K5 Premium Home handleiding
Kärcher K5 Premium Homehandleiding

Handleiding voor de Kärcher K5 Premium Home in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 294 pagina's.

PDF 294 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Kärcher K5 Premium Home. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Kärcher K5 Premium Home en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Kärcher K5 Premium Home. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Kärcher K5 Premium Home zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

hoe zet ik de handel van het handpistool vast?? K5 premium Full control

Bouke Bakker2021-11-30

Motor start niet,elektrische kabel is ok. Water toevoer is ook ok,xater stroomt door de slang.

De Smul Franklin2021-04-01

Stel een vraag over de Kärcher K5 Premium Home

Pagina: 1
– 5 Geachte klant Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga navenant te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar. Het leveringspakket van het apparaat staat op de verpakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de inhoud volledig is. Mochten er eventueel accessoires ontbre- ken of mocht u transportschade constate- ren, neem dan contact op met uw leveran- cier. Deze hogedrukreiniger is uitsluitend be- stemd voor huishoudelijk gebruik: – voor het reinigen van machines, voer- tuigen, gebouwen, gereedschap, ge- vels, terrassen, tuintoestellen, enz. met een hogedrukwaterstraal (indien nodig met toevoeging van reinigingsmidde- len); – met door KÄRCHER vrijgegeven toebe- horen, reserveonderdelen en reini- gingsmiddelen. Neem de instructies in acht die bij de reinigingsmiddelen ho- ren. Het verpakkingsmateriaal is herbruik- baar. Deponeer het verpakkingsma- teriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik. Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inza- melpunt voor herbruikbare materia- len. Het nemen van water uit publieke wa- teren is in bepaalde landen niet toe- gestaan. Werkzaamheden met reinigingsmid- delen mogen enkel uitgevoerd wor- den op een vloeistofdichte onder- grond die beschikt over een aanslui- ting met de vuilwaterafvoer. Reini- gingsmiddelen niet in waterlopen of de bodem laten dringen. Verricht reinigingswerkzaamheden waarbij oliehoudend afvalwater ont- staat (zoals het afspuiten van moto- ren of bodemplaten van voertuigen) uitsluitend op wasplaatsen die over een olie-afscheider beschikken. Aanwijzingen betreffende de inhouds- stoffen (REACH) Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH Inhoud Leveringsomvang. . . . . . . . . . . NL . . .5 Reglementair gebruik . . . . . . . . NL . . .5 Zorg voor het milieu . . . . . . . . . NL . . .5 Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . . .6 Beschrijving apparaat. . . . . . . . NL . . .8 Voor de inbedrijfstelling . . . . . . NL . . .9 Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . NL . .10 Werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . .10 Vervoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . .12 Opslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . .12 Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . NL . .12 Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . NL . .12 Toebehoren en reserveonder- delen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . .13 Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL . .13 Technische gegevens. . . . . . . . NL . .14 EG-conformiteitsverklaring. . . . NL . .14 Leveringsomvang Reglementair gebruik Zorg voor het milieu 45 NL
