LetraTag XR handleiding
Dymo LetraTag XRhandleiding

Handleiding voor de Dymo LetraTag XR in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 36 pagina's.

PDF 36 1.1mb

Bekijk hieronder de handleiding van de Dymo LetraTag XR. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de Dymo LetraTag XR en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Dymo LetraTag XR. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Dymo LetraTag XR zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de Dymo LetraTag XR

Pagina: 1
Wat kan de DYMO LetraTAG XR voor u doen? MetdeDYMOLetraTAGXRkuntudiverselabelsvan hogekwaliteitprintenmetverschillendeafmetingen eneffecten.DeLetraTAGXRprintopgekleurde, transparante,metallicenopstrijkbaretapes.Zie hiervoordelijstmetbeschikbareDymotapecassettes voordeLetraTAGXRachterindezegebruiksaanwijzing. Hoe gebruikt u de DYMO LetraTAG XR ? Hoe te beginnen: uw eerste label in 6 eenvoudige stappen Stap Eén - installeer de batterijen - Verwijderhetdekselvanhet batterijencompartiment(FiguurA). - Plaats6AAalkalinebatterijeninhet compartiment,lethierbijopdepolariteitstekens, ensluithetdeksel. - VerwijderdebatterijenwanneerdeLetraTAGvoor eenlangeretijdnietwordtgebruikt. Stap Twee - installeer de tapecassette - Openhettapecassettedeksel. - Installeerdetapecassette(FiguurB)endruk voorzichtiginhetmiddenvandecassettetotdat dezeophaarplaatsklikt(FiguurC). - Controleerofdetapecassettejuistgeplaatstis voordatuhetdekselweersluit. Stap Drie - zet het apparaat aan - Drukopderodeknopomhetapparaataantezetten. Letop:delabelmakerschakeltautomatischuitna2 minutenindienergeentoetsenwordeningedrukt. Stap Vier - typ een label - Typallereersteeneenvoudiglabelomhetap- paraattetesten.Uleertmeeroverhetvormgeven vanuwlabelopdevolgendepagina’s. Stap Vijf - Print uw label - Drukop“print”omuwlabelteprinten. Stap Zes - snijd uw label af - StapZes-Snijdhetlabelaf - Gebruikdesnijdknopaanderechterzijdevande LetraTAGomuwlabelaftesnijden(FiguurE). Gefeliciteerd ! U heeft zojuist uw eerste label geprint ! Instellen van de taal Deinstellingvandetaalbepaaltwelkeextrakarakters umetuwLetraTAGkuntprinten,zodatusneltoegang heefttotkaraktersmetaccentenofvalutasymbolendie unodigheeftinuwtaalofland.Hetbepaaltookdetaal waarinfoutmeldingenzullenverschijnenopdedisplay. DrukopLANGUAGE( SHIFT + CAPS ). Eenafkortingvaneentaalzalverschijnen.Gebruikt ofu omdoordealfabetischelijstvantaalafkortingen 25 LT XR UK-FR-NL.indd 25 14-02-2006 09:38:40
Pagina: 2
tescrollentotdatdetaalindedisplayverschijntdieu nodigheeft.Drukdanop ` omdezeteselecteren. Hetbeginpuntvandelijstmettalenisafhankelijkvan hettoetsenbordmodel: Toetsenbordmodel Beginpunt EU OFF US US NB:Wanneerudebatterijenvervangt,moetu opnieuwdetaalinstellen. Typen van labels Typen van normale karakters Alsunummerswilttypen,drukdan SHIFT ende nummertoetstegelijktertijdin. OfgebruikdeNumLocktoetsalsalternatiefvoorde shifttoets. Drukop 123 omdeinstellingvasttezettendieF-O verandertin1-0,drukopnieuwop 123 omdeze functieuittezetten. Alsueenfoutmaakt,toetsdan DEL endecursor zalhetkarakteraandelinkerkantvandecursor verwijderen,enéénplaatsnaarlinksverschuiven. Omhoofdletterstekunnentypendruktude CAPS toetsin.HetlampjevandeCAPSindicatorgaat brandenopdedisplay.Drukdezetoetsnogmaalsin omterugtegaannaarkleineletters. De SPACE toetsplaatsteenspatieinuwlabel. Extrakarakters DeLetraTagXRbeschiktookovereengrootaantal