Inventum JP010NF handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Inventum JP010NF. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Inventum
  • Product: Koelkast
  • Model/naam: JP010NF
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 3
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel
door voordat u het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze
zorgvuldig voor latere raadpleging.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven doeleinden. Het apparaat is geschikt voor het
bewaren van levensmiddelen. In het vriesgedeelte kunt u ook
verse levensmiddelen invriezen.
• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een
randgeaarde wandcontactdoos, met een netspanning
overeenkomstig met de informatie aangegeven op het
typeplaatje van het apparaat.
• Maak geen gebruik van enkele/meerdere adapters of
verlengsnoeren.
• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het
apparaat beschadigd is, of wanneer het apparaat niet meer
naar behoren functioneert of wanneer het gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of
onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer zelf
vervangen.
• Het apparaat moet worden verplaatst en geïnstalleerd door twee
of meer personen.
• Wees voorzichtig met het verplaatsen van het apparaat om te
voorkomen dat de vloer beschadigd raakt.
• Let op dat tijdens de installatie de voedingskabel niet beschadigd
raakt.
• Controleer of het apparaat niet te dicht bij een warmtebron
geplaatst wordt.
• Om een goede ventilatie te garanderen, moet er een ruimte van
10 cm rondom het apparaat vrij gehouden worden.
• De ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Zorg dat de koelleidingen niet beschadigd raken.
• Installeer het apparaat op een stevige, vlakke en stabiele
ondergrond.
Nederlands
veiligheidsvoorschriften
1
4 • Nederlands
Pagina: 4
• Installeer het apparaat in een droge en goed geventileerde
ruimte. Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een ruimte waar
de omgevingstemperatuur valt binnen de volgende klasse,
afhankelijk van de klimaatklasse die u op het typeplaatje vindt
aan de achterzijde van het apparaat.
Klimaatklasse Omgevingstemperatuur
SN Van 10°C tot 32°C
N Van 16°C tot 32°C
ST Van 18°C tot 38°C
T Van 18°C tot 43°C
• Bewaar geen explosieve of licht ontvlambare stoffen in het
apparaat. De dampen kunnen brandgevaar of een explosie
veroorzaken.
• Bewaar geen glazen flessen of potten in de vriezer met
vloeistoffen, want deze kunnen kapot vriezen.
• Gebruik geen mechanische, elektrische of chemische middelen
om het ontdooiproces te versnellen.
• Zorg ervoor dat kinde­ren niet met het apparaat kunnen spelen,
zoals zich er in verstoppen. Dit is gevaarlijk.
• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen
beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan
met elektrische apparaten. Laat kinde­ren daarom nooit zonder
toezicht met elektrische apparaten werken. Houd het apparaat
en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
• Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en
ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of
mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij
het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over
het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren
begrijpen.
Opmerking: Kinderen van 3 tot 8 jaar mogen spullen in
koelapparaten leggen en uit koelapparaten halen.
• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of
onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
• Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend door
vakmensen uitge­voerd te worden. Het is gevaarlijk om een
reparatie uit te voeren waarbij de behuizing van het apparaat
geopend moet worden.
Nederlands • 5
Pagina: 5
• Het apparaat uitsluitend binnenshuis gebruiken en opbergen.
• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen.
• Verwijder de stekker altijd uit het stopcontact als het apparaat
gereinigd of gerepareerd wordt.
• Het apparaat nooit gebruiken met onderdelen die niet door de
fabrikant zijn aanbevolen of geleverd.
• Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit
de wandcontactdoos te halen. De stekker nooit met natte of
vochtige handen aanraken.
• Let op met ijsklontjes en ijsjes. Als deze direct uit de vriezer
geconsumeerd worden dan bestaat de kans op vrieswonden.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in
water.
• Het apparaat is niet geschikt om gebruikt te worden met een
timer of een aparte afstandsbediening.
• Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik.
Wanneer het apparaat oneigenlijk gebruikt wordt, kan er bij
eventuele defecten geen aanspraak op schadevergoeding
worden gemaakt en vervalt het recht op garantie.
• Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer
te gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de
wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen.
Huishoudelijke apparaten horen niet bij het vuilnis. Breng
het apparaat naar de betreffende afvalverwerkingafdeling
van uw gemeente.
