaats deze teruginhet apparaat. Sluitde vergrendelingshendel. 4 Gebruik de bedieningsringom hetvolume inte stellenin overeenstemmingmethetaantal balkenopde capsule of selecteer hetgewenste volume naar eigensmaak. Selecteer XL drank voor eenextragrootkopje. Wachtca. 1,5min. als ueentweede extragrootkopje wiltbereiden. 5 Druk opde start/stop-knop. Drankbereidingstart. Opende vergrendelingshendel niettijdens deextractie. Wachttot extractie stopt. Apparaatstoptbereidingautomatisch. De extractie kanopelk gewenstmomenthandmatigworden gestoptdoor opde start/stop-knopte drukken. 6 Nade bereidingknipperende temperatuurselectie-knopen de volumedisplayverlichtingtot8seconden. Gedurende dezetijdvergrendelingshendel nietopenen! 7 Openvergrendelingshendel naafrondingextractie. Verwijder kopje vanlekbak. 8 Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weginde afvalbak. 9 Spoel beide kantenvande capsulehouder metvers drinkwater. Droogde capsulehouder. Plaats deze terugin hetapparaat. Genietvanuw drank! 14
Pagina: 12
1 Pas de positie vande lekbak aan. Plaats kopje metcorrecte grootte oplekbak. Zie 'VOORBEELDEN VAN DRANKEN' ofde verpakking. Controleer ofde watertank voldoende vers drinkwater bevat. 2 Opende vergrendelingshendel. Apparaatwordtautomatisch ingeschakeld. De temperatuurselectie-knopknippertterwijl hetapparaatgedurende ca. 40secondenopwarmt. De temperatuurselectie-knopbrandtdaarnarood. Apparaatis klaar voor gebruik. 3 Zorgervoor dathetspoelhulpmiddel er nietinzit. Plaats eerste capsule incapsulehouder. Plaats deze teruginhet apparaat. Sluitde vergrendelingshendel. 4 Gebruik de bedieningsringom hetvolume inte stellenin overeenstemmingmethetaantal balkenopde capsule of selecteer hetgewenste volume naar eigensmaak. Selecteer XL drank voor eenextragrootkopje. Wachtca. 1,5min. als ueentweede extragrootkopje wiltbereiden. 5 Druk opde start/stop-knop. Drankbereidingstart. Opende vergrendelingshendel niettijdens deextractie. Wachttot extractie stopt. Apparaatstoptbereidingautomatisch. De extractie kanopelk gewenstmomenthandmatigworden gestoptdoor opde start/stop-knopte drukken. 6 Nade bereidingknipperende temperatuurselectie-knopen de volumedisplayverlichtingtot8seconden. Gedurende dezetijdvergrendelingshendel nietopenen! 7 Opende vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule wegin de afvalbak. 8 Plaats tweede capsule incapsulehouder. Plaats deze terug inhetapparaat. Sluitde vergrendelingshendel. 9 Gebruik de bedieningsringom hetvolume inte stellenin overeenstemmingmethetaantal balkenopde capsule of selecteer hetgewenste volume naar eigensmaak. 15 7. DRANK BEREIDEN 7. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO)
Pagina: 13
7. DRANK BEREIDEN 7. 2 TWEE CAPSULES (BIJV. CAPPUCCINO) 10 Druk opde start/stop-knop. Drankbereidingstart. Opende vergrendelingshendel niettijdens deextractie. Wachttot extractie stopt. Apparaatstoptbereidingautomatisch. De extractie kanopelk gewenstmomenthandmatigworden gestoptdoor opde start/stop-knopte drukken. 11 Nade bereidingknipperende temperatuurselectie-knopen de volumedisplayverlichtingtot8seconden. Gedurende dezetijdvergrendelingshendel nietopenen! 12 Wanneer hetcontrolelampje groenbrandt, open vergrendelingshendel. Verwijder kopje vanlekbak. 13 Haal de capsulehouder eruit. Verwijder gebruikte capsule. Gooi gebruikte capsule weginde afvalbak. 14 Spoel beide kantenvande capsulehouder metvers drinkwater. Droogde capsulehouder. Plaats deze terugin hetapparaat. Genietvanuw drank! 16
Pagina: 14
