Kärcher FC 3 Cordless handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Kärcher FC 3 Cordless. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Kärcher
  • Product: Stofzuiger
  • Model/naam: FC 3 Cordless
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Tsjechisch, Roemeens, Turks, Slowaaks, Grieks, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, Oekraïens, Arabisch, Bulgaars

Inhoudsopgave

Pagina: 40
– 6
Lees vóór het eerste gebruik van uw
apparaat deze originele gebruiksaan-
wijzing, ga navenant te werk en be-
waar deze voor later gebruik of voor
een andere eigenaar.
Gebruik de vloerreiniger uitsluitend voor het reinigen
van harde vloeren in het privé-huishouden en alleen op
waterbestendige harde vloeren.
Geen watergevoelige ondergronden zoals onbehandel-
de kurkvloer reinigen (vochtigheid kan indringen en de
vloerbedekking beschadigen).
Het apparaat is geschikt voor het reinigen van PVC, li-
noleum, tegels, steen, geolied en gewaxt parket, lami-
naat evenals alle waterbestendige vloerbedekkingen.
Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. De-
poneer het verpakkingsmateriaal niet bij het
huishoudelijk afval, maar bied het aan voor her-
gebruik.
Oude apparaten bevatten waardevolle, voor re-
cycling geschikte materialen en stoffen, die niet
in het milieu terecht mogen komen. Het appa-
raat en de accu mogen daarom niet met het
huisvuil afgevoerd worden. De afvoer kan gratis via de
plaatselijk beschikbare teruggave- en inzamelsystemen
gebeuren.
Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen
(REACH)
Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder:
www.kaercher.com/REACH
Het leveringspakket van het apparaat staat op de ver-
pakking afgebeeld. Controleer bij het uitpakken of de in-
houd volledig is.
Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht
u transportschade constateren, neem dan contact op
met uw leverancier.
Gebruik alleen origineel toebehoren en originele reser-
veonderdelen. Deze garanderen dat het apparaat veilig
en zonder storingen functioneert.
Informatie over het toebehoren en de reserveonderde-
len vindt u op www.kaercher.com.
In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor
uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Even-
tuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder
kosten binnen de garantietermijn, mits een materiaal of
fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij
klachten binnen de garantietermijn contact op met uw
leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerk-
plaats en neem uw aankoopbewijs mee.
(adres zie achterzijde)
– Naast de instructies in de ge-
bruiksaanwijzing moeten de
algemene voorschriften inza-
ke veiligheid en ongevallen-
preventie van de wetgever in
acht genomen worden.
– Waarschuwings- en instruc-
tiestickers op het apparaat
geven belangrijke aanwijzin-
gen over veilig gebruik.
 GEVAAR
Verwijzing naar een onmiddellijk
dreigend gevaar dat tot ernstige
en zelfs dodelijke lichaamsver-
wondingen leidt.
몇 WAARSCHUWING
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot ernsti-
ge en zelfs dodelijke lichaams-
verwondingen kan leiden.
Inhoud
Algemene instructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 6
Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . NL 6
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 10
Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 10
Inbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 10
Gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 11
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 12
Hulp bij storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 13
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL 14
Algemene instructies
Reglementair gebruik
Zorg voor het milieu
Leveringsomvang
Reserveonderdelen
Garantie
Symbolen op het toestel
LET OP
Let bij het vullen van het verswaterreservoir
tijdens de reinigingswerkzaamheden op de
volgende procedure:
1.
Eerst vuilwaterreservoir leegmaken.
2.
Vervolgens verswaterreservoir vullen.
Veiligheidsaanwijzingen
Gevarenniveaus
41
NL
Pagina: 41
– 7
몇 VOORZICHTIG
Verwijzing naar een mogelijk ge-
vaarlijke situatie die tot lichte
verwondingen kan leiden.
LET OP
Verwijzing naar een mogelijke
gevaarlijke situatie die tot mate-
riele schade kan leiden.
 GEVAAR
 Apparaat niet in water onder-
dompelen!
