Kärcher FC 5 Premium handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Kärcher FC 5 Premium. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Kärcher
  • Product: Bezem
  • Model/naam: FC 5 Premium
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Noors, Fins, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch, Russisch, Bulgaars

Inhoudsopgave

Pagina: 37
– 5
Lees vóór het eerste gebruik van uw
apparaat deze originele gebruiksaan-
wijzing, ga navenant te werk en be-
waar deze voor later gebruik of voor
een andere eigenaar.
Gebruik de vloerreiniger uitsluitend voor het reinigen
van harde vloeren in het privé-huishouden en alleen op
waterbestendige harde vloeren.
Geen watergevoelige ondergronden zoals onbehandel-
de kurkvloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de
vloerbedekking beschadigen).
Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, li-
noleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, lami-
naat evenals alle waterbestendige vloerbedekkingen.
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. De-
poneer het verpakkingsmateriaal niet bij het
huishoudelijk afval, maar bied het aan voor her-
gebruik.
Onbruikbaar geworden apparaten bevatten
waardevolle materialen die geschikt zijn voor
hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij
een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.
Elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak
onderdelen die een potentieel gevaar kunnen vormen
voor de menselijke gezondheid en het milieu als ze fou-
tief worden gebruikt of niet correct worden afgevoerd.
Deze onderdelen zorgen er desalniettemin voor dat het
apparaat naar behoren functioneert. Apparaten die dit
symbool dragen, mogen niet met het huisvuil worden af-
gevoerd.
Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen
(REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
Het leveringspakket van het apparaat staat op de ver-
pakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de in-
houd volledig is.
Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht
u transportschade constateren, neem dan contact op
met uw leverancier.
Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig
en zonder storingen functioneert.
Informatie over het toebehoren en de reserveonderde-
len vindt u op www.kaercher.com.
In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor
uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Even-
tuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder
kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of
fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij
klachten binnen de garantietermijn contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.
(adres zie achterzijde)
Inhoud
Algemene instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 5
Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . NL 6
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 8
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 8
Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 9
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 9
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 10
Hulp bij storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 11
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 12
Algemene instructies
Reglementair gebruik
Zorg voor het milieu
Leveringsomvang
Reserveonderdelen
Garantie
Symbolen op het toestel
LET OP
Tijdens de reinigingswerkzaamheden mag
de markering "MAX" van het vuilwaterre-
servoir niet worden overschreden.
Neem de volgende werkwijze in acht:
1.
Eerst vuilwaterreservoir leegmaken.
2.
Vervolgens verswaterreservoir vullen.
38 NL
Pagina: 38
– 6
– Naast de instructies in de ge-
bruiksaanwijzing moeten de
algemene voorschriften inza-
ke veiligheid en ongevallen-
preventie van de wetgever in
acht genomen worden.
– Waarschuwings- en instruc-
tiestickers op het apparaat
geven belangrijke aanwijzin-
gen over veilig gebruik.
 GEVAAR
Verwijzing naar een onmiddellijk
dreigend gevaar dat tot ernstige
en zelfs dodelijke lichaamsver-
wondingen leidt.
몇 WAARSCHUWING
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot ernsti-
ge en zelfs dodelijke lichaams-
verwondingen kan leiden.
몇 VOORZICHTIG
Verwijzing naar een mogelijk ge-
vaarlijke situatie die tot lichte
verwondingen kan leiden.
LET OP
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot mate-
riële schade kan leiden.
 GEVAAR
 Het apparaat niet in gevulde
zwenbaden gebruiken.
 Het apparaat en de accessoi-
resvoorgebruikcontrolerenop
goede staat. Indien zij niet in
goede staat verkeren, mag u
de apparatuur niet gebruiken.
 Een beschadigde stroomlei-
ding onmiddellijk laten ver-
vangen door geautoriseerde
klantendienst / bevoegde
electricien.
 Neem de netstekker en de
contactdoos nooit met vochti-
ge handen vast.
 Bij alle reinigings- en onder-
houdswerkzaamheden altijd
het apparaat uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact
trekken.
 Reparaties aan het apparaat
mogen alleen worden uitge-
voerd door een erkende klan-
tendienst.
 De overgang netaansluiting –
verlengsnoer mag niet in het
water liggen.
몇 WAARSCHUWING
 Het apparaat mag enkel aan
een elektrische aansluiting
aangesloten zijn die door een
elektromonteur conform IEC
60364 werd uitgevoerd.
