Inventum RB010 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Inventum RB010. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Inventum
  • Product: Vriezer
  • Model/naam: RB010
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 3
draairichting deur wijzigen
NL
reversing the door opening
EN
fig.1 fig.2 fig.3
4 •
8 mm 10 mm
fig.4 fig.5 fig.6
fig.7
fig.8 fig.9
Türanschlag wechseln
DE
modifier le sens d’ouverture de la porte
FR
2
Pagina: 4
De deur van het apparaat kan aan de rechter- of linkerkant worden geopend. Om de draairichting van de deur te wijzigen volgt
u de onderstaande instructies. Het beste kunt u dit met twee personen doen.
Attentie: verwijder de stekker uit het stopcontact. Haal alle spullen uit de vriezer, ook de lades, voordat u de draairichting
van de deur wijzigt.
• Verwijder de beschermdopjes en de schroeven daaronder van de bovenkant van de vriezer - fig. 1.
• Gebruik een 8 mm dopsleutel om de bouten van het bovenste scharnier los te draaien - fig. 2.
Verwijder het scharnier en til voorzichtig de deur van het onderste scharnier. Leg deze deur op een veilige plek.
• Verwijder de pin van het scharnier en plaats deze in dezelfde opening aan de andere kant - fig. 3.
• Verwijder het scharnierdeel aan de onderkant van de deur en bevestig deze op de tegenovergestelde kant van de deur - fig. 4.
• Kantel vervolgens de koelkast maximaal 45° achterover om beter bij het onderste scharnier te kunnen.
• Verwijder aan de onderzijde de voetjes en het scharnier -fig. 5.
• Verwijder de pin van de eerste positie en steek deze terug in positie 2. Bevestig het scharnier aan de andere kant van de vriezer
met de bouten en schroef het stelvoetje weer vast - fig. 6.
• Monteer het bevestigingsplaatje en het voetje aan de tegenovergestelde kant van de vriezer met de bouten. Draai het
stelvoetje vast - fig. 7.
• Zet het apparaat weer voorzichtig rechtop.
• Plaats de deur tegen het apparaat en zorg ervoor dat de onderzijde goed op het onderste scharnier zit. Let erop dat de deur
recht staat ten opzichte van de buitenzijde van de vriezer - fig. 8.
Bevestig het bovenste scharnier met de bouten en schroef de bovenkant weer vast.
• Demonteer de handgreep van de deur. Draai de handgreep 180 graden en plaats deze aan de andere kant op de deur - fig. 9.
• Laat het apparaat 2 à 3 uur rusten voordat u de stekker in het stopcontact doet.
draairichting deur wijzigen
NL
reversing the door opening
EN
• 5
The door of the appliance can be opened on the right or left side. In order to reverse the door opening, please observe the
instructions below. It would be best to do this with two people.
Attention: remove the plug from the socket. Remove all items from the freezer, including the drawers, before reversing
the door opening.
• Remove the protective caps and the screws below them from the top side of the freezer - fig. 1.
• Use an 8 mm socket spanner to unscrew the bolts of the upper hinge - fig. 2.
Remove the hinge and carefully lift the door off the lower hinge. Place this door on a safe location.
• Remove the hinge pen and place it in the same opening on the other side - fig. 3.
• Remove the hinge part on the bottom side of the door and attach it on the opposite side of the door - fig. 4.
• Then tilt back the freezer by a maximum of 45° to be able to reach the lower hinge better.
• On the bottom side, remove the feet and the hinge -fig. 5.
• Remove the pen from the first position and insert it back in position 2. Attach the hinge on the other side of the freezer
by means of the bolts and fasten the adjustable foot again - fig. 6.
• Mount the attachment plate and the foot on the opposite side of the freezer by means of the bolts. Tighten the adjustment
foot - fig. 7.
• Carefully place the appliance upright again.
• Place the door against the appliance and make sure the bottom side is properly placed on the lower hinge. Make sure the door
is straight in relation to the exterior of the freezer - fig. 8.
Mount the upper hinge by means of the bolts and re-tighten the top side.
• Remove the door's handle. Rotate the handle by 180 degrees and place it on the other side of the door - fig. 9.
