Dyson Cu-Beam handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Dyson Cu-Beam. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Dyson
  • Product: Verlichting
  • Model/naam: Cu-Beam
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 6
7
Dit apparaat moet geïnstalleerd worden met het juiste
bevestigingsmateriaal voor de omgeving. De installateur is
verantwoordelijk voor conformiteit en naleving.
5. Als delen van het apparaat niet naar behoren functioneren, een
mechanische schok hebben gekregen, zijn gevallen, beschadigd,
buiten hebben gestaan of in het water terecht zijn gekomen,
gebruik het apparaat dan niet en neem contact op met de
Dyson Helpdeskuse.
6. Kijk niet direct in de lichtbron.
7. Niet gebruiken of installeren met een beschadigde ophangingskabel.
Wanneer de ophangingskabel is beschadigd, moet deze worden
vervangen door Dyson, de reparatieservice van Dyson of andere
gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
8. Dit apparaat is alleen compatibel met DALI-
compliant dimmerproducten.
9. Gebruik een microvezel doek met oplosmiddel en een vochtvrije
spuitbus om het apparaat te reinigen. Zorg ervoor dat het apparaat
is uitgeschakeld.
10. Zorg ervoor dat er zich geen (gas-, water- of lucht)leidingen of
stroomkabels, bedrading of buizen direct achter het te boren/
monteren gedeelte bevinden.
11. Controleer of de netvoeding overeenkomt met de indicatie op
het typeplaatje. Als het apparaat op een ander stopcontact is
aangesloten dan op het typeplaatje op het apparaat wordt genoemd,
kan dit leiden tot permanente beschadiging of onjuiste/onveilige
werking van het apparaat.
12. Het apparaat moet zijn geaard.
LEES EN BEWAAR
DEZE AANWIJZINGEN
GARANTIE: Dit apparaat heeft een beperkte garantie van 5 jaar
die normaal gebruik dekt. Als een onderdeel binnen de 5-jarige
garantieperiode beschadigd raakt, wordt het, na inspectie,
vervangen.
FI
TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
SÄHKÖLAITTEEN KÄYTÖSSÄ TULEE AINA NOUDATTAA
PERUSVAROTOIMENPITEITÄ, JOIHIN KUULUVAT MUUN
MUASSA SEURAAVAT:
VAROITUS
Sähköiskun vaara! Jos kotelo irrotetaan tai sitä käsitellään
varomattomasti, laitteen sisällä olevat osat voivat aiheuttaa vahinkoa
tai vaurioitua pysyvästi. Laitteen sisäisiä mekanismeja/osia ei saa
altistaa kosteudelle.
1. Sähköiset asennus- ja korjaustyöt saa suorittaa vain pätevä
sähköasentaja tai Dysonin huoltoinsinööri voimassa olevien
paikallisten määräysten tai säädösten mukaisesti.
2. Älä liitä mitään DALI-liittimiä verkkovirtaan. DALI-johdoilla ei ole
SELV-luokitusta, eikä niitä voi koskaan pitää kosketusturvallisina.
DALI-johtojen ja verkkojohtojen välillä on oltava toiminnallisen tai
paremman tason eristys.
3. Tämä laite on suunniteltu ainoastaan kuiviin sisätiloihin.
Käyttölämpötila-alue 0 °C – 40 °C ja suhteellinen kosteus 10–95 %
(ei tiivistyvä).
4. Asianmukaisia asennusohjeita on paikallisissa ja kansallisissa
laitteeseen pääsyä koskevissa määräyksissä ja säädöksissä.
Laite on asennettava asennuskohteeseen soveltuvalla kiinnityksellä.
21.09.2016 13:31 - C85280-CU-BEAM_OPMAN_GLOB_Y001-UPLIGHT-UPISSUE_15_4c0s
Pagina: 61
62
eller skødesløs betjening eller håndtering af
enheden, der ikke er i overensstemmelse med
Dysons brugervejledning.
• Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i
henhold til Dysons instruktioner.
• Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-
komponenter.
• Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har
foretaget monteringen).
• Reparationer eller ændringer, der er udført af andre
end Dyson eller dets autoriserede agenter.
• Skader forårsaget af eksterne kilder såsom transport,
vejrforhold, strømafbrydelser eller strømstød.
• Normal slitage (sikringer osv.).
• Skader på grund af rengøring, som ikke er
udført i overensstemmelse med anvisningerne i
denne brugervejledning.
Dyson er ikke ansvarlig for arbejdstid og andre
omkostninger i forbindelse med fjernelse og/eller
installation af et defekt produkt (undtagen hvis det
er installeret af Dyson) eller for skader, som skyldes
elektriske fejl, oversvømmelse eller strukturelle skader
eller mistet omsætning eller indtjening, som skyldes en
fejl ved produktet.
Kontakt venligst Dyson (se kontaktoplysninger
på bagsiden), hvis du er i tvivl om, hvad din
garanti dækker.
OPSUMMERING AF DÆKNING
• Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller
leveringsdatoen, hvis denne ligger senere).
• Du skal have bevis (både originalkopien, og, i
tilfælde af gensalg, senere beviser) for levering og/
eller køb, før der kan udføres arbejde på dit Dyson-
produkt, eller før du kan få leveret erstatningsdele.
Uden dette bevis vil det udførte arbejde eller leverede
reservedele blive faktureret. Gem altid kvitteringen
eller følgesedlen.
• Alt arbejde, der er omfattet af denne garanti med
undtagelse af ovenstående forbehold, skal udføres af
Dyson eller dets autoriserede agenter.
NL
BEPERKTE GARANTIE VAN VIJF JAAR
GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE
DYSON GARANTIE VAN TWEE JAAR.
Indien dit apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt
deze garantie uitsluitend (i) als het apparaat wordt
geïnstalleerd en gebruikt in het land waarin het werd
verkocht, of (ii) als het apparaat wordt geïnstalleerd
en gebruikt in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland,
Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd
Koninkrijk en als hetzelfde model als dit apparaat
en met hetzelfde vermogen in het betreffende land
wordt verkocht.
Indien dit apparaat buiten de EU wordt verkocht, is
de garantie alleen van kracht als dit apparaat wordt
geïnstalleerd en gebruikt in het land waarin het
werd verkocht.
WAT WORDT GEDEKT DOOR
DE GARANTIE:
VIJF JAAR GARANTIE
De reparatie van uw Dyson-apparaat (naar
keuze van Dyson) als deze defect raakt als gevolg
van ondeugdelijke materialen, fabricage- of
functioneringsfouten binnen vijf jaar na aankoop
of levering.
• Onderdelen die door Dyson worden vervangen,
worden eigendom van Dyson.
• Door reparatie of vervanging van uw Dyson-
apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.
• De garantie is een aanvulling op uw rechten als
consument en beïnvloedt deze niet.
WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR
DE GARANTIE
Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging
van producten als gevolg van de volgende oorzaken:
• Vandalisme, schade door ongelukken of
problemen veroorzaakt door verwaarlozing,
verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik
dat niet geschiedt in overeenstemming met de
Dyson gebruikshandleiding.
• Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming
met de instructies van Dyson aangesloten of
geplaatst zijn.
• Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen
en accessoires.
• Foutieve installatie (behalve installaties die door
Dyson zelf verricht zijn).
• Reparaties of aanpassingen die door derden
anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten
zijn uitgevoerd.
• Schade door externe oorzaken zoals vervoer, weer,
stroomonderbrekingen en stroompieken.
• Normale slijtage (zekering, etc).
• Schade als gevolg van reiniging die niet volgens de
instructies in deze handleiding is uitgevoerd.
