Gardena THS Li-18/42 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Gardena THS Li-18/42. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Gardena
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: THS Li-18/42
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 1
GARDENA Telescopische accu-heggenschaar
THS Li-18/42

Dit is de vertaling van de originele Duitse gebruiksaanwijzing.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en houdt u zich aan
de aanwijzingen. Maak u aan de hand van deze gebruiks­
aanwijzing vertrouwd met het product, het juiste gebruik en de
­veiligheidsaanwijzingen.
 Uit veiligheidsoverwegingen mogen personen jonger dan 16 jaar
en personen die niet met deze gebruiksaanwijzing vertrouwd zijn
dit product niet in gebruik nemen. Personen met een lichamelijke
of geestelijke beperking mogen dit product alleen gebruiken
als ze onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door een bevoegd
persoon. Er moet toezicht gehouden worden op kinderen, om er
zeker van te zijn dat ze niet spelen met het product.
v 
Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
Inhoudsopgave: 1. Inzetgebied van uw GARDENA Accu-heggenschaar. . . . . . . 33
2. Veiligheidsaanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. Montage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. Ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5. Bediening. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6. Buiten werking stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
7. Onderhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. Opheffen van storingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9. Leverbare accessoires. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
10. Technische gegevens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
11. Service/Garantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
1. Inzetgebied van uw GARDENA Accu-heggenschaar
Juiste gebruik: De GARDENA Accu-heggenschaar is bestemd voor het snoeien
van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in particuliere
huis- en volkstuinen.
De inhoud van de instructies voor gebruik is een voorwaarde voor
het juiste gebruik van de heggenschaar.
Let op:
 LET OP! Gevaar voor lichamelijk letsel!
De heggenschaar mag niet worden gebruikt voor het
snijden van gras / graskanten of voor het verkleinen in
de zin van composteren.
2. Veiligheidsaanwijzingen
Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de bediener en anderen
­
ernstig verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te garanderen is het
derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies gevolgd worden. Het is de
verantwoordelijkheid van de bediener om de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze
handleiding en op het product te volgen.
33
NL
Pagina: 2
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
­elektrische gereedschappen.