Pagina: 2
– 6  Gevaar Verwijzing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke li- chaamsverwondingen leidt. 몇 Waarschuwing Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke li- chaamsverwondingen kan leiden. 몇 Voorzichtig Verwijzing naar een mogelijk gevaarlijke si- tuatie die tot lichte verwondingen kan lei- den. Opgelet Verwijzing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden. De hogedrukstraal mag niet gericht worden op personen, dieren, actieve elektrische uit- rusting of het apparaat zelf. Apparaat tegen vorst beschermen. Het apparaat mag niet onmiddellijk aangesloten worden op het open- bare drinkwaternet.  Gevaar  Neem de netstekker en de contactdoos nooit met vochtige handen vast.  Controleer de stroomaansluitleidingen met netstekker voor elk gebruik op schade. Laat beschadigde stroomaan- sluitleidingen onmiddellijk door een ge- autoriseerde klantenservice / electri- cien vervangen. Neem een apparaat met beschadigde stroomaansluitleiding niet in bedrijf.  Alle stroomvoerende voorwerpen bin- nen het werkgebied moeten spuitwater- dicht zijn.  Netstekker en koppeling van een ver- lengkabel moeten waterdicht zijn en mogen niet in water liggen. De koppe- ling mag verder niet op de grond liggen. Er wordt aanbevolen om kabeltrommels te gebruiken die garanderen dat de contactdozen zich minstens 60 mm bo- ven de grond bevinden.  Let erop dat stroomleidingen en ver- lengkabels niet aangetast of bescha- digd worden door overrijden, knellen, rekken o.d. Bescherm de stroomleidin- gen tegen hitte, olie en scherpe randen. 몇 Waarschuwing  Sluit het apparaat enkel aan wissel- stroom aan. De spanning moet over- eenstemmen met het typeplaatje van het apparaat.  Het apparaat mag enkel aan een elek- trische aansluiting aangesloten zijn die door een elektromonteur conform IEC 60364 werd uitgevoerd.  Niet-geschikte elektrische verlengka- bels kunnen gevaarlijk zijn. Gebruik in open lucht enkel daartoe vrijgegeven en overeenkomstig gekenmerkte elek- trische verlengkabels met een voldoen- de grote diameter: 1 – 10 m: 1,5 mm2 ; 10 - 30 m: 2,5 mm2 :  Rol de verlengkabel altijd volledig van de kabeltrommel af.  Om veiligheidsredenen bevelen wij aan om het apparaat via een aardlekscha- kelaar (max. 30 mA) te gebruiken.  Gevaar  Controleer belangrijke componenten zoals hogedrukslang, handspuitpistool en veiligheidsinrichtingen voor elk ge- bruik op beschadigingen. Vervang be- schadigde componenten onmiddellijk. Neem een apparaat met beschadigde componenten niet in bedrijf.  Richt de hogedrukstraal niet op u zelf of anderen om schoeisel of kledij te reini- gen.  Spuit geen voorwerpen af die ongezon- de stoffen bevatten (bv. asbest).  Voertuigbanden / bandventielen kun- nen door de hogedrukstraal beschadigd worden en springen. Een eerste teken Veiligheid Betekenis van de instructies Symbolen op het toestel Elektrische componenten Veilige omgang 46 NL
Pagina: 3
– 7 daarvan is een verkleuring van de band. Beschadigde voertuigbanden / bandventielen zijn levensgevaarlijk. Respecteer bij de reiniging een mini- mumstraalafstand van 30 cm!  Houd verpakkingsfolie uit de buurt van kinderen, er bestaat verstikkingsge- vaar! 몇 Waarschuwing  Kinderen of niet-geïnstrueerd perso- neel mogen het apparaat niet gebrui- ken.  Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met te weinig ervaring en/of kennis, ten- zij ze onder toezicht staan van een be- voegde persoon die instaat voor hun veiligheid of van die persoon instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen.  Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.  Kinderen moeten gecontroleerd wor- den om te garanderen dat ze niet met het apparaat spelen.  De gebruiker moet het apparaat op re- glementaire wijze gebruiken. Hij moet rekening houden met de plaatselijke omstandigheden en tijdens de werk- zaamheden met het apparaat letten op personen in de omgeving.  Hogedrukslangen, armaturen en koppe- lingen zijn belangrijk voor de veiligheid van het apparaat. Gebruik enkel door de fabrikant aanbevolen hogedrukslangen, armaturen en koppelingen.  Gebruik het apparaat niet wanneer zich andere personen binnen de reikwijdte bevinden, behalve wanneer die perso- nen beschermende kledij dragen.  Dit apparaat werd ontwikkeld voor ge- bruik met reinigingsmiddelen, die door de fabrikant worden geleverd of aanbe- volen. Het gebruik van andere reini- gingsmiddelen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat nadelig be- envloeden. 몇 Voorzichtig  Bij langere werkonderbrekingen moet het apparaat met de hoofdschakelaar / apparaatschakelaar uitgeschakeld of moet de netstekker uitgetrokken wor- den.  Respecteer bij de reiniging van gelakte oppervlakken een minimumstraalaf- stand van 30 cm om beschadigingen te vermijden.  Laat het apparaat nooit zonder toezicht staan terwijl het in bedrijf is.  Gebruik het apparaat niet bij temperatu- ren onder 0 °C.  Gevaar  Verstuif geen brandbare vloeistoffen.  Zuig nooit oplosmiddelhoudende vloei- stoffen of onverdunde zuren en oplos- middelen op! Daartoe behoren bv. ben- zine, verfverdunner of stookolie. De spuitnevel is zeer licht ontvlambaar, ex- plosief en giftig. Gebruik geen aceton, onverdunde zuren en oplosmiddelen aangezien deze de in het apparaat ge- bruikte materialen aantasten.  Het is verboden om het apparaat in ex- plosiegevaarlijke bereiken te gebruiken.  Bij het gebruik van het apparaat in ge- vaarlijke bereiken (bv. tankstations) moeten de overeenkomstige veilig- heidsvoorschriften in acht genomen worden. Draag de juiste beschermende kleding en een veiligheidsbril ter bescherming tegen terugspattend water. 몇 Voorzichtig Zorg er vóór alle handelingen met of aan het apparaat voor dat het apparaat stabiel staat om ongevallen of beschadigingen door om- vallen van het apparaat te vermijden.  De stabiliteit van het apparaat is gega- randeerd wanneer het op een effen on- dergrond wordt geplaatst. Andere gevaren Persoonlijke veiligheidsuitrusting Stabiliteit 47 NL
Pagina: 4
– 8 몇 Voorzichtig Veiligheidsinrichtingen dienen ter bescher- ming van de gebruiker en mogen niet ver- anderd of omzeild worden. De hoofdschakelaar van het apparaat ver- hindert de onvoorziene werking van het ap- paraat. De vergrendeling blokkeert de hendel van het handspuitpistool en verhindert de on- voorziene start van het apparaat. De omloopklep verhindert de overschrij- ding van de toegelaten werkdruk. Wordt de hendel van het handspuitpistool losgelaten, dan schakelt de drukschakelaar de pomp uit en stopt de hogedrukstraal. Wordt de hendel aangetrokken, dan scha- kelt de drukschakelaar de pomp weer in. In deze gebruiksaanwijzing staat de maxi- male uitrusting omschreven. Afhankelijk van het model zijn er verschillen in de leve- ringspakketten (zie verpakking). Afbeeldingen zie uitklapbaar blad! 1 Koppelinggedeelte voor wateraanslui- ting 2 Houder voor het handspuitpistool 3 Wateraansluiting met ingebouwde zeef 4 Hoofdschakelaar „0/OFF“ / „I/ON“ 5 Hogedrukslang 6 