Gardena Watertimer T 1030 D handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Gardena Watertimer T 1030 D. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Gardena
  • Product: Besproeiingsbesturing
  • Model/naam: Watertimer T 1030 D
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Duits, Frans, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 1
49
NL
Inhoudsopgave
GARDENA Elektronische watertimer T 1030 D
Welkom in de tuin met GARDENA...
Dit is de vertaling van de originele Duitse instructies voor gebruik.
Lees de instructies voor gebruik zorgvuldig en houdt u aan de aan wijzingen. Maak u aan
de hand van deze instructies voor gebruik vertrouwd met de watertimer, het juiste gebruik
en de veiligheidsaanwijzingen.
A
Uit veiligheidsoverwegingen mogen kinderen onder de 16 jaar en personen die niet met
deze instructies voor gebruik vertrouwd zijn deze watertimer niet gebruiken. Personen met
een lichamelijke of geestelijke beperking mogen dit product alleen gebruiken als ze onder
toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een bevoegd persoon.
v Bewaar deze instructies voor gebruik zorgvuldig.
1. Inzetgebied van uw GARDENA watertimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
2. Voor uw veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3. Functie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4. Ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
5. Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6. Buitenbedrijfstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
7. Opheffen van storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
8. Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
9. Service / Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Pagina: 2
NL
50
1. Inzetgebied van uw GARDENA watertimer
De GARDENA watertimer is bestemd voor privé-gebruik rondom
huis en tuin en is uitsluitend geschikt voor gebruik buitenshuis
voor de aansturing van sproeiers en besproeiingssystemen.
De GARDENA elektronische watertimer mag niet gebruikt
worden voor industrieel gebruik of in combinatie met che-
micaliën, levensmiddelen, licht ontvlambare of explosieve
stoffen.
Bestemming
Let op
2. Voor uw veiligheid
Opgelet!
v De watertimer mag alleen buitenshuis gebruikt worden.
De watertimer is voor gebruik binnenshuis niet toegelaten.
De minimumdruk bedraagt 1 bar, de maximumdruk 12 bar.
De minimale doorvoerhoeveelheid bedraagt 20 l/h.
v Vuilzeef in dopmoer regelmatig controleren en indien nodig
reinigen.
v Niet aan de aangesloten slang trekken en trekbelastingen
voorkomen.
Gebruik:
Pagina: 3
NL
51
Uit veiligheidsoverwegingen mag alleen een 9 V alkaliman-
gaan (alkali)-batterij type IEC 6LR61 gebruikt worden.
De gebruiksduur van ca. 1 jaar wordt alleen bereikt als de
nieuwe alkalibatterij een nominale spanning van minstens
9 V heeft.
v Laat de batterij voor aankoop testen.
De watertimer mag alleen verticaal met de dopmoer naar boven
gemonteerd worden om het indringen van water in het batterij-
vak te voorkomen.
De watertimer gaat open als het starttijdstip volgens de keuze
van het besproeiingsprogramma bereikt is. Om bij de bediening
niet ongewild nat te worden, moet voor de programmakeuze
de tuinslang aangesloten c.q. de waterkraan gesloten zijn. Of
u kunt het besturingsgedeelte voor de bediening er afnemen.
De temperatuur van het doorstromende water mag max. 40 °C
bedragen.
v Alleen schoon, zoet water gebruiken.
Batterij:
Ingebruikneming:
Doorvoervloeistof:
Pagina: 4
3. Functie
Met deze GARDENA-watertimer kunt u verschillende besproeiings-
tijden en -cycli met een verschillende besproeiingsduur instellen,
onafhankelijk van het feit of u voor de besproeiing een sproeier,
een Sprinklersysteem of een druppelaarsysteem gebruikt.
Uw watertimer neemt voor u volautomatisch de besproeiing over
volgens uw eigen individuele programmakeuze. U kunt de vroege
morgen of de late avond wanneer het water het minst verdampt
gebruiken voor de besproeiing of uw watertimer tijdens de vakantie
gebruiken.
Om de klok in te stellen draait u de markering B van de draai-
knop A naar de gewenste tijd (op het uur nauwkeurig), dag,
besproeiingsstarttijd /-cyclus /-dagen en duur. De programmering
bevestigen met de OK-toets C.
De watertimer gaat open als het starttijdstip bereikt is.
Wanneer de 2 led’s Time en Day knipperen, is de batterij leeg.
v Batterij vervangen (zie 4. Ingebruikneming „Batterij plaatsen”).
Het functioneren van de watertimer hangt af van het feit of de
