THS 500/48

Gardena THS 500/48 handleiding

THS 500/48

Handleiding voor de Gardena THS 500/48 in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 16 pagina's.

Pagina: 1
GARDENA telescoop-heggenschaar THS 500/48 Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing. Dit apparaat is niet bestemd om te worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of die geen ervaring met en/of ­ kennis van het apparaat hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of hiervan instructies hebben gekregen hoe het apparaat moet worden gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen. Gebruik volgens de ­voorschriften: De GARDENA telescoop-heggenschaar is bedoeld voor het snoeien van heggen, struiken, heesters en bodembedekkers in tuinen van particulieren en hobbyisten. GEVAAR! Lichamelijk letsel! Het apparaat mag niet worden gebruikt voor het bewerken van gazons/gazonranden of voor het kleinmaken van tuinafval om te composteren. Inhoudsopgave: 1. VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2. MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3. BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5. OPBERGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 6. STORINGEN VERHELPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 7. TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 8. TOEBEHOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 9. SERVICE/GARANTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1. VEILIGHEID Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaar- lijk zijn! Het product kan de bediener en anderen ­ ernstig verwonden. Om de veilig- heid en doeltreffendheid van het product te ­ garanderen is het derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies gevolgd worden. Het is de verantwoordelijk- heid van de bediener om de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het product te volgen. Veiligheidssymbool op het apparaat: Lees de gebruiksaanwijzing. Draag een veiligheidsbril en ­ gehoorbeschermers. Stel het apparaat niet bloot aan regen of ander vocht. Laat het ­ apparaat niet in de regen achter. Trek de stekker uit het stopcontact, wanneer het snoer beschadigd of doorgesneden wordt. Levensgevaar door een elektrische schok! Blijf altijd op ten minste 10 m afstand van stroomleidingen. 30 NL
Pagina: 2
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor ­elektrische gereedschappen WAARSCHUWING! Lees alle veilig- heidswaarschuwingen en alle ­instructies. ­Het niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies kan stroomschokken, brand en/of ernstig ­ letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik. Onder de term “elektrisch gereed­ schap” in de waarschuwingen wordt verstaan uw elektrisch gereedschap met netvoeding (met snoer) of uw elektrisch gereedschap met batterij (zonder snoer). 1) Veiligheid op de werkplek a) Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed ­ verlicht is. Een rommelige of donkere werkplek kan ongelukken veroorzaken. b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in ­ explosieve atmosferen, bijvoorbeeld in aan­ wezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische gereedschappen geven vonken af die het stof of de dampen vlam kunnen doen vatten. c) Zorg ervoor dat kinderen en omstanders op een afstand blijven wanneer u een elek- trisch gereed­ schap gebruikt. Als u afgeleid wordt kunt u de controle over het gereedschap verliezen. 2) Elektrische veiligheid a) De stekker van het elektrisch gereedschap moet geschikt zijn voor het stopcontact. Nooit een stekker modificeren. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde ­ elektrische gereedschappen. Ongemodificeerde stekkers en geschikte stop- contacten reduceren het risico van stroom- schokken. b) Vermijd lichaamscontact met geaarde opper­ vlakken zoals pijpen, radiators, for- nuizen en koel­ kasten. Het risico van stroomschokken neemt toe als uw lichaam geaard wordt. c) Stel elektrische gereedschappen niet bloot aan regen of natte condities. Als er water in een elektrisch gereedschap komt, neemt het risico van stroomschokken toe. d) Misbruik het snoer niet. Gebruik het snoer niet om het elektrisch gereedschap te dra- gen of naar u toe te trekken, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie, scherpe randen en bewegende onderdelen. Met een beschadigd of verknoopt snoer neemt het risico van stroomschokken toe. e) Als het elektrisch gereedschap buiten gebruikt wordt, gebruik dan een verleng- snoer dat geschikt is voor gebruik buitens- huis. Het gebruik van een geschikt snoer ­ vermindert het risico van stroomschokken. f) Als gebruik van elektrisch gereedschap op een vochtige plek onvermijdelijk is, gebruik dan een door een aardlekschakelaar (RCD) beschermde ­voedingsbron. Een RCD vermin- dert het risico van stroomschokken. 3) Persoonlijke veiligheid a) Blijf alert, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand bij gebruik van elektrisch gereedschap. Gebruik geen elektrische gereedschappen, wanneer u moe of ziek bent of onder invloed bent van drugs, alco- hol of medicijnen. Zelfs als u één ogenblik niet oplet tijdens gebruik van elektrisch gereedschap, kan dit ernstig ­ persoonlijk letsel veroor­ zaken. b) Gebruik persoonlijke beschermingsmidde- len. Draag altijd oogbescherming. De per- soonlijke beschermingsuitrusting is ver- krijgbaar in de speciaal­ zaak. Beschermings- middelen zoals een stofmasker, slipvrije veilig- heidsschoenen, een helm of oor­ bescherming in bepaalde condities verminderen het ­ risico van persoonlijk letsel. c) Voorkom dat u de apparatuur per ongeluk opstart. Controleer of de schakelaar in de uit-stand staat voordat u de stekker in het stopcontact steekt, een batterij aansluit of het gereed­ schap oppakt. Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar of het inschakelen van elektrisch gereedschap dat aanstaat kan onge- lukken veroorzaken. d) Verwijder stelsleutels voordat u het elek- trisch gereedschap aanzet. Het laten zitten van een ­ sleutel in een draaiend deel van het elektrisch gereedschap kan per- soonlijk letsel veroorzaken. e) Reik niet te ver. Om oververmoeidheid te voor­ komen, dient u steeds van werkpositie te veranderen en erop te letten dat u vol- doende pauzes neemt. Zorg dat u altijd ­ stevig staat en in balans blijft. U heeft dan beter controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties. f) Draag geschikte kleding. Draag geen loszit- tende kleding of sierraden. Houd haar, ­ kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onder­delen. 31 NL
Pagina: 3
Loszittende kleding, sierraden of lang haar kan ­ verstrengeld raken in bewegende onderdelen. g) Als er inrichtingen zijn voor het afzuigen of verzamelen van stof, zorg er dan voor dat deze op de juiste manier aangesloten en gebruikt ­ worden. Het gebruik van stofverzamelingsapparatuur kan risico’s in verband met stof verminderen. 4) Gebruik en verzorging van elektrische gereedschappen a) Forceer het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor het betreffende doeleinde. Het juiste elektrisch gereedschap levert betere resultaten op en is veiliger voor het doel waar- voor het ontworpen werd. b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als het niet met de schakelaar aan en uit te zetten is. Een elektrisch gereedschap dat niet via de ­ schakelaar te bedienen is, is gevaarlijk en moet ­gerepareerd worden. c) Neem de stekker uit het stopcontact en/of de ­ batterij uit het elektrisch gereedschap voordat u instellingen verandert, hulpstuk- ken verwisselt of het gereedschap opbergt. Dergelijke voorzorgs­ maatregelen verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per ongeluk opstart. d) Bewaar elektrische gereedschappen buiten het bereik van kinderen en laat ze niet bedienen door personen die niet vertrouwd zijn met het gereed­ schap of deze instruc- ties. Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in de ­ handen van onervaren gebruikers. e) Houd het elektrisch gereedschap goed bij. Controleer op foutuitlijning of vasthaken van bewegende onderdelen, kapotte onder- delen en andere condities die de werking van het gereedschap kunnen aantasten. Indien het ­ elektrisch gereedschap bescha- digd is, repareer het dan alvorens het weer te gebruiken. ­ Veel ongelukken worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrische gereedschappen. f) Houd snijgereedschappen scherp en schoon. Goed onderhouden snijgereedschap- pen met ­ scherpe snijranden blijven minder snel haken en zijn gemak­ kelijker te bedienen. g) Gebruik het elektrisch gereedschap, de hulpstukken en bitten etc. in overeenstem- ming met deze instructies. Houd tevens rekening met de werkcon­ dities en het doel- einde. Het gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan die waarvoor het bedoeld is, kan tot gevaarlijke situaties leiden. 5) Service Laat uw elektrische gereedschap alleen onderhouden door geschoold personeel met gebruikmaking van originele onderdelen. Daardoor is een permanente veiligheid van uw elektrische gereedschap gewaarborgd. Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen: • Let er altijd op dat zich geen lichaamsde- len vlakbij de snijmessen bevinden. Verwij- der het snoeimateriaal niet en houd het te snoeien materiaal niet vast, wanneer de messen bewegen. Verwijder materiaal dat vastzit alleen wanneer het apparaat is uit- geschakeld. Eén moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de heggenschaar kan zware verwondingen veroorzaken. • Draag de heggenschaar altijd aan de hand- greep en alleen wanneer de snijmessen niet meer bewegen. Wanneer de heggen- schaar wordt getransporteerd of opgebor- gen, moet de afdekking op het zwaard zijn aangebracht. Een juiste omgang met de heggenschaar vermindert het risico op verwon- dingen door de snijmessen. • Houd het elektrische gereedschap vast aan de geïsoleerde handgreepvlakken, omdat het snijmes in contact kan komen met verborgen elektriciteitskabels of het eigen netsnoer. Contact van het snijmes met een snoer dat onder spanning staat, kan meta- len apparaatdelen onder spanning zetten en dat kan leiden tot een elektrische schok. • Houd het snoer uit de buurt van gedeelten waar u snoeit. Tijdens het gebruik van het apparaat kan het netsnoer in de struiken ­ verborgen zijn – let er daarom goed op dat u het snoer niet per ongeluk raakt. Extra veiligheidsadviezen Gevaar! Houd kleine kinderen tijdens de montage uit de buurt. Tijdens de montage zouden kleine onderdelen ingeslikt kunnen worden en er bestaat verstikkingsgevaar door de polyzak. Veiligheid op de werkplek Het apparaat mag alleen op de daarvoor ­ bestemde wijze worden gebruikt. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen van andere personen, en voor het gevaar waaraan zij of hun eigendom worden blootgesteld. 32 NL
Pagina: 4
Let met name bij de bediening en het transport op het gevaar voor derden door de wijdere werk­ radius, wanneer de telescopische stokzaag is ­uitgeschoven. Risico op struikelen. Let tijdens de werkzaam­ heden op het snoer. Gevaar! Bij het dragen van de gehoorbeschermers en door het lawaai van het apparaat, merkt men mogelijkerwijs niet wanneer er personen naderen. Gebruik het apparaat niet wanneer er onweer dreigt. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water. Informatie over de veiligheid bij het gebruik van elektrische onderdelen Het gebruik van een aardlekbeveiliging met een activering van niet meer dan 30 mA wordt aan­ bevolen. Controleer de aardlekbeveiliging bij elk gebruik. Vóór gebruik moet het snoer op beschadigingen worden gecontroleerd. Bij sporen van beschadi- ging of veroudering moet het worden vervangen. Wanneer het aansluitsnoer moet worden vervan- gen, dan moet dat door de fabrikant of diens ­ vertegenwoordiger worden uitgevoerd om veilig- heidsrisico’s te voorkomen. Gebruik het apparaat niet wanneer de elektrische snoeren beschadigd of versleten zijn. Onderbreek de verbinding met het elektriciteitsnet direct, wanneer er snedes in het snoer zitten of de isolatie beschadigd is. Raak het snoer niet aan tot- dat de stroomvoorziening onderbroken is. Uw verlengsnoer mag tijdens het gebruik niet opgewikkeld zijn. Opgewikkelde snoeren kunnen oververhit raken en het vermogen van uw apparaat verminderen. Onderbreek altijd eerst de stroomvoorziening, voordat een stekker, snoerverbinder of een ver- lengsnoer wordt verwijderd. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en controleer het elektrische voe- dingssnoer op beschadigingen of sporen van ver- oudering, voordat het snoer wordt opgewikkeld en opgeborgen. Een beschadigd snoer mag niet worden gerepareerd; het moet worden vervangen door een nieuw snoer. Wikkel het snoer altijd voorzichtig op en voorkom knikken. Sluit het apparaat alleen aan op de wisselspanning die op het typeplaatje staat vermeld. Er mag in geen geval een aardingssnoer ergens op het apparaat worden aangesloten. Wanneer het apparaat onverwacht start bij het insteken van de stekker, moet de stekker direct uit het stopcontact worden getrokken en het apparaat door GARDENA Service worden gecontroleerd. Gevaar! Dit apparaat genereert tijdens de werking een elektromagnetisch veld. Dit veld kan in sommi- ge gevallen een wisselwerking hebben met actieve of passieve medische implantaten. Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te voorkomen, advise- ren wij personen met medische implantaten infor- matie in te winnen bij hun arts of fabrikant van het medische implantaat alvorens het apparaat te gebruiken. Snoeren Gebruik uitsluitend volgens HD 516 goedgekeurde verlengsnoeren. v Informeer bij uw elektrospeciaalzaak. Persoonlijke veiligheid Draag altijd geschikte kleding, veiligheidshand- schoenen en stevige schoenen. Vermijd contact met de olie van het mes, met name wanneer u daar allergisch op reageert. Controleer de gedeelten waar het apparaat moet worden gebruikt en verwijder alle draden en ande- re vreemde voorwerpen. Alle instelwerkzaamheden (snoeikop schuin zetten, telescoopbuislengte veranderen) moeten plaatsvin- den met opgestoken veiligheidsafdekking en het apparaat mag daarbij niet op de messen worden gezet. Houd het apparaat altijd goed vast met twee ­ handen aan de beide handgrepen ß A en ß B . A B ß ß Vóór gebruik en nadat de machine een krachtige schok heeft opgelopen, moet worden gecon­ troleerd of deze sporen vertoont van slijtage of beschadiging. Laat desbetreffende reparatie- werkzaamheden uitvoeren indien nodig. Probeer nooit te werken met een onvolledig appa- raat of met een telescopische stokzaag waaraan ongeoorloofde veranderingen werden uitgevoerd. Gebruik en onderhoud van elektrische gereedschappen U dient te weten hoe u het apparaat in geval van nood kunt uitschakelen. Houd het apparaat nooit vast aan een veiligheids- voorziening. 33 NL
Pagina: 5
2. MONTAGE Bij de leveringsomvang inbegrepen zijn de heggenschaar, het mes, de veiligheidsafdekking en de gebruiksaanwijzing. 1 2 GEVAAR! Lichamelijk letsel! Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk inschakelt. v Zorg er vóór montage van het apparaat voor, dat de ­ stekker uit het stopcontact is getrokken en de veiligheids- afdekking 1 op het mes 2 is geschoven. Telescoopsteel monteren: ß M 3 5 ß M 4 3 5 1. Schuif de telescoopbuis 3 tot aan de aanslag in de motor­ eenheid 4. Daarbij moeten de beide markeringen ß M tegenover elkaar liggen. 2. Draai de grijze moer 5 vast. Gebruik het apparaat niet, wanneer de veiligheids- voorzieningen (veiligheidsafdekking, messensnel- stop) beschadigd zijn. Tijdens het gebruik van het apparaat mag geen ladder worden gebruikt. Trek de stekker uit het stopcontact: – voordat het apparaat onbeheerd wordt ­achtergelaten; – voordat een blokkering wordt verwijderd; – voordat het apparaat wordt gecontroleerd of gereinigd of wanneer er werkzaamheden aan worden uitgevoerd; – wanneer u een voorwerp tegenkomt. Het appa- raat mag pas weer worden gebruikt, wanneer absoluut zeker werd vastgesteld, dat het hele apparaat zich in een veilige gebruikstoestand bevindt; – wanneer het apparaat ongewoon sterk begint te trillen. In dat geval moet het onmiddellijk worden gecontroleerd. Overmatig trillen kan verwondin- gen veroorzaken. – voordat u het apparaat aan iemand anders geeft. Gebruik het apparaat alleen van 0 °C tot 40 °C. Onderhoud en opbergen VERWONDINGSGEVAAR! Raak de messen niet aan. v Schuif de veiligheidsafdekking op het zwaard na het einde van de werkzaam­ heden of bij een onderbreking. Alle moeren, bouten en schroeven moeten stevig zijn vastgedraaid, zodat een veilige gebruiks­ toestand van het apparaat gewaarborgd is. Wanneer het apparaat tijdens het gebruik heet werd, moet u het af laten koelen alvorens het op te bergen. 34 NL
