Domo DO7047S handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de Domo DO7047S. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: Domo
  • Product: Strijkijzer
  • Model/naam: DO7047S
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Inhoudsopgave

Pagina: 1
DO7047S www.domo-elektro.be
GARANTIEVOORWAARDEN
Dit apparaat heeft een garantietermijn van 2 jaar vanaf de datum van aankoop.
Gedurende de garantieperiode zal de distributeur volledige verantwoording op zich nemen
voor gebreken, welke aanwijsbaar berusten op materiaal- of constructiefouten. Wanneer
dergelijke gebreken voorkomen, zal het apparaat, indien nodig vervangen of gerepareerd
worden. Het recht op garantie vervalt wanneer de gebreken zijn ontstaan door hardhandig
gebruik, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of ingreep door derden. De garantie
is alleen van toepassing als het garantiebewijs is afgestempeld en ondertekend is door de
winkelier op het moment van aankoop. Alle onderdelen, welke aan slijtage onderhevig zijn,
vallen buiten de garantie.
CONDITIONS DE GARANTIE
Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit à partir de la date d’achat.
Pendant la durée de la garantie, le distributeur prendra à sa charge la réparation des vices
de fabrication ou de matières, en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent
être réparées ou échangées, ou si l’appareil lui-même doit être échangé. Les dommages
occasionnés par une utilisation inadéquate (branchement continu, erreur de voltage, prise
inappropriée, choc, etc...), l’usure normale ne portant préjudice ni au bon fonctionnement ni
à la valeur de l’appareil, excluent toute prétention à la garantie.
La garantie devient caduque si des réparations ont été effectuées par des personnes non
agréées. La garantie ne sera valable que si la date d’achat ainsi que le cachet et la signature
du magasin figurent sur la carte de garantie. Toutes les pièces détachées non résistantes et
par conséquent sujettes à l‘usure, ne sont pas sous garantie.
GARANTIE
Die Garantie für dieses Gerät beträgt 2 Jahr ab dem Kaufdatum. Während dieser zweijärigen
Garantie trägt der Verteiler die Verantwortung für Mangel, die eindeutig auf Material- oder
Konstuktionsfehler zurück-zuführen sind. Wenn es solche mangel gibt, wird das Gerät,
wenn notwendig, ersetzt oder repariert. Das Recht auf Garantie erlischt, wenn die Mängel
auf eine unangemessene Anwendung, die Nichtbefolgung der Gebrauchsanleitungen oder
eine Raparatur von einer dritten Partei zurückzuführen
sind. Die Garantie gilt nur, wen der Garantieschein beim Kauf vom Einzelhändler
abgestempelt und unterschrieben worden ist. Alle Teile, dem Verschleiß ausgesetzt sein,
sind nicht in der Garantie eingeschlossen.
WARRANTo
This appliance has a two year warranty period. During this period the manufacturer is
responsible for any failures which are the direct result of construction failure. When these
failures occur the appliance will be repaired or replaced if necessary. The warranty will
not be valid when the damage to the appliance is caused by wrong use, not following the
instructions or repairs executed by a third party. The warranty will only be valid if the
warranty application has been completed by the dealer at the time of purchase. All parts,
which are subject to wear, are excluded from the warranty.
LINEA 2000 - Industriezone Klein Gent - Bouwelven 12A - 2280 Grobbendonk - Tel 014/21.71.91 - Fax : 014/21.54.63
Pagina: 3
DO7047S www.domo-elektro.be
RECoCLAGE INFORMATIE
Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als
huishoudafval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden ge-
bracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycleerd. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwijderd, voorkomt u mogelijk
voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval
van verkeerde afvalbehandeling. voor meer details in verband met het recycleren van
dit product, neemt u het best contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf
of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
INFORMATION DE RECoCLAGE
Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être
traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné,
se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que
ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences
négatives pour l’environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résulat d’un
traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obetenie plus de détails sur le
récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre
région, votre service d’éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez
acheté le produit.
RECoCLING INFORMATIONEN
Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses
Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einem Sam-
melpunkt für des Recyling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben
werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen
Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit
werden durch falsches Entsorgen gehährdet. Weitere Informationen über das Recy-
cling dieses Produkts erhalten Sie von Ihren Rathaus, Ihrer Müllabfurh oder dem
Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
RECoCLING INFORMATION
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not
be treated as household waste. Instead it shall be brought to the applicable collection
point for recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the
environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate
waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this
product, please contact your local city office, your household waste disposal service or
the shop where you purchased the product.