 Sluit het apparaat enkel aan
wisselstroom aan. De span-
ning moet overeenstemmen
met het typeplaatje van het
apparaat.
 In vochtige ruimtes, zoals
badkamers, het apparaat
aansluiten op een stopcon-
tact met een voorgeschakel-
de aardlekbeveiliging.
 Gebruik enkel een spatwater-
beschermde elektrische ver-
lengkabel met een diameter
van minstens 3x1 mm².
Veiligheidsaanwijzingen
Gevarenniveaus
Elektrische componenten
39
NL
Pagina: 39
– 7
 Vervang koppelingen aan de
netaansluitleiding of verleng-
kabel enkel door koppelingen
met dezelfde spatwaterbe-
scherming en mechanische
stevigheid.
몇 VOORZICHTIG
 Let erop dat stroomleidingen
en verlengkabels niet aange-
tast of beschadigd worden
door overrijden, knellen, rek-
ken o.d. Bescherm de
stroomleidingen tegen hitte,
olie en scherpe randen.
 GEVAAR
 De gebruiker moet het appa-
raat op reglementaire wijze
gebruiken. Hij moet rekening
houden met de plaatselijke
omstandigheden en tijdens
de werkzaamheden met het
apparaat letten op personen
in de omgeving.
 Het is verboden om het appa-
raat in explosiegevaarlijke
bereiken te gebruiken.
 Bij het gebruik van het appa-
raat in gevaarlijke bereiken
moeten de overeenkomstige
veiligheidsvoorschriften in
acht genomen worden.
 Gebruik het apparaat niet als
het vooraf gevallen, zichtbaar
beschadigd of ondicht is.
몇 WAARSCHUWING
 Kinderen of niet-geïnstrueerd
personeel mogen het appa-
raat niet gebruiken.
 Dit apparaat mag niet gebruikt
worden door personen met be-
perkte fysieke, zintuiglijke of
mentale capaciteiten of met te
weinig ervaring en/of kennis,
tenzij ze onder toezicht staan
van een bevoegde persoon die
instaat voor hun veiligheid of
van die persoon instructies
hebben gekregen over het ge-
bruik van het apparaat en de
daaruit resulterende gevaren
begrijpen.
 Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
 Kinderen moeten gecontro-
leerd worden om te garande-
ren dat ze niet met het appa-
raat spelen.
 Houd het apparaat uit de
buurt van kinderen zolang het
ingeschakeld of niet afge-
koeld is.
 Bedien of bewaar het appa-
raat overeenkomstig de be-
schrijving c.q. afbeelding!
몇 VOORZICHTIG
 Zorg er vóór alle handelingen
met of aan het apparaat voor
dat het apparaat stabiel staat
om ongevallen of beschadi-
gingen door omvallen van het
apparaat te vermijden.
 Giet nooit oplosmiddelen,
vloeistoffen die oplosmiddelen
bevatten of onverdunde zuren
(bijv. reinigingsmiddelen, ben-
zine, verfverdunner en aceton)
in het waterreservoir omdat
deze stoffen materialen in het
apparaat aantasten.
Veilige omgang
40 NL
Pagina: 40
– 8
 Laat het apparaat nooit zon-
der toezicht staan terwijl het
in bedrijf is.
 Lichaamsdelen (bijv. haar,
vinger) uit de buurt van de ro-
terende borstelwalsen hou-
den.
 Handen tijdens de reiniging
van de zuigkop beschermen.
Hierbij ontstaat namelijk ver-
wondingsgevaar door scher-
pe voorwerpen (bijv. splin-
ters).
LET OP
 Schakel het apparaat alleen
in als het verswater- en het
vuilwaterreservoir zijn ge-
plaatst.
 Met dit apparaat mogen geen
scherpe of grote voorwerpen
(bijv. scherven, kiezelstenen,
onderdelen van speelgoed)
worden opgezogen.
 Geen azijnzuur, ontkalker,
etherische oliën of gelijkaar-
dige stoffen in het verswater-
reservoir doen. Zorg er ook
voor dat deze stoffen niet
worden opgezogen.
 De ventilatieopeningen van
het apparaat mogen niet wor-
den geblokkeerd.
 Gebruik het apparaat alleen
op harde vloeren met water-
vaste coating (bijv. gelakt
parket, geëmailleerde tegels,
linoleum).