1 Spoel enreinigwaterreservoir. Gebruik eenschone voedselveilige borstel enafwasmiddel indiennodig. Vul watertank daarnametvers drinkwater enplaats deze inhet apparaat. De watertank is nietgeschiktvoor de vaatwasser! 2 Spoel lekbak enspoelhulpmiddel metvers drinkwater. Reiniglekbak metschone voedselveilige borstel. De lekbak is nietgeschiktvoor de vaatwasser! 3 Reinigbeide kantenvancapsulehouder metafwasmiddel en vers drinkwater. Ofreinigcapsulehouder invaatwasser. Vervolgens drogen. Reinigde kopvanhetapparaatrondde injector meteenzachte vochtige doek. 4 Opende vergrendelingshendel. Plaats hetspoelhulpmiddel inde capsulehouder. Plaats de capsulehouder inhet apparaat. Sluitde vergrendelingshendel. Verwijder de lekbak. Plaats eenlege grote beker ofkom onder de koffie- uitloop. 5 Gebruik de bedieningsringenselecteer niveau7opde volumedisplay (hoogste balk). Druk opde start/stop-knop. Apparaatstartmetspoelen. 6 Leegenreinigde beker. Waarschuwing: Heetwater!Handel voorzichtig! 7 Opende vergrendelingshendel. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder hetspoelhulpmiddel. Bewaar deze opeen veilige plek voor latere reinigingofontkalking. Verwijder, indienaanwezig, water uitde watertank. 8 Schakel apparaatuit. Trek stekker uithetstopcontact! Reinigapparaatmeteenzachte vochtige doek. Droog apparaatvervolgens meteenzachte droge doek. 8. REINIGEN 17
Pagina: 15
www.dolce-gusto.com Gebruik NESCAFÉ® Dolce Gusto® vloeibaar ontkalkingsmiddel. Om te bestellen, bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline ofganaar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. Gebruik geenazijnvoor ontkalking! Vermijdcontactvanontkalkingsvloeistof metonderdelenvanhetapparaat. Trek de stekker nietuithetstopcontact tijdens hetontkalken! 1 Als hetoranje controlelampje voor ontkalkingwordt ingeschakeldofde drank langzamer dannormaal eruit komt(zelfs indruppels), ofkouder is dannormaal, moethet apparaatontkalktworden. 0,5 L 0,5 L L L 2 Verwijder, indienaanwezig, water uitde watertank. Meng 0,5liter vers drinkwater methetontkalkingsmiddel ineen maatbeker. Gietontkalkingsoplossinginwatertank en plaats watertank inhetapparaat. 3 Opende vergrendelingshendel. Plaats hetspoelhulpmiddel inde capsulehouder. Plaats de capsulehouder inhet apparaat. Sluitde vergrendelingshendel. Plaats eenlege grote beker ofkom onder de koffie-uitloop. 4 Om de ontkalkingsmodus inte schakelen, selecteertuXL endraaitude bedieningsringvier keer naar rechts totdat hetledlampje voor ontkalkinggaatbranden. 5 Druk opde start/stop-knop. Apparaatstartmetontkalken. De volumebalkdisplay beweegtvanbovenafnaar het4e niveau. Hetapparaatwordtinhetstart-stop-proces ontkalkt metheetwater. Hetapparaatstoptmetontkalkenzodrade watertank leegis. 18 6 Voor eenefficiëntere ontkalkingheefthetapparaateen wachttijdvanongeveer 2minuten. De volumebalkdisplay beweegtnaar benedentotdatdeze verdwijnt. 9. TEN MINSTE IEDERE 3–4 MAANDEN ONTKALKEN
Pagina: 16
7 De volumebalkdisplay knippert(4e niveau). 8 Leegenreinigde beker. Spoel enreinigwaterreservoir. Gebruik eenschone voedselveilige borstel enafwasmiddel indiennodig. Vul de watertank bij metvers drinkwater en plaats deze inhetapparaat. Plaats de beker onder de drankuitloop. 9 Druk opde start/stop-knop. Apparaatwordtonophoudelijk metheetwater gespoeld. De volumebalkdisplay beweegt naar benedentotdatdeze verdwijnt. Hetapparaatstoptmet spoelenzodrade watertank leegis. 10 Hetcontrolelampje voor ontkalkinggaatuit, de temperatuurselectie knippertenbrandtroodzodrahet apparaatklaar is voor gebruik. 11 Verwijder de beker. Leegenreinigde beker. Haal de capsulehouder eruit. Verwijder hetspoelhulpmiddel. Bewaar deze opeenveilige plek voor latere reinigingof ontkalking. Spoel beide kantenvande capsulehouder met vers drinkwater. Plaats de capsulehouder terug. 12 Reinigapparaatmeteenzachte vochtige doek. Droog apparaatvervolgens meteenzachte droge doek. 19 9. TEN MINSTE IEDERE 3–4 MAANDEN ONTKALKEN
