V11 Absolute

Dyson V11 Absolute handleiding

V11 Absolute

Handleiding voor de Dyson V11 Absolute in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 144 pagina's.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
Pagina: 1
2 Thank you for choosing to buy a Dyson appliance To read your manual in English go to page 3. Vielen Dank, dass Sie sich für ein Dyson Gerät entschieden haben. Um das Handbuch auf Deutsch zu lesen, gehen Sie auf Seite 13. Gracias por elegir una máquina Dyson. Para leer el manual en español, vaya a la página 25. Merci d’avoir choisi un appareil Dyson. Pour lire votre manuel en français rendez-vous à la page 37. Grazie per aver scelto di acquistare un apparecchio Dyson Per leggere il manuale in Italiano, andare a pagina 49. Hartelijk dank voor uw aankoop van een apparaat van Dyson. Ga naar pagina 61 om uw gebruikershandleiding in het Nederlands te lezen. Dziękujemy za zakup urządzenia Dyson. Instrukcja obsługi w języku polskim jest dostępna na stronie 73. Благодарим за выбор устройства Dyson. Инструкция на русском языке находится на странице 85. Hvala, ker ste se odločili za nakup našega izdelka. Priročnik v slovenščini je na strani 97 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 2
61 NL/BE Hartelijk dank voor uw aankoop van een apparaat van Dyson. Noteer hier uw serienummer ter referentie. Uitsluitend ter illustratie. Online registreren Bezoek onze website om uw garantie voor onderdelen en arbeid online te registreren. NL: www.dyson.nl/register BE: www.dyson.be/register Registreren per telefoon maandag-vrijdag 8.00-20.00, zaterdag en zondag 8.00-18.00 0800 020 6203 080039208 Registratie Na het registreren van uw gratis 2-jarige garantie, is uw Dyson toestel 2 jaar gedekt voor onderdelen en arbeidskosten (exclusief filters) vanaf de datum van aanschaf, onderhevig aan de voorwaarden van de garantie. Bij enige vragen met betrekking tot uw Dyson apparaat gaat u naar www.dyson.nl/support (NL) of www.dyson.be/support (BE) voor online help, ondersteunende video's, algemene tips en nuttige informatie over Dyson. U kunt ook bellen met de Dyson Benelux Helpdesk met uw serienummer en details betreffende waar/wanneer u het apparaat hebt gekocht. Het serienummer bevindt zich aan de onderkant van het apparaat. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING EN OP HET APPARAAT ALVORENS HET TE GEBRUIKEN Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd minimale voorzorgsmaatregelen in acht genomen te worden, waaronder het volgende: WAARSCHUWING Deze waarschuwingen zijn van toepassing op het apparaat en indien relevant tevens op alle hulpstukken, accessoires, opladers of netadapters. OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN TE VERKLEINEN: 1. Dit Dyson-apparaat kan uitsluitend worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder, personen met verminderde fysieke, sensorische of verstandelijke vermogens of personen met gebrek aan kennis en ervaring, indien zij supervisie of instructies hebben ontvangen van een verantwoordelijk persoon over het veilig gebruiken van het apparaat en inzicht hebben in de risico's van het gebruik. Reiniging en onderhoud mogen niet zonder supervisie verricht worden door kinderen. 2. Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik van het apparaat in de buurt van jonge kinderen. Houd toezicht op kinderen om te zorgen dat zij het apparaat niet als speelgoed gebruiken. 3. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze Dyson gebruikershandleiding. Voer geen onderhoud uit anders dan hetgeen in deze handleiding wordt toegelicht of door de Dyson Helpline wordt geadviseerd. 4. UITSLUITEND geschikt voor droge omgevingen. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken. 5. Raak geen enkel deel van de lader of het apparaat aan met natte handen. 6. Niet gebruiken als de lader of het snoer zijn beschadigd. 7. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, een mechanische schok heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is terechtgekomen, gebruik het dan niet en neem contact op met de Dyson Helpdesk. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 3