extrakarakters(zoalsanderelettersoflettersmet accenten).ErwordtgebruikgemaaktvandeRACE technologie,zoalseentoetsenbordvaneenmobiele telefoon.Alsudezelfdetoetsmeerderemalen kortnaelkaarindrukt,kuntudooreenreeksvan karaktersscrollendiegebaseerdzijnopdieletter.Als ubijvoorbeeldmeerderemalenopdeEtoetsdruktin deFransetaalversiedanscrolltudoore - é - è - ê - ë. Alsumeerdanéénsecondewacht,wordtditkarakter geselecteerdenschuiftdecursornaardevolgende positie. Voorbeeld: Toetstweemaalopdeaendeletteràver- schijnt.Alsudezetoetsbinnenéénse- condenogmaalsindruktverschijntereen á.Wachtéénsecondeendeletter áwordt geselecteerdendecursorschuiftnaarde volgendepositie. Grafische symbolen Ukuntookeenaantalgrafischesymboleninvoegen. Omeensymboolintevoegen,druktuop( SHIFT + SPACE ) SYMBOL.Indedisplayverschijnt:A-I? DrukopDelomteannulerenofdrukopdelettertoets ‘A’t/m‘I’totdatudeseriesymbolenvindtdieunodig heeft.Zietabel. 26 LT XR UK-FR-NL.indd 26 14-02-2006 09:38:42
Pagina: 3
Gebruikt ofu toetsenomeensymboolte selecteren.Drukop ` omhetgewenstesymboolin uwlabelteplaatsen. Tekst met twee regels Ukunteentweederegelaanuwlabeltoevoegendoor op ` tedrukken.AlsdedisplayAbc`123vertoont, wordtuwlabelalsvolgtgeprint. Abc 123 Detekstopdelabelwordtgecentreerd.Metbepaalde lettertypes(grootlettertype,verticaal)kuntugeen labelsvantweeregelsprinten.Alsuditprobeert,zal deboodschapError 5uwaarschuwen. Controleren wat u heeft getypt Dedisplaytoont6karaktersvandetekstdieuheeft getypt,plusdecursor.DePREVIEWfunctie(drukop SHIFT + PRINT )zalautomatischdoordegehele tekstscrollen.Ukuntookhandmatigdoordetekst scrollenmetdeu ent toetsen.Alsudelabelwilt wijzigen,gebruiktudeu ent toetsenomde cursordoordetekstteverplaatsennaardeplaatswaar ueenletterwilttypenofverwijderen. Een splitsing tussen twee labels aanbrengen De --ll-- functie (SHIFT + D) is een `labelsplitsing’. U kunt dit gebruiken om het eind van één labeltekst en het begin van een andere aan te duiden. Opslaan van tekst: de tekstbuffer Ukunttot70karaktersindetekstbuffervanuw LetraTAGXRopslaan,inmaximaal20labels.Deze karakterszullenindebufferbewaardblijven,zelfs wanneeruhetapparaatuitschakelt.Alsuprobeertte typenterwijlhet70-karaktergeheugenvolis,zalde boodschapERROR 4verschijnen.Uzultdanalleof delenvandetekstmoetenverwijderenindebufferom eennieuwlabeltekunnenmaken. Ukuntdecursorsnelnaarhetbeginvandebuffer verplaatsendoorop<<( SHIFT +Q)tedrukken. Doorop>>( SHIFT +R)tedrukkengaatunaarhet eindevandebuffer. Omdevolledigeinhoudvandebufferteverwijderen, druktuop CLEAR( SHIFT + DEL ). Vormgeven van labels U kunt diverse vormgevingsopties gebruiken om het lettertype van uw label te wijzigen, zoals lettergrootte, vet, cursief, omkaderd, verticaal enz. De manier waarop u de karakters vormgeeft wordt weergegeven door een combinatie van indicatoren boven het tekstscherm. 27 LT XR UK-FR-NL.indd 27 14-02-2006 09:38:43
Pagina: 4
Display indicatoren STYLE B CAPS 123 Erzijndisplayindicatoren.Wanneeréénofmeer vandezeindicatorenoplichten,geeftditaandatdeze indicatoreningebruikzijn: caPs: Karaktersverschijnenalshoofdletters. Delabelwordtonderstreeptgeprintof ineenbepaaldkader stYLe Delabelwordtineenbepaalde gekozentekststijlgeprint. b Delabelwordtingrootlettertype(Big Font)geprint. 