Pagina: 17
20 10. PROBLEEMOPLOSSING 10. 1 ORANJE CONTROLELAMPJE VOOR ONTKALKING WORDT INGESCHAKELD Oranje controlelampje voor ontkalkingwordtingeschakeld. 1 Ditbetekentdathetapparaatontkalktmoetworden. Volgde ontkalkingsaanwijzingenopom dituitte voeren. Zie 9. “Ten minste iedere 3–4maandenontkalken” oppagina18. Drankbereidingstopthalverwege ofstarthelemaal niet. Volumedisplay knippertophuidigniveau. Er komtgeen drank uit: De watertank is mogelijk leeg. 1 Controleer ofde watertank voldoende vers drinkwater bevat. Als ditniethetgeval is, vultude watertank metvers drinkwater bij endruktuopde start/stop-knopom door te gaanmetde bereiding. Als er nogsteeds geendrank uit komt, bekijk dan10.3'ER KOMT GEEN DRANKUIT – CAPSULEGEBLOKKEERD?'. 10. 2 ER KOMT GEEN DRANK UIT – GEEN WATER?
Pagina: 18
Er komtgeendrank uit: De capsule kangeblokkeerdzijnen onder druk staan. 1 Hetapparaataltijdrechtophouden!Om de bereidingte stoppen, druktunogmaals opde start/stop-knop. Stekker nietuithetstopcontacthalen! 2 Drink de koffie niet!Opende vergrendelingshendel. Apparaatleidtdruk af. Verwijder capsulehouder. Gooi gebruikte capsule weginde afvalbak. 3 Controleer ofhetapparaatzonder capsule werkt. Als het water begintte stromen, was de capsule nietinorde. Gebruik eenandere capsule. Zo niet, gadoor naar 10.4'ER KOMT GEEN DRANKUIT – INJECTOR GEBLOKKEERD?'. Er komtgeendrank uit: de injector is mogelijk geblokkeerd enstaatonder druk. 1 Zorgdatde lekbak leegis. Reinigingsnaalderuithalen. Naaldbuitenbereikvankinderenhouden! 2 Verwijder capsulehouder. Opende vergrendelingshendel. Reiniginjector metreinigingsnaald. Volgde aanwijzingenin 9. “Tenminste iedere 3–4maandenontkalken” oppagina 18. 21 10. PROBLEEMOPLOSSING 10. 3 ER KOMT GEEN DRANK UIT – CAPSULE GEBLOKKEERD? 10. 4 ER KOMTGEEN DRANKUIT– INJECTOR GEBLOKKEERD?
Pagina: 19
10. PROBLEEMOPLOSSING 10. 5 OVERIG Apparaatkannietingeschakeldworden. 1 Controleer ofde stekker correctinhetstopcontactis gestoken. Zo ja, controleer uw stroomvoorziening. 2 Als hetapparaatnogsteeds nietingeschakeldkanworden, bel de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina. Drank spettertuitkoffie-uitloop. 1 Druk opde start/stop-knopom de bereidingte stoppen. Haal de capsulehouder eruit. Gooi gebruikte capsule weginde afvalbak. 2 Reinigde capsulehouder. Plaats eennieuwe capsule in capsulehouder enplaats deze weer inhetapparaat. Als de drank langzamer dannormaal eruitkomt(zelfs in druppels), ofkouder is dannormaal, moethetapparaat ontkalktworden. www.dolce-gusto.com 1 Volgde ontkalkingsaanwijzingenopom dituitte voeren. Zie 9. “Tenminste iedere 3–4maandenontkalken” oppagina 18. 22
Pagina: 20
De temperatuurselectie-knopknippertsnel. 1 Controleer ofde capsule geblokkeerdis, zie 10.3. “Er komt geendrank uit– capsule geblokkeerd?” oppagina21. Trek stekker uithetstopcontactenwacht20minuten. Steek daarnanetvoedingsstekker weer inhetstopcontacten schakel hetapparaatin. 2 Neem contactopmetde NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline als de temperatuurselectie-knopsnel blijftknipperen. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina. Water hooptzichonder ofrondhetapparaatop. Helder water lektrondcapsulehouder tijdens drankbereiding. 1 Trek stekker uithetstopcontact! 2 Bel naar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline ofganaar de NESCAFÉ® Dolce Gusto® website. Voor hotline telefoonnummers, zie de laatste pagina. Water spettertuitde koffie-uitlooptijdens hetspoelenof ontkalken. 1 Plaats hetspoelhulpmiddel inde capsulehouder. Plaats de capsulehouder inhetapparaat. 23 10. PROBLEEMOPLOSSING 10. 5 OVERIG