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheids-
waarschuwingen en alle instructies. ­
Het niet opvolgen van de waarschuwingen en
instructies kan stroomschokken, brand en / of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor
toekomstig gebruik. Onder de term “elektrisch gereed­
schap” in de waarschuwingen wordt verstaan uw elekt-
risch gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw
elektrisch gereedschap met batterij (zonder snoer).
1) Veiligheid op de werkplek
a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed
­verlicht is. Een rommelige of donkere werkplek kan
ongelukken veroorzaken.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
­
explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in aan­
wezigheid
van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrische gereedschappen geven vonken af die
het stof of de dampen vlam kunnen doen vatten.
c) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders op een
afstand blijven wanneer u een elektrisch gereed­
schap gebruikt. Als u afgeleid wordt kunt u de controle
over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet
geschikt zijn voor het stopcontact. Nooit een stekker
modificeren. Gebruik geen adapterstekkers in com-
binatie met geaarde ­
elektrische gereedschappen.
Ongemodificeerde stekkers en geschikte stopcontacten
reduceren het risico van stroomschokken.
b) Vermijd lichaamscontact met geaarde opper­
vlakken zoals pijpen, radiators, fornuizen en koel­
kasten. Het risico van stroomschokken neemt toe als
uw lichaam geaard wordt.
c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot
aan regen of natte condities.
Als er water in een elektrisch gereedschap komt, neemt
het risico van stroomschokken toe.
d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer niet om
het elektrisch gereedschap te dragen of naar u toe
te trekken, of de stekker uit het stopcontact te trek-
ken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebron-
nen, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen.
Met een beschadigd of verknoopt snoer neemt het risico
van stroomschokken toe.
e) Als het elektrisch gereedschap buiten gebruikt
wordt, gebruik dan een verlengsnoer dat geschikt is
voor gebruik buitenshuis.
Het gebruik van een geschikt snoer vermindert het risico
van stroomschokken.
f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op een
vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik dan een
door een aardlekschakelaar (RCD) beschermde
­voedingsbron.
Een RCD vermindert het risico van stroomschokken.
3) Persoonlijke veiligheid
a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond
verstand bij gebruik van elektrisch gereedschap.
Gebruik elektrische gereedschappen niet als u moe
of onder invloed van drugs, alcohol of geneesmid-
delen bent.
Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens gebruik van
elektrisch gereedschap, kan dit ernstig ­
persoonlijk letsel
veroorzaken.
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvrije
veiligheids­
schoenen, een helm of oorbescherming in
bepaalde condities verminderen het risico van persoonlijk
letsel.
c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk opstart.
Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat
voordat u de stekker in het stopcontact steekt, een
batterij aansluit of het gereed­
schap oppakt.
Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger
op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch
gereedschap dat aanstaat kan ongelukken veroorzaken.
d) Verwijder stelsleutels voordat u het elektrisch
gereedschap aanzet. Het laten zitten van een ­
sleutel in
een draaiend deel van het elektrisch gereedschap kan
persoonlijk letsel veroorzaken.
e) Reik niet te ver. Zorg dat u altijd stevig staat en in
balans blijft. U heeft dan beter controle over het elekt-
risch gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sierraden. Houd haar, kleding en hand-
schoenen uit de buurt van bewegende onder­
delen.
Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan
­
verstrengeld raken in bewegende onderdelen.
g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen of verza-
melen van stof, zorg er dan voor dat deze op de
juiste manier aangesloten en gebruikt ­
worden.
Het gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan risico’s
in verband met stof verminderen.
WAARSCHUWING !
Lees de handleiding voor de gebruiker
aandachtig door, zodat u volledig
­
vertrouwd bent met de verschillende
bedieningselementen en de werking
­daarvan.
Levensgevaar door een elektrische schok!
Blijf altijd op ten minste 10 m afstand van
stroomleidingen.
Draag altijd een veiligheidsbril en
­gehoorbeschermers.
Niet aan regen blootstellen.
Het product niet buiten laten staan
als het regent.
Uitleg van symbolen op het product.
34
NL
Pagina: 3
4) Gebruik en verzorging van elektrische
gereedschappen
a) Forceer het elektrisch gereedschap niet.
Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor
het betreffende doeleinde. Het juiste elektrisch
gereedschap levert betere resultaten op en is veiliger
voor het doel waarvoor het ontworpen werd.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het
niet met de schakelaar aan en uit te zetten is.
Een elektrisch gereedschap dat niet via de ­
schakelaar te
bedienen is, is gevaarlijk en moet ­
gerepareerd worden.
c) Neem de stekker uit het stopcontact en/of de
­
batterij uit het elektrisch gereedschap voordat
u instellingen verandert, hulpstukken verwisselt of
het gereedschap opbergt. Dergelijke voorzorgs­
maatregelen verminderen het risico dat het elektrisch
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het
bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door
personen die niet vertrouwd zijn met het gereed­
schap of deze instructies. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in de ­
handen van onervaren gebruikers.