KOELMIDDEL
Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het
koelmiddelcircuit van het apparaat. Dit is een natuurlijk en uiterst
milieuvriendelijk gas, het is echter wel brandbaar. Zorg ervoor dat
tijdens het vervoer en de installatie van het apparaat geen van
de onderdelen van het koelmiddelcircuit beschadigd raakt. Het
koelmiddel (R600a) is brandbaar.
WAARSCHUWING: Koelkasten bevatten koelmiddel en
isolatiegassen. Koelmiddelen en gassen moeten professioneel
worden afgevoerd, aangezien ze oogletsel kunnen veroorzaken
of in brand kunnen vliegen. Zorg ervoor dat de buizen van het
koelmiddelcircuit niet beschadigd raken alvorens het apparaat
wordt afgevoerd om te worden afgedankt.
6 • Nederlands
Pagina: 6
WAARSCHUWING: Risico op brand / brandbaar
materiaal
Wanneer het koelmiddelcircuit beschadigd raakt:
- Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen.
- Ventileer de ruimte waarin het apparaat zich bevindt grondig.
Het is gevaarlijk om de specificaties te wijzigen of dit product op
de een of andere manier aan te passen. Beschadigingen aan het
netsnoer kunnen leiden tot kortsluiting, brand en/of elektrische
schokken.
Nederlands • 7
Pagina: 7
1. Binnenverlichting met thermostaat
2. Glazen schappen
3. Groentelade
4. Vrieslades
5. Stelvoetjes
6. Deur - vriesgedeelte
7. Flessenvak
8. Deurvakken
9. Deur - koelgedeelte
10. Eierrekje
11. IJsblokjeshouder
productomschrijving
2
10 11
6
4
1
3
5
7
9
2
8
8 • Nederlands
Pagina: 8
ingebruikname
3
Voordat u het apparaat voor de eerste maal in gebruik neemt, dient u als volgt te werk te gaan: pak het apparaat voorzichtig
uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal en eventueel promotionele stickers. De verpakking (plastic zakken, piepschuim
en karton) buiten het bereik van kinderen houden. Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade,
mogelijk ontstaan tijdens transport. Plaats het apparaat op een stevige, vlakke ondergrond en let op dat er genoeg ruimte
omheen is voor voldoende ventilatie. Er is minimaal 10 cm rondom nodig tussen het apparaat en de muren. Op deze
wijze kan het apparaat de warmte goed kwijt, goed koelen en energiezuinig functioneren. Met de stelvoetjes kunt u het
apparaat waterpas zetten. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals verwarming of fornuis. Let op de
klimaatklasse van het apparaat. Bij plaatsing in een te koude ruimte zal de koelkast niet goed functioneren.
Laat het apparaat nadat het geplaatst is, minimaal 3 uur staan voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
Reinig eerst de binnenkant van het apparaat. Gebruik hiervoor een warm sopje met bijvoorbeeld afwasmiddel, allesreiniger
of soda. Neem de binnenkant van het apparaat na het schoonmaken af met schoon water en droog alles goed na. Laat het
apparaat 1 à 2 uur drogen.
gebruik
4
De bediening van het apparaat bevindt zich aan de binnenzijde. Controleer of de spanning overeenkomt met die vermeld is
op het typeplaatje en steek de stekker in het stopcontact.
TEMPERATUUR INSTELLEN VAN HET KOELGEDEELTE
De thermostaat van het koelgedeelte bevindt zich aan de binnenzijde van de koelkast. Druk herhaaldelijk op de
temperatuurknop [1] om de gewenste temperatuur in te stellen. Er zijn zes temperatuurstanden.
2°C is het koudst en de stand FAST COOL zorgt
ervoor dat het apparaat snel koud wordt. Als er
veel voedsel tegelijkertijd in de koelkast wordt
bewaard dan kan de FAST COOL functie aangezet
worden. De koelkast zal gedurende 2,5 uur het
voedsel zo koel mogelijk maken en daarna schakelt
de koelkast weer terug naar de vooraf ingestelde temperatuur.
Wij adviseren u het apparaat in te stellen op de temperatuurstand 4°C bij gebruik van het apparaat in een ruimte met
kamertemperatuur.