62 8. Neem contact op met de Dyson Helpdesk wanneer onderhoud of reparatie vereist is. Haal het apparaat niet uit elkaar omdat het incorrect weer in elkaar zetten kan leiden tot brand of elektrische schokken. 9. Rek het snoer niet en houd het niet strakgetrokken. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Sluit geen deuren als het snoer ertussen zit. Trek het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Leg het snoer uit de buurt van veelbelopen ruimtes zodat er niet over gestruikeld of op gestapt kan worden. Rijd niet over het snoer heen. 10. Niet gebruiken om water op te zuigen. 11. Gebruik het niet om ontvlambare of brandbare vloeistoffen op te vangen, zoals benzine, of gebruik het in gebieden waar deze of hun dampen aanwezig kunnen zijn. 12. Zuig nooit brandende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of brandende as. 13. Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van de openingen en van de bewegende onderdelen, zoals de borstel. Richt de slang, buis of hulpstukken niet op ogen, oren, of in uw mond. 14. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Niet gebruiken wanneer de openingen zijn geblokkeerd; vrij houden van stof, pluizen, haar en andere zaken die de luchtstroom kunnen beperken. 15. Gebruik alleen door Dyson aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen. 16. Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filter zijn geplaatst. 17. Ontkoppel de oplader wanneer deze gedurende langere tijd niet wordt gebruikt. 18. Wees extra voorzichtig bij het reinigen van trappen. 19. Om onbedoeld starten te voorkomen, moet u voorzichtig zijn om uw handen en vingers weg te houden van de 'AAN'-knop totdat u klaar bent om te beginnen met stofzuigen, vooral wanneer u het apparaat oppakt of draagt. Als u het apparaat met uw vinger op de 'AAN'-knop draagt, kan dit ongelukken veroorzaken. 20. Installeer, gebruik en laad dit apparaat niet buitenshuis, in een badkamer/toilet of binnen een straal van drie meter van een zwembad. Niet gebruiken op natte oppervlakken en niet blootstellen aan vocht, regen of sneeuw. 21. Gebruik alleen de Dyson lader met onderdeelnummer 217160 voor het opladen van dit Dyson apparaat. Gebruik alleen Dyson accu's: andere soorten accu's kunnen mogelijk exploderen en persoonlijk letsel of schade veroorzaken. 22. Bij het verwijderen of vervangen van een gemotoriseerde borstel, moet u uitkijken dat u de 'AAN'-knop niet overhaalt totdat de vloerzuigmond weer in elkaar is gezet. 23. Gebruik geen beschadigd of aangepaste accu of apparaat. Beschadigde of aangepaste accu’s kunnen leiden tot onvoorspelbaar gedrag met brand, explosie of risico op letsel als gevolg. Stel de accu of het apparaat niet bloot aan brand of te hoge temperaturen. Blootstelling aan brand of temperaturen van hoger dan 60°C (140°F) kan leiden tot explosie. 24. De accu is een afgedichte unit en brengt onder normale omstandigheden geen veiligheidsrisico’s met zich mee. In het onwaarschijnlijke geval dat er vloeistof uit de accu lekt, raak de vloeistof dan niet aan omdat dit kan leiden tot irritatie en brandwonden, en neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht: • Huidcontact – kan irritatie veroorzaken. Was met zeep en water. • Inademing – kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor frisse lucht en raadpleeg een arts. • Oogcontact – kan irritatie veroorzaken. Spoel de ogen direct grondig uit, minimaal 15 minuten. Raadpleeg een arts. • Weggooien – draag handschoenen om de accu te hanteren en gooi de accu direct weg conform de plaatselijke bepalingen en regels. 