 Het apparaat en de accessoi-
res voor gebruik controleren
op goede staat. Indien zij niet
in goede staat verkeren, mag
u de apparatuur niet gebrui-
ken.
 Vervang het oplaadapparaat
met kabel onmiddellijk door
een origineel wisselstuk bij
een zichtbare beschadiging.
 Bij alle reinigings- en onder-
houdswerkzaamheden altijd
het apparaat uitschakelen en
de stekker uit het stopcontact
trekken.
 Reparaties aan het apparaat
mogen alleen worden uitge-
voerd door een erkende klan-
tendienst.
 Het apparaat bevat elektri-
sche onderdelen - reinig het
niet onder stromend water.
 Steek geen geleidende voor-
werpen (bv. schroevendraai-
ers e.d.) in de laadbus.
 Geen contacten of leidingen
aanraken.
 De opgave van de spanning
op het typeplaatje moet over-
eenkomen met de voedings-
spanning.
 Het elektriciteitssnoer niet
over scherpe randen trekken
en niet bekneld laten raken.
몇 WAARSCHUWING
 Het apparaat mag enkel aan
een elektrische aansluiting
aangesloten zijn die door een
elektromonteur conform IEC
60364 werd uitgevoerd.
 Sluit het apparaat enkel aan
wisselstroom aan. De span-
ning moet overeenstemmen
met het typeplaatje van het
apparaat.
 Om veiligheidsredenen raden
wij principieel aan het appa-
raat te gebruiken via een
aardlekschakelaar (max.
30mA).
 GEVAAR
Gevaar van stroomschok
 Neem de netstekker en de
contactdoos nooit met vochti-
ge handen vast.
 Laadapparaat niet in vervuil-
de of natte toestand gebrui-
ken.
 Laadapparaat niet in een ex-
plosiegevaarlijke omgeving
gebruiken.
 Laadapparaat niet aan de
netkabel dragen.
 Gebruik en bewaar het op-
laadapparaat enkel in droge
ruimten.
 Netkabel beschermen tegen
hitte, scherpe kanten, olie en
Elektrische componenten
Oplaadapparaat
42 NL
Pagina: 42
– 8
bewegende toestelonderde-
len.
 Verlengsnoeren met meer-
voudige stopcontacten en ge-
lijktijdige werking van meer-
dere apparaten zijn te vermij-
den.
 Netstekker niet verwijderen
door hem aan de netkabel uit
het stopcontact te trekken.
 Laadapparaat niet afdekken
en ventilatiespleet van het
laadapparaat vrijhouden.
 Laadapparaat niet openen.
Herstellingen uitsluitend laten
uitvoeren door vakkundig
personeel.
 Laadapparaat uitsluitend
voor het opladen van goed-
gekeurde accupacks gebrui-
ken.
 Vervang het oplaadapparaat
met kabel onmiddellijk door
een origineel wisselstuk bij
een zichtbare beschadiging.
 GEVAAR
Gevaar van stroomschok
 Stel de batterij niet bloot aan
sterke zonnestralen, hitte en
vuur.
몇 WAARSCHUWING
 Laad de accu enkel met het
origineel bijgevoegde of een
door KÄRCHER vrijgegeven
oplaadapparaat.
Volgende adapter gebruiken:
 Accu niet openen, er be-
staat gevaar van kortsluiting
en er kunnen irriterende dam-
pen of bijtende vloeitsoffen
vrijkomen.
 GEVAAR
 De gebruiker moet het appa-
raat op reglementaire wijze
gebruiken. Hij moet rekening
houden met de plaatselijke
omstandigheden en tijdens
de werkzaamheden met het
apparaat letten op personen
in de omgeving.
 Het is verboden om het appa-
raat in explosiegevaarlijke
bereiken te gebruiken.
 Bij het gebruik van het appa-
raat in gevaarlijke bereiken
moeten de overeenkomstige
veiligheidsvoorschriften in
acht genomen worden.
 Gebruik het apparaat niet als
het vooraf gevallen, zichtbaar
beschadigd of ondicht is.
 Houd verpakkingsfolie uit de
buurt van kinderen, er be-
staat verstikkingsgevaar!