Het apparaat zal nu continue koelen tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Laat het apparaat op temperatuur komen
zonder levensmiddelen. Dit duurt meestal 2 tot 3 uur. Daarna kunt u de thermostaatknop op de gewenste stand zetten en
het apparaat vullen met levensmiddelen.
Indien de omgevingstemperatuur stijgt, zet u het apparaat op een lagere temperatuurstand om de binnentemperatuur te
kunnen waarborgen.
TEMPERATUUR INSTELLEN VAN HET VRIEZERGEDEELTE
De thermostaat van het vriezergedeelte bevindt zich aan de binnenzijde van de koelkast achter de
groentelade.
Er zijn drie standen. De stand COLDER (winter) is het koudst. Draai de thermostaatknop [2] op de
gewenste stand.
Wij adviseren u het apparaat in te stellen op de stand NORMAL bij gebruik van het apparaat in een
ruimte met kamertemperatuur.
Indien de omgevingstemperatuur stijgt, draait u de thermostaatknop tussen de standen NORMAL
(normaal) en COLD (summer) om de binnentemperatuur te kunnen waarborgen.
Attentie:
De omgevingstemperatuur, de frequentie van het openen van de deur en de positie van het apparaat hebben invloed op de
temperatuur in het apparaat. Houd hier rekening mee met het instellen van de thermostaat.
• Plaats geen heet voedsel in het apparaat.
• Plaats nooit gevaarlijke, licht ontvlambare of explosieve stoffen zoals alcohol, aceton of benzine in het apparaat omdat er
een kans op explosiegevaar is.
• Pak vlees en vis goed in om nare geuren te voorkomen.
• Laat voldoende ruimte tussen de verschillende levensmiddelen om de lucht goed te kunnen laten circuleren.
• Plaats geen voedsel tegen de achterwand van het apparaat. De schappen hebben een stop om dit te vermijden.
• Laat de deur niet langer open dan noodzakelijk.
1
2
Nederlands • 9
Pagina: 9
tips
5
• Een hoge omgevingstemperatuur beïnvloedt het energieverbruik nadelig. Ook direct zonlicht en andere warmtebronnen
in de buurt van het apparaat hebben een ongunstige invloed.
• Houd de ventilatieopeningen vrij. Afgedekte en vervuilde openingen veroorzaken een hoge energieverbruik. Zorg voor
voldoende ruimte rondom de koelkast zodat een goede ventilatie en luchtstroming rondom het apparaat mogelijk is.
• Open de deur van het apparaat niet vaker dan nodig is en laat de deur zo kort mogelijk open.
• De afstand tussen de schappen en de achterwand zorgt voor een vrije luchtcirculatie. Plaats dus geen levensmiddelen
tegen de achterwand.
• Zet de thermostaat op een lagere stand als de omstandigheden dat toelaten.
• Laat gekookt voedsel wat u in het apparaat wilt bewaren eerst afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het in het
apparaat legt.
• Rijp of ijs zorgen ervoor dat het stroomverbruik toeneemt. Verwijder deze daarom regelmatig zodra ze 3 tot 5 mm dik zijn.
• Een deurrubber die niet goed sluit kan het stroomverbruik verhogen. Laat het daarom op tijd en door een vakman
vervangen.
• Als de instructies niet worden nageleefd dan kan dat leiden tot een hoger stroomverbruik.
Houd u aan de volgende instructies om besmetting van voedsel te voorkomen
- Wanneer de deur langere tijd open blijft kan de temperatuur in de compartimenten van het apparaat significant stijgen.
- Reinig oppervlakken die in contact met voedsel kunnen komen en toegankelijke afvoersystemen regelmatig.
- Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte verpakkingen in de koelkast zodat deze niet in contact komen met ander
voedsel of vloeistof op ander voedsel kunnen lekken.
- Diepvriescompartimenten met twee sterren zijn geschikt voor het bewaren van reeds bevroren voedsel, het bewaren of
maken van ijs en het maken van ijsblokjes.
- Compartimenten met één, twee of drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.
Volgorde Compartimenten TYPE Aanbevolen
bewaartemp.
[°C]
Geschikt voedsel
1 Koelkast
+2 ≤ +8
Eieren, bereid voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten,
zuivelproducten, taarten, dranken en ander voedsel dat niet
geschikt is om in te vriezen.