25. Volg alle oplaadinstructies en laad de accu of het apparaat niet op buiten het temperatuurbereik dat is aangegeven in de instructies. Niet correct opladen of een temperatuur buiten het gespecificeerde bereik kan de batterij beschadigen en het risico op brand verhogen. Om een maximale levensduur van de batterij te garanderen, beveelt Dyson het volgende aan: • Wanneer het apparaat niet wordt gebruikt, moet het bij kamertemperatuur worden opgeslagen. Aanbevolen bereik: 18°C (64°F) tot 28°C (82°F). • Het omgevingstemperatuurbereik voor gebruik en opladen moet 10°C (50°F) tot 30°C (86°F) zijn. 26. BRANDWAARSCHUWING – Plaats dit product niet op of in de buurt van een kookplaat of enig ander heet oppervlak en verbrand dit apparaat niet, zelfs als het ernstig beschadigd is. De accu kan vlam vatten of exploderen. 27. BRANDWAARSCHUWING - Breng geen geur- of geurstoffen aan op de filter (s) van dit apparaat. Het is bekend dat de chemicaliën in dergelijke producten ontvlambaar zijn en het apparaat vlam kunnen vatten. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 4
63 Niet in de buurt van open vuur gebruiken. Niet in de buurt van warmtebronnen bewaren. Niet gebruiken om water, andere vloeibare stoffen of bouwstof op te zuigen. Nooit brandende voorwerpen opzuigen. Houd de handen uit de buurt van de borstel als het apparaat wordt gebruikt. Niet op of in de buurt van een kookplaat plaatsen. LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES Dit Dyson apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 5
Auto 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English λληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol English English Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco Auto Boost Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol Čeština 中文 한국어 English English English Eco 65 U kunt de instellingen op uw apparaat regelen met gebruik van de selectieknop. Houd de selectieknop tussen 5 en 10 seconden ingedrukt om de lijst met talen weer te geven. Het scherm waarschuwt u wanneer uw accu bijna leeg is. Het scherm waarschuwt u wanneer uw apparaat uw aandacht nodig heeft. Volg de instructies op het scherm om de prestaties te onderhouden. Ononderbroken of regelmatig gebruik van de Eco modus of Auto/Med modus helpt bij het maximaliseren van de reinigingstijd en helpt bij het voorkomen van oververhitting, met behoud van duurzaamheid en levensduur van de accu. Druk op de selectieknop om door de talen te scrollen. Door de selectieknop kort (tussen 2 en 4 seconden) ingedrukt te houden, wordt een taal geselecteerd. Als de verkeerde taal wordt geselecteerd, dan keert u terug naar de lijst met talen door de selectieknop kort ingedrukt te houden wanneer het kruis wordt weergegeven. Een laatste waarschuwing wordt weergegeven wanneer uw accu leeg is en moet worden opgeladen. Voor het bevestigen van de taal drukt u op de selectieknop om te scrollen naar het vinkje, en vervolgens wordt uw selectie bevestigd door de selectieknop kort ingedrukt te houden. Display Selectieknop Taalknop Accu bijna leeg Waarschuwingen Gezondheid van de accu 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 6
clik clik clik clik clik clik clik clik clik clik 2 1 3 4 3-4.5hrs Auto Bo Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol English Engl English E Auto Eco Auto Med 100% 5% English Ελληνικ Espanol English English 66 Het doorzichtige stofreservoir legen Zorg ervoor dat u de 'AAN'- knop niet bedient wanneer het doorzichtige stofreservoir open staat voor legen. Sluit het doorzichtige stofreservoir door het naar boven te duwen tot het doorzichtige reservoir en het stofreservoir op hun plaats klikken. Opladen Batterij leeg en moet worden opgeladen. Sluit de lader direct aan of in de wandbevestiging. De blauwe ledlampjes – een aan elke zijde van de accu – knipperen aan en uit tijdens opladen. Wanneer de accu is opgeladen, gaan beide LED-lampjes 5 seconden branden en deze gaan vervolgens uit. De accu is opgeladen wanneer de display 100% accu aangeeft. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 7
clik clik clik clik 1 2 3 5 6 4 3 4 clik 2 1 4 c 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 clik 2 1 3 4 2 1 67 Controleren op verstoppingen Sluit het doorzichtige stofreservoir door het naar boven te duwen tot het doorzichtige reservoir en het stofreservoir op hun plaats klikken. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 8
