Huawei Watch GT handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Huawei Watch GT. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Huawei
  • Product: Horloge
  • Model/naam: Watch GT
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 35
34
1. Opladen
Sluit het horloge aan op de oplaadkabel, zoals weergegeven op de volgende afbeelding.Breng de oplaadpoort
en de magneten van de oplaadhouder op één lijn en koppel ze aan elkaar.Het batterijniveau zal op het scherm
worden weergegeven.
·
· Veeg de oplaadpoort droog voordat u oplaadt.
·
· Gebruik de speciale oplaadkabel die bij uw horloge is meegeleverd om deze op te laden.
2. Huawei Health downloaden
Om de Huawei Health-app te kunnen downloaden en installeren, moet u de QR-code rechts van
deze tekst inscannen. U kunt ook zoeken op Huawei Health in de Google Play Store of de Apple
App Store.
3. Uw horloge koppelen met uw telefoon
4. Hulp krijgen
Selecteer het horloge uit de apparatenlijst in de Huawei Health-app en volg de instructies op het beeldscherm
om het koppelen te voltooien.
Bekijk de online-Help in de Huawei Health-app voor meer informatie over verbinding en functies, en voor
gebruikstips.
Beknopte handleiding
Aan/uit-knop
Houd de aan/uit-knop
ingedrukt om het horloge
in te schakelen, uit te
schakelen of opnieuw te
starten.
Functieknop
Hartslagsensor
Oplaadpoort
Pagina: 36
35
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Alle rechten voorbehouden.
DIT DOCUMENT IS ALLEEN BEDOELD TER INFORMATIE EN VORMT GEEN GARANTIE VAN WELKE
AARD DAN OOK.
Handelsmerken en rechten
, en zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Huawei Technologies
Co., Ltd.
Het woordmerk Bluetooth®
en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc.; elk gebruik
van deze merken door Huawei Technologies Co., Ltd. is gebaseerd op een licentie.
Andere vermelde handelsmerken, producten-, service- en bedrijfsnamen zijn mogelijk het eigendom van hun
respectievelijke eigenaars.
Privacybeleid
Raadpleeg het privacybeleid op http://consumer.huawei.com/privacy-policy of lees het privacybeleid en de
servicevoorwaarden via de app nadat u het product aan uw telefoon hebt gekoppeld om beter te begrijpen hoe
we uw persoonlijke gegevens beschermen.
Ontstekers en explosiegebieden
Schakel uw mobiele telefoon of draadloos apparaat uit als u zich in een explosiegebied bevindt of in gebieden
waar aangegeven is dat “tweewegradio's” of “elektronische apparaten” moeten worden uitgeschakeld om
interferentie met explosieactiviteiten te voorkomen.
Bediening en veiligheid
• Het gebruik van een niet-goedgekeurde of incompatibele lichtnetadapter, oplader of accu kan brand, explosie of
andere gevaren veroorzaken;
• Ideale temperaturen zijn 0°C tot 35°C;
• Sommige draadloze apparaten kunnen mogelijk de prestaties van gehoorapparaten of pacemakers beïnvloeden.
Raadpleeg uw dienstverlener voor meer informatie;
Pagina: 37
36
• Fabrikanten van pacemakers adviseren dat een minimale afstand van 15 cm tussen een apparaat en een
pacemaker wordt aangehouden om mogelijke interferentie met de pacemaker te voorkomen. Wanneer u een
pacemaker gebruikt, moet u het apparaat aan de tegenoverliggende zijde van de pacemaker vasthouden en het
apparaat niet in uw borstzakje dragen;
• Houd het apparaat en de batterij uit de buurt van overmatige hitte en direct zonlicht. Plaats ze niet op of in
verwarmende apparaten, zoals magnetrons, ovens of radiators;
• Volg lokale wetten en regels terwijl u het apparaat gebruikt. Gebruik uw draadloze apparaat niet terwijl u rijdt om
het risico op ongevallen te verminderen;
• Gebruik uw apparaat niet in stoffige, rokerige, vochtige of vuile omgevingen of in de buurt van magnetische
velden om schade aan de onderdelen of interne circuits te voorkomen;
• Gebruik, bewaar of vervoer het apparaat niet in omgevingen waarin ontvlambare of explosieve materialen
worden opgeslagen (bijvoorbeeld in een benzinestation, oliedepot of chemische fabriek). Wanneer u uw
apparaat in deze omgevingen gebruikt, neemt het risico op explosie of brand toe;
• Verwijder dit apparaat, de accu en accessoires overeenkomstig de lokale regels. Ze moeten niet via het normale
huishoudelijke afval worden afgevoerd. Onjuist gebruik van de accu kan mogelijk tot brand, explosie of andere
gevaren leiden;
• Het apparaat is getest en in bepaalde omgevingen water- en stofdicht gebleken;
• Het apparaat heeft een ingebouwde accu die niet kan worden verwijderd. Probeer de accu niet te verwijderen:
het apparaat kan daardoor beschadigd raken. Neem het apparaat mee naar een bevoegd servicecentrum om de
accu te vervangen.
• Als de batterij lekt, zorg dan dat de elektrolyt niet direct met uw huid of ogen in contact komt. Als de elektrolyt op
uw huid of in uw ogen komt, spoel dan onmiddellijk goed door met schoon water en raadpleeg een dokter.