e) Houd het elektrisch gereedschap goed bij. Con-
troleer op foutuitlijning of vasthaken van bewegende
onderdelen, kapotte onderdelen en andere condities
die de werking van het gereedschap kunnen aanta-
sten. Indien het ­
elektrisch gereedschap beschadigd
is, repareer het dan alvorens het weer te gebruiken. ­
Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onder-
houden elektrische gereedschappen.
f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijgereedschappen met ­
scherpe
snijranden blijven minder snel haken en zijn gemak­
kelijker te bedienen.
g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de hulpstuk-
ken en bitten etc. in overeenstemming met deze
instructies. Houd tevens rekening met de werkcon­
dities en het doeleinde. Het gebruik van het elektrisch
gereedschap voor andere doeleinden dan die waarvoor
het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Gebruik en behandeling van het ­
accugereedschap
a) Laad de accu’s alleen in acculaders die door de
fabrikant worden aanbevolen. Voor een accu­
lader die
voor een bepaald soort accu’s geschikt is, bestaat
brandgevaar, wanneer er andere accu’s op worden aan-
gesloten.
b) Gebruik uitsluitend accu’s die voor het ­
elektrische
gereedschap bestemd zijn. Het gebruik van andere
accu’s kan leiden tot ­
verwondingen en brandgevaar.
c) Houd de niet gebruikte accu’s weg van ­
paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere
­
kleine metalen voorwerpen, die een overbrugging
van de contacten zouden kunnen veroorzaken.
Kortsluiting tussen de accucontacten kan verbranding
of vuur tot gevolg hebben.
d) Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu uit­
treden. Vermijd contact hiermee. Bij toevallig con­
tact met water afspoelen. Wanneer vloeistof in de
ogen komt, tevens een arts consulteren. Uittredende
accuvloeistof kan leiden tot huidirritaties of verbranding.
6) Service
a) Laat uw elektrische gereedschap uitsluitend door
gekwalificeerd en deskundig personeel en alleen
met originele reserveonderdelen repareren. Hiermee
wordt gewaarborgd, dat de veiligheid van het apparaat
behouden blijft.
Veiligheidswaarschuwingen heggeschaar :
• Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snij­
blad. Verwijder niet het gesnoeide materiaal en houd
niet het te snoeien materiaal vast terwijl de snij­
bladen bewegen. Zorg ervoor dat de schakelaar in
de uitstand staat voordat u vastzittend materiaal
­verwijdert.
Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens gebruik
van de heggeschaar, kan dit ernstig persoonlijk letsel
veroorzaken.
• Draag de heggeschaar aan het handvat met het
snijblad uit. Breng voor vervoer of opslag van de
heggeschaar altijd de afscherming aan op het snij­
blad. Een goede hantering van de heggeschaar vermin-
dert het risico van persoonlijk letsel door de snijbladen.
• Houd het elektrische gereedschap vast aan de
­
geïsoleerde greepvlakken, daar het snijmes in
contact met verborgen netsnoeren kan komen.
­
Contact van het snijmes met een spanningvoerende
­
leiding kan metalen onderdelen van het apparaat onder
spanning zetten en een stroomslag veroorzaken.
Aanvullende veiligheidsaanbevelingen
Veiligheid op de werkplek
Gebruik de heggeschaar alleen op de manier en voor de
doeleinden die in deze handleiding beschreven staan.
De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of
gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen.
Let er in het bijzonder op, dat u derden niet in gevaar
brengt door de grotere actieradius wanneer de
telescoopbuis uitgeschoven is.
Gevaar! Deze machine genereert een elektromagnetisch
veld tijdens het gebruik. Dit veld kan in sommige geval-
len een wisselwerking hebben met actieve of passieve
medische implantaten. Om het risico van een ernstige of
dodelijke verwonding te voorkomen, adviseren wij per-
sonen met medische implantaten hun arts of fabrikant
van het medische implantaat te raadplegen alvorens de
machine te gebruiken.
Gebruik het apparaat niet wanneer er onweer dreigt.
Elektrisch
Sluit het oplaadapparaat uitsluitend aan op de wissel-
spanning die op het typeplaatje staat vermeld.
Er mag onder geen beding aarding worden aangesloten
op enig onderdeel van dit product.
Persoonlijke veiligheid
Draag altijd de geschikte kleding, handschoenen en
­stevig schoeisel.
Controleer de gedeelten waar de heggenschaar moet
worden gebruikt en verwijder alle draden, verborgen
elektrische kabels en andere vreemde voorwerpen.
Alle instelwerkzaamheden (snoeikop schuin zetten,
telescoopbuislengte veranderen) moeten worden uit­
gevoerd met aangebrachte mesbescherming en de
­
heggenschaar mag niet op het mes worden neergezet.
Vóór gebruik en nadat de machine een krachtige schok
heeft opgelopen, moet worden gecontroleerd of
deze sporen vertoont van een breuk of beschadiging en
­
repareer deze zo nodig.
Gebruik nooit een onvolledige heggenschaar of een
heggenschaar met niet-geautoriseerde veranderingen.
35
NL
Pagina: 4
Gebruik en verzorging van elektrische
gereedschappen
Zorg ervoor dat u weet hoe u de heggeschaar kunt
stoppen in een noodgeval.
Houdt de heggeschaar nooit vast aan de bescherm­
inrichtingen.
De heggenschaar niet gebruiken wanneer de bescherm­
inrichtingen beschadigd zijn.
Tijdens het snoeien met de heggenschaar geen ladder
gebruiken.
De accu lostrekken:
– 
als u de machine voor een tijdje alleenlaat;
– 
voordat u een verstopping vrijmaakt;
– 
voordat u de heggeschaar inspecteert of schoonmaakt
of aan de machine gaat werken;
– 
nadat de heggeschaar in contact kwam met een
vreemd object – gebruik de heggeschaar niet tenzij
u er zeker van bent dat de heggeschaar veilig kan
­werken;
– 
als de heggeschaar abnormaal begint te trillen.
Controleer onmiddellijk. Te grote trillingen kan letsel
veroorzaken.
– 
voordat u de heggeschaar aan een andere persoon
overhandigt.
Onderhouden en opbergen