몇 WAARSCHUWING
 Kinderen of niet-geïnstrueerd
personeel mogen het appa-
raat niet gebruiken.
 Dit apparaat mag niet ge-
bruikt worden door personen
met beperkte fysieke, zintuig-
lijke of mentale capaciteiten
of met te weinig ervaring en/
of kennis, tenzij ze onder toe-
zicht staan van een bevoeg-
de persoon die instaat voor
Batterij
PS02
Veilige omgang
43
NL
Pagina: 43
– 9
hun veiligheid of van die per-
soon instructies hebben ge-
kregen over het gebruik van
het apparaat en de daaruit re-
sulterende gevaren begrij-
pen.
 Kinderen mogen niet met het
apparaat spelen.
 Kinderen moeten gecontro-
leerd worden om te garande-
ren dat ze niet met het appa-
raat spelen.
 Houd het apparaat uit de
buurt van kinderen zolang het
ingeschakeld of niet afge-
koeld is.
 De reiniging en het gebrui-
kersonderhoud moegen niet
zonder toezicht door kinderen
uitgevoerd worden.
 Bedien of bewaar het appa-
raat overeenkomstig de be-
schrijving c.q. afbeelding!
몇 VOORZICHTIG
 Zorg er vóór alle handelingen
met of aan het apparaat voor
dat het apparaat stabiel staat
om ongevallen of beschadi-
gingen door omvallen van het
apparaat te vermijden.
 Giet nooit oplosmiddelen,
vloeistoffen die oplosmidde-
len bevatten of onverdunde
zuren (bijv. reinigingsmidde-
len, benzine, verfverdunner
en aceton) in het waterreser-
voir omdat deze stoffen mate-
rialen in het apparaat aantas-
ten.
 Laat het apparaat nooit zon-
der toezicht staan terwijl het
in bedrijf is.
 Lichaamsdelen (bijv. haar,
vinger) uit de buurt van de ro-
terende borstelwalsen hou-
den.
 Handen tijdens de reiniging
van de vloerkop beschermen.
Er bestaat gevaar voor letsel
door puntige voorwerpen
(bijv. splinters).
 Verbindingskabel uit de buurt
houden van hittebronnen,
scherpe kanten, olie en be-
wegende apparaatonderde-
len.
LET OP
 Schakel het apparaat alleen
in als het verswater- en het
vuilwaterreservoir zijn ge-
plaatst.
 Met het apparaat mogen
geen scherpe of grote voor-
werpen (bijv. scherven, kie-
zelstenen, delen van speel-
goed) worden opgenomen.
 Geen azijnzuur, ontkalkings-
middel, etherische olie of ge-
lijkaardige stoffen in het vers-
waterreservoir doen. Let er
ook op dat deze stoffen niet
worden opgenomen.
 Gebruik het apparaat alleen
op harde vloeren met water-
vaste coating (bijv. gelakt
parket, geëmailleerde tegels,
linoleum).
 Gebruik het apparaat niet
voor de reiniging van tapijten
en vloerbedekking.
44 NL
Pagina: 44
– 10
 Rijd met het apparaat niet
over het vloerrooster van
convectorverwarmingen. Het
apparaat kan het uittredende
water niet opnemen als het
over het rooster rijdt.
 Schakel het apparaat bij lan-
gere pauzes en na gebruik
met de hoofdschakelaar/ap-
paraatschakelaar uit en trek
de netstekker van het oplaad-
apparaat los.
 Gebruik het apparaat niet bij
temperaturen onder 0 °C.
 Het apparaat tegen regen be-
schermen. Niet buiten op-
slaan.
* FC 3 Cordless
** FC 3 Cordless Premium
Afbeelding
 De stang van de handgreep tot de aanslag in het
basisapparaat plaatsen tot ze hoorbaar vastklikt.
Handgreepstang moet vast in het apparaat steken.
Afbeelding
 Plaats het apparaat in het parkeerstation zodat
deze stabiel staat.
Afbeelding
 Borstelwalsen tot de aanslag op de walshouder
draaien.