• Allow the appliance to rest for 2 to 3 hours before inserting the plug in the socket.
Pagina: 6
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel
door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze
zorgvuldig voor latere raadpleging.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven doeleinden. Het apparaat is geschikt voor het
bewaren van levensmiddelen. In het vriesgedeelte kunt u ook verse
levensmiddelen invriezen.
• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde
wandcontactdoos, met een netspanning overeenkomstig met de
informatie aangegeven op het typeplaatje van het apparaat.
• Maak geen gebruik van enkele/meerdere adapters of
verlengsnoeren.
• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het
apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer
naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of
onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf
vervangen.
• Het apparaat moet worden verplaatst en geïnstalleerd door twee of
meer personen.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat om te
voorkomen dat de vloer beschadigd raakt.
• Let op dat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigd
raakt.
• Controleer of het apparaat niet te dicht bij een warmtebron
geplaatst wordt.
• Om een goede ventilatie te garanderen, moet er een ruimte van 10
cm rondom het apparaat vrij gehouden worden.
• De ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Zorg dat de koelleidingen niet beschadigd raken.
• Installeer het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele
ondergrond.
Nederlands
veiligheidsvoorschriften
1
Nederlands • 7
Pagina: 7
• Installeer het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een ruimte waar de
omgevingstemperatuur valt binnen de volgende klasse, afhankelijk
van de klimaatklasse die u op het typeplaatje vindt aan de
achterzijde van het apparaat.
Klimaatklasse Omgevingstemperatuur
SN Van 10°C tot 32°C
N Van 16°C tot 32°C
ST Van 18°C tot 38°C
T Van 18°C tot 43°C
• Bewaar geen explosieve of licht ontvlambare stoffen in het
apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie
veroorzaken.
• Bewaar geen glazen flessen of potten in de vriezer met vloeistoffen,
want deze kunnen kapot vriezen.
• Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen om
het ontdooiproces te versnellen.
• Zorg ervoor dat kinde­ren niet met het apparaat kunnen spelen, zoals
zich er in verstoppen. Dit is gevaarlijk.
• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen
beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan
met elektrische apparaten. Laat kinde­ren daarom nooit zonder
toezicht met elektrische apparaten werken. Houd het apparaat en
het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of
mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij
het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over
het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren
begrijpen.
Opmerking: Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen spullen in
koelapparaten leggen en uit koelapparaten halen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of
onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door
vakmensen uitge­voerd te worden. Het is gevaarlijk om een reparatie
uit te voeren waarbij de behuizing van het apparaat geopend moet
worden.
• Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
8 • Nederlands
Pagina: 8
Nederlands • 9
• Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat
gereinigd of gerepareerd wordt.
• Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de
fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
• Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit de
wandcontactdoos te halen. De stekker nooit met natte of vochtige
handen aanraken.
• Let op met ijsklontjes en ijsjes. Als deze direct uit de vriezer
geconsumeerd worden dan bestaat de kans op vrieswonden.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in water.
• Het apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden met een timer
of een aparte afstandsbediening.
• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij
eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding worden
gemaakt en vervalt het recht op garantie.
• Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer
te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de
wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen.
Huishoudelijke apparaten horen niet bij het vuilnis. Breng het
apparaat naar de betreffende afvalverwerkingafdeling van uw
gemeente.
KOELMIDDEL
Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het
koelmiddelcircuit van het apparaat. Dit is een natuurlijk en uiterst
milieuvriendelijk gas, het is echter wel brandbaar. Zorg ervoor dat
tijdens het vervoer en de installatie van het apparaat geen van
de onderdelen van het koelmiddelcircuit beschadigd raakt. Het
koelmiddel (R600a) is brandbaar.
WAARSCHUWING: Koelkasten bevatten koelmiddel en isolatiegassen.
Koelmiddelen en gassen moeten professioneel worden afgevoerd,
aangezien ze oogletsel kunnen veroorzaken of in brand kunnen
vliegen. Zorg ervoor dat de buizen van het koelmiddelcircuit niet
beschadigd raken alvorens het apparaat wordt afgevoerd om te
worden afgedankt.