batterij werkt.
Draaiknop en OK-toets:
A Draaiknop
B Markering van de draaiknop
C OK-toets
Indicatie batterijtoestand:
C
B
A
NL
52
Pagina: 5
Batterij plaatsen:
2
3 z
P
1
Als de batterij vervangen wordt, blijft het programma niet be-
waard en moet opnieuw ingesteld worden (zie 5. Bediening).
4. Ingebruikneming
1. Ontgrendelingstoets 1 indrukken
en besturingsgedeelte 2 van het
huis van de watertimer afhalen.
2. Batterij 3 in het batterijvak leggen.
Let er daarbij op dat de polen
correct zitten z
P (+/–).
De led Time knippert.
3. Besturingsgedeelte 2 weer op
het huis zetten.
Om bij een langere afwezigheid het
uitvallen van de watertimer door een
batterij met een te kleine capaciteit
te voorkomen moet de batterij op het
betreffende tijdstip vervangen worden.
Bepalend hiervoor is de bedrijfsduur van de batterij tot dan
en de waarschijnlijke periode van afwezigheid, die in totaal
niet meer dan een jaar mag bedragen.
NL
53
Pagina: 6
Ook bij een bijna lege batterij is het altijd gegarandeerd dat een
tevoren geopende klep gesloten worden, omdat voor het sluiten
minder energie nodig is dan voor het openen.
De watertimer heeft een wartelmoer 4 voor waterkranen met
33,3 mm (G1”)-schroefdraad. De meegeleverde adapter 5
dient voor aansluiting van de watertimer aan een waterkraan
met 26,5 mm (G3/4”)-schroefdraad.
1. Met 26,5 mm (G ³⁄₄" )-schroefdraad: Adapter 5 met de hand
op de waterkraan schroeven (geen tang gebruiken).
2. Wartelmoer 4 van de watertimer met de hand op de schroef-
draad van de waterkraan schroeven (geen tang gebruiken).
3. Kraanstuk 6 op de watertimer schroeven.
4. Kraan opendraaien.
Watertimer aansluiten:
6
5
4
NL
54
Pagina: 7
Om uw watertimer tegen diefstal te beveiligen kunt u de
GARDENA diefstalbeveiliging art.-nr. 1815-00.791.00 via
de GARDENA-service aanschaffen.
1. Klem 7 met de schroef 8 aan de achterzijde van de water-
timer vastschroeven.
2. Klem bijv. voor het vastzetten van een ketting gebruiken.
De schroef mag als hij eenmaal is vastgedraaid niet meer los-
gemaakt worden.
5. Bediening
Het besturingsdeel 2 van de watertimer kan er afgehaald wor-
den. Daarmee kan het besproeiingsprogramma ook onafhanke-
lijk van de plaats van inbouw ingesteld worden.
Aanwijzingen voor de programmering:
• De actuele tijd wordt op het uur nauwkeurig ingevoerd. Het is
daarom aan te bevelen om de tijd per heel uur in te voeren.
• Wanneer een programmapunt na 120 seconden nog niet
met de OK-toets is bevestigd, wordt de programmering niet
opgeslagen.
Diefstalbeveiliging monteren
(optioneel):
Besproeiingsprogramma
instellen:
8
7
NL
55
Pagina: 8
1. Draaiknop naar Off draaien en met de
OK-toets bevestigen.
De zich in het geheugen bevindende programma
wordt overschreven.
De led Time knippert.
Actuele tijd instellen:
2. Actuele tijd met de draaiknop op de binnenste
zwarte schaal instellen en met de OK-toets bevestigen
(b.v.: 10 uur).
De led Time licht een halve seconde op en de tijd werd
op het uur nauwkeurig overgenomen.
De led Day knippert.
Actuele dag instellen:
3. Actuele dag met de draaiknop op de buitenste
grijze schaal instellen en met de OK-toets bevestigen
(b.v.: Mon maandag).
De led Day licht een halve seconde op en de actuele
dag werd overgenomen.
De led Start Time knippert.
1.
2.
3.
NL
56
Pagina: 9
Besproeiingsstarttijd instellen:
4. Besproeiingsstarttijd met de draaiknop op de binnenste
zwarte schaal instellen en met de OK-toets bevestigen
(b.v.: 20 uur).
De led Start Time licht een halve seconde op en de
besproeiingsstarttijd werd overgenomen.
De led Start Days knippert.
Besproeiingsdagen instellen:
Wanneer u elke dag sproeit, kunt u dit punt overslaan en
met verder gaan met “Besproeiingscyclus instellen”.
5. Besproeiingsdag met de draaiknop op de buitenste
grijze schaal instellen en met de OK-toets bevestigen
(b.v.: Mon maandag).
De led Start Days licht een halve seconde op en de
besproeiingsdag werd overgenomen.
Procedure voor alle gewenste dagen herhalen.
De led Frequency knippert.
4.
5.
NL
57
Pagina: 10
Besproeiingscyclus instellen:
6. Besproeiingscyclus met de draaiknop op de buitenste
blauwe schaal instellen en met de OK-toets bevestigen
(b.v.: 12 uurs-cyclus).
De led Frequency licht een halve seconde op en de
besproeiingscyclus werd overgenomen.
De led Run Time knippert
Besproeiingsduur instellen:
7. Besproeiingsduur met de draaiknop op de buitenste
witte schaal (Run Time Minutes) instellen en met de
OK-toets bevestigen (b.v.: 30 minuten).
De LED Run Time licht een halve seconde op en de