 Let erop dat de kleurindicaties op de binnenkant
van de wals en de walshouder op het apparaat
overeenkomen (blauw op blauw).
 Controleer na de montage of de borstelwalsen ste-
vig vastzitten.
Afbeelding
 Sluit de laadkabel van het oplaadapparaat op de
laadbus van het apparaat aan.
 Netstekker van het oplaadapparaat in de contact-
doos steken.
Afbeelding
 De led-controlelampjes geven de actuele laadtoe-
stand van de accu aan.
 Tijdens het laden van een volledig lege accu knip-
peren alle 3 led-controlelampjes na elkaar van on-
der naar boven.
 Wanneer de accu voor 1/3 is opgeladen, branden
de onderste ledlampjes continu, de beide bovenste
ledlampjes knipperen verder.
 Wanneer de accu voor 2/3 is opgeladen, branden
de beide onderste ledlampjes continu, de bovenste
ledlampjes knipperen verder.
 Nadat de batterij volledig is opgeladen, blijven de 3
led-controlelampjes 60 minuten continu branden.
Daarna gaan de led-controlelampjes uit.
Afbeelding
 Na het opladen de netstekker uit het stopcontact
trekken en de laadkabel uit de laadbus halen.
Afbeelding
 Apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Afbeelding
 Verswaterreservoir aan de greep vastnemen en uit
het apparaat halen.
Afbeelding
 Tankafsluiting openen en opzij draaien.
Afbeelding
 Vul het verswaterreservoir met koud of lauwwarm
leidingswater.
 Indien nodig kunnen reinigings- en onderhouds-
middelen van KÄRCHER in het schoonwaterreser-
voir worden gevuld.*
 Markering "MAX" mag tijdens het vullen niet wor-
den overschreden.
 Tankdop sluiten.
Afbeelding
 Schoonwatertank in het apparaat plaatsen.
 Verswaterreservoir moet vast in het apparaat zit-
ten.
LET OP
*Let op de aanbevolen dosering voor het reinigings- of
onderhoudsmiddel.
Beschrijving apparaat
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Handgreep
3 Handgreep beveiliging tegen schuren tegen de
wand
4 Schoonwaterreservoir
5 Greep verswaterreservoir
6 Laadbus
7 Vuilwaterreservoir
8 Greep borstelwals
9 Borstelwalsen
10 Vloerkopafdekking
11 Vergrendeling vloerkopafdekking
12 Accu-indicatie
13 Laadapparaat met laadkabel
14 Parkeerstation
15 Opberging walsen
16 * Reinigingsmiddel RM 536 30 ml
17 ** Reinigingsmiddel RM 534 30 ml
18 ** Reinigingsmiddel RM 536 500 ml
19 Antischuimmiddel FoamStop 30 ml
9 ** Borstelwalsen 2x
Montage
Inbedrijfstelling
Walsen monteren
Laadproces
Schoonwatertank vullen
45
NL
Pagina: 45
– 11
LET OP
Afbeelding
Apparaat kan alleen droog vuil en vloeistof (max. 140
ml) opnemen.
Afbeelding
Voor begin van de werkzaamheden de vloer vegen of
stofzuigen. Zo worden het vuil en de losse deeltjes al
vóór de vochtige reiniging van de vloer verwijderd.
Controleer voor het gebruik van het apparaat op een
normale plaats of de vloer waterbestendig is. Reinig
geen ondergrond die gevoelig is voor water, zoals on-
behandelde kurkvloer (vocht kan binnendringen en de
vloer beschadigen).
Afbeelding
Rijd achterwaarts richting de deuropening zodat er geen
voetsporen op de vers gereinigde vloer achterblijven.
 De vloer wordt door de voorwaartse en achter-
waartse bewegingen van het apparaat gereinigd,
net zoals bij stofzuigen.
 Laat op sterk vervuilde plaatsen het apparaat lang-
zaam over de grond glijden.
Er moet geen druk op het apparaat worden uitge-
oefend.