Doseerregeling voor reinigingsmiddel 7 Houder voor het handspuitpistool 8 HD-slangtrommel 9 Transportgreep 10 Handkruk voor slangtrommel 11 Bewaring van fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met aansluiting voor schoonmaakmiddel 12 Houder voor de straalpijp 13 Opberghaak voor netsnoer 14 Stroomleiding met stekker 15 Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met afsluitdop 16 Transportwiel met wieldop 17 Handpistool 18 Vergrendeling handspuitpistool 19 Toets voor het scheiden van de hoge- drukslang van het handspuitpistool 20 Spuitlans met drukregeling (Vario Po- wer) Voor de meest gangbare reinigingsta- ken. De werkdruk kan traploos tussen „Min“ en „Max“ ingesteld worden. In de stand "Mix" kan een dosis reinigings- middel toegevoegd worden. Om de werkdruk te verstellen, laat u de hendel van het handspuitpistool los en draait u de straalbuis in de gewenste stand. 21 Spuitlans met vuilfrees Voor hardnekkig vuil ———————————————– Optioneel toebehoren 22 Wasborstel Niet geschikt voor de werking met reini- gingsmiddelen. 23 Roterende wasborstel Niet geschikt voor de werking met reini- gingsmiddelen. Uiterst geschikt voor de reiniging van auto's. 24 Schuimsproeier met reinigingsmiddel- tank Reinigingsmiddel wordt uit de tank ge- zogen en er ontstaat een krachtig schuim van reinigingsmiddel. ———————————————– Niet in leveringspakket 25 Watertoevoerslang Een versterkte waterslang met een cou- rante koppeling gebruiken. Diameter minstens 13 mm (1/2 inch); lengte min- stens 7,5 m. Veiligheidsinrichtingen Apparaatschakelaar Vergrendeling handspuitpistool Overstroomklep met drukschakelaar Beschrijving apparaat 48 NL
Pagina: 5
– 9 Afbeeldingen zie uitklapbaar blad! Losse onderdelen die bij het apparaat gele- verd werden, moeten voor de inbedrijfstel- ling gemonteerd worden. Afbeelding  Wielen in bevestigingspunt drukken, met klep met stop zekeren. Rekening houden met uitlijning van stop. Afbeelding  Onderste houder in uitsparingen zetten en naar voren schuiven, hij klikt hoor- baar in.  Bovenste houder inzetten en naar on- deren tot aanslag drukken. Afbeelding  Opberghaak indrukken en in bovenste positie klikken. Nodig zijn de 2 meegeleverde schroeven en een kruiskopschroevendraaier PH 2. Afbeelding  Transportgreep in geleiding schuiven en met 2 schroeven zekeren. Nodig zijn de 2 meegeleverde schroeven en een kruiskopschroevendraaier PH 2. Afbeelding  Beide reinigingsmiddelslangen op aan- sluitingen steken.  Doseringsregelaar aanbrengen en met 2 schroeven bevestigen. Aanwijzing: Bij de montage er absoluut op letten dat de verbindingsstukken van de doseringsregelaar in de voorziene uitsparingen op de behuizing gefixeerd worden. Afbeelding  Het vrije uiteinde van de opgerolde ho- gedrukslang door de uitsparingen op de doseringsregelaar schuiven.  Slangtrommel in de bevestigingspunten op de transportgreep zetten.  As van de handkruk in de geleidingen steken.  Fixeerplaat aanbrengen en met 2 schroeven zekeren.  Aansluitnippel van de korte hogedruk- slang in het messing bevestigingspunt drukken, met klembeugels zekeren. Instructie: Letten op een correcte uit- richting van de aansluitnippel. Afbeelding  Hogedrukslang in handspuitpistool ste- ken tot die hoorbaar vastklikt. Instructie: Letten op een correcte uit- richting van de aansluitnippel. Veilige verbinding controleren door aan de hogedrukslang te trekken. Opgelet Verontreinigingen in het water kunnen de hogedrukpomp en de toebehoren bescha- digen. Ter bescherming wordt het gebruik van de KÄRCHER-waterfilter (bijzondere toebehoren, bestelnummer 4.730-059) aanbevolen. Aansluitwaarden zie typeplaatje/Techni- sche gegevens. Voorschriften van de watermaatschappij in acht nemen. 