WAARSCHUWING: Risico op brand / brandbaar materiaal
Pagina: 9
Wanneer het koelmiddelcircuit beschadigd raakt:
- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Ventileer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt grondig.
Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of dit product op
de een of andere manier aan te passen. Beschadigingen aan het
netsnoer kunnen leiden tot kortsluiting, brand en/of elektrische
schokken.
10 • Nederlands
Pagina: 11
ingebruikname
3
Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak het apparaat voorzichtig
uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventueel promotionele stickers. De verpakking (beschermfolie, plastic zakken,
piepschuim en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke
schade, mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond en let op dat er genoeg ruimte
omheen is voor voldoende ventilatie. Er is minimaal 10 cm rondom nodig tussen het apparaat en de muren. Op deze wijze kan
het apparaat de warmte goed kwijt, goed koelen en energiezuinig functioneren. Met de stelvoetjes kunt u het apparaat waterpas
zetten. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming of fornuis. Let op de klimaatklasse van het
apparaat. Bij plaatsing in een te koude ruimte zal de koeler niet goed functioneren.
Laat het apparaat nadat het geplaatst is, minimaal 3 uur staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Reinig eerst de binnenkant van het apparaat. Gebruik hiervoor een warm sopje met bijvoorbeeld afwasmiddel, allesreiniger of
soda. Neem de binnenkant van het apparaat na het schoonmaken af met schoon water en droog alles goed na. Laat het apparaat
1 à 2 uur drogen.
AANSLUITEN OP HET ELECTRICITEITSNET
Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje en steek de stekker in het stopcontact.
gebruik
4
De bediening van het apparaat bevindt zich aan de binnenzijde.
Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is op het typeplaatje en steek de stekker in het stopcontact.
Bedieningspaneel
Thermostaat Knop om de temperatuur te regelen
Knop om alarm uit te schakelen
Alarm Controlelamp voor te hoge temperatuur in het apparaat
Power Controlelamp voor aansluiting op het stroomnet
Super Controlelamp voor actieve functie Supervriezen
Super Freeze Knop voor het in- en uitschakelen van de functie Supervriezen
Stel de temperatuur in met de thermostaatknop en kies een stand tussen KOUD (COLD) en KOUDER (COLDER).
De stand KOUD (COLD) geeft de hoogste temperatuur en is de warmste stand. De stand KOUDER (COLDER) geeft de laagste
temperatuur en is de koudste stand.
Wij adviseren u het apparaat in te stellen op de stand MIDDEL (MID).
Het apparaat zal nu continue koelen tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Laat het apparaat op temperatuur komen zonder
levensmiddelen. Dit duurt meestal 2 tot 3 uur. Daarna kunt u de thermostaatknop op de gewenste stand zetten en het apparaat
vullen met levensmiddelen.
SUPERVRIEZEN (SUPER FREEZE)
Gebruik deze functie voor het snel invriezen van voedsel wat nog niet bevroren is. Om vers voedsel snel in te vriezen zou men
vroegtijdig de temperatuur van het vriesgedeelte lager in moeten stellen. Het kan nodig zijn om de functie SUPERVRIEZEN 12 uur
van te voren al te activeren.
Wanneer deze functie geselecteerd wordt, zal de temperatuur van het vriesgedeelte automatisch naar de laagste stand gaan
gedurende een maximum van 24 uren. Na 24 uur zal de temperatuur van het vriesgedeelte weer naar de eerder ingestelde
temperatuur gaan.
Om de functie SUPERVRIEZEN aan te zetten, drukt u op de bijbehorende knop totdat de controlelamp SUPER brandt.
Om de functie uit te schakelen, drukt u opnieuw op de bijbehorende knop totdat de controlelamp uit is.
12 • Nederlands
Pagina: 12
tips
5
• Een hoge omgevingstemperatuur beïnvloedt het energieverbruik nadelig. Ook direct zonlicht en andere warmtebronnen in de
buurt van het apparaat hebben een ongunstige invloed.
• Houd de ventilatieopeningen vrij. Afgedekte en vervuilde openingen veroorzaken een hoge energieverbruik. Zorg voor
voldoende ruimte rondom de koelkast zodat een goede ventilatie en luchtstroming rondom het apparaat mogelijk is.