2 (***)*-Vriezer ≤-18 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
3 ***-Vriezer ≤-18 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
4 **-Vriezer ≤-12 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
5 *-Vriezer ≤-6 Zeevruchten (zeevis, garnalen, schelpdieren),
zoetwaterproducten en vleesproducten (aanbevolen
bewaartijd maximaal 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,
hoe verder smaak en voedingswaarde achteruit gaan),
geschikt voor bevroren vers voedsel.
6 0-sterren -6 ≤ 0 Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, verpakt bewerkt
voedsel, enz. (consumptie op dezelfde dag aanbevolen, bij
voorkeur binnen 3 dagen).
Gedeeltelijk verpakt bewerkt voedsel (niet geschikt om in
te vriezen).
10 • Nederlands
Pagina: 10
7 Koeling
-2 ≤ +3
Vers/bevroren varkensvlees, rundvlees, kip,
zoetwaterproducten enz. (7 dagen te bewaren onder 0°C,
boven 0°C wordt consumptie op dezelfde dag aanbevolen,
bij voorkeur niet meer dan 2 dagen). Zeevruchten (minder
dan 0°C gedurende 15 dagen, het wordt niet aanbevolen dit
boven 0°C te bewaren).
8 Vers voedsel
0 ≤ +4
Vers varkensvlees, rundvlees, vis, kip, bereid voedsel, enz.
(consumptie op dezelfde dag aanbevolen, bij voorkeur
binnen 3 dagen).
9 Wijn +5 ≤+20 Rode wijn, witte wijn, mousserende wijn enz.
Let op: bewaar verschillende soorten voedsel volgens de aanwijzingen op de compartimenten of de aanbevolen
bewaartemperatuur van uw gekochte producten.
- Als de koelkast langere tijd leeg blijft, schakel deze dan uit, ontdooi, reinig en droog deze en laat de deur open om te
voorkomen dat zich schimmel in het apparaat vormt.
WAARSCHUWING – Voedsel moet zijn verpakt in zakjes alvorens deze in de koelkast worden geplaatst en vloeistoffen
moeten worden verpakt in flessen of blikken met doppen, teneinde te vookomen dat de product ontwerpstructuur moeilijk
is schoon te maken.
reiniging & onderhoud
6
Zet voordat u het apparaat wilt reinigen deze uit door de stekker uit de wandcontactdoos te verwijderen.
Reinig de binnenkant van het apparaat. Gebruik hiervoor een warm sopje met bijvoorbeeld afwasmiddel, allesreiniger of
soda om vieze geuren te voorkomen. Neem de binnenkant van het apparaat na het schoonmaken af met schoon water en
droog alles goed na. Laat het apparaat 1 à 2 uur drogen.
De schappen, de lades en de deurvakken kunt u eenvoudig uit het apparaat nemen en met de hand afwassen. Deze
onderdelen mogen niet in de vaatwasmachine gereinigd worden.
Reinig de buitenkant van het apparaat en de deurrubbers met een zachte vochtige doek. Het rooster van de condensor aan
de achterzijde van het apparaat kan men stofzuigen met behulp van het zachte borstelopzetstuk.
ONTDOOIEN
Het vriezergedeelte van dit apparaat is vorstvrij - no-frost. Bij correct gebruik zal er geen ijsvorming plaatsvinden.
Mocht er toch een ijslaag ontstaan, ontdooi het vriesgedeelte dan wanneer de ijslaag een dikte van 3 mm heeft bereikt.
Verwijder alle producten uit het vriesgedeelte. Bewaar de bevroren producten op een koele plaats ingepakt in kranten
en dekens. Verwijder de stekker uit het stopcontact en houd tijdens het ontdooien van het vriesgedeelte de deur van het
koelgedeelte gesloten.
Ontdooi het vriesgedeelte. Het ontdooien kunt u versnellen door een schaal met heet water in het vriesgedeelte te plaatsen.
Gebruik geen scherpe metalen voorwerpen om het vriesgedeelte schoon te krabben, maar gebruik een plastic ijsschraper.