몇 Waarschuwing Conform de geldige voorschriften mag het apparaat nooit zonder systeemscheider aan het drinkwaternet gebruikt worden. Er moet een geschikte systeemscheider van de firma KÄRCHER of alternatief een sy- steemscheider conform EN 12729 type BA gebruikt worden. Voor de inbedrijfstelling Toebehoren monteren Wielen monteren Opberging voor handspuitpistool monteren Opberghaak voor netsnoer monteren Transportgreep monteren Doseringsregelaar voor reinigingsmiddel monteren Hogedrukslangtrommel inbouwen Hogedrukslang met handspuitpistool verbinden Watertoevoer Watertoevoer vanuit de waterleiding 49 NL
Pagina: 6
– 10 Water dat door een systeemscheider is ge- stroomd, wordt als niet-drinkbaar be- schouwd. Opgelet Sluit de systeemscheider altijd aan de wa- tertoevoer en nooit direct aan het apparaat aan. Afbeelding  De meegeleverde koppeling aan het wateraansluitpunt van het apparaat schroeven. Deze hogedrukreiniger is met de KÄR- CHER-zuigslang met terugslagklep (speci- ale accessoires, bestelnr. 4.440-238) ge- schikt voor het opzuigen van oppervlakte- water bv. uit regentonnen of vijvers (max. aanzuighoogte zie technische gegevens).  Zuigslang met water vullen.  Zuigslang op de wateraansluiting van het apparaat schroeven en in een wa- terbron (bijvoorbeeld regenton) han- gen. Opgelet Een droogloop van meer dan 2 minuten leidt tot beschadigingen van de hogedruk- pomp. Indien het apparaat binnen 2 minu- ten geen druk opbouwt, schakelt u het ap- paraat uit en gaat u te werk volgens de in- structies in het hoofdstuk „Hulp bij storin- gen“. Afbeelding  Hogedrukslang volledig van de slang- trommel wikkelen. Daarbij de transport- greep tegenhouden. Aanwijzing: Wanneer de handkruk zich in de veiligheidspositie bevindt, deze tevoren naar boven klappen.  Watertoevoerslang op koppeling aan de wateraansluiting steken. Instructie: De toevoerslang behoort niet tot het leveringspakket.  Waterslang aan de watertoevoer aan- sluiten.  Waterkraan volledig opendraaien.  Netstekker in het stopcontact steken.  Apparaat inschakelen "I/ON".  Hefboom van het handspuitpistool ont- grendelen.  Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingeschakeld. Apparaat laten draaien (max. 2 minu- ten), tot water zonder bellen uit het handspuitpistool komt.  Hefboom van het handspuitpistool los- laten. Instructie: Wanneer de hendel op- nieuw wordt losgelaten, schakelt het apparaat opnieuw uit. Hogedruk blijft in het systeem behouden.  Hefboom van het handspuitpistool ver- grendelen. 몇 Gevaar Door de naar buiten tredende waterstraal aan de hogedruksproeier werkt een terug- stootkracht op het handspuitpistool. Zorg ervoor dat u stevig staat en houd het hand- spuitpistool en de straalpijp goed vast. 몇 Gevaar Hogedrukstralen kunnen gevaarlijk zijn bij niet-reglementair gebruik. De straal mag niet gericht worden op personen, dieren, onder stroom staande voorwerpen of het apparaat zelf. Opgelet Autobanden, lak of gevoelige oppervlakken zoals hout mogen niet met de vuilfrees ge- reinigd worden wegens beschadigingsge- vaar. Opgelet Gevaar van lakschade Bij werkzaamheden met wasborstel moet deze vrij van vuil en andere deeltjes zijn. Afbeelding  Straalpijp in het handspuitpistool steken en vastschroeven door hem 90° te draaien.  Hefboom van het handspuitpistool ont- grendelen.  Hendel aantrekken, het apparaat wordt ingeschakeld. Water aanzuigen uit open reservoirs Inbedrijfstelling Werking 50 NL