123 Nummersinplaatsvankarakters wordengeselecteerd. shift De‘shifted’nummersoffuncties kunnennuwordengebruikt. Alsueencombinatievanvormgevingsoptiesgebruikt diehetapparaatnietkanprodu-ceren,zalereen foutmeldingverschijnen.Ziefoutmeldingslijstin Problemenoplossen. selecteren van de tekstgrootte WanneerudesiZe( SHIFT +A)toetsindrukt, verschijnthetmenumetletter-groottes,metvieropties: STYLE B 123 CAPS B smal(compact) normaal breed(uitgebreid) b grootlettertype(goedzichtbarelabels diedevolledigeprinthoogtegebruiken) UkunthetSmalle,NormaleenBredelettertypein labelsmet2regelsgebruiken.Dekaraktersworden dangereduceerd totdehelftvanhunnormalehoogte. Verplaatsdecursornaardegewenstegroottemetdet enu toetsen,endrukop ` omdezeteselecteren. selecteren van de tekststijl Wanneeru STYLE( SHIFT +C) indruktverschijnthet stijlmenu,metzesopties: STYLE B 123 CAPS D D D D D D M M Normaal Cursief V e r t i c a a l 28 LT XR UK-FR-NL.indd 28 14-02-2006 09:38:44
Pagina: 5
29 Ukuntdezeverschillendetekststijlennietcombineren ofgebruikenmetdegrotelettertype(BigFont)-functie. Verplaatsdecursornaardegewenstestijlmetdet enu toetsen,endrukop ` omdezeteselecteren. Onderstrepen of omkaderen van tekst Wanneerude toetsindruktverschijnthet omkader/onderstreepmenu,metachtopties: 1. geenkader 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 2. onderstreept 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 3. vierkantkader 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 4. vierkantkader 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO metrondehoeken 5. schaduwkader 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 6. gepuntkader 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 7. zigzagkader 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO 8. krokodilkader 1 normal - = DYMO 2 Underlined - = DYMO 3 Square box - = DYMO 4 Round corners - = DYMO 5 Shaded - = DYMO 6 pointed - = DYMO 7 zigzag - = DYMO 8 Crocodile - = DYMO Ukuntdezeverschillendeonderstreep-of omkaderoptiesnietcombinerenofgebruikenmetde grotelettertype(BigFont)-functie. Verplaatsdecursornaardegewensteoptiemetdet enu toetsen,endrukop ` omdezeteselecteren. Een menu verlaten Drukop DEL omeenmenuteverlatenofeenhandeling teannuleren(behalveprinten). Annuleren van vormgeving en andere instellingen GebruikCLEAR( SHIFT + DEL )omdegeheleinhoud vandetekstdieuheeftopge-slagenindebufferte verwijderen.Hierdoorwordtdetekstverwijderden wordenalleinstellingenteruggezetnaardestandaard instellingen(behalvedetaalinstellingdieuheeft geselecteerd). Ditbetekentdat: •Stijlnaarnormaalwordtteruggezet •Kaderwordtteruggezetnaargeenkader •Groottewordtnaarbreedteruggezet •CAPSisingeschakeld NB:alsudetaalinstellingwiltwijzigen,druktuop LANGUAGE(SHIFT+CAPS)enscrolltudoordelijst mettalen.Drukop ` alsueentaalwiltselecteren. Printen van labels Afdrukvoorbeeld van uw label(s) Vòòrhetprintenvanuwlabel,kuntueen afdrukvoorbeeldzienvandetekstdieuheeftgetypt. DrukopPREVIEW( SHIFT + PRINT ),endelabelzal overdedisplayscrollen. Printen van een label Zorgervoordatdecursorbinnendetekststaatdieu wiltprinten,endrukop PRINT Gedurendehetprintenvandelabel,verschijntdetekst print...opdedisplay. LT XR UK-FR-NL.indd 29 14-02-2006 09:38:48
Pagina: 6