Maak het vriesgedeelte schoon en droog. Steek de stekker in het stopcontact en zet de thermostaat weer op de gewenste
stand. Plaats de bevroren producten pas in het vriesgedeelte als deze weer op temperatuur is.
Waarschuwing: Verwijder ijsaanslag nooit met scherpe voorwerpen, ontdooisprays, een föhn, een straalkacheltje of iets
dergelijks.
Dit kan leiden tot onveilige situaties en onherstelbare schade veroorzaken aan het apparaat
HET VERVANGEN VAN DE LED LAMP
Dit apparaat is voorzien van een LED lamp. Deze lamp gaat langere tijd mee. Wanneer de LED lamp in het apparaat kapot is,
kunt u deze niet zelf vervangen. Neem contact op met de servicedienst van Inventum.
Nederlands • 11
Pagina: 11
storingen zelf oplossen
7
Storing Oorzaak Oplossing
Apparaat doet niets; lampje
brandt niet
Stekker niet in het stopcontact Steek de stekker in het stopcontact
Temperatuur in de koelkast te
hoog of te laag
Thermostaat verkeerd ingesteld - Zet de thermostaat op de juiste stand
- Controleer of de MIN of MAX stand ingesteld
is voor het vriesgedeelte.
Ventilatie-openingen zijn geblokkeerd Reinig de ventilatie-openingen
Apparaat maakt lawaai Is het apparaat goed geïnstalleerd? Controleer de installatie
Raakt de achterkant van de koelkast
iets?
Controleer dit en plaats de koelkast verder
naar voren
Opmerking: het borrelen en het maken van expansiegeluiden in het koelcircuit is normaal.
draairichting deur wijzigen
8
De deuren van het apparaat kan aan de rechter- of linkerkant worden geopend. Om de draairichting van de deuren te
wijzigen volgt u de onderstaande instructies. Het beste kunt u dit met twee personen doen.
Attentie: verwijder de stekker uit het stopcontact. Haal alle spullen uit de koelkast, ook de schappen, voordat u de
draairichting van de deuren wijzigt.
• Verwijder de beschermkap op het scharnier - fig.1.
• Verwijder aan de rechter bovenzijde het scharnier met de drie boutjes (let op de kunststof opvulbusjes tussen het
scharnier en de deur) - fig.2. Verwijder aan de linker bovenzijde van het apparaat de twee boutjes.
• Verwijder voorzichtig de bovenste deur door deze naar u toe te bewegen en dan van het middelste scharnier te tillen. Leg
deze deur op een veilige plek - fig. 3.
• Verwijder het middelste scharnier aan de rechterzijde door de twee boutjes los te draaien en leg deze even apart.
Verplaats meteen de witte beschermdopjes van de linkerkant naar de rechterkant en plaats deze op de plek waar het
middelste scharnier is verwijderd - fig. 4.
• Verwijder voorzichtig de onderste deur door deze naar u toe te bewegen en dan van het onderste scharnier te tillen - fig.
5. Leg deze deur op een veilige plek.
• Zet aan de onderzijde van de deur het kunststof blokje om van de rechterzijde naar de linkerzijde.
• Kantel vervolgens de koelkast maximaal 45° achterover.
• Verwijder aan de linker onderzijde het stelvoetje en de twee boutjes.
• Verwijder aan de rechter onderzijde het scharnier en de drie boutjes - fig. 6. Plaats vervolgens het scharnier aan de linker
onderzijde met de boutjes.
• Plaats het stelvoetje aan de rechter onderzijde en draai daar ook de boutjes weer in.
• Plaats de onderste deur tegen het apparaat en zorg ervoor dat de onderzijde goed op het onderste scharnier zit. Let erop
dat de deur recht staat ten opzichte van de buitenzijde van de koelkast.
• Monteer nu het middelste scharnier en bijbehorende bouten aan de linkerzijde - fig. 7. Zorg ervoor dat het scharnier in de
bovenkant van de onderste deur geplaatst wordt. Gebruik de opvulbusjes en draai de boutjes vast. De onderste deur is
nu gemonteerd.
• Plaats nu de bovenste deur tegen het apparaat en zorg ervoor dat de onderzijde goed op het middelste scharnier zit.