Pagina: 7
– 11  Gevaar Het gebruik van verkeerde reinigingsmid- delen of chemicaliën kan de veiligheid van het apparaat beïnvloeden. Gebruik voor de overeenkomstige reini- gingstaak uitsluitend reinigings- en onder- houdsproducten van KÄRCHER, aange- zien die speciaal ontwikkeld werden voor het gebruik met uw apparaat. Het gebruik van andere reinigings- en onderhoudspro- ducten kan leiden tot een versnelde slijtage en het vervallen van de garantiebepalin- gen. Gelieve u te laten adviseren in de vak- handel of direct bij KÄRCHER informatie aan te vragen.  Gevaar Het verkeerd gebruik van reinigingsmidde- len kan ernstige verwondingen of vergifti- ging veroorzaken. Bij gebruik van reinigingsmiddelen moet het veiligheidsgegevensblad van de reini- gingsmiddelfabrikant in acht genomen wor- den, in het bijzonder de instructies betref- fende de persoonlijke veiligheidsuitrusting. Tips bij het schoonmaakmiddel: De meest gebruikte schoonmaakmiddelen van KÄRCHER kunnen voor dit apparaat al ge- bruiksklaar in de fles Plug 'n' Clean schoon- maakmiddel met afsluitdop gekocht wor- den. Zo vervalt het lastige overgieten resp. vullen. Afbeelding  Dop van fles Plug 'n' Clean schoon- maakmiddel nemen en de fles met de opening naar beneden in de aansluiting voor schoonmaakmiddelen drukken. Afbeelding  Aanzuighoeveelheid van de reinigings- middeloplossing met doseerregeling voor reinigingsmiddelen instellen.  Straalpijp met drukregeling (Vario Po- wer) gebruiken.  Straalpijp in stand „Mix“ draaien. Instructie: Daardoor wordt tijdens de werking de reinigingsmiddeloplossing bij de waterstraal gemengd. Optioneel  Reinigingsmiddeloplossing in reini- gingsmiddeltank van de schuimsproei- er vullen (doseringsindicatie op de ver- pakking van het reinigingsmiddel in acht nemen).  Reinigingsmiddel in geringe hoeveelheid op het droge oppervlak sproeien en laten inwerken (niet laten opdrogen!).  losgekomen vuil met hogedrukstraal af- spoelen.  Hefboom van het handspuitpistool los- laten.  Hefboom van het handspuitpistool ver- grendelen.  Handspuitpistool in houder voor hand- spuitpistool steken.  Bij langere werkonderbrekingen (langer dan 5 minuten) het apparaat tevens uit- schakelen "0/OFF". 몇 Voorzichtig Scheid de hogedrukslang enkel van het handspuitpistool of het apparaat wanneer geen druk in het systeem voorhanden is. Opgelet Bij het scheiden van toevoer- of hogedruk- slang kan na de werking warm water uit de aansluitingen treden.  Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel uit vulopening trekken en met dop af- sluiten. Voor het opbergen 180 ° ge- draaid in vulopening zetten.  Hefboom van het handspuitpistool los- laten.  Apparaat uitschakelen "0/OFF"  Draai de waterkraan dicht.  Druk de hendel van het handspuitpi- stool in, om de nog aanwezige druk in het systeem af te laten nemen.  Hefboom van het handspuitpistool ver- grendelen.  Trek de stekker uit het stopcontact.  Apparaat scheiden van de watertoevoer. Werken met reinigingsmiddelen Aanbevolen reinigingsmethode Werking onderbreken Werking stopzetten 51 NL
Pagina: 8