Pagina: 7
DO7047S www.domo-elektro.be
ONDERDELEN
BELANGRIJK
Lees eerst aandachtig deze gebruiksaanwijzing door voordat u dit strijkijzer in gebruik
neemt. Bewaar de handleiding, zodat u ze later eventueel nogmaals kunt raadplegen.
Dit toestel is geschikt om te gebruiken in de huishoudelijke omgeving en in
gelijkaardige omgevingen zoals :
• Keukenhoek voor personeel van winkels, kantoren en andere gelijkaardige
professionele omgevingen.
• Boerderijen.
• Hotel- en motelkamers en andere omgevingen met een residentieel karakter.
• Gastenkamers, of gelijkaardige.
Opgelet : het toestel mag niet gebruikt worden met een externe timer of een aparte
afstandsbediening.
Dit toestel mag niet gebruikt worden door kinderen, of mensen met
motorische of mentale beperkingen. Ook mensen met een beperkte ervaring
of kennis mogen het toestel niet gebruiken, tenzij ze de nodig instructies
gekregen hebben of onder toezicht van mensen begaan met hun veiligheid.
Zorg er voor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.
8
1. Bodemplaat
2. Zijrand
3. Rand afdekking
4. Waterreservoir
5. Sproei-opening
6. Watervulopening
7. Stoomregelknop
8. Stoomstootknop
9. Sproeiknop
10. Snoerbeveiliging
11. Netsnoer
12. Achterkant
13. Behuizing
14. Indicatielichtje
15. Temperatuurknop
16. Zelfreinings knop
Pagina: 8
www.domo-elektro.be DO7047S
VOOR HET GEBRUIK
Controleer of de voltage aangegeven op het typeplaatje van uw toestel overeenkomt
met uw elektriciteitsnet.
Rol het elektrisch snoer volledig af voor het gebruik.
Plaats het toestel op een stevige, gelijke ondergrond of strijkplank.
Dompel het toestel nooit onder in water of andere vloeistoffen.
Het strijkijzer moet altijd op ‘Min’ staan als u de stekker in of uit het stopcontact
steekt/haalt.
Wacht tot het strijkijzer volledig is afgekoeld voordat u het opbergt.
Trek nooit aan de netsnoer, maar aan de stekker zelf.
Sluit geen andere toestellen met hoog vermogen aan op dezelfde elektrische groep om
mogelijke overbelasting te voorkomen.
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Dit toestel maakt stoom met hoge temperatuur. Behandel het toestel altijd met de
grootste voorzichtigheid en waarschuw andere gebruikers voor het mogelijke gevaar.
Gebruik het toestel enkel waar het voor dient.
Zorg ervoor dat het elektrisch snoer niet in aanraking komt met de zoolplaat van uw
strijkijzer.
Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het strijkijzer met water (bij)vult of
wanneer u het niet gebruikt.
Probeer niet zelf uw toestel te repareren.
Wanneer het toestel of het elektrisch snoer beschadigd is, moet het gerepareerd
of vervangen worden door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig
gekwalificeerd persoon, om elk risico op ongelukken te vermijden.
Pas op als u het toestel omkeert. U kunt brandwonden oplopen door heet water dat
zich in het reservoir bevindt, ontsnappende stoom of door het aanraken van de zool
van het strijkijzer.
Mocht het strijkijzer niet normaal werken, trek dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact en laat het toestel nakijken door de fabrikant, zijn servicedienst of een
gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
Uw strijkijzer is ontworpen om verticaal neer te zetten op de voet wanneer u het niet
gebruikt. Laat het toestel nooit onbewaakt achter wanneer het aanstaat. Zet het toestel
nooit op een onbeschermde oppervlakte, ook niet in verticale toestand op de voet.
HET EERSTE GEBRUIK
Verwijder de plastic bescherming van de bodemplaat (zo die aanwezig is) en maak de
bodemplaat schoon met een zachte doek.
Sommige onderdelen van het strijkijzer zijn lichtjes ingevet, zodat het toestel bij het
eerste gebruik een lichte geur en rook kan afgeven. Dit is normaal en zal daarna niet
meer voorkomen.
Houd de bodemplaat glad en pas op voor krassen. Schuur met de bodemplaat niet over
metalen oppervlakten, zoals de rand van de strijkplank, knopen of ritsen.
9
Pagina: 9
DO7047S www.domo-elektro.be
Temperatuurkeuze
Controleer de strijkinstructies op het kledingstuk dat u wilt strijken.
Als het kledingstuk geen label heeft met strijkinstructies, maar u kent de stof, dan kunt
u gebruik maken van onderstaand overzichtje (fig B).