• Open de deur van het apparaat niet vaker dan nodig is en laat de deur zo kort mogelijk open.
• De afstand tussen de schappen en de achterwand zorgt voor een vrije luchtcirculatie. Plaats dus geen levensmiddelen tegen
de achterwand.
• Zet de thermostaat op een lagere stand als de omstandigheden dat toelaten.
• Laat gekookt voedsel wat u in het apparaat wilt bewaren eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het apparaat
legt.
• Rijp of ijs zorgen ervoor dat het stroomverbruik toeneemt. Verwijder deze daarom regelmatig zodra ze 3 tot 5 mm dik zijn.
• Een deurrubber die niet goed sluit kan het stroomverbruik verhogen. Laat het daarom op tijd en door een vakman vervangen.
• Als de instructies niet worden nageleefd dan kan dat leiden tot een hoger stroomverbruik.
Houd u aan de volgende instructies om besmetting van voedsel te voorkomen
- Wanneer de deur langere tijd open blijft kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat significant stijgen.
- Reinig oppervlakken die in contact met voedsel kunnen komen en toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte verpakkingen in de koelkast zodat deze niet in contact komen met ander voedsel
of vloeistof op ander voedsel kunnen lekken.
- Diepvriescompartimenten met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van reeds bevroren voedsel, het bewaren of maken
van ijs en het maken van ijsblokjes.
- Compartimenten met één, twee of drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
Volgorde Compartimenten TYPE Aanbevolen
bewaartemp.
[°C]
Geschikt voedsel
1 Koelkast
+2 ≤ +8
Eieren, bereid voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten,
zuivelproducten, taarten, dranken en ander voedsel dat niet
geschikt is om in te vriezen.
2 (***)*-Vriezer ≤-18 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
ALARM
Als de stroom uitgevallen is gedurende langere tijd of de stroom is er om een andere reden vanaf en de binnentemperatuur komt
boven de -10°C ( >-10°C) dan treed het alarm in werking.
Wanneer de binnentemperatuur >-10°C is, knippert de alarm controlelamp en er klinkt een alarm 3 keer per 10 seconden. Na 2
minuten stopt het alarm automatisch en de controlelamp blijft aan, maar stopt met knipperen. Wanneer de temperatuur lager
wordt (< -10°C), gaat de controlelamp uit.
Om het geluid van het alarm te stoppen, drukt u op de knop . De controlelamp van het alarm blijft branden.
Indien de omgevingstemperatuur stijgt, zet u het apparaat op een koudere stand om de binnentemperatuur te kunnen
waarborgen.
Attentie:
De omgevingstemperatuur, de frequentie van het openen van de deur en de positie van het apparaat hebben invloed op de
temperatuur in het apparaat. Houd hier rekening mee met het instellen van de thermostaat.
• Plaats geen heet voedsel in het apparaat.
• Plaats nooit gevaarlijke, licht ontvlambare of explosieve stoffen zoals alcohol, aceton of benzine in het apparaat omdat er een
kans op explosiegevaar is.
• Pak vlees en vis goed in om nare geuren te voorkomen.
• Laat voldoende ruimte tussen de verschillende levensmiddelen om de lucht goed te kunnen laten circuleren.
• Laat de deur niet langer open dan noodzakelijk.
• Vries niet teveel tegelijk in. Hoe sneller het invriezen, hoe langer de kwaliteit van het voedsel behouden blijft.
• Leg de diepvriesproducten zo snel mogelijk na aankoop in het vriesvak. Zorg ervoor dat ze tijdens het vervoer niet ontdooien.
Het bewaren van vers ingevroren en diepvriesproducten is afhankelijk van het type voedsel.
• Plaats geen glazen flessen of blikken in het vriesvak. Deze kunnen kapot gaan als de inhoud bevriest. Koolzuurhoudende
dranken kunnen zelfs exploderen. Bewaar daarom nooit limonade, bier, wijn, champagne, etc. in het vriesvak.