• Plaats op de linker bovenzijde het scharnier met de kunststof opvulbusjes en zet deze met de boutjes vast - fig. 8. Let
erop dat de deur recht staat ten opzichte van de buitenzijde van de koelkast.
• Zet het apparaat weer voorzichtig rechtop.
• Draai aan de rechter bovenzijde de boutjes weer in het apparaat.
• Plaats het beschermkapje weer op het bovenste scharnier.
• Laat het apparaat 2 à 3 uur rusten voordat u de stekker in het stopcontact doet.
12 • Nederlands
Pagina: 13
INVENTUM
Typenummer JP010NF
Type koel-/vrieskast koel- vriescombinatie
Categorie 7
Energie-efficiëntieklasse A+++
Energieverbruik [Aec] in kWh per jaar 163 kWh
Netto inhoud - totaal 295 liter
Netto inhoud - koelgedeelte 219 liter
Netto inhoud - vriesgedeelte **** 76 liter
Max. bewaartijd bij stroomuitval (aantal uur) 15
Vriesvermogen (kg/24 uur) 4,0
Klimaatklasse N/T
Geluidsemissie dB(A) 40 dB
Type apparaat vrijstaand
Ontdooisysteem no-frost
Uitvoering
Kleur roestvrijstaal
Aantal deuren 2
Draairichting deur omkeerbaar �
Eierrekje aanwezig 1
IJsblokjeshouder 1
Aantal glazen draagplateaus 4
Aantal vriesladen 3
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken 4
Aantal groentelades 1
CFK/HFK vrij vrij
Soort koelmiddel R600a
Aantal compressoren 1
Technische gegevens
Afmeting (bxdxh) in mm 595 x 630 x 1880
Netto gewicht in kg 73,6 kg
Bruto gewicht in kg 81,3 kg
Elektrische aansluitwaarde [W] 175 w
Netspanning [V] / netfrequentie [Hz] 220-240V/ ~50Hz
Lengte aansluitsnoer [m] 1,7
Stekkertype VDE plug 90°
Opmerking: Op het typeplaatje - welke aan de binnenzijde aan de linkerkant geplaatst is - vindt u de de technische gegevens
van het apparaat ook vermeld.
productkaart
9
14 • Nederlands
Pagina: 46
Hoe belangrijk service is, hoeven we je niet te vertellen. We ontwikkelen onze producten zodat je er jarenlang
onbezorgd plezier van kan hebben. Ontstaat er toch een probleem, dan vinden we dat je direct een oplossing mag
verwachten. Daarom bieden we je op onze producten een omruilservice, bovenop de rechten en vorderingen die je
op grond van de wet toekomen. Door een product of onderdeel om te ruilen, besparen we je tijd, moeite en kosten.
2 jaar volledige fabrieksgarantie
1. Op alle producten van Inventum krijg je als consument standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. Binnen deze periode
wordt een defect product of onderdeel altijd gratis omgeruild voor een nieuw exemplaar. Om aanspraak te maken op de 2
jaar volledige fabrieksgarantie, kun je teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht of contact opnemen met
de consumentenservice van Inventum via het contactformulier op www.inventum.eu/service-aanvraag.
2. De garantieperiode van 2 jaar begint te lopen op de datum van aankoop van het product.
3. Voor het recht op garantie dien je een kopie van het originele aankoopbewijs te kunnen overleggen.
4. De garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de Inventum producten binnen Nederland.
5 jaar Inventum garantie
1. Op de meeste groot huishoudelijke apparatuur en een selectie klein huishoudelijke producten biedt Inventum de 5
jaar Inventum garantie. Deze 5 jaar Inventum garantie bestaat uit de 2 jaar volledige fabrieksgarantie en daarna 3 jaar
aanvullende garantie. Het enige dat je hoeft te doen voor het recht op 3 jaar aanvullende garantie is het product te
registreren binnen 45 dagen na aankoop. In de volgende paragraaf lees je meer over het registreren van het product.
2. Voor de 5 jaar Inventum garantie geldt dat een defect product of onderdeel gedurende de eerste 2 jaar altijd gratis wordt
omgeruild voor een nieuw exemplaar. Gedurende het 3e tot en met het 5e jaar betaal je alleen de omruilkosten. De
actuele omruilkosten kun je terugvinden op www.inventum.eu/omruilkosten.