GEVAAR VOOR LICHAMELIJK LETSEL!
Mes niet aanraken.
V 
Na gebruik of bij werkonderbreking mes met
mesbescherming beveiligen.
Alle moeren en schroeven moeten stevig zijn vastg­
edraaid, zodat een veilige gebruikstoestand van het
apparaat gewaarborgd is.
Accuveiligheid

BRANDGEVAAR!
V 
Accu’s nooit in de buurt van zuren en licht
­
ontvlambaar materiaal opladen.
Als oplaadapparaat mag alleen het bijgeleverde
GARDENA oplaadapparaat worden gebruikt.
Bij gebruik van andere oplaadapparaten ­
kunnen de
accu’s vernield worden en kan er brand ontstaan.

EXPLOSIEGEVAAR!
V 
Accu tegen hitte en vuur beschermen. Niet op
verwarmingselementen neerleggen of langere tijd
aan sterke zonbestraling ­
blootstellen.

Acculader niet buiten gebruiken.
V 
De acculader nooit aan water of vocht
­blootstellen.
Accu alleen in een omgevingstemperatuur tussen 0 °C
tot + 40 °C gebruiken.
Een accu die niet meer goed werkt, moet ­
volgens de
voorschriften worden afgevoerd. Deze mag niet per
post worden verzonden. Wendt u zich voor meer details
tot uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijven.
Het laadsnoer moet regelmatig op tekenen van bescha-
diging en veroudering (scheurtjes) worden onderzocht
en mag alleen in perfecte staat ­
worden gebruikt.
De meegeleverde acculader mag alleen worden
­
gebruikt voor het laden van de meegeleverde accu’s.
Niet-oplaadbare accu's mogen niet met deze acculader
worden geladen (brandgevaar).
Haal de stekkers van het oplaadapparaat na het laden
uit het stopcontact en uit de accu.
Accu alleen tussen 0 °C tot 45 °C laden.
Na sterke belasting accu eerst laten afkoelen.
Opslaan
De heggenschaar mag niet in direct zonlicht worden
bewaard.
Heggenschaar niet op plaatsen met statische
­elektriciteit bewaren.
3. Montage
Telescoopsteel monteren:
M
ß
2 3
1
ß
M
2 3
1. 
Schuif de telescoopbuis 2 tot aan de aanslag in de motor­
eenheid 1. Daarbij moeten de beide markeringen ß
M tegenover
elkaar liggen.
2. Draai de grijze moer 3 vast.
36
NL
Pagina: 5
4. Ingebruikname
Laden van de accu:
6
5
4
8
7
5
9
ß
B ß
L1 ß
L2 ß
L3 ß
W
 OPGELET!
Overspanning vernietigt de accu’s en de acculader.
v 
Let op de juiste netspanning.
Vóór het eerste gebruik de deels geladen accu volledig opladen.
Laadduur (bij lege accu) zie 10. Technische gegevens.
De lithium-ion-accu kan in elke laadstand worden geladen en het
laden kan op elk gewenst moment worden onderbroken zonder de
accu te schaden (geen memory-effect).
1. 
Druk de beide ontgrendelingstoetsen 4 in en trek de accu 5
van de accuhouder 6 op de handgreep af.
2. Stekker van het laadsnoer 7 op de accu 5 steken.
3. Acculader 8 in een stopcontact steken.
Oplaadcontrolelampje 9 op het oplaadapparaat knippert elke
seconde groen: Accu wordt opgeladen.
Oplaadcontrolelampje 9 op het oplaadapparaat brandt groen:
Accu is geheel opgeladen.
(Oplaadduur zie 10. Technische gegevens).
Accu-laadtoestandsweergave tijdens het opladen:
100 % opgeladen L1, L2 en L3 branden.