Vragen & antwoorden

Na oranje lampje van ontkalken blijft branden. Alle meerdere keren procedure ontkalken doorlopen. Wanneer gaat dit lampje uit?

Gert, 2021-02-06 12:27:32

dolce gusto genio s plus. het ontkalkingslampje blijft branden. op het filmpje van dolce gusto staat dat de aan/uit knop 5 seconden ingedrukt dient te worden. helaas zit er geen aan/uit knop op deze machine. ik heb het ontkalkingsmiddel laten doorlopen . helaas blijft het lampje branden.

Helena Baarse, 2021-03-15 07:29:02

Goedemorgen, Onlangs heb ik een dolxe gusto genio s plus gekocht. nu brand het ontkalkinslampje. ik zoek en vind ontkalken maar de aan en uit knop moet 5 seconden ingedrukt. die zit niet op dit apparaat. het lukt me niet. Heeft u ook een filmpje voor deze koffiemachine?

Helena Baarse, 2021-03-15 07:25:03

Heb de machine pas. Na ontkalken blijft oranje lichtje branden wat ik ook doe. Zie bij heeeel veel mensen deze vraag help me

Sp van vliet, 2022-05-13 10:14:00

ontkalkingslampje blijft branden van Genio S

Yvonne Eekhoudt, 2022-04-20 10:25:22

het oranje lampje ontkalken blijft branden ......ontkalken is al gebeurd B.V.D.

kees, 2022-04-05 11:11:04

Heb je een vraag over de Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Krups Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Krups
  • Product: Koffiezetapparaten
  • Model/naam: Nescafé Dolce Gusto Genio S Plus
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Portugees, Engels, Frans, Russisch, Bulgaars, Pools, Hongaars, Duits, Spaans