besproeiingsduur werd overgenomen.
Het ingestelde programma is actief.
6.
7.
NL
58
Pagina: 11
Met de hand besproeien (ON):
Besproeiingsduur
wijzigen:
Op hetere of koelere dagen kan de besproeiingsduur worden
gewijzigd. Het ingestelde programma blijft daarbij behouden.
v Nieuwe besproeiingduur met de draaiknop op de
buitenste witte schaal (Run Time Minutes) instellen
en met de OK-toets bevestigen (b.v.: 15 minuten).
De led Run Time licht een halve seconde op en de
besproeiingsduur werd overgenomen.
Het programma is nu actief met de nieuwe besproeiingsduur.
Op heel hete dagen is de geprogrammeerde besproeiing vaak
niet voldoende. Dan kan daarnaast met de hand besproeid wor-
den. Het ingestelde programma blijft bewaard.
v Draaiknop op ON draaien.
De klep gaat gedurende 30 minuten open onafhankelijk van
het ingestelde programma.
Om het ingestelde programma weer te activeren moet de tevoren
ingestelde besproeiingsduur opnieuw ingesteld worden.
NL
59
Pagina: 12
lecht-weer-functie (OFF): Op regenachtige dagen is de geprogrammeerde besproeiing
vaak overbodig. De geprogrammeerde besproeiing kan dan
uitgeschakeld worden (slecht-weer-functie). Het ingestelde
programma blijft daarbij behouden.
v Draaiknop op OFF draaien.
De klep sluit zich of blijft gesloten, onafhankelijk van het
ingestelde programma.
Om het ingestelde programma weer te activeren moet de tevoren
ingestelde besproeiingduur weer ingesteld worden.
6. Buitenbedrijfstelling
v Voor het aanbreken van de vorstperiode de watertimer beveiligd
tegen vorst en droog opbergen.
v Opgebruikte batterijen aan het verkooppunt teruggeven of via
het speciale afval weggooien.
De batterij alleen in lege toestand weggooien.
Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven
worden, maar moet volgens de geldende regels afgevoerd worden.
v Lever het apparaat in op het afvaldepot van uw gemeente.
Opbergen/overwinteren:
Opgebruikte batterij
weggooien:
Afvalverwijdering:
(volgens RL2002/96/EG)
NL
60
Pagina: 13
7. Opheffen van storingen
Storing Mogelijke oorzaak Hulp
Handmatig openen via Batterijspanning te gering v Nieuwe alkalibatterij
“ON/OFF” is niet mogelijk (2 LED’s knipperen). plaatsen.
Waterkraan gesloten. v Waterkraan openen.
Besproeiing wordt niet Draaiknop in bereik “Frequency” v Draaiknop in bereik
gestart of “ON/OFF”. “Run Time Minutes” draaien.
Batterijspanning te gering v Nieuwe alkalibatterij
(2 LED’s knipperen). plaatsen.
Invoer/ wijziging van gegevens v Invoer/ wijziging van ge-
tijdens de startimpuls of direct gevens buiten de gekozen
daarvoor. starttijden.
Waterkraan gesloten. v Waterkraan openen.
Batterij na korte tijd opgebruikt Geen alkalibatterij gebruikt. v Alkalibatterij gebruiken.
A
Bij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.
NL
61
Pagina: 14
8. Technische gegevens
Min./max. bedrijfsdruk: 1 bar / 12 bar
Minimale doorvoerhoeveelheid: 20 l/h
Doorvoervloeistof: Schoon zoet water
Max. doorvoervloeistof temperatuur: 40 °C
Aantal programmagestuurde
besproeiingen per dag: Om de 8, 12, 24 uur
Besproeiingsdagen per week: Elke dag kan gekozen / niet gekozen worden
Besproeiinggsduur per programma: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, min.
Te gebruiken batterij: 1 x 9 V alkalimangaan (alkali) type IEC 6LR61
Bedrijfsduur: Ca. 1 jaar
NL
62
Pagina: 15
63
NL
9. Service / Garantie
Bij garantie is de service gratis.
GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aan-
koopdatum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke
defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabri-
cagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van
een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het
ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan:
• Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
instructies voor gebruik behandeld.
• Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
apparaat te repareren.
• Defecten aan de watertimer door verkeerd geplaatste of
lekkende batterijen zijn van de garantie uitgesloten.
Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.
Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met de
kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op
naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.
Garantie
Pagina: 16
80
D Produkthaftung
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere
Geräte hervorgerufene Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur verur-
sacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA Teile oder von uns freigegebene