66 – 99 % opgeladen L1 en L2 branden, L3 knippert.
33 – 65 % opgeladen L1 brandt, L2 knippert.
0 – 32 % opgeladen L1 knippert.
4. 
Eerst het laadsnoer 7 uit het laadstekkercontact van de accu 5
trekken en dan de acculader 8 van het stroomnet scheiden.
5. 
Schuif de accu 5 in de accuhouder 6 op de handgreep,
tot deze hoorbaar vastklikt.
Diepontlading vermijden:
Wanneer de accu leeg is, schakelt de diepontladingsbeveiliging
het apparaat automatisch uit voordat de accu diep ontladen
wordt. Om ervoor te zorgen dat de volgeladen accu zich niet via
het losgekoppelde oplaadapparaat ontlaadt, moet de accu na het
laden van het oplaadapparaat worden losgekoppeld. Wanneer de
accu langer dan 1 jaar werd opgeborgen, moet deze weer volledig
worden opgeladen. Wanneer de accu diep ontladen werd, knip-
pert het controlelampje op het oplaadapparaat 9 bij het begin van
het opladen snel (2 keer per seconde). Wanneer het controle-
lampje op het oplaadapparaat 9 na 10 minuten nog steeds snel
knippert, is er sprake van een storing (zie 8. Opheffen van storin-
gen). Wanneer het foutenlampje ß
W op de accu knippert, is er
­
sprake van een storing (zie 8. Opheffen van storingen). Wanneer
de accu volledig ­
ontladen is, kan het ongeveer 20 min. duren tot
de laadtoestand via het lampje op de accu wordt weergegeven.
Het oplaadproces wordt op elk moment weergegeven door het
knipperende lampje 9 op het oplaadapparaat.
Accu-laadtoestandsweergave tijdens het gebruik:
v Druk toets ß
B op de accu in.
66 – 99 % opgeladen L1, L2 en L3 branden.
33 – 65 % opgeladen L1 en L2 branden.
10 – 32 % opgeladen L1 brandt.
1 – 9 % opgeladen L1 knippert.
0 % opgeladen Geen weergave.
37
NL
Pagina: 6
5. Bediening
Werkstanden: De heggenschaar kan in 4 werkhoudingen worden gebruikt
(afbeeldingen soortgelijk).
Zijdelings
snoeien:
Telescoopbuis
ingeschoven
Hoog verticaal
snoeien:
telescoopbuis
verlengt.
Hoog horizontaal
snoeien:
Motoreenheid
75° schuin gezet,
telescoopbuis
­uitgeschoven
Niedriges
Schneiden:
Motoreenheid
– 60° schuin gezet,
telescoopbuis
­uitgeschoven
Motoreenheid schuin zetten:
0°
15°
30°
45°
60°
75°
-15°
-30°
-45°
-60°
0
1
Om hoog of laag te snoeien, kan de motoreenheid 1 schuin
­
worden gezet in stappen van 15° van 75° tot – 60°.
1. 
Accu van de greep trekken (zie 4. Ingebruikname).
2. 
Houd de beide oranje knoppen 0 ingedrukt.
3. 
Zet de motoreenheid 1 schuin in de gewenste richting.
4. 
Laat de beide oranje knoppen 0 los en laat de motoreenheid 1
vastklikken.
5. 
Accu op de greep schuiven (zie 4. Ingebruikname).
Telescoopbuis uitschuiven:
50 cm
q
2
Om hoog of laag te snoeien, kan de telescoopbuis 2 traploos
tot 50 cm worden uitgeschoven.
1. 
Accu van de greep trekken (zie 4. Ingebruikname).
2. 
Draai de oranje moer q los, schuif de telescoopbuis 2 uit tot
de gewenste lengte en draai de oranje moer q weer vast.
3. 
Accu op de greep schuiven (zie 4. Ingebruikname).
38
NL
Pagina: 7
Heggenschaar starten:
w
e
r
t
max.
4
m
 GEVAAR! Gevaar voor lichamelijk letsel!
	
