Gardena THS 500/48 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Gardena THS 500/48. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Gardena
  • Product: Heggenschaar
  • Model/naam: THS 500/48
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Duits, Deens, Noors, Nederlands, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 1
GARDENA telescoop-heggenschaar
THS 500/48
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing.
 Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of die geen ervaring met en/of
­
kennis van het apparaat hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon of hiervan instructies hebben gekregen hoe het apparaat moet
worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met
het apparaat spelen.
Gebruik volgens de
­voorschriften:
De GARDENA telescoop-heggenschaar is bedoeld voor het snoeien
van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in tuinen van
particulieren en hobbyisten.
GEVAAR! Lichamelijk letsel! Het apparaat mag niet worden
gebruikt voor het bewerken van gazons/gazonranden of voor
het kleinmaken van tuinafval om te composteren.
Inhoudsopgave: 1. VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3. BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5. OPBERGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
6. STORINGEN VERHELPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7. TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
8. TOEBEHOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
9. SERVICE/GARANTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
1. VEILIGHEID
Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaar-
lijk zijn! Het product kan de bediener en
anderen ­
ernstig verwonden. Om de veilig-
heid en doeltreffendheid van het product te
­
garanderen is het derhalve belangrijk dat
de waarschuwingen en veiligheidsinstructies
gevolgd worden. Het is de verantwoordelijk-
heid van de bediener om de waarschuwingen
en veiligheidsinstructies in deze handleiding
en op het product te volgen.
Veiligheidssymbool op het apparaat:
Lees de gebruiksaanwijzing.
	
Draag een veiligheidsbril en ­
	gehoorbeschermers.
		
Stel het apparaat niet bloot aan
regen of ander vocht. Laat het ­
apparaat niet in de regen achter.
	
Trek de stekker uit het stopcontact,
wanneer het snoer beschadigd of
doorgesneden wordt.
	
Levensgevaar door een elektrische
	schok!
Blijf altijd op ten minste 10 m afstand
van stroomleidingen.
30
NL
Pagina: 2
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
­elektrische gereedschappen