Nederlands • 13
Pagina: 13
3 ***-Vriezer ≤-18 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
4 **-Vriezer ≤-12 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
5 *-Vriezer ≤-6 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
6 0-sterren -6 ≤ 0 Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, verpakt bewerkt
voedsel, enz. (consumptie op dezelfde dag aanbevolen, bij
voorkeur binnen 3 dagen).
Gedeeltelijk verpakt bewerkt voedsel (niet geschikt om in
te vriezen).
7 Koeling
-2 ≤ +3
Vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip,
zoetwaterproducten enz. (7 dagen te bewaren onder 0°C,
boven 0°C wordt consumptie op dezelfde dag aanbevolen,
bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder
dan 0°C gedurende 15 dagen, het wordt niet aanbevolen dit
boven 0°C te bewaren).
8 Vers voedsel
0 ≤ +4
Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, bereid voedsel, enz.
(consumptie op dezelfde dag aanbevolen, bij voorkeur
binnen 3 dagen).
9 Wijn +5 ≤+20 Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.
Let op: bewaar verschillende soorten voedsel volgens de aanwijzingen op de compartimenten of de aanbevolen
bewaartemperatuur van uw gekochte producten.
- Als de koelkast langere tijd leeg blijft, schakel deze dan uit, ontdooi, reinig en droog deze en laat de deur open om te voorkomen
dat zich schimmel in het apparaat vormt.
Reinigen van waterdispenser (speciaal voor producten met waterdispenser):
- Reinig de watertanks als ze gedurende 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem helemaal door als er gedurende 5
dagen geen water is getapt.
WAARSCHUWING – Voedsel moet zijn verpakt in zakjes alvorens deze in de koelkast worden geplaatst en vloeistoffen moeten
worden verpakt in flessen of blikken met doppen, teneinde te vookomen dat de product ontwerpstructuur moeilijk is schoon te
maken.
14 • Nederlands
Pagina: 14
storingen zelf oplossen
7
Storing Oorzaak Oplossing
Apparaat doet niets; lampje
brandt niet
Stekker niet in het stopcontact Steek de stekker in het stopcontact
Temperatuur in de vriezer te
hoog of te laag
Thermostaat verkeerd ingesteld Zet de thermostaat op de juiste stand
Ventilatie-openingen zijn geblokkeerd Reinig de ventilatie-openingen
Apparaat maakt lawaai Is het apparaat goed geïnstalleerd? Controleer de installatie
Raakt de achterkant van de vriezer iets? Controleer dit en plaats de vriezer verder naar
voren
Opmerking: het borrelen en het maken van expansiegeluiden in het koelcircuit is normaal.
Nederlands • 15
reiniging & onderhoud
6
Het vriezergedeelte van dit apparaat is vorstvrij - no-frost. Bij correct gebruik zal er geen ijsvorming plaatsvinden.
Mocht er toch een ijslaag ontstaan, ontdooi het vriesgedeelte dan wanneer de ijslaag een dikte van 3 mm heeft bereikt. Maak gelijk
van de gelegenheid gebruik om het apparaat schoon te maken.
VRIEZER ONTDOOIEN EN REINIGEN
• Verwijder de stekker uit het stopcontact.
• Open de deur en haal de producten eruit. Bewaar de producten op een koele plaats ingepakt in kranten en dekens.
• Laat de deur openstaan, hierdoor versnelt u het ontdooiproces.
• Plaats een opvangbak onder het vriesgedeelte en wacht tot het ijs ontdooit. U kunt ook een schaal met heet (geen kokend)
water in het vriesgedeelte plaatsen.
Verwijder het losse ijs met een kunststof ijsschraper. Waarschuwing: Verwijder ijsaanslag nooit met scherpe voorwerpen,
ontdooisprays, een föhn, een straalkacheltje of iets dergelijks. Dit kan leiden tot onveilige situaties en onherstelbare schade
veroorzaken aan het apparaat.
• Reinig de binnenkant van het apparaat. Gebruik hiervoor een warm sopje met bijvoorbeeld afwasmiddel, allesreiniger of soda
om vieze geuren te voorkomen. Neem de binnenkant van het apparaat na het schoonmaken af met schoon water en droog
alles goed na.