Gevaar voor snijwonden wanneer de heggenschaar
niet automatisch uitschakelt.
v 
Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen
(bijv. door de inschakelblokkering en/of startknop
vast te binden).
Heggenschaar inschakelen:
1. Mesbescherming w van het mes e afhalen.
2. 
Accu op de greep schuiven (zie 4. Ingebruikname).
3. 
Houd de heggenschaar met een hand vast aan de telescoop­
buis en met de andere hand aan de handgreep.
4. 
Schuif de inschakelblokkering r naar voren en druk dan de
startknop t in. De heggenschaar start.
5. Laat de inschakelblokkering r los.
Heggenschaar uitschakelen:
1. 
Laat de startknop t los.
2. 
Accu van de greep trekken (zie 4. Ingebruikname).
3. Mesbescherming w op het mes e schuiven.
6. Buiten werking stellen
Opbergen:
w
e
De bewaarplaats moet ontoegankelijk voor kinderen zijn.
1. 
Trek de accu eraf en laad deze op (zie 4. Ingebruikname).
2. 
Heggenschaar reinigen (zie 7. Onderhoud) en de
­mesbescherming w op het mes e schuiven.
3. 
Bewaar de heggenschaar op een droge, vorstvrije plaats.
Afvalverwijdering:
(volgens RL 2012/19/EU)
Het apparaat mag niet met het normale huisvuil meegegeven
­
worden, maar moet volgens de geldende regels afgevoerd worden.
v 
Lever het apparaat in op het afvaldepot van uw gemeente.
Speciale
Li-ion
afvalverwerking
van de accu:
De GARDENA Li-accu bevat lithium-ion-cellen, die na hun levens-
duur niet in het normale huisvuil mogen worden gedeponeerd.
Belangrijk:
In Nederland kunt u de oude accu’s inleveren bij uw GARDENA
verkooppunt of u kunt ze inleveren als klein chemisch afval.
1. Li-ion-accu volledig ontladen.
2. Li-ion-accu op de juiste plek afgeven.
39
NL
Pagina: 8
7. Onderhoud
w
e
 GEVAAR! Gevaar voor lichamelijk letsel!
	
Snijverwonding, wanneer de heggenschaar
­
onopzettelijk wordt ingeschakeld.
v 
Vóór onderhoudswerkzaamheden de accu
­
verwijderen (zie 4. Ingebruikname) en de
­mesbescherming w op het mes e schuiven.
Heggenschaar reinigen:
w
e
 OPGELET! Beschadiging van de heggenschaar!
	
v 
Heggenschaar niet onder stromend water of met
hoge druk reinigen.
1. 
De heggenschaar met een vochtige doek reinigen.
2. 
Reinig het mes e indien nodig met een borstel en olie het in
met olie met een lage viscositeit (bijv. GARDENA onderhouds­
olie art. 2366). Voorkom daarbij dat de olie in contact komt met
kunststof onderdelen en draag handschoenen.
8. Opheffen van storingen
w
e
 GEVAAR! Gevaar voor lichamelijk letsel!
	