 Bij meegeleverde walsparen in grijs en geel: Beide
walsparen hebben dezelfde functie, maar kunnen
voor verschillende toepassingsgebieden worden
ingezet (kleur dient als onderscheiding, bijv. voor
keuken en bad).
LET OP
De borstelwalsen beginnen meteen te draaien als het
apparaat wordt ingeschakeld. De handgreep moet wor-
den vastgehouden om ervoor te zorgen dat het appa-
raat niet uit zichzelf wegrijdt.
Controleer of het verswaterreservoir met water is ge-
vuld en het vuilwaterreservoir in het apparaat is ge-
plaatst.
Afbeelding
 Voor het inschakelen de hoofdschakelaar (in/uit)
indrukken.
 Met het apparaat meermaals heen en terug rijden
tot de walsen voldoende zijn bevochtigd.
Afbeelding
– 3 leds branden - 3/3 batterijlooptijd (volledige loop-
tijd).
– 2 leds branden - 2/3 batterijlooptijd.
– 1 led brandt - 1/3 acculooptijd.
 Ca. 2 minuten voordat de accu leeg is, knippert de
onderste led.
 Als de accu leeg is en het apparaat is uitgescha-
keld, knippert de onderste led gedurende 60 se-
conden sneller.
LET OP
Voor het vullen van het verswaterreservoir het vuilwa-
terreservoir legen. Zo wordt vermeden dat het vuilwa-
terreservoir overloopt.
Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir vullen".
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
Afbeelding
 Apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Afbeelding
 Vergrendeling vloerkopafdekking bedienen.
 Vloerkopafdekking verwijderen.
Afbeelding
 Vuilwaterreservoir uit de vloerkop nemen.
Afbeelding
 De kleppen boven beide kamers van het vuilwater-
reservoir open klappen.
 Vuilwatertank leegmaken.
Afbeelding
 Afhankelijk van de verontreiniging de vloerkopaf-
dekking en vuilwaterreservoir met leidingwater rei-
nigen.
 De kleppen van beide kamers van het vuilwaterre-
servoir kunnen eruit worden gehaald en apart wor-
den gereinigd.
 De kleppen van beide kamers van het vuilwaterre-
servoir opnieuw plaatsen en sluiten.
Afbeelding
 Het vuilwaterreservoir in de vloerkop plaatsen.
Afbeelding
 De vergrendeling van de vloerkopafdekking bedie-
nen en de afdekking op de vloerkop plaatsen, dan
de vergrendeling loslaten.
 Vuilwaterreservoir en vloerkopafdekking moeten
vast in en op het apparaat zitten.
LET OP
Bij langere pauzes wordt aangeraden om het apparaat
in het parkeerstation te plaatsen om te vermijden dat
gevoelige vloeren door vochtige walsen worden be-
schadigd.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Apparaat in het parkeerstation plaatsen.
LET OP
Na beëindiging van het werk het apparaat reinigen.
Afbeelding
 Indien er nog water in het verswaterreservoir is, het
water verwijderen.
Afbeelding tot
 Vuilwaterreservoir, vloerkopafdekking en reini-
gingswalsen reinigen.
Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir reinigen".
Zie hoofdstuk "Vloerkop reinigen".
Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".
LET OP
Om de ontwikkeling van geurtjes te voorkomen, moet bij
het opbergen van het apparaat het schoonwater- en
vuilwaterreservoir volledig worden geleegd.
Gebruik
Algemene instructies voor de
bediening
Beginnen met het werk
Looptijd batterij
Reinigingsvloeistof navullen
Vuilwatertank leegmaken
Werking onderbreken
Apparaat uitschakelen
Apparaat opslaan
46 NL
Pagina: 46
– 12
Natte walsen aan de lucht drogen (bijv. op het parkeer-
station), de natte walsen voor het drogen niet in geslo-
ten kasten plaatsen.
Afbeelding
 Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Afbeelding
 De natte walsen laten drogen door ze op het par-
keerstation te plaatsen.
 Apparaat in een droge ruimte bewaren.
LET OP
Om ervoor te zorgen dat het vuil niet in de tank aan-
koekt, moet het vuilwaterreservoir regelmatig worden
gereinigd.