– 12 몇 Voorzichtig Neem bij het transport het gewicht van het apparaat in acht om ongevallen of verwon- dingen te vermijden (zie technische gege- vens).  Apparaat aan de transportgreep ver- plaatsen.  Voor liggend transport: Fles Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel uit vulope- ning trekken en met dop afsluiten.  Apparaat beveiligen tegen verschuiven en kantelen. 몇 Voorzichtig Neem bij de keuze van de opslagplaats het gewicht van het apparaat in acht om onge- vallen of verwondingen te vermijden (zie technische gegevens). Voor langdurige opslag, bv. tijdens de win- termaanden, moeten tevens de instructies in het hoofdstuk Onderhoud in acht geno- men worden.  Apparaat op een egaal oppervlak neer- zetten.  Ontgrendelknop op het handspuitpi- stool induwen en hogedrukslang van het handspuitpistool scheiden.  Handspuitpistool in houder voor hand- spuitpistool steken.  Straalpijp laten vastklikken in de houder voor de straalpijp. Afbeelding  Hogedrukslang op slangtrommel op- wikkelen: Krukhendel van de slang- trommel uitklappen, met de klok mee- draaien en kruk weer inklappen.  Stroomaansluitleiding en andere ac- cessoires aan het apparaat opbergen. Opgelet Niet volledig leeggemaakte apparaten en toebehoren kunnen door vorst vernield wor- den. Maak het apparaat en de toebehoren volledig leeg en bescherm ze tegen vorst. Om schade te vermijden:  Apparaat scheiden van de watertoevoer.  Maak de straalpijp los van het hand- spuitpistool.  Apparaat inschakelen (1/ON) en hef- boom van het handspuitpistool indruk- ken tot geen water meer vrijkomt (onge- veer 1 min).  Apparaat uitschakelen.  Apparaat met alle accessoires in een vorstvrije ruimte bewaren.  Gevaar Gevaar van stroomschok.Schakel het ap- paraat voor alle instandhoudings- en on- derhoudswerkzaamheden uit en verwijder de netstekker. Voor langdurige opslag, bijvoorbeeld tij- dens de winter: Afbeelding  De zeef in het wateraansluitpunt er met een platte tang uittrekken en onder stro- mend water reinigen. Het apparaat is onderhoudsvrij.  Gevaar Gevaar van stroomschok.Schakel het ap- paraat voor alle instandhoudings- en on- derhoudswerkzaamheden uit en verwijder de netstekker. Reparatiewerkzaamheden en werkzaam- heden aan elektrische onderdelen mogen enkel door de geautoriseerde klantenser- vice uitgevoerd worden. Kleinere storingen kunt u zelf oplossen met behulp van het volgende overzicht. Vervoer Transport met de hand Transport in voertuigen Opslag Apparaat opslaan Vorstbescherming Onderhoud Zorg Onderhoud Hulp bij storingen 52 NL
Pagina: 9
– 13 Bij twijfel neemt u contact op met de be- voegde klantenservice.  Trek hendel van het handspuitpistool aan, het apparaat wordt ingeschakeld.  Controleren of de aangegeven span- ning op het typeplaatje overeenkomt met de spanning van de stroombron.  Stroomleiding op beschadiging contro- leren. Spanningsdaling door zwak stroomnet of bij gebruik van een verlengsnoer.  Bij het inschakelen eerst de hendel van het handspuitpistool aantrekken en dan de apparaatschakelaar op „I/ON“ stel- len.  Instelling aan de straalpijp controleren.  Watertoevoer op voldoende volume controleren.  De zeef in het wateraansluitpunt er met een platte tang uittrekken en onder stro- mend water reinigen.  Apparaat voor de werking ontluchten. Het apparaat zonder aangesloten straalpijp inschakelen en laten draaien (max. 2 minuten) tot water zonder lucht- bellen bij het pistool naar buiten treedt. Het apparaat uitschakelen en straalpijp weer aansluiten.  Hogedruksproeier reinigen: Verontrei- nigingen met een naald uit het gat van de sproeier verwijderen en met water naar voren toe uitspoelen.  Watertoevoervolume controleren.  Een geringe ondichtheid van het appa- raat is technisch bepaald. Als de pomp echter erg lekt, moet contact worden opgenomen met de bevoegde klanten- service.  