DeWalt DWE576 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DWE576. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DWE576
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 6
5
Figure 15
ff
bb
100
mm 20 mm
Figure 14
ee
ee
bb
DWE576
DWE576
Pagina: 103
NEDERLANDS
102
190 mm CIRKELZAAG
DWE575, DWE576
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DWE575 DWE576
Spanning V 230 230
Type 1 1
Vermogen W 1600 1600
Snelheid onbelast min-1
5200 5200
Zaagbladdiameter mm 190 190
Maximale zaagdiepte mm 67 61
Zaagbladboring mm 30 30
Aanpassing afschuinhoek 57˚ 57˚
Gewicht kg 4.0 4.0
LPA (geluidsdruk) dB(A) 88 88
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A)) 99 99
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 3 3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
hout zagen
ah,W
= m/s² < 2.5 < 2.5
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Pagina: 104
NEDERLANDS
103
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DWE575, DWE576
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
07.05.2012
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Pagina: 105
NEDERLANDS
104
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Pagina: 106
NEDERLANDS
105
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS VOOR
CIRKELZAGEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Zagen
a) GEVAAR: Hou de handen op een
afstand van het snijgebied en het
zaagblad. Hou je tweede hand op het
bijkomend handvat of de motorbehuizing.
Indien beide handen de zaag vasthouden
kunnen ze niet door het zaagblad worden
gesneden.
b) Grijp het werkstuk niet langs onder vast.
De beschermkap kan u niet van het zaagblad
beschermen onder het werkstuk.
c) Pas de zaagdiepte aan de dikte van
het werkstuk aan. Er zou minder dan een
volledig tand van de zaagtanden onderaan
het werkstuk zichtbaar moeten zijn.
d) Hou het stuk dat gezaagd moet worden
nooit vast met jet handen en leg het niet
op je been. Maak het werkstuk vast aan
een stabiel platform. Het is belangrijk dat
het werkstuk correct wordt vastgemaakt
om blootstelling aan het lichaam, vastzitten
van het zaagblad, of verlies van cotrole te
vermijden.
e) Neem bij het uitvoeren van een bewerking
waar de cirkelzaag verstopte bedrading
kan aanraken het werktuig vast bij de
geïsoleerde grijpoppervlakten. Contact
met een draad onder spanning zal ook
de blootgestelde metalen onderdelen van
het werktuig onder spanning zetten en de
bediener een schok geven.
f) Gebruik bij het snijden steeds een
snijplaat of een hulpstuk met een rechte
rand. Dit bevordert de nauwkeurigheid van
de snee en vermindert de kans dat het
zaagblad zich vastzet.
g) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
grootte en vorm (stervormig of rond) van
het opnameboorgat. Bladen die niet bij de
montagedelen van de zaagmachine passen
draaien los, en leiden tot het verlies van de
controle.
h) Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
onderlegringen of schroeven voor het
zaagblad. De onderlegringen en schroeven
voor het zaagblad zijn speciaal ontworpen
voor uw cirkelzaag voor optimale werking en
een veilig gebruik.
Oorzaken en Voorkoming van
Terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een
vasthakend, gebogen of verkeerd gericht
zaagblad, waardoor een ongecontroleerde zaag
uit het werkstuk naar de bediener opspringt.
– Wanneer het zaagblad zich in de sluitende
zaagopening vasthaakt of vastklemt, stopt het
zaagblad en slaat de motor snel de machine
terug in de richting van de bediener;
– Wanneer het zaagblad in de zaagopening wordt
gedraaid of verkeerd wordt gericht, kunnen
de tanden van het achterste van het zaagblad
zich op het oppervlak van het hout vasthaken
waardoor het zaagblad uit de zaagopening naar
achter springt in de richting van de bediener.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik of
gebruiksomstandigheden en kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgen te nemen zoals beneden
aangegeven:
a) Hou de zaagmachine goed met beide
handen vast en plaats uw armen zodat ze
terugslagkrachten kunnen weerstaan. Hou
je lichaam opzij van het zaagblad, maar
niet op een rechte lijn met het zaagblad.
Terugslag kan het zaagblad achteruit laten
springen. Deze terugslagkrachten kunnen
worden beheerst indien de bediener de juiste
voorzorgen neemt.
b) Wanneer het zaagblad vastklemt of
het zagen om een andere reden wordt
onderbroken, laat u de schakelaar
los en houdt u de zaagmachine in het
materiaal stil tot het zaagblad volledig
tot stilstand gekomen is. Probeer nooit
om de zaagmachine uit het werkstuk
te verwijderen of achteruit te trekken
wanneer het zaagblad beweegt, wat tot
terugslag kan leiden. Zoek naar de oorzaak
van het vastklemmen en neem de geschikte
maatregelen om deze te verwijderen.
c) Wanneer u een zaag wilt herstarten
die in het werkstuk steekt centreert
u het zaagblad in de zaagopening en
controleert u of de zaagtanden niet in
het materiaal zijn vastgehaakt. Indien het
zaagblad klemt kan het uit het werkstuk
opspringen of terugslaan wanneer de
zaagmachine wordt herstart.
d) Ondersteun grote platen om het risico
van een terugslag door een klemmend
zaagblad te verminderen. Grote platen
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De platen moeten aan beide zijden
ondersteund worden, dicht bij de zaaglijn en
bij de randen van de plaat.