Pagina: 6
3. BEDIENING 1 2 GEVAAR! Lichamelijk letsel! Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk inschakelt. v Trek de stekker uit het stopcontact alvorens het apparaat aan te sluiten, in te stellen of te transporteren en schuif de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2. Heggenschaar aansluiten: 7 8 6 t r Gevaar! Elektrische schok! Beschadiging van het aansluitsnoer 6, wanneer het verlengsnoer 7 niet in de kabeltrekontlasting 8 is gelegd. v Leg het verlengsnoer 7 in de kabeltrekontlasting 8 ­ alvorens het apparaat te gebruiken. v Houd het apparaat bij het aansluiten niet aan de veilig- heidsafdekking 1 vast. 1. Leg een lus van het verlengsnoer 7 in de kabeltrekontlasting 8 en trek deze vast. 2. Steek de stekker r van het apparaat in de koppeling t van het verlengsnoer. 3. Steek de stekker van het verlengsnoer 7 in een 230 V-contact- doos. Werkhoudingen: Het apparaat kan in 4 werkhoudingen worden bediend (afbeeldingen soortgelijk). Zijdelings snoeien: Telescoopbuis ingeschoven Hoog verticaal snoeien: telescoopbuis verlengt. Hoog horizontaal snoeien: Motoreenheid 75° schuin gezet, telescoopbuis ­uitgeschoven Niedriges Schneiden: Motoreenheid – 60° schuin gezet, telescoop- buis ­uitgeschoven 35 NL
Pagina: 7
Heggenschaar starten: 1 2 q w e GEVAAR! Lichamelijk letsel! Verwondingsgevaar, wanneer het apparaat bij het ­ loslaten van de startknop niet uitschakelt! v Overbrug nooit de veiligheidsvoorzieningen (bijv. door de inschakelblokkering q en/of startknop e aan de hand- greep vast te binden). Inschakelen: Het apparaat is uitgerust met een inschakelblokkering q tegen ­onopzettelijk inschakelen. 1. Veiligheidsafdekking 1 van het mes 2 afhalen. 2. Houd het apparaat met een hand vast aan de telescoopbuis en met de andere hand aan de handgreep w. 3. Schuif de inschakelblokkering q naar voren en druk dan de ­startknop e in. Het apparaat start. 4. Laat de inschakelblokkering q los. Uitschakelen: 1. Laat de startknop e los. 2. Veiligheidsafdekking 1 op het mes 2 schuiven. Motoreenheid schuin zetten: 0° 15° 30° 45° 60° 75° -15° -30° -45° -60° 9 4 Om hoog of laag te snoeien, kan de motoreenheid 4 schuin worden gezet in stappen van 15° van 75° tot – 60°. 1. Houd de oranje knop 9 ingedrukt. 2. Zet de motoreenheid 4 schuin in de gewenste richting. 3. Laat de oranje knop 9 los en laat de motoreenheid 4 vastklikken. Telescoopbuis uitschuiven: 0 3 45 cm Om hoog of laag te snoeien, kan de telescoopbuis 3 traploos tot 45 cm worden uitgeschoven. 1. Draai de oranje moer 0 los. 2. Schuif de telescoopbuis 4 uit tot de gewenste lengte. 3. Draai de oranje moer 0 weer vast. 36 NL
Pagina: 8
4. ONDERHOUD 1 2 GEVAAR! Lichamelijk letsel! Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk inschakelt. v Zorg er vóór het onderhoud van het apparaat voor, dat de stekker uit het stopcontact is getrokken en de veiligheids- afdekking 1 op het mes 2 is geschoven. Heggenschaar reinigen: GEVAAR! Elektrische schok! Verwondingsgevaar en materiële schade. v Maak het apparaat niet schoon met water of met een waterstraal (in het bijzonder niet onder hoge druk). 1. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. 2. Maak de ventilatiesleuf schoon met een zachte borstel (niet met een schroevendraaier). 3. Smeer het mes 2 in met olie met een lage viscositeit (bijv. GARDENA onderhoudsolie art. 2366). Voorkom daarbij dat de olie in contact komt met kunststof onderdelen. 5. OPBERGEN Buitenbedrijfstelling: 1 2 De plaats waar het apparaat wordt opgeborgen, moet voor kinderen ontoegankelijk zijn. 