2 1 3 5 4 1 2 1 2 69 Onderhoud vloerzuigmond met zachte roller – verstoppingen verwijderen 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 9
1 5 6 7 8 2 3 4 1 2 1 2 2 1 clik clik 70 Onderhoud vloerzuigmond met zachte roller – de borstels wassen 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 10
71 Lees de 'Belangrijke veiligheidsinstructies' in deze Dyson-handleiding voordat u doorgaat. Installatie wandbevestiging • Pak de wandbevestiging, de lader en de installatiefolder uit. • Kies de locatie van de wandbevestiging en zorg ervoor dat er geen leidingen (gas, water of lucht), elektrische kabels, draden of kanaalsystemen direct achter de bevestigingslocatie bevinden. • Volg de instructies in de installatiefolder. • Klik de bevestigingsdelen op hun plaats. • Plaats het apparaat in de wandbevestiging. • Sluit de lader aan op een stopcontact. Schakel in (indien nodig) om de accu op te laden. • Uw apparaat moet voor het eerste gebruik volledig worden opgeladen. De wandbevestiging moet worden gemonteerd overeenkomstig de geldende voorschriften en richtlijnen/normen (ga na of er sprake is van relevante nationale of lokale wetgeving). Dyson adviseert het gebruik van beschermende kleding, een veiligheidsbril en passende materialen waar nodig bij het installeren van de wandbevestiging. Stofzuigen • Verwijder het apparaat van de wandbevestiging. • Controleer dat de onderkant van de reinigingskop of het hulpstuk schoon en vrij is van vreemde objecten die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Raadpleeg de onderhoudsinstructies van de fabrikant van uw vloerbedekking voordat u uw vloeren, tapijten en kleden gaat stofzuigen. De borstel op de kruimelzuiger kan bepaalde tapijten en vloeren beschadigen. Sommige tapijten kunnen gaan rafelen als u er een roterende borstel op zet bij het stofzuigen. Mocht dit het geval zijn, dan raden wij u aan zonder de gemotoriseerde borstel te stofzuigen en de fabrikant van uw vloerbedekking om advies te vragen. Hoge torque vloerzuigmond - zuigkrachtinstelling Uw torque vloerzuigmond heeft een schuifregeling voor het aanpassen van de zuigkracht van de vloerzuigmond. Voor het selecteren van de vereiste zuigkracht, beweegt u de zuigkrachtinstelling bovenop de vloerzuigmond. Maximale zuigkracht voor dieperliggend vuil en stof (+) • Voor het reinigen van duurzame vloerbedekkingen, harde vloeren en zeer vuile tapijten en kleden. Zuigkracht voor vuil en stof (▲) • Voor het stofzuigen van licht vervuilde tapijten, kleden en harde vloeren. • Voor het stofzuigen van vuil zoals pinda's of rijst. Zuigkracht voor hoogpolige tapijten en delicate vloeren. (-) • Voor het stofzuigen van hoogpolige tapijten of vloerkleden en elke vloer waarop u mogelijk meer weerstand ondervindt. • Voor het stofzuigen van licht bevuilde vloeren, inclusief delicate vloeren zoals vinyl, parket en lino. Het doorzichtige stofreservoir legen • Maak het reservoir leeg zodra de markering MAX is bereikt - vul het reservoir niet verder. • Zorg ervoor dat u de 'AAN'-knop niet bedient wanneer het doorzichtige stofreservoir open staat voor legen. • Verwijder de buis door op de rode ontgrendelingsknop te drukken en deze uit het reservoir te trekken. • Het stof verwijderen: – – Houd het apparaat vast met het reservoir aan de onderkant. – – Druk op de rode knop voor het vrijgeven van het stofreservoir. – – Het reservoir schuift naar beneden en reinigt zo de sluier. – – Hierna kan het stofreservoir geopend worden. – – Het reservoir gaat niet open als de rode knop niet volledig naar beneden is gedrukt. Om aanraking met stof en allergenen te minimaliseren bij het legen van het stofreservoir, bind u het stofreservoir in een stofdichte zak alvorens u deze leegt. Haal het doorzichtige stofreservoir voorzichtig uit de zak. Sluit de zak goed; gooi deze op de gebruikelijke manier weg. Het doorzichtige stofreservoir schoonmaken (naar keuze) Als het doorzichtige stofreservoir gereinigd moet worden: • Volg de instructies in het hoofdstuk 'Het doorzichtige reservoir legen'. • Druk op de rode knop op de geleiderail van het reservoir om deze