 Gebruik het apparaat niet
voor de reiniging van tapijten
en vloerbedekking.
 Rijd met het apparaat niet
over het vloerrooster van
convectorverwarmingen. Het
apparaat kan het uittredende
water niet opnemen als het
over het rooster rijdt.
 Bij langere werkonderbrekin-
gen en na elk gebruik moet
het apparaat met de hoofd-
schakelaar / apparaatschake-
laar uitgeschakeld en moet
de netstekker uitgetrokken
worden.
 Gebruik het apparaat niet bij
temperaturen onder 0 °C.
 Het apparaat tegen regen be-
schermen. Niet buiten op-
slaan.
 Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!
 Afbeeldingen zie uitklapbaar blad!
Afbeelding
 De stang van de handgreep tot de aanslag in het
basisapparaat plaatsen tot ze hoorbaar vastklikt.
Handgreepstang moet vast in het apparaat steken.
Beschrijving apparaat
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Handgreep
3 Kabelhouder
4 Stroomkabel
5 Kabelclip
6 Handgreep
7 Deksel vuilwaterreservoir / afscheider
8 Vuilwaterreservoir
9 Greep borstelwals
10 Borstelwalsen
11 Afdekking zuigkop
12 Vergrendeling zuigkop
13 Schoonwaterreservoir
14 Greep verswaterreservoir
15 Reinigings-/parkeerstation
16 Maatbeker
17 Filterelement
18 Reinigingsmiddel RM 536
Montage
41
NL
Pagina: 41
– 9
Afbeelding
 Plaats voor meer stabiliteit het apparaat in het rei-
nigingsstation.
Afbeelding
 Haal het verswaterreservoir met de greep uit het
apparaat.
Afbeelding
 Tankdop openen.
 Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm
leidingswater.
 Indien nodig kunnen reinigings- en onderhouds-
middelen van KÄRCHER in het schoonwaterreser-
voir worden gevuld.*
Zie hoofdstuk "Reinigings- en onderhoudsmidde-
len".
 Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet wor-
den overschreden.
 Tankdop sluiten.
Afbeelding
 Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
 Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zit-
ten.
LET OP
*Let op de aanbevolen dosering voor het reinigings- of
onderhoudsmiddel.
LET OP
Afbeelding
Apparaat mag alleen vuil en vloeistof (max. 250 ml) op-
nemen.
Afbeelding
Verwijder voor het gebruik van het apparaat evt. voor-
werpen van de vloer, zoals scherven, kiezelstenen,
schroeven of speelgoed.
Controleer voor het gebruik van het apparaat op een
normale plaats of de vloer waterbestendig is. Reinig
geen ondergrond die gevoelig is voor water, zoals on-
behandelde kurkvloer (vocht kan binnendringen en de
vloer beschadigen).
Instructie
Houd de handgreep in de ene hand en de voedingska-
bel in de andere om te vermijden dat u over de kabel
struikelt.
Afbeelding
Rijd achterwaarts richting de deuropening zodat er
geen voetsporen op de vers gereinigde vloer achterblij-
ven.
 Apparaat in een hoek van ca. 60 graden aan de
handgreep vastnemen.
 De vloer wordt door de voorwaartse en achter-
waartse bewegingen van het apparaat gereinigd,
net zoals bij stofzuigen.
 Laat op sterk vervuilde plaatsen het apparaat lang-
zaam over de grond glijden.
 Bij meegeleverde walsparen in grijs en geel: Beide
walsparen hebben dezelfde functie, maar kunnen
voor verschillende toepassingsgebieden worden
ingezet (kleur dient als onderscheiding, bijv. voor
keuken en bad).
LET OP
De borstelwalsen beginnen meteen te draaien als het
apparaat wordt ingeschakeld. De handgreep moet wor-
den vastgehouden om ervoor te zorgen dat het appa-
raat niet uit zichzelf wegrijdt.
Controleer of het verswaterreservoir met water is ge-
vuld en het vuilwaterreservoir in het apparaat is ge-
plaatst.
Afbeelding
 Netstekker in een stopcontact steken.
Afbeelding
 Vul het reinigingsstation met de bijgeleverde maat-
beker met 50 ml vers water om ervoor te zorgen dat
de walsen snel worden bevochtigd.
 Schakel het apparaat in en stel het voor 5 secon-
den in het station in bedrijf.
Het apparaat heeft dan het optimale vochtgehalte
voor een snelle reiniging.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Neem het apparaat aan de draaggreep uit het rei-
nigingsstation en stel het op de vloer.