LET OP
De vloerkopafdekking niet in de afwasmachine reinigen:
dit kan de basisfuncties van het apparaat beïnvloeden
wanneer de vloerkopafdekking door de reiniging
scheefgetrokken wordt en de schraaprand dan niet
meer correct tegen de walsen drukt. Dit zorgt voor een
slechter reinigingsresultaat.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Afbeelding tot
 Vuilwaterreservoir uit het apparaat nemen.
Zie hoofdstuk "Vuilwaterreservoir leegmaken".
 Vloerkopafdekking, vuilwaterreservoir en vuilwa-
terreservoirkleppen met leidingwater reinigen.
 De kleppen van beide kamers van het vuilwaterre-
servoir kunnen eruit worden gehaald en apart wor-
den gereinigd.
 Vuilwaterreservoir en vuilwaterreservoirkleppen
kunnen als alternatief in de afwasmachine worden
gereinigd.
Tip
De rubberen onderdelen van de vuilwaterreservoirklep-
pen kunnen door de reiniging in de afwasmachine kle-
verig worden. Dit heeft echter geen effect op de dicht-
heid van de onderdelen.
Afbeelding tot
 Wanneer het apparaat niet verder wordt gebruikt,
de walsen ook reinigen.
Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".
Afbeelding tot
 Na de reiniging vuilwaterreservoir met kleppen en
vloerkopafdekking opnieuw in het apparaat plaat-
sen.
LET OP
Bij verontreiniging vloerkop reinigen.
LET OP
De vloerkopafdekking niet in de afwasmachine reinigen:
dit kan de basisfuncties van het apparaat beïnvloeden
wanneer de vloerkopafdekking door de reiniging
scheefgetrokken wordt en de schraaprand dan niet
meer correct tegen de walsen drukt. Dit zorgt voor een
slechter reinigingsresultaat.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Afbeelding
 Vergrendeling vloerkopafdekking bedienen.
 Vloerkopafdekking verwijderen.
Afbeelding
 Vloerkopafdekking onder stromend water afspoe-
len.
 Vuilwaterreservoir en walsen reinigen.
Zie hoofdstuk "Verswaterreservoir reinigen".
Zie hoofdstuk "Walsen reinigen".
 De aandrijving van de walsen met een vochtige
doek reinigen.
Afbeelding
 Vloerkopafdekking in de vloerkop plaatsen.
LET OP
Walsen moeten na elk gebruik onder de waterkraan
worden afgewassen of in de wasmachine worden gerei-
nigd zodat geen resten van reinigingsmiddel in de wal-
sen blijven die na verloop van tijd schuim zouden kun-
nen veroorzaken.
Wanneer het apparaat voor het verwijderen van de wal-
sen op de bodem wordt gelegd, moet het verswater- en
vuilwaterreservoir worden leeggemaakt. Zo wordt ver-
meden dat er vloeistof uit de reservoirs loopt terwijl het
apparaat op de bodem wordt geplaatst.
Afbeelding
 Apparaat uitschakelen. Hiervoor de schakelaar
aan-/uitschakelen.
Afbeelding
 Het apparaat in het parkeerstation plaatsen.
Afbeelding
 Draai aan de greep de borstelwalsen eruit.
Afbeelding
 Reinig de walsen onder stromend water.
of
 Was de walsen op maximaal 60 °C in de wasma-
chine.
LET OP
Bij reiniging in de wasmachine geen wasverzachter ge-
bruiken. Zo raken de microvezels niet beschadigd en
behouden de borstelwalsen hun hoge reinigingskracht.
De borstelwalsen zijn niet geschikt voor de droogtrom-
mel.
Afbeelding tot
 Na de reiniging de walsen op het parkeerstation
plaatsen en aan de lucht laten drogen.
 De nodige tijd voor het drogen kan worden verkort
door de walsen uit te wringen.
 Wanneer het apparaat niet verder wordt gebruikt,
de vloerkopafdekking en vuilwaterreservoir ook rei-
nigen.
 De aandrijving van de walsen met een vochtige
doek reinigen.