vrij te geven en schuif het reservoir over de geleiderail. • Gebruik alleen een vochtige doek om het doorzichtige stofreservoir te reinigen. • Zorg ervoor dat het doorzichtige stofreservoir en de afdichtingen volledig droog zijn voordat u deze terugplaatst. • Het doorzichtige stofreservoir terugplaatsen: – – Plaats de spin op de geleiderail van het reservoir. Sluit het doorzichtige stofreservoir door het naar boven te duwen tot het doorzichtige reservoir en het stofreservoir op hun plaats klikken. Het doorzichtige stofreservoir is niet geschikt voor de vaatwasmachine en het gebruik van schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers om het doorzichtige reservoir te reinigen wordt afgeraden omdat dit schade aan uw apparaat kan veroorzaken. Filter en indicatielampjes voor verstopping Het display van uw apparaat zal u waarschuwen wanneer eenvoudige onderhoudsstappen nodig zijn. • Het filterwaarschuwingslampje gaat branden als de filtereenheid niet juist is geplaatst. Volg de instructies betreffende het terugplaatsen van de filtereenheid in het hoofdstuk 'De filtereenheid wassen'. • Het filterwaarschuwingslampje gaat branden wanneer de filtereenheid moet worden gewassen. Volg de instructies betreffende het wassen van de filtereenheid in het hoofdstuk 'De filtereenheid wassen'. • Het indicatielampje voor verstopping zal oplichten bij een verstopping. Volg de instructies betreffende het verwijderen van verstoppingen in het hoofdstuk 'Zoeken naar verstoppingen'. Wasbare onderdelen Uw apparaat heeft wasbare onderdelen die regelmatig reinigen vereisen. Volg de onderstaande instructies. • Plaats geen enkel onderdeel van uw apparaat in een afwasmachine, wasmachine, droger, oven, magnetron en plaats ze niet in de buurt van open vuur. Wassen van de filtereenheid Was de filtereenheid ten minste eenmaal per maand, of wanneer het indicatielampje voor filteronderhoud gaat branden. Controleer en was de filtereenheid volgens de instructies voor het uitvoeren van onderhoud. • Verwijder de filtereenheid door deze tegen de klok in te draaien. Trek deze voorzichtig uit het apparaat. • Klop voorzichtig tegen de filtereenheid voor het verwijderen van enig overmatig stof en vuil voordat u het gaat wassen. • Was de filtereenheid alleen in koud water: gebruik geen schoonmaakmiddel en was het filter niet in een wasmachine of vaatwasser. • Was eerst het geplooide papieren element van de filtereenheid; houd de filtereenheid onder een kraan met koud water met het schuimelement omlaag en laat koud water stromen over het geplooide papier. • Ga door met spoelen totdat het water helder is. • Was daarna het schuimelement van de filtereenheid; houd de filtereenheid onder een kraan met koud water met het schuimelement omlaag zodat vuil water het geplooide papieren element niet verontreinigt. Laat koud water stromen over de binnenkant en de buitenkant van het schuimelement en knijp voorzichtig in het schuim om het vuil te verwijderen. • Ga door met spoelen totdat het water helder is. • Was de buitenkant van de filtereenheid. Vul de eenheid met koud water, plaats uw handen over de openingen en schud voorzichtig. • Herhaal het wassen van de elementen en buitenkant totdat het water er helder uitloopt. • Schud de filtereenheid voorzichtig om eventueel achterblijvend water te verwijderen en laat het drogen met het schuimelement omhoog gericht. • Laat de filtereenheid tenminste 24 uur volledig drogen in een droge omgeving met goede luchtstroom. • Controleer dat de filtereenheid volledig droog is. • Om de filtereenheid terug te plaatsen, plaatst u het in het basisonderdeel en draait u het met de klok mee totdat het vastklikt. De filtereenheid moet mogelijk vaker worden gewassen bij het opzuigen van fijn stof of als voornamelijk de Boost-modus wordt gebruikt. Plaats geen enkel onderdeel van uw apparaat in een afwasmachine, wasmachine, droger, oven, magnetron en plaats ze niet in de buurt van open vuur. DE BORSTELS WASSEN De vloerzuigmond met zachte roller van uw apparaat heeft twee te wassen borstels. Controleer en was ze