Stoffen met een aparte glanslaag of andere extra afwerking moeten op de laagste
temperatuur gestreken worden.
Als uw kledingstuk uit meerdere
weefsels bestaat, strijk dan steeds
met de laagste temperatuur die
overeenkomt met het aanwezige
weefsel. Een kledingstuk van bv
60% polyester en 40% katoen, dient u te strijken op de temperatuur voor polyester
zonder stoom (fig B).
Sorteer uw wasgoed op type stof en temperatuur waarop het moet gestreken
worden. Begin met de kledingstukken voor lage temperatuur om te eindigen met het
wasgoed voor de hoogste temperatuur.
Wollen en andere delicate stoffen zoals zijde, velours, etc. strijkt u best met een
strijkdoek om te voorkomen dat de stof beschadigd raakt.
Het waterreservoir vullen
Haal de stekker uit het stopcontact.
Zet de stoomregelknop op strijken zonder stoom (0).
Vul het waterreservoir door de opening (fig 2) tot ten hoogste
aan het niveau MAX.
Als u in een streek woont met hard water is het aangewezen
gedemineraliseerd of gedestilleerd water te gebruiken. Gebruik
geen chemisch gemodificeerd water of geparfumeerd water. Zet
het toestel nooit weg met een gevulde watertank.
Strijken met stoom
Vul het strijkijzer zoals boven beschreven.
Steek de stekker in het stopcontact.
Strijken met stoom is enkel mogelijk wanneer de hoogste
temperatuur is gekozen: (•••).
Stelt u toch een lagere temperatuur in, dan wordt de
watertoevoer automatisch afgesloten door de druppelstop,
zodat er geen water via de bodemplaat kan weglekken.
Wacht tot het indicatielichtje uitgaat, de gekozen
temperatuur is bereikt.
Zet de stoomregelknop in de gewenste stand.
Zet het strijkijzer rechtop op de voet tussen het strijken van uw kledingstukken door of
als u alles gestreken heeft.
Trek na afloop de stekker uit het stopcontact, giet het resterend water uit het reservoir
10
Fig. B
• Nylon en acetaat
•• Wol, zijde en combinaties van stoffen
••• Katoen en linnen (met stoom)
Pagina: 10
www.domo-elektro.be DO7047S
en laat het strijkijzer in verticale positie verder afkoelen.
Sproeien
De sproeiknop kan in alle gevallen gebruikt worden, met of zonder strijken met stoom,
zolang het waterreservoir maar gevuld is.
Voor het eerste gebruik van de sproeiknop moet deze herhaalde malen ingedrukt
worden om deze te activeren.
Stoomstoot
Door middel van een stoomstoot kunt u hardnekkige kreuken verwijderen.
Zet de temperatuurschakelaar op MAX (fig 3) en wacht tot het indicatielichtje uitgaat.
Druk op de stoomstootknop. Wacht enkele seconden voordat de stoom door het
weefsel dringt voordat u nogmaals drukt.
N.B. Gebruik de stoomstoot niet meer dan driemaal achtereen om tot een optimale
stoomkwaliteit te komen. Het meermaals gebruik van de stoomstoot zal het strijkijzer
doen afkoelen. Let daarom steeds op het temperatuurindicatielichtje voor- en nadat u
deze functie gebruikt.
FOUTMELDINGEN EN OPLOSSINGEN
Het strijkijzer warmt niet op.
De temperatuur knop moet op de juiste temperatuur ingesteld worden. Stel een hogere
temperatuur in dan MIN.
Het strijkijzer geeft geen stoom.
Het waterreservoir is leeg. Zet de stoomregelknop op ‘0’ en voeg water toe. Geef het
strijkijzer de tijd om op te warmen en zet de temperatuurknop op de stand strijken met
stoom (•••).
De stoomstoot werkt niet
Het waterreservoir moet ten minste voor één kwart gevuld zijn. De temperatuurknop
moet in de stand strijken met stoom staan (•••). Het strijkijzer moet in horizontale
positie staan.
Druk kort op de stoomstootknop. Respecteer een korte pauze tussen de stoomstoten.
Zorg er voor dat u de stoomstootknop volledig indrukt.
Sproeifunctie werkt niet
Het waterreservoir moet ten minste voor één kwart gevuld zijn. Zie verder bij ‘Het
waterreservoir vullen’.
11

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de Domo DO7047S.

Stel een vraag over de Domo DO7047S

Heb je een vraag over de Domo DO7047S en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de Domo DO7047S. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de Domo DO7047S zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.