30 Problemen oplossen Foutmeldingen Foutmelding Foutomschrijving Wat te doen FOUT 1 Tape is vastgelopen of batterijen Verwijdervastgelopentape(zieproblemen zijn bijna leeg oplossenhieronder)ofvervangdebatterijen FOUT 2 Grootlettertype(BigFont)kannietgeselecteerd Probeer een ander lettertype worden met karakters in de buffer FOUT 3 Grootlettertype(BigFont)kannietgeselecteerd Probeer een ander lettertype worden met letterstijl / kader_onderstrepen / 2 lijnen of kleine letters FOUT 4 Buffer is vol Verwijderalleofdelenvandebuffertekst FOUT 6 De tweede regel kan niet geselecteerd Probeer een ander lettertype worden met de gekozen wijzigingsfunctie Display knippert Voorbij het eind van de buffer Uw cursor kan niet verder naar rechts Display knippert Vóór het begin van de buffer Uw cursor kan niet verder naar links Display knippert Verkeerde toets ingedrukt in wijzigingsmenu Display knippert Verkeerde toets ingedrukt in menu LT XR UK-FR-NL.indd 30 14-02-2006 09:38:49
Pagina: 7
Uw label afsnijden Deafsnijknopbevindtzichaanderechterkantvan hetapparaat.Omeenlabelaftesnijden,druktude knopnaarvoren(FiguurE).Deachterkantvande labelisvoorzienvaneensnijlijnvoorheteenvoudig verwijderenvandeachterzijde. Geen display Controleerofhetapparaataanstaat. Controleerdebatterijenenvervangdezeindiennodig Toetsen werken niet Verwijderdebatterijeneenpaarminutenenplaats dezedanopnieuwinhetapparaat.Hetapparaat wordtnugereset. Geen of slecht geprinte tekst Controleerdebatterijenenvervangdezeindiennodig. Controleerofdetapecassettejuistisgeïnstalleerden nietleegis. Maakdeprintkopschoon(zieonderdeel“Schoonmaken”). Print contrast Voorgebruikonderextremetemperaturenofbij vochtigheid Druk SHIFT + SPACE +X Dedisplaylaat5contrastsymbolenzien Gebruikt ofu omeenlichtereofdonkerdere afdruktekiezen,drukdanop ` omditvastte zetten Vastgelopen tape Tildetapecassetteuithetapparaatenverwijdervoor- zichtigdevastgelopentape.Knipdeovermatigetapeaf enplaatsdetapecassetteopnieuwinhetapparaat. Geen succes? BeldanuwlokaleDYMOklantenservice-ziehiervoor uwgarantieboekje Schoonmaken Controleerregelmatigdeprintkopenmaakdeze schoonomverzekerdtezijnvaneenoptimale printkwaliteit.Maakhierbijgebruikvanhet bijgeleverdeschoonmaakborsteltje(zieFiguurD). 31 LT XR UK-FR-NL.indd 31 14-02-2006 09:38:50
Pagina: 8
DYMO tapecassettes voor de XR Dymo LetraTag Tapecassettes - 12 mm x 4 m Type: Papier Plastic Metallic Opstrijktape Lengte: 4m 4m 4m 2m Wit 91200 91201 ------ ------ Geel ------ 91202 ------ ------ Rood ------ 91203 ------ ------ Groen ------ 91204 91209 ------ Blauw ------ 91205 ------ ------ Zilver ------ ------ 91208 ------ Transparant ------ 12267 ------ ------ Opstrijktape ------ ------ ------ 18769 Tripack assorti 91240: 1xpapierwit 1xplasticgeel 1xmetalliczilver 32 LT XR UK-FR-NL.indd 32 14-02-2006 09:38:50
Pagina: 9
Informatie over het milieu • Bijdeproductievandeapparatuurdieuhebtgekocht,ishetnoodzakelijkgeweestnatuurlijkehulpbronnente onttrekkenentegebruiken.Dezekanschadelijkestoffenvoordegezondheidenhetmilieubevatten. • Ukuntdeverspreidingvandezestoffeninonsmilieubeperkenenonzenatuurlijkehulpbronnenontlasten doorhetgebruikvanterugnamesystemen.Dezesystemenzullenhetgrootstedeelvandematerialenvanuw afgedankteapparatuuropeengoedemanierhergebruikenofrecyclen. • Hetsymboolmetdedoorgekruistevuilnisbakopuwapparaatvraagtudezesystementegebruiken. • Voormeerinformatieoverinzamelings-,hergebruik-enrecyclingsystemenkuntucontactopnemenmetuw plaatselijkeofregionaleafvalverwerkingsbedrijf. • Ukuntookcontactmetonsopnemenvoormeerinformatieoverdemilieueffectenvanonzeproducten. 33 LT XR UK-FR-NL.indd 33 14-02-2006 09:38:51
Merk:
Dymo
Product:
labelprinters
Model/naam:
LetraTag XR
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands, Engels, Duits, Frans, Portugees, Noors, Turks