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Maak het apparaat schoon (zie 4. ONDERHOUD) en schuif de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2. 3. Berg het apparaat op een droge, vorstvrije plaats op. Afvoeren: (conform RL2012/19/EG): Het apparaat mag niet bij het normale huisvuil worden gevoegd, maar moet op de juiste wijze worden afgevoerd. v Belangrijk: Lever het apparaat in bij een gemeentelijk ­afvalinzamelpunt. 6. STORINGEN VERHELPEN 1 2 GEVAAR! Lichamelijk letsel! Snijwonden, wanneer het apparaat onopzettelijk inschakelt. v Zorg er vóór het verhelpen van storingen voor, dat de stekker van het apparaat uit het stopcontact is getrokken en de veiligheidsafdekking 1 op het mes 2 is geschoven. 37 NL
Pagina: 9
Storing Mogelijke oorzaak Oplossing Apparaat start niet Verlengsnoer niet ingestoken of beschadigd. v Stekker van het verlengsnoer in het stopcontact steken of indien nodig vervangen. Mes geblokkeerd. v Obstakel verwijderen. Apparaat kan niet meer worden uitgeschakeld Startknop zit vastgeklemd. v Trek de stekker uit het ­ stopcontact en maak de ­startknop los. Lelijke snoeivlakken Mes stomp of beschadigd. v Mes door GARDENA Service laten vervangen. Bij overige storingen verzoeken wij u contact op te nemen met de GARDENA ­ servicedienst. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door de GARDENA ­ servicedienst of door vakhandelaren die door GARDENA zijn geautoriseerd. 7. TECHNISCHE GEGEVENS Telescoop-heggenschaar THS 500/48 (art. 8883) Ingangsvermogen motor 500 W Netspanning/netfrequentie 230 V / 50 Hz Toerental 1.600/min. Meslengte 48 cm Mesopening 25 mm Uitschuifbereik van de telescoopbuis 0 – 45 cm Gewicht ca. 4,1 kg Geluidsdrukniveau LPA 1) Onzekerheid kPA 86 dB (A) 2,5 dB (A) Geluidsvermogensniveau LWA 2) Onzekerheid kWA gemeten 96 dB (A) / gegarandeerd 98 dB (A) 2,5 dB (A) Hand-arm-trilling avhw 3) < 2,5 m/s2 Meetmethode volgens 1) DIN EN ISO 22868 2) RL 2000/14/EC 3) DIN EN ISO 22867. De opgegeven trillingsemissiewaarde is in een gestandaardiseerde testprocedure gemeten en kan worden gebruikt voor het vergelijken van twee elektrische gereed- schappen. De aangegeven trillingsemissiewaarde kan ook voor een voorlopige beoordeling van de trillingsbelasting worden gebruikt en de waarde kan tijdens het daadwerkelijke gebruik van het gereedschap variëren. 8. TOEBEHOREN GARDENA onderhoudsspray Verlengt de levensduur van het mes. art. 2366 38 NL
Pagina: 10
9. SERVICE/GARANTIE Service: Neem contact op met het adres op de achterzijde. Garantie: GARDENA geeft op dit apparaat 2 jaar garantie (vanaf aankoopda- tum). Deze garantie heeft betrekking op alle wezenlijke defecten aan het toestel, die aanwijsbaar op materiaal- of fabricagefouten berusten. Garantie vindt plaats door de levering van een vervangend apparaat of door de gratis reparatie van het ingestuurde apparaat, naar onze keuze, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: • Het apparaat werd vakkundig en volgens de adviezen in de gebruiksaanwijzing behandeld. • Noch de koper, noch een derde persoon heeft getracht het ­ apparaat te repareren. Het aan slijtage onderhevige mes en de excenteraandrijving vallen niet onder de garantie. Deze garantie van de producent heeft geen betrekking op de ten aanzien van de handelaar/verkoper bestaande aansprakelijkheid. Stuur in geval van storing het defecte apparaat samen met de kassabon en een beschrijving van de storing gefrankeerd op naar het op de achterzijde aangegeven serviceadres. 39 NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Gardena THS 500/48 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Gardena THS 500/48. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Gardena THS 500/48 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Gardena THS 500/48

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Gardena THS 500/48. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Gardena
 • Product: Heggenscharen
 • Model/naam: THS 500/48
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Duits, Deens, Noors, Nederlands, Italiaans