• Laat het apparaat 1 à 2 uur drogen. De lades kunt u eenvoudig uit het apparaat nemen en met de hand afwassen. Deze
onderdelen mogen niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.
• Reinig de buitenkant van het apparaat en de deurrubbers met een zachte vochtige doek.
• Steek de stekker in het stopcontact.
AANWIJZINGEN
• Een grote hoeveelheid ijs op de vriesoppervlakten verstoort de werking van het apparaat en vergroot het energieverbruik.
• Ontdooi het apparaat ten minste een of twee keer per jaar. Wanneer er veel ijs ontstaat, moet u het apparaat vaker ontdooien.
• Plaats de ingevroren producten in een grote bak, gewikkeld in krantenpapier en een deken en bewaar het op een koele plek.
• Het ontdooien van de vriezer dient zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Het te lang bewaren van de producten op
kamertemperatuur verkort hun houdbaarheid.
Pagina: 15
INVENTUM
Typenummer RB010
Type koel-/vrieskast vriezer
Categorie 8
Energie-efficiëntieklasse A++
Energieverbruik [Aec] in kWh per jaar 183 kWh
Netto inhoud - totaal 145 liter
Netto inhoud - vriesgedeelte **** (-18°C) 145 liter
Max. bewaartijd bij stroomuitval (aantal uur) 10 uur
Vriesvermogen (kg/24 uur) 12
Klimaatklasse N/ST/T
Geluidsemissie dB(A) 43 dB
Type apparaat vrijstaand
Uitvoering
Aantal deuren 1
Draairichting deur omkeerbaar �
IJsblokjeshouder �
Aantal vriesladen 4
Aantal vriesvakken met klep 1
CFK/HFK vrij vrij
Soort koelmiddel R600a
Aantal compressoren 1
Technische gegevens
Afmeting (bxdxh) in mm 554 x 571 x 1440
Netto gewicht in kg 46,5 kg
Bruto gewicht in kg 51 kg
Elektrische aansluitwaarde [W] 65 W
Netspanning [V] / netfrequentie [Hz] 220-240V/ 50Hz
Lengte aansluitsnoer [m] 2,0 m
Stekkertype VDE plug 90°
Opmerking: Op het typeplaatje - welke aan de binnenzijde aan de linkerkant geplaatst is - vindt u de de technische gegevens van
het apparaat ook vermeldt.
productkaart
8
16 • Nederlands
Pagina: 45
Hoe belangrijk service is, hoeven we je niet te vertellen. We ontwikkelen onze producten zodat je er jarenlang onbezorgd
plezier van kan hebben. Ontstaat er toch een probleem, dan vinden we dat je direct een oplossing mag verwachten.
Daarom bieden we je op onze producten een omruilservice, bovenop de rechten en vorderingen die je op grond van
de wet toekomen. Door een product of onderdeel om te ruilen, besparen we je tijd, moeite en kosten.
2 jaar volledige fabrieksgarantie
1. Op alle producten van Inventum krijg je als consument standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. Binnen deze periode
wordt een defect product of onderdeel altijd gratis omgeruild voor een nieuw exemplaar. Om aanspraak te maken
op de 2 jaar volledige fabrieksgarantie, kun je teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht of contact opnemen
met de consumentenservice van Inventum via het contactformulier op www.inventum.eu/service-aanvraag.
2. De garantieperiode van 2 jaar begint te lopen op de datum van aankoop van het product.
3. Voor het recht op garantie dien je een kopie van het originele aankoopbewijs te kunnen overleggen.
4. De garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de Inventum producten binnen Nederland.
5 jaar Inventum garantie
1. Op de meeste groot huishoudelijke apparatuur en een selectie klein huishoudelijke producten biedt Inventum de 5 jaar
Inventum garantie. Deze 5 jaar Inventum garantie bestaat uit de 2 jaar volledige fabrieksgarantie en daarna 3 jaar aanvullende
garantie. Het enige dat je hoeft te doen voor het recht op 3 jaar aanvullende garantie is het product te registreren binnen
45 dagen na aankoop. In de volgende paragraaf lees je meer over het registreren van het product.