regelmatig volgens de volgende instructies voor het uitvoeren van onderhoud: • Raadpleeg de illustraties 'Onderhoud vloerzuigmond' hierboven. • Bij het verwijderen of vervangen van een gemotoriseerde borstel, moet u uitkijken dat u de 'AAN' knop niet overhaalt totdat de vloerzuigmond weer in elkaar is gezet. De borstels verwijderen, reinigen en vervangen: • Draai de reinigingskop om zodat de onderkant van de reinigingskop naar u toe wijst. Gebruik een munt om de afsluitkap een kwartslag naar links te draaien totdat deze vastklikt in de ontgrendelstand. Draai de afsluitkap naar de open positie. Schuif de hoofdborstel voorzichtig uit de reinigingskop. Verwijder de afsluitkap van de hoofdborstel. De afsluitkap mag niet worden gewassen. • Schuif de achterste borstel voorzichtig uit de reinigingskop. • Houd de borstels onder stromend water en verwijder pluisjes of stof voorzichtig. • Zorg ervoor dat de borstels rechtop staan zoals afgebeeld. Laat het tenminste 24 uur volledig drogen. Controleer voordat u de borstels teruggeplaatst of deze volledig droog zijn. • Schuif de achterste borstel terug in de reinigingskop. • Schuif de hoofdborstel terug in de reinigingskop. • Plaats de afsluitdop weer op de hoofdborstel. • De eindkap moet zoals afgebeeld in de open positie staan. Als de eindkap op zijn plaats is, moet deze teruggedraaid worden in de gesloten positie. • Sluit de sluiting door deze een kwartslag naar rechts te draaien. Zorg ervoor dat de sluiting volledig gedraaid is en dat de borstels vastzitten. Hoge Torque vloerzuigmond De borstel van een gemotoriseerde vloerzuigmond kan niet worden gewassen. Gemotoriseerde mini-zuigmond met snelkoppeling De borstel van een gemotoriseerde vloerzuigmond kan niet worden gewassen. Verstoppingen - automatisch uitschakelen • Dit apparaat is uitgerust met een automatische uitschakelfunctie. • Als een onderdeel geblokkeerd raakt, kan het apparaat automatisch uitgeschakeld worden. • Dit zal gebeuren nadat de motor een aantal malen pulseert (d.w.z. schakelt snel achter elkaar aan en uit) en de blokkeerindicator zal oplichten. • Laat het apparaat afkoelen voordat u op verstoppingen controleert. • Zorg ervoor dat u de 'AAN'-knop niet bedient bij het zoeken naar verstoppingen. Het bedienen van het apparaat terwijl het gedeeltelijk is gedemonteerd, zou kunnen leiden tot lichamelijk letsel. • Verwijder eventuele verstoppingen voordat u het apparaat weer inschakelt. • Zet alle onderdelen goed vast voordat u het apparaat weer in gebruik neemt. • Het verwijderen van verstoppingen wordt niet gedekt door de garantie. Aanvullende informatie 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s
Pagina: 11
72 Controleren op verstoppingen De motor pulseert en de blokkeerindicator geeft aan wanneer er een blokkering is. Volg de onderstaande instructies om de blokkering te vinden: • Zorg ervoor dat u de 'AAN'-knop niet bedient bij het zoeken naar verstoppingen. Het bedienen van het apparaat terwijl het gedeeltelijk is gedemonteerd, zou kunnen leiden tot lichamelijk letsel. • Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen. • Om te controleren op verstoppingen in het basisonderdeel van het apparaat, verwijdert u het stofreservoir volgens de instructies in het deel over het legen van het stofreservoir en verwijder de verstopping. • Als u een verstopping niet kunt verwijderen uit de reinigingskop, is het wellicht nodig om de borstel te verwijderen. Gebruik een munt om de sluiting te ontgrendelen, schuif de borstel uit de reinigingskop en verwijder de verstopping. Plaats de borstel terug en zet het vast door de sluiting vast te draaien. Controleer of deze goed vastzit voordat u het apparaat gebruikt. • De borstels van dit product zijn gemaakt van koolstofvezels. Wees voorzichtig wanneer u in contact komt met de koolstofvezels, aangezien deze lichte huidirritatie kunnen veroorzaken. Was uw handen na aanraking met de borstels. • Zet alle onderdelen goed vast voordat u het apparaat weer in gebruik neemt. • Het verwijderen van verstoppingen wordt niet gedekt door de