LET OP
Gebruik van ongeschikte reinigings- en onderhouds-
middelen kan het apparaat beschadigen en de aan-
spraak op garantie laten vervallen.
Tip
Gebruik indien nodig reinigings- of onderhoudsmidde-
len van KÄRCHER voor de vloerreiniging.
Onderhoud
Vuilwaterreservoir reinigen
Vloerkop reinigen
Walsen reinigen
Reinigings- en onderhoudsmiddelen
47
NL
Pagina: 47
– 13
 Let bij de dosering van de reinigings- of onder-
houdsmiddelen op de aanbevolen hoeveelheden
van de fabrikant.
 Vul het vuilwaterreservoir eerst met water en dan
met reinigings- of onderhousdmiddelen om
schuimvorming te vermijden.
 Laat tijdens het vullen met water nog plaats over
voor de hoeveelheid reinigings- of onderhoudsmid-
del zodat het "MAX"-vulpeil van het verswaterre-
servoir niet wordt overschreden.
Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u
met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplos-
sen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld
kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.
 Laadstekker/netstekker niet correct aangesloten.
 Laadstekker/netstekker correct aansluiten.
 Accu is leeg.
 Apparaat opladen.
 Controleer of de laadkabel nog in het apparaat
steekt.
 Laadkabel loskoppelen omdat bedrijf met aange-
sloten laadkabel niet mogelijk is.
Onderste led knippert bij het inschakelen van het appa-
raat en het apparaat start niet.
 Accu is leeg.
 Apparaat opladen.
Alle leds knipperen tegelijkertijd aan snel tempo.
 Apparaat heeft een motorblokkering (bijv. door te
hoge druk op de walsen of door rijden tegen een
wand/hoek).
 Schakel het apparaat uit en opnieuw in.
of
 Gebruik van foute of defecte voeding.
 Gebruik de originele voeding of vervang de defecte
voeding.
De drie leds branden na elkaar gedurende 1 seconde.
 Apparaat te heet tijdens het gebruik (bijv. bij ge-
bruik bij hoge omgevingstemperaturen).
 Neem een pauze en laat het apparaat afkoelen.
 Wanneer het apparaat ook wordt uitgeschakeld:
 Neem een pauze en laat het apparaat afkoelen.
 het apparaat kan pas opnieuw worden ingescha-
keld wanneer het voldoende is afgekoeld.
Walsen zijn niet voldoende bevochtigd.
 Bevochtiging van de walsen door meermaals heen
en terug rijden op dezelfde plaats.
Geen water in het verswaterreservoir.
 Water bijvullen
Schoonwaterreservoir is niet correct in het apparaat ge-
plaatst.
 Verswaterreservoir zodanig plaatsen dat het vast
in het apparaat zit.
Borstelwalsen ontbreken of zijn niet correct gemon-
teerd.
 Borstelwalsen monteren of de walsen tot de aan-
slag op de walshouder draaien.
Borstelwalsen zijn vervuild of versleten.
 Borstelwalsen reinigen.
of
 Borstelwalsen vervangen.
Het reinigingsmiddel werd vergeten, fout gedoseerd of
er werd een fout reinigingsmiddel gebruikt
 Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en
let op de juiste dosering.
Vloerkopafdekking niet correct gemonteerd
 Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier-
voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaat-
sen.
Tip
Tijdens het bedrijf is het normaal dat er wat schuim in de
vloerkop ontstaat. Dit heeft geen invloed op de werking.
Alleen bij overmatig schuim (bijv. schuimstrepen op de
vloer) zijn verdere maatregelen nodig.
Fout reinigingsmiddel of foute dosering.
 Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en
let op de juiste dosering.
Het apparaat verwijdert vuil aan de hand van de reini-
gingswalsen. Hierbij verzamelen zich vuil en resten van
reinigingsmiddelen van vloerbedekkingen in het vuilwa-
terreservoir. Onder bepaalde omstandigheden kan hier-
door schuim ontstaan.
 Reinig de walsen grondig met water om vuil en de
resten van reinigingsmiddelen te verwijderen.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
 Bij veel schuim FoamStop voor het begin van de
reiniging in het lege vuilwaterreservoir doen. Let op
de doseerinstructies op het etiket op de fles.