Dyson is niet verantwoordelijk voor arbeidskosten
en andere bijbehorende kosten van de verwijdering/
en of installatie van het ondeugdelijke product (met
uitzondering van installaties die door Dyson worden
uitgevoerd) of schade van welke aard dan ook door
overspanning, overstromingen of bouwtechnische
invloeden, of bedrijfsverlies of inkomstenderving als
gevolg van productdefecten.
Als u twijfels hebt over zaken die door deze garantie
worden gedekt, neem dan contact op met Dyson
(meer informatie is te vinden op de achterzijde van
de omslag).
SAMENVATTING VAN DEKKING
• De garantie gaat in op het moment van aankoop
(of een eventueel latere leverdatum).
• U dient bewijs van (zowel van de originele alsmede
in het geval van wederverkoop daaruit volgende)
levering/aankoop te kunnen aantonen voordat er
enig werk kan worden uitgevoerd op uw Dyson-
apparaat of voordat er vervangende onderdelen
worden geleverd. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht
kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbon/
leverbon dus goed.
• Onderhevig aan het bovenstaande wordt al het werk
dat onder deze garantie wordt uitgevoerd, uitgevoerd
door Dyson of gecertificeerde agenten.
FI
RAJOITETTU 5 VUODEN TAKUU
DYSONIN MYÖNTÄMÄN 5 VUODEN
RAJOITETUN TAKUUN EHDOT
Myytäessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa
vain, (i) jos laite on asennettu ja sitä käytetään sen
myyntimaassa tai (ii) jos laite on asennettu ja sitä
käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa,
Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai
Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa,
samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään
kyseisessä maassa.
Myytäessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on
voimassa vain, jos laite asennetaan ja sitä käytetään
sen myyntimaassa.
MITÄ TAKUU KATTAA:
5 VUODEN TAKUU
Dyson-laitteen korjauksen tai vaihdon (vaihdosta
päättää Dyson), mikäli laitteessa on todettu
materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe
tai toiminnallinen vika 5 vuoden sisällä osto-
tai toimituspäivästä.
• Kaikki Dysonin vaihtamat osat siirtyvät
Dysonin omistukseen.
• Dyson-laitteen takuukorjaus tai -vaihto ei
pidennä takuuaikaa.
• Takuu tarjoaa lisäetuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan
laillisiin oikeuksiin.
MITÄ TAKUU EI KATA
Dysonin myöntämä takuu ei kata tuotteen korjausta tai
vaihtoa silloin, kun vika johtuu seuraavista syistä:
• ilkivalta, vahinko, laitteen huolimattomasta käytöstä
tai hoidosta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai
Dysonin käyttöoppaan ohjeiden vastaisesta käytöstä
tai käsittelystä aiheutunut vaurio.
• Sellaisten osien käytön aiheuttamat vauriot, joita ei
ole koottu tai asennettu Dysonin ohjeiden mukaisesti.
• Muiden kuin Dysonin alkuperäisten osien tai
lisävarusteiden käytön aiheuttamat vauriot.
• Virheellinen asennus (ellei se ole valtuutetun huollon
suorittama).
• Muun kuin Dysonin tai sen valtuuttamien edustajien
suorittamat korjaukset tai muutokset.
• Ulkoisista lähteistä kuten kuljetuksesta, säästä,
sähkökatkoksista tai ylijännitteestä johtuvat vauriot.
• Normaali kuluminen (sulake ym.).
• Vastoin tämän oppaan ohjeita tehdystä
puhdistuksesta aiheutuneet vauriot.
Dyson ei vastaa viallisen tuotteen poistamiseen ja/
tai asentamiseen liittyvästä työstä eikä muista kuluista
21.09.2016 13:31 - C85280-CU-BEAM_OPMAN_GLOB_Y001-UPLIGHT-UPISSUE_15_4c0s

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Dyson Cu-Beam.

Stel een vraag over de Dyson Cu-Beam

Heb je een vraag over de Dyson Cu-Beam en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Dyson Cu-Beam. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Dyson Cu-Beam zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.