Teile verwendet werden und die Reparatur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann
durchgeführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.
F Responsabilité
Nous vous signalons expressément que GARDENA n’est pas responsable des dommages causés par ses
appareils, dans la mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non conforme, dans la
mesure où, lors d’un échange de pièces, les pièces d’origine GARDENA n’auraient pas été utilisées, ou si
la réparation n’a pas été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l’un des Centres SAV agréés
GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de pièces et d’accessoires autres que ceux préco-
nisés par GARDENA.
I Responsabilità del prodotto
Si rende espressamente noto che, conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non
si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni eseguite non correttamente o da
sostituzioni di parti effettuate con materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato e,
in ogni caso, qualora l’intervento non venga eseguito da un centro assistenza GARDENA o da personale
specializzato autorizzato. Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.
N Productaansprakelijkheid
Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aanspra-
kelijk zijn voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkundige reparatie veroorzaakt
zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA
onderdelen of door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA technische dienst
of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.
Pagina: 17
81
D EU-Konformitätserklärung
Der Unterzeichnete Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bestätigt, dass das nachfolgend bezeichnete Gerät in
der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheits-
standards und produktspezifischen Standards erfüllt. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung des Gerätes ver-
liert diese Erklärung ihre Gültigkeit.
F Certificat de conformité aux directives européennes
Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, déclare qu’à la sortie de ses usines le matériel
neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme
aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l’Union européenne. Toute modification
portée sur ce produit sans l’accord express de GARDENA supprime la validité de ce certificat.
I Dichiarazione di conformità alle norme UE
La sottoscritta Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da
noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici
di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente
dichiarazione.
N EU-overeenstemmingsverklaring
Ondergetekende Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door
ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-
veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het
apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.
R Προϊν - ευθύνη
Κάνουμε σαφές ότι, σύμφωνα με τους νόμους παραγωγής των προϊόντων, δεν είμαστε υπεύθυνοι
για καμία ζημιά που προκλήθηκε από το προϊόν μας εάν δε χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις συνδέ-
σεις αποκλειστικά και μόνο τα γνήσια εξαρτήματα ή ανταλλακτικά της GARDENA ή αν το σέρβις
δεν πραγματοποιήθηκε στο σέρβις της GARDENA. Τα ίδια ισχύουν για τα συμπληρωματικά μέρη
και τα αξεσουάρ.

Vragen & antwoorden

het lichtje van start days en frequency doet het niet wat is de oorzaak en wat is er aan te doen?

Geplaatst op 3 jaar geleden door nol van der pluijm

DE kloktimer werkt niet. Manueel werkt Watertimer wel, maar via de kloktimer werkt de 1030 D niet. De batterij is nieuw. Heeft u enig idee wat er mis is? Het apparaat is 2 jaar oud.

Geplaatst op 3 jaar geleden door cecil

Moet na instelling van het gekozen programma hetw. Wijzertje o het laatste item blijven staan,?((dat is sproeiduur)zr of moeite weer naarcoff/on?

Geplaatst op 3 maanden geleden door Roelof

Moet na instelling van het gekozen programma hetw. Wijzertje o het laatste item blijven staan,?((dat is sproeiduur)zr of moeite weer naarcoff/on?

Geplaatst op 3 maanden geleden door Roelof

Stel een vraag over de Gardena Watertimer T 1030 D

Heb je een vraag over de Gardena Watertimer T 1030 D en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Gardena Watertimer T 1030 D. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Gardena Watertimer T 1030 D zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.