3. Om aanspraak te maken op de 5 jaar Inventum garantie kun je teruggaan naar de winkel waar je het product hebt gekocht
of contact opnemen met de consumentenservice van Inventum via het formulier op www.inventum.eu/service-
aanvraag.
4. De garantieperiode van 5 jaar begint te lopen op de datum van aankoop van het product.
5. Voor het recht op garantie dien je een kopie van het originele aankoopbewijs te kunnen overleggen.
6. De garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de Inventum producten binnen Nederland.
Productregistratie
1. De 3 jaar aanvullende garantie is eenvoudig en kosteloos te regelen door het product binnen 45 dagen na aankoop
te registreren via de website www.inventum.eu/garantieregistratie. Wanneer je het product niet binnen 45 dagen na
aankoop hebt geregistreerd, heb je nog tot 2 jaar na aankoop de tijd om dit te regelen. Er zijn dan wel kosten aan deze
registratie verbonden. De eenmalige registratiekosten bedragen € 89,- voor elk afzonderlijk product. Registreren is alleen
mogelijk voor producten waar de 5 jaar Inventum garantie op van toepassing is. Of het product in aanmerking komt voor
de 5 jaar Inventum garantie vind je in de gebruiksaanwijzing van het product en bij de informatie over het product op de
website van Inventum.
2. De garantieperiode begint steeds te lopen vanaf de datum van aankoop van het product. Ook wanneer het product
pas later voor aanvullende garantie wordt geregistreerd, wordt de garantieperiode vanaf de originele aankoopdatum
berekend.
3. De 3 jaar aanvullende garantie kun je alleen aanvragen als je beschikt over een kopie van het originele aankoopbewijs en
het Inventum 5 jaar garantiecertificaat.
Groot huishoudelijke apparatuur
1. Storingen of defecten aan groot huishoudelijke apparatuur (vrijstaand- en inbouw witgoed) kunnen worden gemeld via
het formulier op www.inventum.eu/service-aanvraag, telefonisch bij de consumentenservice van Inventum of via de
winkel waar je de apparatuur hebt gekocht. Het telefoonnummer van de consumentenservice vind je op www.inventum.
eu.
2. Bij gemelde storingen of defecten aan groot huishoudelijke apparatuur heeft Inventum de mogelijkheid om ter plaatse
bij de consument in Nederland een witgoedmonteur het defecte apparaat te laten onderzoeken en vervolgens een
reparatie uit te laten voeren. De consumentenservice van Inventum kan ook besluiten dat het apparaat wordt omgeruild.
3. Als je een storing of defect aan groot huishoudelijke apparatuur meldt in de eerste 2 jaar vanaf de datum van aankoop,
brengt Inventum geen kosten in rekening voor omruilen, voorrijden, onderdelen, materiaalgebruik en arbeidsloon.
4. Als je het product op de hiervoor beschreven wijze hebt geregistreerd op www.inventum.eu/garantie-registratie en je
vervolgens een storing aan groot huishoudelijke apparatuur meldt in het 3e t/m 5e jaar vanaf de datum van aankoop, dan
is de 5 jaar Inventum garantie van toepassing en wordt het apparaat kosteloos gerepareerd of omgeruild. Je bent dan bij
reparatie of omruiling van het apparaat alleen omruilkosten verschuldigd. De actuele omruilkosten kun je terugvinden op
www.inventum.eu/omruilkosten. Indien je het product niet hebt geregistreerd, dan is de 3 jaar aanvullende garantie niet
van toepassing.
algemene service- en garantievoorwaarden
Nederlands • 47
Pagina: 47
5. Bij een melding van een storing of defect zal een monteur binnen 1 werkdag contact opnemen voor het maken van een
bezoekafspraak. Bij melding in het weekend of op feestdagen is dit de eerstvolgende werkdag.
6. Indien je een storing of defect meldt via het formulier op www.inventum.eu/service-aanvraag, word je via mobiele
berichten en e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang.
7. De garantieperiode begint te lopen op de datum van aankoop van het product.
8. Voor het recht op garantie dien je een kopie van het originele aankoopbewijs en het Inventum 5 jaar garantiecertificaat te
kunnen overleggen.