Snijverwonding, wanneer de heggenschaar
onopzettelijk wordt ingeschakeld.
v 
Voor het verhelpen van storingen de accu
­
verwijderen (zie 4. Ingebruikname) en de
­mesbescherming w op het mes e schuiven.
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Heggenschaar start niet Accu is leeg. v 
Accu laden
(zie 4. Ingebruikname).
Accu niet juist op de
handgreep geschoven.
v 
Accu zo op de handgreep
schuiven, dat de vergrende-
lingsknoppen vastklikken.
Mes vuil (bijv. door hars) v 
Mes reinigen
(zie 7. Onderhoud).
Mes geblokkeerd. v 
Obstakel verwijderen.
Onzuivere snit Mes stomp of beschadigd. v 
Mes door GARDENA Service
laten vervangen.
De heggenschaar kan niet
meer worden uitgeschakeld
Startknop zit vastgeklemd. v 
Trek de accu eraf en maak de
startknop los.
Heggenschaar blijft stilstaan.
Foutenlampje ß
W knippert
Batterij overbelast. v 
Wacht 10 sec. Druk toets ß
B
op de accu in en start het
apparaat opnieuw.
De toegestane
bedrijfs­temperatuur
was overschreden.
v 
Laat de accu ca. 15 min.
­
afkoelen. Druk toets ß
B op de
accu in en start het apparaat
opnieuw.
40
NL
Pagina: 9
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Het oplaadcontrolelampje 9 op
het oplaadapparaat brandt niet
Oplaadapparaat of oplaadkabel
niet correct ingestoken.
v 
Steek het oplaadapparaat en
de oplaadkabel correct in.
Oplaadcontrolelampje 9 op
het oplaadapparaat knippert
snel (2 maal per seconde)
Oplaadfout. v 
Haal de stekker van het oplaad­
-
apparaat uit het stopcontact en
steek deze er weer in.
Heggenschaar blijft stilstaan.
Foutenlampje ß
W brandt.­
Accufout/accu defect. v 
Druk toets ß
B op de accu in en
start het apparaat opnieuw.
De accu kan niet meer
­opgeladen worden
De accu ist defect. v 
Accu vervangen
(art. 9840).
Er mag alleen een originele GARDENA wisselaccu BLi 18 (art. 9840) worden gebruikt.
Die zijn verkrijgbaar bij uw GARDENA handelaar of rechtstreeks bij de GARDENA servicedienst.

Bij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
­
servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
­
servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.
9. Leverbare accessoires
GARDENA wisselaccu BLi 18 Accu voor extra looptijd of om te vervangen. art. 9840
GARDENA onderhoudsspray Verlengt de levensduur van het mes en de
looptijd van de accu.
art. 2366
10. Technische gegevens
THS Li-18/42 (art. 8881)
Toerental 2100 / min.
Meslengte 42 cm
Mesopening 16 mm
Uitschuifbereik van
de telescoopbuis
0 – 50 cm
Gewicht inclusief accu 3,4 kg
Werkplek verbonden
geluidsdrukniveau LPA
1)
Onzekerheid KPA
70 dB(A)
3 dB(A)
Geluidsemissiewaarde LWA
2)
Onzekerheid KWA
gemeten 86 dB(A) / gegarandeerd 89 dB(A)
3 dB(A)
Hand-armzwaaibeweging avhw
1)
Onzekerheid Ka
< 2,5 m/s2
1,5 m/s2
41
NL
Pagina: 10
Accu lithium-Ion (18 V)
Accucapaciteit 2,0 Ah
Accu-laadduur ca. 3 uur 80 % / ca. 5 uur 100 %
Leegloopduur ca. 75 min. (bij volle accu)
Oplaadapparaat
Netspanning 230 V / 50 – 60 Hz
Max. uitgangsstroom 600 mA
Uitgangsspanning 18 V (DC)
Meetmethode volgens 1)
EN 60745-2-15 2)
RL 2000/14/EG. De aangegeven trillingsemissiewaarde is in overeenstemming met een
gestandaardiseerde testprocedure gemeten en kan voor het vergelijken van het ene elektrogereedschap met het andere worden
gebruikt. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een voorlopige schatting van de trillingsbelasting worden gebruikt.
11. Service/Garantie
Garantie: Bij garantie is de service gratis.
GARDENA geeft op dit product 2 jaar garantie (vanaf de aankoop-
datum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten
aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten
berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervan-
gend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde
apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden
is voldaan:
• 
Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
gebruiksaanwijzing behandeld.
• 
Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
apparaat te repareren.
Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving vallen
niet onder de garantie.
Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.
Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met
de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op
naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.
42
NL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Gardena THS Li-18/42.

Stel een vraag over de Gardena THS Li-18/42

Heb je een vraag over de Gardena THS Li-18/42 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Gardena THS Li-18/42. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Gardena THS Li-18/42 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.