garantie. Opladen en opbergen • Dit apparaat zal automatisch worden uitgeschakeld als de temperatuur van de accu lager is dan 10°C. Dit is ter bescherming van de motor en de accu. Laad het apparaat niet op om het vervolgens op te bergen in een ruimte waar de temperatuur lager is dan 10°C. • Om de levensduur van de accu te verlengen, is het beter de accu na een volledige ontlading niet direct op te laden. Laat de accu daarom enkele minuten afkoelen. • Vermijd het gebruik van het apparaat met de accu vlak boven een oppervlak. Hierdoor blijft de accu tijdens gebruik koeler en worden de werking en levensduur verlengd. Veiligheidsinstructies voor accu • Neem contact op met de Dyson Benelux Helpdesk als de accu moet worden vervangen. • Gebruik alleen de Dyson lader met onderdeelnummer 217160 voor het opladen van dit Dyson apparaat. WAARSCHUWING De in dit apparaat gebruikte accu kan bij verkeerde behandeling brandgevaar of chemische brandwonden veroorzaken. Niet demonteren, geen korte contacten gebruiken, niet boven 60 °C verhitten of verbranden. Verwijder gebruikte accu’s onmiddelijk. Buiten bereik van kinderen houden. Niet demonteren of in het vuur gooien. Informatie over weggooien • Dyson producten worden gemaakt van hoogwaardige recyclebare materialen. Werp dit product op verantwoorde wijze weg en recycle indien mogelijk. • Verwijder de accu uit het product voordat u het weggooit. • Recycle of gooi de accu weg in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften en bepalingen. • Gooi de opgebruikte filtereenheid weg in overeenstemming met de plaatselijke wettelijke voorschriften of bepalingen. • Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet met ander huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Om mogelijke schade aan het milieu en de algemene volksgezondheid door het onbeheerd weggooien van afval te voorkomen, hoort u te recyclen op een verantwoorde manier om duurzaam hergebruik van materiaalbronnen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat in te leveren, kunt u gebruikmaken van de inlever- en ophaalservices of contact opnemen met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor milieuvriendelijke recycling. Dyson klantenservice Hartelijk dank voor uw aankoop van een apparaat van Dyson. Na registratie voor uw 2-jarige garantie valt uw Dyson apparaat gedurende 2 jaar na de datum van aankoop onder de garantie voor onderdelen en werkzaamheden, afhankelijk van de garantievoorwaarden. Bij enige vragen met betrekking tot uw Dyson apparaat gaat u naar www.dyson.nl/support (NL) of www.dyson.be/support (BE) voor online help, algemene tips en nuttige informatie over Dyson. U kunt ook bellen met de Dyson Benelux Helpdesk met uw serienummer en details betreffende waar/wanneer u het apparaat hebt gekocht. Als uw Dyson apparaat moet worden gerepareerd, neem dan telefonisch contact op met de Dyson Benelux Helpdesk om de beschikbare opties te bespreken. Als uw Dyson apparaat nog in de garantieperiode is en als de reparatie wordt gedekt, wordt het apparaat gratis gerepareerd. Registreer uzelf als eigenaar van een Dyson apparaat De garantie voor dit product is 2 jaar vanaf de datum van aanschaf. Registreer uw garantie binnen 30 dagen na de datum van aanschaf. Wij verzoeken u zich onmiddellijk na de aanschaf te registreren, zodat wij u snel en efficiënt service kunnen verlenen. Bewaar de bon met daarop de datum van aanschaf. U kunt dat op drie manieren doen: • Online op www.dyson.be of www.dyson.nl • Door te bellen met de Dyson Benelux Helpdesk in Nederland 0800 020 6203 of in België op 0800 392 08. • Vul het bijgevoegde formulier in en stuur het naar ons op. Door online of per telefoon te registreren kunt u: • Uw investering beschermen met een garantie van twee jaar op onderdelen en arbeid. • Handige tips ontvangen voor gebruik van uw machine. • Deskundig advies krijgen van de Dyson Benelux Helpdesk. • Als eerste op de hoogte zijn van onze nieuwste uitvindingen. • Registreren duurt slechts een paar minuten en u hebt alleen uw serienummer nodig. Garantie gedurende 2 jaar