WAARSCHUWING! Lees alle veilig-
heidswaarschuwingen en alle
­instructies. ­Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
stroomschokken, brand en/of ernstig
­
letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
voor toekomstig gebruik.
Onder de term “elektrisch gereed­
schap” in de
waarschuwingen wordt verstaan uw elektrisch
gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw
elektrisch gereedschap met batterij (zonder snoer).
1) Veiligheid op de werkplek
a)	
Zorg ervoor dat de werkplek schoon en
goed ­
verlicht is. Een rommelige of donkere
werkplek kan ongelukken veroorzaken.
b)	
Gebruik het elektrisch gereedschap niet in
­
explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in aan­
wezigheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
geven vonken af die het stof of de dampen vlam
kunnen doen vatten.
c)	
Zorg ervoor dat kinderen en omstanders
op een afstand blijven wanneer u een elek-
trisch gereed­
schap gebruikt.
Als u afgeleid wordt kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.
2) Elektrische veiligheid
a)	
De stekker van het elektrisch gereedschap
moet geschikt zijn voor het stopcontact.
Nooit een stekker modificeren. Gebruik
geen adapterstekkers in combinatie met
geaarde ­
elektrische gereedschappen.
Ongemodificeerde stekkers en geschikte stop-
contacten reduceren het risico van stroom-
schokken.
b)	
Vermijd lichaamscontact met geaarde
opper­
vlakken zoals pijpen, radiators, for-
nuizen en koel­
kasten.
Het risico van stroomschokken neemt toe als uw
lichaam geaard wordt.
c)	
Stel elektrische gereedschappen niet bloot
aan regen of natte condities.
Als er water in een elektrisch gereedschap komt,
neemt het risico van stroomschokken toe.
d)	
Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer
niet om het elektrisch gereedschap te dra-
gen of naar u toe te trekken, of de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd het
snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie,
scherpe randen en bewegende onderdelen.
Met een beschadigd of verknoopt snoer neemt
het risico van stroomschokken toe.
e)	
Als het elektrisch gereedschap buiten
gebruikt wordt, gebruik dan een verleng-
snoer dat geschikt is voor gebruik buitens-
huis. Het gebruik van een geschikt snoer
­
vermindert het risico van stroomschokken.
f)	
Als gebruik van elektrisch gereedschap op
een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik
dan een door een aardlekschakelaar (RCD)
beschermde ­voedingsbron. Een RCD vermin-
dert het risico van stroomschokken.
3) Persoonlijke veiligheid
a)	
Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw
gezond verstand bij gebruik van elektrisch
gereedschap. Gebruik geen elektrische
gereedschappen, wanneer u moe of ziek
bent of onder invloed bent van drugs, alco-
hol of medicijnen. Zelfs als u één ogenblik niet
oplet tijdens gebruik van elektrisch gereedschap,
kan dit ernstig ­
persoonlijk letsel veroor­
zaken.
b)	
Gebruik persoonlijke beschermingsmidde-
len. Draag altijd oogbescherming. De per-
soonlijke beschermingsuitrusting is ver-
krijgbaar in de speciaal­
zaak. Beschermings-
middelen zoals een stofmasker, slipvrije veilig-
heidsschoenen, een helm of oor­
bescherming in
bepaalde condities verminderen het ­
risico van
persoonlijk letsel.
c)	
Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk
opstart. Controleer of de schakelaar in de
uit-stand staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt, een batterij aansluit of
het gereed­
schap oppakt.
Het dragen van elektrisch gereedschap met uw
vinger op de schakelaar of het inschakelen van
elektrisch gereedschap dat aanstaat kan onge-
lukken veroorzaken.
d)	
Verwijder stelsleutels voordat u het elek-
trisch gereedschap aanzet.
Het laten zitten van een ­
sleutel in een draaiend
deel van het elektrisch gereedschap kan per-
soonlijk letsel veroorzaken.
e)	
Reik niet te ver. Om oververmoeidheid te
voor­
komen, dient u steeds van werkpositie
te veranderen en erop te letten dat u vol-
doende pauzes neemt. Zorg dat u altijd
­
stevig staat en in balans blijft.
U heeft dan beter controle over het elektrisch
gereedschap in onverwachte situaties.
f)	
Draag geschikte kleding. Draag geen loszit-
tende kleding of sierraden. Houd haar,
­
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onder­delen.
31
NL
Pagina: 3
Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan
­
verstrengeld raken in bewegende onderdelen.
g)	
Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen
of verzamelen van stof, zorg er dan voor
dat deze op de juiste manier aangesloten
en gebruikt ­
worden.
Het gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan
risico’s in verband met stof verminderen.
4) 
Gebruik en verzorging van elektrische
gereedschappen
a)	
Forceer het elektrisch gereedschap niet.
Gebruik het juiste elektrisch gereedschap
voor het betreffende doeleinde.
Het juiste elektrisch gereedschap levert betere
resultaten op en is veiliger voor het doel waar-
voor het ontworpen werd.
b)	
Gebruik het elektrisch gereedschap niet
als het niet met de schakelaar aan en uit te
zetten is.
Een elektrisch gereedschap dat niet via de
­
schakelaar te bedienen is, is gevaarlijk en moet
­gerepareerd worden.
c)	
Neem de stekker uit het stopcontact en/of
de ­
batterij uit het elektrisch gereedschap
voordat u instellingen verandert, hulpstuk-
ken verwisselt of het gereedschap opbergt.
Dergelijke voorzorgs­
maatregelen verminderen
het risico dat het elektrisch gereedschap per
ongeluk opstart.
d)	
Bewaar elektrische gereedschappen buiten
het bereik van kinderen en laat ze niet
bedienen door personen die niet vertrouwd
zijn met het gereed­
schap of deze instruc-
ties. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
in de ­
handen van onervaren gebruikers.
e)	
Houd het elektrisch gereedschap goed bij.
Controleer op foutuitlijning of vasthaken
van bewegende onderdelen, kapotte onder-
delen en andere condities die de werking
van het gereedschap kunnen aantasten.
Indien het ­
elektrisch gereedschap bescha-
digd is, repareer het dan alvorens het weer
te gebruiken. ­
Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.
f)	
Houd snijgereedschappen scherp en
schoon. Goed onderhouden snijgereedschap-
pen met ­
scherpe snijranden blijven minder snel
haken en zijn gemak­
kelijker te bedienen.
g)	
Gebruik het elektrisch gereedschap, de
hulpstukken en bitten etc. in overeenstem-
ming met deze instructies. Houd tevens