2. Voor de 5 jaar Inventum garantie geldt dat een defect product of onderdeel gedurende de eerste 2 jaar altijd gratis wordt
omgeruild voor een nieuw exemplaar. Gedurende het 3e tot en met het 5e jaar betaal je alleen de omruilkosten. De actuele
omruilkosten kun je terugvinden op www.inventum.eu/omruilkosten.
3. Om aanspraak te maken op de 5 jaar Inventum garantie kun je teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht of
contact opnemen met de consumentenservice van Inventum via het formulier op www.inventum.eu/service-aanvraag.
4. De garantieperiode van 5 jaar begint te lopen op de datum van aankoop van het product.
5. Voor het recht op garantie dien je een kopie van het originele aankoopbewijs te kunnen overleggen.
6. De garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de Inventum producten binnen Nederland.
Productregistratie
1. De 3 jaar aanvullende garantie is eenvoudig en kosteloos te regelen door het product binnen 45 dagen na aankoop te
registreren via de website www.inventum.eu/garantieregistratie. Wanneer je het product niet binnen 45 dagen na aankoop hebt
geregistreerd, heb je nog tot 2 jaar na aankoop de tijd om dit te regelen. Er zijn dan wel kosten aan deze registratie verbonden.
De eenmalige registratiekosten bedragen € 89,- voor elk afzonderlijk product. Registreren is alleen mogelijk voor producten
waar de 5 jaar Inventum garantie op van toepassing is. Of het product in aanmerking komt voor de 5 jaar Inventum garantie vind
je in de gebruiksaanwijzing van het product en bij de informatie over het product op de website van Inventum.
2. De garantieperiode begint steeds te lopen vanaf de datum van aankoop van het product. Ook wanneer het product pas later
voor aanvullende garantie wordt geregistreerd, wordt de garantieperiode vanaf de originele aankoopdatum berekend.
3. De 3 jaar aanvullende garantie kun je alleen aanvragen als je beschikt over een kopie van het originele aankoopbewijs en het
Inventum 5 jaar garantiecertificaat.
Groot huishoudelijke apparatuur
1. Storingen of defecten aan groot huishoudelijke apparatuur (vrijstaand- en inbouw witgoed) kunnen worden gemeld via het
formulier op www.inventum.eu/service-aanvraag, telefonisch bij de consumentenservice van Inventum of via de winkel waar je
de apparatuur hebt gekocht. Het telefoonnummer van de consumentenservice vind je op www.inventum.eu.
2. Bij gemelde storingen of defecten aan groot huishoudelijke apparatuur heeft Inventum de mogelijkheid om ter plaatse bij de
consument in Nederland een witgoedmonteur het defecte apparaat te laten onderzoeken en vervolgens een reparatie uit te
laten voeren. De consumentenservice van Inventum kan ook besluiten dat het apparaat wordt omgeruild.
3. Als je een storing of defect aan groot huishoudelijke apparatuur meldt in de eerste 2 jaar vanaf de datum van aankoop, brengt
Inventum geen kosten in rekening voor omruilen, voorrijden, onderdelen, materiaalgebruik en arbeidsloon.
4. Als je het product op de hiervoor beschreven wijze hebt geregistreerd op www.inventum.eu/garantie-registratie en je
vervolgens een storing aan groot huishoudelijke apparatuur meldt in het 3e t/m 5e jaar vanaf de datum van aankoop, dan is de
5 jaar Inventum garantie van toepassing en wordt het apparaat kosteloos gerepareerd of omgeruild. Je bent dan bij reparatie
of omruiling van het apparaat alleen omruilkosten verschuldigd. De actuele omruilkosten kun je terugvinden op www.inventum.
eu/omruilkosten. Indien je het product niet hebt geregistreerd, dan is de 3 jaar aanvullende garantie niet van toepassing.
5. Bij een melding van een storing of defect zal een monteur binnen 1 werkdag contact opnemen voor het maken van een
bezoekafspraak. Bij melding in het weekend of op feestdagen is dit de eerstvolgende werkdag.
6. Indien je een storing of defect meldt via het formulier op www.inventum.eu/service-aanvraag, word je via mobiele berichten en
e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang.