Straalpijp met drukregeling (Vario Po- wer) gebruiken. Straalpijp in stand „Mix“ draaien.  Instelling aan de doseerregeling voor reinigingsmiddel controleren.  Controleren of de fles met Plug 'n' Clean schoonmaakmiddel met de ope- ning naar beneden in de aansluiting voor schoonmaakmiddelen zit. Met extra accessoires breidt u de gebruiks- mogelijkheden van uw apparaat uit. Nade- re informatie daarover kunt u verkrijgen bij uw KÄRCHER-dealer. Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER- onderdelen. Een overzicht van de onderde- len vindt u aan het eind van deze gebruiks- aanwijzing. In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepa- lingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kos- ten binnen de garantietermijn, mits een ma- teriaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de ga- rantietermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk- plaats en neem uw aankoopbewijs mee. Adressen vindt u onder: www.kaercher.com/dealersearch Apparaat draait niet Apparaat start niet, motor bromt Apparaat komt niet op druk Sterke drukschommelingen Apparaat ondicht Reinigingsmiddel wordt niet aangezogen Toebehoren en reserveonderdelen Bijzondere toebehoren Reserveonderdelen Garantie 53 NL
Pagina: 10
– 14 Hierbij verklaren wij dat de hierna vermelde machine door haar ontwerp en bouwwijze en in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de betreffende fun- damentele veiligheids- en gezondheidsei- sen, zoals vermeld in de desbetreffende EG-richtlijnen. Deze verklaring verliest haar geldigheid wanneer zonder overleg met ons veranderingen aan de machine worden aangebracht. De ondergetekenden handelen in opdracht en met volmacht van de bedrijfsleiding. Gevolmachtigde voor de documentatie: S. Reiser Alfred Kärcher GmbH & Co. KG Alfred Kärcher-Str. 28 - 40 71364 Winnenden (Germany) Tel.: +49 7195 14-0 Fax: +49 7195 14-2212 Technische gegevens Elektrische aansluiting Spanning 230 1~50 V Hz Aansluitvermogen 2,1 kW Veiligheidsklasse IP X5 Beschermingsklasse I Netzekering (traag) 10 A Wateraansluitpunt Toevoerdruk (max.) 0,8 MPa Toevoertemperatuur (max.) 40 °C Toevoerhoeveelheid (min.) 10 l/min Max. aanzuighoogte 0,5 m Capaciteit Werkdruk 12,5 MPa Maximaal toegestane druk 14,5 MPa Opbrengst, water 7,5 l/min Volume maximaal 8,3 l/min Opbrengst, reinigingsmiddel 0-0,3 l/min Reactiekracht van het pistool 20 N Maten en gewichten Lengte 349 mm Breedte 426 mm Hoogte 878 mm Gewicht, bedrijfsklaar met ac- cessoires 15,3 kg Bepaalde waarden conform EN 60335-2-79 Hand-arm vibratiewaarde Onzekerheid K <2,5 0,3 m/s2 m/s2 Geluidsdrukniveau LpA Onzekerheid KpA 73 2 dB(A) dB(A) Geluidskrachtniveau LWA + on- veiligheid KWA 89 dB(A) Technische wijzigingen voorbehouden. EG-conformiteitsverklaring Product: Hogedrukreiniger Type: 1.181-xxx Van toepassing zijnde EG-richtlijnen 2000/14/EG 2004/108//EG 2006/42/EG (+2009/127/EG) 2011/65/EU Toegepaste geharmoniseerde normen EN 50581 EN 55014–1: 2006+A1: 2009+A2: 2011 EN 55014–2: 1997+A1: 2001+A2: 2008 EN 60335–1 EN 60335–2–79 EN 61000–3–2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 EN 61000–3–3: 2008 EN 62233: 2008 Toegepaste conformiteitsbeoordelings- procedure 2000/14/EG: Bijlage V Geluidsvermogensniveau dB(A) Gemeten: 87 Gegarandeerd: 89 Winnenden, 2013/09/01 CEO Head of Approbation 54 NL
Merk:
Kärcher
Product:
Hogedrukreinigers
Model/naam:
K5 Premium Home
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Bulgaars, Lets, Litouws