 Houd het apparaat aan de handgreep vast.
Afbeelding
 Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit)
indrukken.
LET OP
Voor het vullen van het verswaterreservoir het vuilwa-
terreservoir legen. Zo wordt vermeden dat het vuilwa-
terreservoir overloopt.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
 Haal het verswaterreservoir met de greep uit het
apparaat.
Afbeelding
 Tankdop openen.
 Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm
leidingswater.
 Indien nodig reinigings- of onderhoudsmiddel toe-
voegen.
 Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet wor-
den overschreden.
 Tankdop sluiten.
Afbeelding
 Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zit-
ten.
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het vuilwaterreservoir niet
overloopt, moet het waterpeil regelmatig worden gecon-
troleerd. De markering "MAX" mag niet overschreden
worden.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir aan de onderste greepstang
houden. Druk hierbij de bovenste greepstang met
de duim naar beneden.
Inbedrijfstelling
Schoonwatertank vullen
Gebruik
Algemene instructies voor de
bediening
Beginnen met het werk
Reinigingsvloeistof navullen
Vuilwatertank leegmaken
42 NL
Pagina: 42
– 10
Afbeelding
 Neem het vuilwaterreservoir eruit.
Afbeelding
 Deksel van het vuilwaterreservoir afnemen.
 Vuilwatertank leegmaken.
 Afhankelijk van de verontreiniging deksel/afschei-
der en vuilwaterreservoir met leidingswater reini-
gen.
 Deksel van het vuilwaterreservoir plaatsen.
Deksel moet vast op het vuilwaterreservoir zitten.
Afbeelding
 Vuilwatertank in het apparaat plaatsen.
Vuilwaterreservoir moet vast in het apparaat zitten.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het apparaat stabiel staat,
moet het als het niet wordt gebruikt steeds in het reini-
gingsstation (parkeerstation) worden geplaatst. Omdat
het apparaat op zich niet stabiel genoeg is, kan het kan-
telen. Hierdoor kan vloeistof uittreden en zo de vloerbe-
dekking beschadigen.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
LET OP
Na gebruik wordt het apparaat door een spoeling gerei-
nigd.
Zie hoofdstuk "Apparaatreiniging door spoeling".
Afbeelding
 Apparaat volledig legen.
Afbeelding
tot
Afbeelding
 Vuilwatertank leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Verwijder het water als er zich nog water in het
verswaterreservoir of het reinigingsstation bevindt.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
Afbeelding
 Voedingskabel om de kabelhaak wikkelen.
 Voedingskabel met de kabelklem vastzetten.
LET OP
Om de ontwikkeling van geurtjes te voorkomen, moet bij
het opbergen van het apparaat het schoonwater- en
vuilwaterreservoir volledig worden geleegd.
Afbeelding
 Apparaat aan de draaggreep naar de opslagplaats
dragen.
Afbeelding
 Plaats voor meer stabiliteit het apparaat in het rei-
nigingsstation.
 Apparaat in een droge ruimte bewaren.
LET OP
Na gebruik het apparaat steeds met het reinigingsstati-
on en vers water laten doorspoelen. Met deze procedu-
re wordt het apparaat optimaal gereinigd en wordt ver-
meden dat in het apparaat ophopingen van vuil en bac-
teriën of onaangename geurtjes ontstaan.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
 Verwijder het verswaterreservoir en maak het leeg
als er zich nog water in het verswaterreservoir be-
vindt.
 Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir wegnemen en leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Maatbeker met 200 ml water vullen.
 Water in het reinigingsstation vullen.
 Indien nodig kunnen voor het spoelen ook KÄR-
CHER-reinigingsmiddelen worden toegevoegd.
 Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit)
indrukken.
 Apparaat 30-60 seconden laten draaien tot het wa-
ter volledig uit het reinigingsstation is gezogen.
De spoeling is nu beëindigd.
Tip
Hoe langer het apparaat is ingeschakeld, hoe minder
vocht in de borstelwalsen blijft zitten.
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Vuilwatertank leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Verwijder het water als er zich nog water in het rei-
nigingsstation bevindt.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
Afbeelding
 Voedingskabel om de kabelhaak wikkelen.
 Voedingskabel met de kabelklem vastzetten.