rekening met de werkcon­
dities en het doel-
einde.
Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor
andere doeleinden dan die waarvoor het bedoeld
is, kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5) Service
Laat uw elektrische gereedschap alleen
onderhouden door geschoold personeel met
gebruikmaking van originele onderdelen.
Daardoor is een permanente veiligheid van uw
elektrische gereedschap gewaarborgd.
Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen:
•	
Let er altijd op dat zich geen lichaamsde-
len vlakbij de snijmessen bevinden. Verwij-
der het snoeimateriaal niet en houd het te
snoeien materiaal niet vast, wanneer de
messen bewegen. Verwijder materiaal dat
vastzit alleen wanneer het apparaat is uit-
geschakeld.
Eén moment van onoplettendheid tijdens
het gebruik van de heggenschaar kan zware
verwondingen veroorzaken.
•	
Draag de heggenschaar altijd aan de hand-
greep en alleen wanneer de snijmessen
niet meer bewegen. Wanneer de heggen-
schaar wordt getransporteerd of opgebor-
gen, moet de afdekking op het zwaard
zijn aangebracht. Een juiste omgang met de
heggenschaar vermindert het risico op verwon-
dingen door de snijmessen.
•	
Houd het elektrische gereedschap vast
aan de geïsoleerde handgreepvlakken,
omdat het snijmes in contact kan komen
met verborgen elektriciteitskabels of het
eigen netsnoer. Contact van het snijmes met
een snoer dat onder spanning staat, kan meta-
len apparaatdelen onder spanning zetten en dat
kan leiden tot een elektrische schok.
•	
Houd het snoer uit de buurt van gedeelten
waar u snoeit. Tijdens het gebruik van het
apparaat kan het netsnoer in de struiken
­
verborgen zijn – let er daarom goed op dat
u het snoer niet per ongeluk raakt.
Extra veiligheidsadviezen
Gevaar! Houd kleine kinderen tijdens de montage
uit de buurt. Tijdens de montage zouden kleine
onderdelen ingeslikt kunnen worden en er bestaat
verstikkingsgevaar door de polyzak.
Veiligheid op de werkplek
Het apparaat mag alleen op de daarvoor
­
bestemde wijze worden gebruikt.
De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor
ongevallen van andere personen, en voor het gevaar
waaraan zij of hun eigendom worden blootgesteld.
32
NL
Pagina: 4
Let met name bij de bediening en het transport
op het gevaar voor derden door de wijdere werk­
radius, wanneer de telescopische stokzaag is
­uitgeschoven.
Risico op struikelen. Let tijdens de werkzaam­
heden op het snoer.
Gevaar! Bij het dragen van de gehoorbeschermers
en door het lawaai van het apparaat, merkt men
mogelijkerwijs niet wanneer er personen naderen.
Gebruik het apparaat niet wanneer er onweer dreigt.
Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
Informatie over de veiligheid bij het gebruik
van elektrische onderdelen
Het gebruik van een aardlekbeveiliging met een
activering van niet meer dan 30 mA wordt aan­
bevolen. Controleer de aardlekbeveiliging bij elk
gebruik.
Vóór gebruik moet het snoer op beschadigingen
worden gecontroleerd. Bij sporen van beschadi-
ging of veroudering moet het worden vervangen.
Wanneer het aansluitsnoer moet worden vervan-
gen, dan moet dat door de fabrikant of diens
­
vertegenwoordiger worden uitgevoerd om veilig-
heidsrisico’s te voorkomen.
Gebruik het apparaat niet wanneer de elektrische
snoeren beschadigd of versleten zijn.
Onderbreek de verbinding met het elektriciteitsnet
direct, wanneer er snedes in het snoer zitten of de
isolatie beschadigd is. Raak het snoer niet aan tot-
dat de stroomvoorziening onderbroken is.
Uw verlengsnoer mag tijdens het gebruik niet
opgewikkeld zijn. Opgewikkelde snoeren kunnen
oververhit raken en het vermogen van uw apparaat
verminderen.
Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening,
voordat een stekker, snoerverbinder of een ver-
lengsnoer wordt verwijderd.
Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het
stopcontact en controleer het elektrische voe-
dingssnoer op beschadigingen of sporen van ver-
oudering, voordat het snoer wordt opgewikkeld
en opgeborgen. Een beschadigd snoer mag niet
worden gerepareerd; het moet worden vervangen
door een nieuw snoer.
Wikkel het snoer altijd voorzichtig op en voorkom
knikken.
Sluit het apparaat alleen aan op de wisselspanning
die op het typeplaatje staat vermeld.
Er mag in geen geval een aardingssnoer ergens op
het apparaat worden aangesloten.
Wanneer het apparaat onverwacht start bij het
insteken van de stekker, moet de stekker direct uit
het stopcontact worden getrokken en het apparaat
door GARDENA Service worden gecontroleerd.
Gevaar! Dit apparaat genereert tijdens de werking
een elektromagnetisch veld. Dit veld kan in sommi-
ge gevallen een wisselwerking hebben met actieve
of passieve medische implantaten. Om het risico
op ernstig of dodelijk letsel te voorkomen, advise-
ren wij personen met medische implantaten infor-
matie in te winnen bij hun arts of fabrikant van het
medische implantaat alvorens het apparaat te
gebruiken.
Snoeren
Gebruik uitsluitend volgens HD 516 goedgekeurde
verlengsnoeren.
v Informeer bij uw elektrospeciaalzaak.
Persoonlijke veiligheid
Draag altijd geschikte kleding, veiligheidshand-
schoenen en stevige schoenen.
Vermijd contact met de olie van het mes, met
name wanneer u daar allergisch op reageert.
Controleer de gedeelten waar het apparaat moet
worden gebruikt en verwijder alle draden en ande-
re vreemde voorwerpen.
Alle instelwerkzaamheden (snoeikop schuin zetten,
telescoopbuislengte veranderen) moeten plaatsvin-
den met opgestoken veiligheidsafdekking en het
apparaat mag daarbij niet op de messen worden
gezet.
Houd het apparaat altijd goed vast met twee
­
handen aan de beide handgrepen ß
A en ß
B .
A
B
ß
ß
Vóór gebruik en nadat de machine een krachtige
schok heeft opgelopen, moet worden gecon­
troleerd of deze sporen vertoont van slijtage
of beschadiging. Laat desbetreffende reparatie-
werkzaamheden uitvoeren indien nodig.
Probeer nooit te werken met een onvolledig appa-
raat of met een telescopische stokzaag waaraan
ongeoorloofde veranderingen werden uitgevoerd.
Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
U dient te weten hoe u het apparaat in geval van
nood kunt uitschakelen.
Houd het apparaat nooit vast aan een veiligheids-
voorziening.
33
NL
Pagina: 5
2. MONTAGE
Bij de leveringsomvang inbegrepen zijn de heggenschaar, het mes,
de veiligheidsafdekking en de gebruiksaanwijzing.
1
2
 GEVAAR! Lichamelijk letsel!
	
Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk
inschakelt.
v 
Zorg er vóór montage van het apparaat voor, dat de
­
stekker uit het stopcontact is getrokken en de veiligheids-
afdekking 1 op het mes 2 is geschoven.
Telescoopsteel monteren:
ß
M
3 5
ß
M
4
3 5
1. 
Schuif de telescoopbuis 3 tot aan de aanslag in de motor­
eenheid 4. Daarbij moeten de beide markeringen ß
M tegenover
elkaar liggen.
2. Draai de grijze moer 5 vast.
Gebruik het apparaat niet, wanneer de veiligheids-
voorzieningen (veiligheidsafdekking, messensnel-
stop) beschadigd zijn.
Tijdens het gebruik van het apparaat mag geen
ladder worden gebruikt.
Trek de stekker uit het stopcontact:
– 
voordat het apparaat onbeheerd wordt
­achtergelaten;
– 
voordat een blokkering wordt verwijderd;
– 
voordat het apparaat wordt gecontroleerd of
gereinigd of wanneer er werkzaamheden aan
worden uitgevoerd;
– 
wanneer u een voorwerp tegenkomt. Het appa-
raat mag pas weer worden gebruikt, wanneer
absoluut zeker werd vastgesteld, dat het hele
apparaat zich in een veilige gebruikstoestand
bevindt;
– 
wanneer het apparaat ongewoon sterk begint te
trillen. In dat geval moet het onmiddellijk worden
gecontroleerd. Overmatig trillen kan verwondin-
gen veroorzaken.
– 
voordat u het apparaat aan iemand anders
geeft.
Gebruik het apparaat alleen van 0 °C tot 40 °C.
Onderhoud en opbergen
VERWONDINGSGEVAAR!
Raak de messen niet aan.
v 
Schuif de veiligheidsafdekking op het
zwaard na het einde van de werkzaam­
heden of bij een onderbreking.
Alle moeren, bouten en schroeven moeten stevig
zijn vastgedraaid, zodat een veilige gebruiks­
toestand van het apparaat gewaarborgd is.
Wanneer het apparaat tijdens het gebruik heet
werd, moet u het af laten koelen alvorens het op
te bergen.
34
NL
Pagina: 6
3. BEDIENING
1
2
 GEVAAR! Lichamelijk letsel!
	
Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk
inschakelt.
v 
Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat
aan te sluiten, in te stellen of te transporteren en schuif de
veiligheidsafdekking 1 op het mes 2.
Heggenschaar aansluiten:
7
8
6 t
r
 Gevaar! Elektrische schok!
	
Beschadiging van het aansluitsnoer 6, wanneer
het verlengsnoer 7 niet in de kabeltrekontlasting 8
is gelegd.
v 
Leg het verlengsnoer 7 in de kabeltrekontlasting 8
­
alvorens het apparaat te gebruiken.
v 
Houd het apparaat bij het aansluiten niet aan de veilig-
heidsafdekking 1 vast.
1. 
Leg een lus van het verlengsnoer 7 in de kabeltrekontlasting 8
en trek deze vast.
2. 
Steek de stekker r van het apparaat in de koppeling t van het
verlengsnoer.
3. 
Steek de stekker van het verlengsnoer 7 in een 230 V-contact-
doos.
Werkhoudingen: Het apparaat kan in 4 werkhoudingen worden bediend
(afbeeldingen soortgelijk).
Zijdelings
snoeien:
Telescoopbuis
ingeschoven
Hoog verticaal
snoeien:
telescoopbuis
verlengt.
Hoog horizontaal
snoeien:
Motoreenheid
75° schuin gezet,
telescoopbuis
­uitgeschoven
Niedriges
Schneiden:
Motoreenheid
– 60° schuin
gezet, telescoop-
buis ­uitgeschoven
35
NL
Pagina: 7
Heggenschaar starten:
1
2
q w
e
 GEVAAR! Lichamelijk letsel!
	
Verwondingsgevaar, wanneer het apparaat bij het
­
loslaten van de startknop niet uitschakelt!
v 
Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen (bijv. door
de inschakelblokkering q en/of startknop e aan de hand-
greep vast te binden).
Inschakelen:
Het apparaat is uitgerust met een inschakelblokkering q tegen
­onopzettelijk inschakelen.
1. Veiligheidsafdekking 1 van het mes 2 afhalen.
2. 
Houd het apparaat met een hand vast aan de telescoopbuis
en met de andere hand aan de handgreep w.
3. 
Schuif de inschakelblokkering q naar voren en druk dan de
­startknop e in.
Het apparaat start.
4. Laat de inschakelblokkering q los.
Uitschakelen:
1. Laat de startknop e los.
2. Veiligheidsafdekking 1 op het mes 2 schuiven.
Motoreenheid schuin zetten:
0°
15°
30°
45°
60°
75°
-15°
-30°
-45°
-60°
9
4
Om hoog of laag te snoeien, kan de motoreenheid 4 schuin worden
gezet in stappen van 15° van 75° tot – 60°.
1. Houd de oranje knop 9 ingedrukt.
2. Zet de motoreenheid 4 schuin in de gewenste richting.
3. 
Laat de oranje knop 9 los en laat de motoreenheid 4 vastklikken.
Telescoopbuis uitschuiven:
0
3
45 cm
Om hoog of laag te snoeien, kan de telescoopbuis 3 traploos tot
45 cm worden uitgeschoven.
1. Draai de oranje moer 0 los.
2. Schuif de telescoopbuis 4 uit tot de gewenste lengte.
3. Draai de oranje moer 0 weer vast.
36
NL
Pagina: 8
4. ONDERHOUD
1
2

GEVAAR! Lichamelijk letsel!
	
Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk
inschakelt.
v 
Zorg er vóór het onderhoud van het apparaat voor, dat de
stekker uit het stopcontact is getrokken en de veiligheids-
afdekking 1 op het mes 2 is geschoven.
Heggenschaar reinigen: GEVAAR! Elektrische schok!
Verwondingsgevaar en materiële schade.
v 
Maak het apparaat niet schoon met water of met een
waterstraal (in het bijzonder niet onder hoge druk).
1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
2. 
Maak de ventilatiesleuf schoon met een zachte borstel
(niet met een schroevendraaier).
3. 
Smeer het mes 2 in met olie met een lage viscositeit
(bijv. GARDENA onderhoudsolie art. 2366). Voorkom daarbij
dat de olie in contact komt met kunststof onderdelen.
5. OPBERGEN
Buitenbedrijfstelling:
1
2
De plaats waar het apparaat wordt opgeborgen, moet voor kinderen
ontoegankelijk zijn.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. 
Maak het apparaat schoon (zie 4. ONDERHOUD) en schuif
de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2.
3. Berg het apparaat op een droge, vorstvrije plaats op.
Afvoeren:
(conform RL2012/19/EG):
Het apparaat mag niet bij het normale huisvuil worden gevoegd,
maar moet op de juiste wijze worden afgevoerd.
v 
Belangrijk: Lever het apparaat in bij een gemeentelijk
­afvalinzamelpunt.
6. STORINGEN VERHELPEN
1
2

GEVAAR! Lichamelijk letsel!
	
Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk
inschakelt.
v 
Zorg er vóór het verhelpen van storingen voor, dat de
stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken
en de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2 is geschoven.
37
NL
Pagina: 9
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing
Apparaat start niet Verlengsnoer niet ingestoken of
beschadigd.
v 
Stekker van het verlengsnoer
in het stopcontact steken
of indien nodig vervangen.
Mes geblokkeerd. v 
Obstakel verwijderen.
Apparaat kan niet meer
worden uitgeschakeld
Startknop zit vastgeklemd. v 
Trek de stekker uit het
­
stopcontact en maak de
­startknop los.
Lelijke snoeivlakken Mes stomp of beschadigd. v 
Mes door GARDENA Service
laten vervangen.

Bij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA
­
servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA
­
servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd.
7. TECHNISCHE GEGEVENS
Telescoop-heggenschaar THS 500/48
(art. 8883)
Ingangsvermogen motor 500 W
Netspanning/netfrequentie 230 V / 50 Hz
Toerental 1.600/min.
Meslengte 48 cm
Mesopening 25 mm
Uitschuifbereik van
de telescoopbuis
0 – 45 cm
Gewicht ca. 4,1 kg
Geluidsdrukniveau LPA
1)
Onzekerheid kPA
86 dB (A)
2,5 dB (A)
Geluidsvermogensniveau LWA
2)
Onzekerheid kWA
gemeten 96 dB (A) /
gegarandeerd 98 dB (A)
2,5 dB (A)
Hand-arm-trilling avhw
3)
< 2,5 m/s2
Meetmethode volgens 1) DIN EN ISO 22868 2) RL 2000/14/EC 3) DIN EN ISO 22867.

De opgegeven trillingsemissiewaarde is in een gestandaardiseerde testprocedure
gemeten en kan worden gebruikt voor het vergelijken van twee elektrische gereed-
schappen. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een voorlopige
beoordeling van de trillingsbelasting worden gebruikt en de waarde kan tijdens het
daadwerkelijke gebruik van het gereedschap variëren.
8. TOEBEHOREN
GARDENA onderhoudsspray Verlengt de levensduur van het mes. art. 2366
38
NL
Pagina: 10
9. SERVICE/GARANTIE
Service: Neem contact op met het adres op de achterzijde.
Garantie: GARDENA geeft op dit apparaat 2 jaar garantie (vanaf aankoopda-
tum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan
het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten.
Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat
of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze
keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• 
Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de
gebruiksaanwijzing behandeld.
• 
Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het
­
apparaat te repareren.
Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving vallen
niet onder de garantie.
Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten
aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid.
Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met
de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd
op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres.
39
NL

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Gardena THS 500/48.

Stel een vraag over de Gardena THS 500/48

Heb je een vraag over de Gardena THS 500/48 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Gardena THS 500/48. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Gardena THS 500/48 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.