• Zorg ervoor dat de stroomadapter tijdens het opladen van het apparaat is aangesloten op een stopcontact dat
dichtbij en gemakkelijk toegankelijk is.
• Ontkoppel de oplader van stopcontacten en het apparaat wanneer het niet in gebruik is.
Pagina: 38
37
Informatie over verwijderen en recycling
Het symbool met de container met een kruis erdoor op uw product, batterij, documentatie en
verpakking herinnert u eraan dat alle elektronische producten en batterijen aan het einde van hun
gebruiksduur naar speciale afvalinzamelpunten moeten worden gebracht; ze mogen niet via
huishoudelijk afval worden verwijderd in de normale afvalstroom. De gebruiker is verantwoordelijk
voor het afvoeren van de apparatuur naar een speciaal inzamelpunt of naar een dienst voor het
gescheiden recyclen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en batterijen,
in lijn met lokale wetgeving.
Door uw apparatuur op de juiste wijze in te zamelen en te recyclen, helpt u te zorgen dat elektrische
en elektronische apparatuur (EEA) zo wordt gerecycled dat waardevolle materialen worden behouden
en de volksgezondheid en het milieu worden beschermd. Onjuiste verwerking, onopzettelijke breuken,
beschadigingen en/of onjuiste recycling aan het einde van de levensduur kunnen schadelijk zijn voor de
gezondheid en het milieu. Neem voor meer informatie over het afvoeren van uw EEA-afval en voor de juiste
locaties contact op met de lokale instanties, met uw verkoper of met de inzamelingsdienst voor huishoudelijk
afval. U kunt ook kijken op http://consumer.huawei.com/nl/.
Vermindering van gevaarlijke stoffen
Dit apparaat en alle elektrische accessoires voldoen aan lokale regels met betrekking tot de beperking van het
gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparaten, zoals EU REACH-, RoHS-
en batterijregelgeving (indien van toepassing).
Kijk voor verklaringen van overeenstemming met REACH en RoHS op onze website
http://consumer.huawei.com/certification.
Naleving van Europese regelgeving
Eisen ten aanzien van blootstelling aan RF
Belangrijke veiligheidsinformatie met betrekking tot blootstelling aan RF-straling (radiofrequentie):
richtlijnen ten aanzien van blootstelling aan RF vereisen dat het apparaat alleen op de pols wordt gedragen.
Wanneer deze richtlijn niet wordt nageleefd, kan de blootstellingslimiet voor RF mogelijk worden overschreden.
Pagina: 39
38
Verklaring
Hierbij verklaart Huawei Technologies Co., Ltd. dat dit apparaat, FTN-B19, voldoet aan de minimale vereisten
en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
De meest recente, geldige versie van de Verklaring van overeenstemming kan worden bekeken op
http://consumer.huawei.com/certification.
Dit apparaat mag in alle lidstaten van de EU worden gebruikt.
Volg nationale en lokale voorschriften waar het apparaat wordt gebruikt.
Dit apparaat kan, afhankelijk van het lokale netwerk, beperkt zijn in het gebruik.
Frequentiebanden en vermogen
(a) Frequentiebanden waarop de radioapparatuur actief is: sommige frequentiebanden zijn mogelijk niet in alle
landen en regio's beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met de lokale provider;
(b) Maximaal RF-vermogen dat wordt verzonden in de frequentiebanden waarop de radioapparatuur actief
is: het maximale vermogen voor alle banden is minder dan de hoogste grenswaarde die wordt vermeld in de
bijbehorende geharmoniseerde norm.
De nominale limieten van de frequentiebanden en van het zendvermogen (uitgestraald en/of geleid) van deze
radioapparatuur zijn als volgt:
FTN-B19: Bluetooth: 10 dBm
Informatie over accessoires en software
Het gebruik van de volgende accessoires wordt aanbevolen:
Oplaaddock: AF38-1 Oplaadkabel
De softwareversie van het product is FTN-B19: 1.0.0.10
Software-updates zullen na publicatie van het product door de fabrikant worden uitgebracht om problemen
op te lossen of om functies te verbeteren. Alle softwareversies die door de fabrikant worden uitgebracht, zijn
gecontroleerd en voldoen nog steeds aan de gerelateerde regels.
Alle RF-parameters (zoals het frequentiebereik en het uitgangsvermogen) zijn niet toegankelijk voor de
gebruiker en kunnen niet door de gebruiker worden gewijzigd.
Pagina: 40
39
Raadpleeg de verklaring van overeenstemming op http://consumer.huawei.com/certification voor de nieuwste
informatie over accessoires en software.
Ga naar Instellingen (Settings) > Over (About) > Informatie over regelgeving (Regulatory Information) op
het apparaat om het E-label-scherm te bekijken.
Kijk op http://consumer.huawei.com/en/support/hotline voor de nieuwste hotline en het nieuwste e-mailadres in
uw land of regio.
Let op: Wijzigingen of aanpassingen voor de naleving die niet uitdrukkelijk door Huawei Technologies Co.,
Ltd. zijn goedgekeurd. kunnen de bevoegdheid van de gebruiker voor de bediening van dit apparaat ongeldig
maken.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Huawei Watch GT.

Stel een vraag over de Huawei Watch GT

Heb je een vraag over de Huawei Watch GT en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Huawei Watch GT. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Huawei Watch GT zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.