Garantievoorwaarden van de dyson garantie van 2 jaar Wat wordt gedekt door de garantie • De reparatie van uw apparaat als uw apparaat defect raakt als gevolg van ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 2 jaar na aankoop of levering. (Als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend alternatief.) • Indien dit apparaat buiten de EU wordt verkocht, is de garantie alleen van kracht als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht. • Indien dit apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie uitsluitend (i) als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht, of (ii) als het apparaat wordt gebruikt in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde model als dit apparaat met hetzelfde vermogen in het desbetreffende land wordt verkocht. Wat wordt niet gedekt door de garantie Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van de volgende oorzaken: • Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik dat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding • Gebruik van het apparaat voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik. • Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn. • Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires. • Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn). • Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten zijn uitgevoerd. • Verstoppingen – wij verwijzen u naar de Dyson gebruikshandleiding voor details betreffende het zoeken naar en verwijderen van verstoppingen. • Normale slijtage (bijv. zekering, borstel, enz.). • Gebruik van dit apparaat op puin, as, gips. • Korter wordende levensduur van accu veroorzaakt door veroudering van de accu of door gebruik (waar van toepassing). Als u twijfels hebt over zaken die door deze garantie worden gedekt, neem dan contact op met de Dyson Benelux Helpdesk. Overzicht van dekking • De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum). • U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw apparaat kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie dus goed. • Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde partners. • Vervangende onderdelen worden eigendom van Dyson. • Door reparatie of vervanging van uw apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd. • De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet. Belangrijke informatie over gegevensbeveiliging Bij het registreren van uw Dyson apparaat: • U dient ons standaard contactgegevens te geven om uw apparaat te registreren en om ons in staat te stellen om uw garantie te ondersteunen. • Bij het registreren hebt u de mogelijkheid om te kiezen of u wel of niet communicatie van ons wilt ontvangen. Als u kiest voor het ontvangen van communicatie van Dyson, sturen wij u details van speciale aanbiedingen en nieuws over onze nieuwste innovaties. Wij verkopen uw gegevens nooit aan derden en wij gebruiken alleen gegevens die u met ons deelt zoals gedefinieerd in ons privacybeleid dat beschikbaar is op onze website privacy.dyson.com. 13.11.2018 12:58 - C97400_SV14_OPMAN_EU_X248F-V11-ABSOLUTE-OPMAN-97400.indd_15_4c0s

Vragen & antwoorden

ik wil graag een duidelijke handleiding in het nederlands van u ontvangen en hoe ik het apparaat moet ophangen

Elly 2020-08-25 08:22:06

welke van de 2 zuigmonden gebruik je best voor gladde vloeren en welke van de 2 voor tapijten?

Peter 2020-06-08 19:12:28

Mijn stofzuiger gaat tijdens gebruik steeds aan en uit hoe kan dit

oostra 2020-08-28 09:21:28

Heb je een vraag over de Dyson V11 Absolute en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Dyson V11 Absolute. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Dyson V11 Absolute zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Dyson V11 Absolute

Naam
E-mail
Reactie

Bekijk hieronder de handleiding van de Dyson V11 Absolute. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: Dyson
 • Product: Stofzuigers
 • Model/naam: V11 Absolute
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Pools, Russisch, Noors, Fins, Turks, Grieks, Hongaars, Sloveens