9. De garantie geldt uitsluitend bij normaal huishoudelijk gebruik van de Inventum producten binnen Nederland.
Storingen of defecten buiten de garantieperiode
1. In geval van storingen of defecten aan klein huishoudelijke apparatuur of groot huishoudelijke apparatuur buiten de
garantieperiode, kan hiervan melding worden gemaakt bij de consumentenservice via het contactformulier www.
inventum.eu/service-aanvraag of door te bellen met de consumentenservice.
2. De consumentenservice kan je vragen het product voor onderzoek of reparatie op te sturen. De kosten van verzending
zijn voor jouw rekening.
3. Aan het onderzoek naar de mogelijkheid tot repareren zijn kosten verbonden. Je moet hier vooraf toestemming voor
geven.
4. Bij groot huishoudelijke apparatuur kan Inventum op jouw verzoek een witgoedmonteur sturen. De voorrijkosten,
onderdeel- en materiaalkosten en arbeidsloon worden dan aan je in rekening gebracht.
5. In geval van opdracht tot reparatie moeten de reparatiekosten vooraf worden voldaan. Bij reparatie door een
witgoedmonteur, dienen de kosten van de reparatie ter plaatse bij de monteur, bij voorkeur via pinbetaling, te worden
afgerekend.
Uitgesloten van garantie
1. De hiervoor genoemde garanties gelden niet in geval van:
• normale slijtage;
• onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
• onvoldoende onderhoud;
• het niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
• ondeskundige montage of reparatie door derden of door de consument zelf;
• door de consument toegepaste niet originele onderdelen;
• zakelijk of bedrijfsmatig gebruik;
• het serienummer en/of rating-label is verwijderd.
2. Tevens geldt de garantie niet voor normale verbruiksartikelen, zoals:
• kneedhaken, bakblikken, (koolstof)filters, etc.;
• batterijen, lampjes, koolstoffilters, vetfilters enz.;
• externe verbindingskabels;
• glazen accessoires en glazen delen zoals ovendeuren;
• en soortgelijke zaken.
3. Buiten de garantie vallen transportschades, voor zover deze niet door Inventum zijn veroorzaakt. Controleer daarom je
nieuwe apparatuur voordat je deze in gebruik neemt. Als je beschadigingen aantreft, dien je deze binnen 5 werkdagen na
aankoop te melden bij de winkel waar je het product hebt gekocht, of bij de consumentenservice van Inventum via het
contactformulier op de website www.inventum.eu/service-aanvraag. Indien transportschades niet binnen deze termijn
worden gemeld, aanvaardt Inventum geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
4. Van garantie en/of vervanging zijn uitgesloten: defecten aan, verlies en beschadiging aan het apparaat als gevolg van een
gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering.
Van belang om te weten
1. Vervanging of herstel van een defect product of een onderdeel daarvan leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke
garantietermijn.
2. Vervangen onderdelen, verpakkingsmateriaal en omgewisselde apparaten worden meegenomen door de
witgoedmonteur en worden eigendom van Inventum.
3. Indien een klacht ongegrond is, komen alle kosten die daardoor zijn ontstaan voor rekening van de consument.
4. Na verloop van de garantietermijn worden alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
voorrijkosten aan de consument in rekening gebracht.
5. Inventum is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuiste inbouwsituaties.
6. Inventum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door van buiten het apparaat ontstane oorzaken, tenzij deze
aansprakelijkheid voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen.
7. Op deze garantie- en servicevoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
48 • Nederlands
Pagina: 55
persoonlijke verzorging
klein huishoudelijk witgoed inbouw
witgoed vrijstaand
JP010NF/01.0419V
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden/ Änderungen und Druckfehler vorbehalten/
Sous réserve de modification / Modifications and printing errors reserved
Inventum Huishoudelijke
Apparaten B.V.
Meander 901
6825 MH Arnhem
Tel: 0800-4583688
info@inventum.eu
www.inventum.eu
twitter.com/inventum1908
facebook.com/inventum1908
youtube.com/inventum1908

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Inventum JP010NF.

Stel een vraag over de Inventum JP010NF

Heb je een vraag over de Inventum JP010NF en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Inventum JP010NF. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Inventum JP010NF zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.