Walsen zijn vuil.
 Walsen reinigen.
Walsen zijn niet voldoende bevochtigd.
 Bevochtiging van de walsen door meermaals heen
en terug rijden op dezelfde plaats.
Fout reinigingsmiddel of foute dosering.
 Gebruik alleen reinigingsmiddel van KÄRCHER en
let op de juiste dosering.
Er zijn resten van ongeschikte reinigingsmiddelen op de
bodem.
 Reinig de walsen grondig met water om de resten
van het reinigingsmiddel te verwijderen.
 Reinig de bodem met het apparaat en propere wal-
sen zonder reinigingsmiddel te gebruiken. Hierdoor
worden de resten van het reinigingsmiddel van de
bodem verwijderd
Hulp bij storingen
Accu wordt niet geladen
Apparaat kan niet worden ingeschakeld
Led-foutweergave
Walsen zijn te droog
Apparaat neemt geen vuil op
Er wordt schuim in de vloerkop en op de
bodem gevormd
Geen goed reinigingsresultaat
48 NL
Pagina: 48
– 14
Walsen worden geblokkeerd.
 Walsen verwijderen en controleren of een voor-
werp in de walsen vastzit.
 Controleren of de walsen tot aan de aanslag op de
walshouder zijn gedraaid.
 Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier-
voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaat-
sen.
Vloerkopafdekking niet correct gemonteerd
 Controleer of de vloerkopafdekking juist zit. Hier-
voor de afdekking verwijderen en opnieuw plaat-
sen.
Walsen zijn versleten.
 Walsen vervangen.
Vuilwaterreservoir is te vol.
 Vuilwaterreservoir meteen leegmaken.
Vuilwaterreservoir is niet correct in het apparaat ge-
plaatst.
 Controleren of de vloerkopafdekking vast op het
vuilwaterreservoir zit.
 Controleren of de vuilwaterreservoirkleppen cor-
rect zijn afgesloten.
LET OP
Verwijder de handgreep na de montage niet meer van
het basisapparaat.
De handgreep mag alleen van het basisapparaat wor-
den verwijderd wanneer het apparaat voor servicedoel-
einden wordt verzonden.
Afbeelding
Zie afbeelding aan het einde van de gebruiksaanwijzing
 Steek de schroevendraaier in een hoek van 90 gra-
den in de kleine opening aan de achterkant van de
handgreep en verwijder de handgreep.
LET OP
Let erop dat de verbindingskabel tussen het basisappa-
raat en de handgreep niet wordt beschadigd.
Technische veranderingen voorbehouden!
Walsen draaien niet
Wateropname niet optimaal
Apparaat verliest vuil water
De handgreep van het basisapparaat
verwijderen
Technische gegevens
Elektrische aansluiting
Spanning 100-240 V
1~50-60 Hz
Veiligheidsklasse IPX4
Apparaat
Beschermingsklasse III
Oplaadapparaat beschermings-
klasse
II
Nominaal vermogen toestel 40 W
Nominale spanning accu 7,2 V
Accutype Li-ion
Bedrijfstijd bij volle acculading 20 min
Laadtijd bij lege accu 4 h
Uitgangsspanning oplaadappa-
raat
9,5 V
Uitgangsstroom laadapparaat 0,6 A
Capaciteit
Walsomwentelingen per minuut 500 u/min
Inhoud
Schoonwaterreservoir 360 ml
Vuilwaterreservoir 140 ml
Afmetingen
Gewicht (zonder toebehoren en
reinigingsvloeistof)
2,4 kg
Lengte 305 mm
Breedte 226 mm
Hoogte 1220 mm
Lengte snoer
Oplaadapparaat 1800 mm
49
NL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Kärcher FC 3 Cordless.

Stel een vraag over de Kärcher FC 3 Cordless

Heb je een vraag over de Kärcher FC 3 Cordless en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Kärcher FC 3 Cordless. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Kärcher FC 3 Cordless zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.