LET OP
Maak eerst het verswater- en vuilwaterreservoir leeg
voordat u het apparaat op de vloer legt om de walsen te
verwijderen. Zo wordt vermeden dat er vloeistof uit de
reservoirs komt terwijl het apparaat op de vloer ligt.
Tip
Bij sterke verontreiniging kunnen de borstelwalsen af-
zonderlijk worden gereinigd.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
 Schoonwaterreservoir leegmaken.
Afbeelding
 Vuilwatertank leegmaken.
Werking onderbreken
Apparaat uitschakelen
Apparaat opslaan
Onderhoud
Apparaatreiniging door spoeling
Reiniging van de walsen
43
NL
Pagina: 43
– 11
Afbeelding
 Draai aan de greep de borstelwalsen eruit.
 Reinig de walsen onder stromend water.
of
 Was de walsen op maximaal 60 °C in de wasma-
chine.
LET OP
Bij reiniging in de wasmachine geen wasverzachter ge-
bruiken. Zo raken de microvezels niet beschadigd en
behouden de borstelwalsen hun hoge reinigingskracht.
De borstelwalsen zijn niet geschikt voor de droogtrom-
mel.
 Na de reiniging de walsen laten drogen.
Afbeelding
 Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder
draaien.
 Let erop dat de kleurindicaties op de binnenkant
van de wals en de walshouder op het apparaat
overeenkomen (blauw op blauw).
 Controleer na de montage of de borstelwalsen ste-
vig vastzitten.
LET OP
Bij sterke verontreiniging of als onderdelen (bijv. ste-
nen, splinters) in de zuigkop terechtkomen moet deze
worden gereinigd. Deze onderdelen veroorzaken tij-
dens het gebruik een klapperend geluid of verstoppen
de zuigkanalen en reduceren het zuigvermogen.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Stekker uit het stopcontact trekken.
Afbeelding
 Borstelwalsen verwijderen.
Zie hoofdstuk "Reiniging van de walsen".
Afbeelding
 Druk op de vergrendeling van de zuigkop.
 Verwijder de afdekking van de zuigkop.
 Reinig de afdekking van de zuigkop onder stro-
mend water.
 Indien nodig zuigkanalen en gleuf van de afdekking
van de zuigkop vrijmaken van vastzittende deel-
tjes.
 Reinig de zuigkop van het apparaat met een droge
doek.
 De afdekking van de zuigkop op de zuigkop beves-
tigen.
Afbeelding
 Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder
draaien.
Zie hoofdstuk "Reiniging van de walsen".
LET OP
Het vuilwaterreservoir moet regelmatig worden gerei-
nigd om te vermijden dat de afscheider niet door stof of
vuil verstopt raakt of zich vuil in het reservoir vastzet.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het reinigingsstation plaatsen.
Afbeelding
tot
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir uit het apparaat nemen.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Deksel/afscheider en vuilwaterreservoir met lei-
dingswater reinigen.
 Het vuilwaterreservoir kan ook in de afwasmachine
worden gereinigd.
Afbeelding
 Na de reiniging het vuilwaterreservoir met deksel
opnieuw in het apparaat plaatsen.
LET OP
Gebruik van ongeschikte reinigings- en onderhouds-
middelen kan het apparaat beschadigen en de aan-
spraak op garantie laten vervallen.
Tip
Gebruik indien nodig reinigings- of onderhoudsmidde-
len van KÄRCHER voor de vloerreiniging.
 Let bij de dosering van de reinigings- of onder-
houdsmiddelen op de aanbevolen hoeveelheden
van de fabrikant.
 Vul het vuilwaterreservoir eerst met water en dan
met reinigings- of onderhousdmiddelen om
schuimvorming te vermijden.
 Laat tijdens het vullen met water nog plaats over
voor de hoeveelheid reinigings- of onderhoudsmid-
del zodat het "MAX"-vulpeil van het verswaterre-
servoir niet wordt overschreden.
Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u
met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplos-
sen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld
kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.
Filterinzet is niet geplaatst.
Afbeelding
 Schoonwaterreservoir verwijderen en filterinzet
met pen naar boven plaatsen.
Filterinzet is omgekeerd geplaatst.
 Filterinzet verwijderen en filterinzet met pen naar
boven plaatsen.
Geen water in de watertank.
 Water bijvullen
Schoonwaterreservoir is niet correct in het apparaat ge-
plaatst.
 Verswaterreservoir zodanig plaatsen dat het vast
in het apparaat zit.
Borstelwalsen ontbreken of zijn niet correct gemon-
teerd.