7. De garantieperiode begint te lopen op de datum van aankoop van het product.
algemene service- en garantievoorwaarden
46 • Nederlands
Pagina: 46
8. Voor het recht op garantie dien je een kopie van het originele aankoopbewijs en het Inventum 5 jaar garantiecertificaat te
kunnen overleggen.
9. De garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de Inventum producten binnen Nederland.
Storingen of defecten buiten de garantieperiode
1. In geval van storingen of defecten aan klein huishoudelijke apparatuur of groot huishoudelijke apparatuur buiten de
garantieperiode, kan hiervan melding worden gemaakt bij de consumentenservice via het contactformulier www.inventum.eu/
service-aanvraag of door te bellen met de consumentenservice.
2. De consumentenservice kan je vragen het product voor onderzoek of reparatie op te sturen. De kosten van verzending zijn
voor jouw rekening.
3. Aan het onderzoek naar de mogelijkheid tot repareren zijn kosten verbonden. Je moet hier vooraf toestemming voor geven.
4. Bij groot huishoudelijke apparatuur kan Inventum op jouw verzoek een witgoedmonteur sturen. De voorrijkosten, onderdeel-
en materiaalkosten en arbeidsloon worden dan aan je in rekening gebracht.
5. In geval van opdracht tot reparatie moeten de reparatiekosten vooraf worden voldaan. Bij reparatie door een witgoedmonteur,
dienen de kosten van de reparatie ter plaatse bij de monteur, bij voorkeur via pinbetaling, te worden afgerekend.
Uitgesloten van garantie
1. De hiervoor genoemde garanties gelden niet in geval van:
• normale slijtage;
• onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
• onvoldoende onderhoud;
• het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
• ondeskundige montage of reparatie door derden of door de consument zelf;
• door de consument toegepaste niet originele onderdelen;
• zakelijk of bedrijfsmatig gebruik;
• het serienummer en/of rating-label is verwijderd.
2. Tevens geldt de garantie niet voor normale verbruiksartikelen, zoals:
• kneedhaken, bakblikken, (koolstof)filters, etc.;
• batterijen, lampjes, koolstoffilters, vetfilters enz.;
• externe verbindingskabels;
• glazen accessoires en glazen delen zoals ovendeuren;
• en soortgelijke zaken.
3. Buiten de garantie vallen transportschades, voor zover deze niet door Inventum zijn veroorzaakt. Controleer daarom je nieuwe
apparatuur voordat je deze in gebruik neemt. Als je beschadigingen aantreft, dien je deze binnen 5 werkdagen na aankoop te
melden bij de winkel waar je het product hebt gekocht, of bij de consumentenservice van Inventum via het contactformulier op
de website www.inventum.eu/service-aanvraag. Indien transportschades niet binnen deze termijn worden gemeld, aanvaardt
Inventum geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
4. Van garantie en/of vervanging zijn uitgesloten: defecten aan, verlies en beschadiging aan het apparaat als gevolg van een
gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering.
Van belang om te weten
1. Vervanging of herstel van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke
garantietermijn.
2. Vervangen onderdelen, verpakkingsmateriaal en omgewisselde apparaten worden meegenomen door de witgoedmonteur
en worden eigendom van Inventum.
3. Indien een klacht ongegrond is, komen alle kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de consument.
4. Na verloop van de garantietermijn worden alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-
en voorrijkosten aan de consument in rekening gebracht.
5. Inventum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste inbouwsituaties.
6. Inventum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door van buiten het apparaat ontstane oorzaken, tenzij deze
aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
7. Op deze garantie- en servicevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht
door de bevoegde Nederlandse rechter.
Nederlands • 47
Pagina: 55
RB010/01.0419WM
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten/
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved
Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.
Meander 901
6825 MH Arnhem
Tel: 0800-4583688
info@inventum.eu
www.inventum.eu
twitter.com/inventum1908
facebook.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908
persoonlijke verzorging
klein huishoudelijk witgoed inbouw
witgoed vrijstaand

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Inventum RB010.

Stel een vraag over de Inventum RB010

Heb je een vraag over de Inventum RB010 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Inventum RB010. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Inventum RB010 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.