Afbeelding
 Borstelwalsen monteren of de walsen tot de aan-
slag op de walshouder draaien.
Borstelwalsen zijn vervuild of versleten.
 Borstelwalsen reinigen.
of
 Borstelwalsen vervangen.
Zuigkop reinigen
Vuilwaterreservoir reinigen
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
Hulp bij storingen
Walsen worden niet met vers water
bevochtigd
Apparaat neemt geen vuil op
44 NL
Pagina: 44
– 12
Walsen worden geblokkeerd.
Afbeelding
 Walsen verwijderen en controleren of een voor-
werp of het netsnoer in de walsen klem is komen te
zitten.
Walsen zijn te droog.
 Walsen bevochtigen of apparaat met 200 ml water
in parkeerstation bevochtigen.
Er bevinden zich onderdelen (bijv. stenen of splinters) in
de zuigkop.
Afbeelding
 Afdekking van de zuigkop wegnemen en zuigkop
reinigen.
Zie hoofdstuk "Zuigkop reinigen".
Zuigkanalen en gleuf van de zuigkop zijn verstopt.
Afbeelding
 Afdekking van de zuigkop wegnemen en zuigkop
reinigen.
Zie hoofdstuk "Zuigkop reinigen".
Vuilwaterreservoir is te vol.
Afbeelding
tot
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir meteen leegmaken.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".
Vuilwaterreservoir is niet correct in het apparaat ge-
plaatst.
 Controleren of het deksel vast op het vuilwaterre-
servoir zit.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".
Afscheider is verstopt.
 Deksel van het vuilwaterreservoir wegnemen en
afscheider reinigen.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir reinigen".
Het filternet van de afscheider van het vuilwaterreser-
voir werd bij de reiniging beschadigd.
 Afscheider vervangen.
Reinigings- of onderhoudsmiddelen zijn niet geschikt
voor het apparaat of foute dosering.
 Gebruik de door de fabrikant aanbevolen reini-
gings- of onderhoudsmiddelen.
Zie hoofdstuk "Reinigings- en onderhoudsmidde-
len".
 Let op de doseringsinstructies van de fabrikant.
Eerste bevochtiging van de walsen werd niet of te kort
uitgevoerd en de walsen zijn daardoor niet volledig be-
vochtigd (walsen reinigen daarom slechts gedeeltelijk).
Afbeelding
 Walsen volledig bevochtigen.
LET OP
Verwijder de handgreep na de montage niet meer van
het basisapparaat.
De handgreep mag alleen van het basisapparaat wor-
den verwijderd wanneer het apparaat voor servicedoel-
einden wordt verzonden.
Afbeelding
Zie afbeelding aan het einde van de gebruiksaanwijzing
 Steek de schroevendraaier in een hoek van 90 gra-
den in de kleine opening aan de achterkant van de
handgreep en verwijder de handgreep.
LET OP
Let erop dat de verbindingskabel tussen het basisappa-
raat en de handgreep niet wordt beschadigd.
Technische veranderingen voorbehouden!
Walsen draaien niet
Luid ratelen bij het inschakelen
Klapperend geluid in de zuigkop
Zuigvermogen vermindert
Apparaat verliest vuil water
Apparaat laat strepen op de vloer achter
De handgreep van het basisapparaat
verwijderen
Technische gegevens
Stroomaansluiting
Spanning 220-240 V
1~50-60 Hz
Veiligheidsklasse IPX4
Beschermingsklasse II
Capaciteit
Opnamecapaciteit 460 W
Walsomwentelingen per minuut 500 u/min
Inhoud
Schoonwaterreservoir 400 ml
Reinigingsstation 200 ml
Afmetingen
Lengte snoer 7,0 m
Gewicht (zonder reinigingsvloei-
stoffen)
5,0 kg
Lengte 320 mm
Breedte 270 mm
Hoogte 1220 mm
45
NL

Vragen & antwoorden

We willen Kärcher FC5 weer terug sturen Helaas krijgen we losse stang die je bij aanvang erin klikt niet los. Hoe krijg ik die eruit? Dan kan apparaat weer in doos . Hoor graag

Geplaatst op 2 jaar geleden door Hoogerwerf

Stel een vraag over de Kärcher FC 5 Premium

Heb je een vraag over de Kärcher FC 5 Premium en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Kärcher FC 5 Premium. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Kärcher FC 5 Premium zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.