Pagina: 107
NEDERLANDS
106
e) Gebruik geen stompe of beschadigde
zaagbladen. Stompe of verkeerd
geplaatste zaagbladen zorgen voor nauwe
zaagopeningen wat tot buitensporige wrijving,
vastklemmen en terugslag leidt.
f) De sluithendels voor zaagbladdiepte en
afschuininstelling moeten stevig en veilig
vastzitten alvorens te snijden. Indien de
instelling van het zaagblad wijzigt tijdens het
zagen kan deze vastgeklemd geraken en
terugslag veroorzaken.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in
bestaande muren of andere verborgen
gedeelten zaagt. Het vooruitstekende
zaagblad kan voorwerpen zagen die
terugslag kunnen veroorzaken.
Veiligheidsinstructies voor de
onderste beschermkap
a) Controleer voor elk gebruik of de
onderste beschermkap goed sluit.
Gebruik de zaagmachine niet indien
de onderste beschermkap niet vrij
kan bewegen en niet onmiddelijk sluit.
Klem of bind de onderste beschermkap
nooit in de geopende stand vast. Indien
de zaagmachine op de vloer valt kan de
onderste beschermkap gebogen worden.
Open de onderste beschermkap met de
terutrekhendel en controleer of het vrij
beweegt en dat het niet in contact komt met
het zaagblad of enig ander onderdeel, bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten.
b) Controleer de werking van de veer van
de onderste beschermkap. Indien de
beschermkap en de veer niet correct
werken moeten ze voor gebruik
onderhouden worden. De onderste
beschermkap kan mogelijks traag werken
met beschadigde onderdelen, plakkende
aanslag of ophoping van puin als oorzaak.
c) De onderste beschermkap zou enkel
manueel moeten worden geopend bij
bijzondere insnijdingen zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel
en laat deze los zodra het zaagblad in
het materiaal wordt ingevoerd. Bij alle
andere zaagwerkzaamheden zou de onderste
beschermkap automatisch moeten werken.
d) Zorg ervoor dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voor
u de zaagmachine neerlegt op een bank
of de vloer. Een onbeschermd, uitlopend
zaagblad zal de zaagmachine achterwaarts
laten lopen en alles in haar pad snijden. Let
op de tijd die het zaagblad nodig heeft om te
stoppen nadat de schakelaar is losgelaten.
Bijkomende
Veiligheidswaarschuwingen voor
Cirkelzaag
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
• Gebruik geen accessoires voor de toevoer
van water.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het werkstuk op een stabiele
ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de
controle verliezen.
• Ga zo staan dat uw lichaam aan één van
beide zijden van het zaagblad is, maar
niet op één lijn met het zaagblad. Door
TERUGSLAG zou de zaag naar achteren
kunnen springen (zie Oorzaken van Terugslag
en Voorkoming daarvan door de Gebruiker
en TERUGSLAG).
• Ventilatieopeningen zijn vaak gepositioneerd
voor bewegende delen en u kunt beter met
uw handen niet in de buurt komen van deze
openingen. Losse kleding, sieraden en lang
haar kunnen in de bewegende delen bekneld
raken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
Pagina: 108
NEDERLANDS
107
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (jj), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Zaagblad cirkelzaag
1 Zaagbladsleutel
1 Langsgeleiding
1 Mondstuk Stofafzuiging
1Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb.1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vergrendelknop Aan/Uit-schakelaar
c. Hoofdhandgreep
d. Vergrendeling zaagblad
e. Eindkap
f. Hulphandgreep
g. Aanpassingshendel afschuinhoek
h. Aanpassingsmechanisme afschuinhoek
i. Grondplaat
j. Onderste zaagbladbeschermkap
k. Zaagbladklemschroef
l. Hendel onderste beschermkap
m Bovenste zaagbladbeschermkap
GEBRUIKSDOEL
Deze robuuste cirkelzagen zijn ontworpen voor
professionele toepassing bij het zagen van hout.
GEBRUIK DEZE ZAAG NIET met accessoires
voor de toevoer van water. GEBRUIK DEZE ZAAG
NIET met schurende schijven of bladen. GEBRUIK
DEZE ZAAG NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zagen voor zware toepassingen zijn
professioneel elektrische gereedschap. Laat
kinderen NIET in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren operators
dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Pagina: 109
NEDERLANDS
108
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2
; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Zaagbladen wisselen
HET ZAAGBLAD INSTALLEREN (AFB. 2–5)
1. Trek met de hendel van de onderste
beschermkap (j) de onderste
zaagbladbeschermkap (l) in en plaats het
zaagblad op de zaagas tegen de binnenste
klemring (n), en let er daarbij op dat het
zaagblad in de juiste richting draait (de richting
van de pijl die de rotatie aangeeft op het
zaagblad en de tanden moeten in dezelfde
richting wijzen als die van de rotatiepijl op de
zaag). Ga er niet vanuit dat de afdruk op het
zaagblad altijd naar u toe is gericht wanneer
deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de
onderste zaagbladbeschermkap intrekt voor
het installeren van het zaagblad, controleer
dan de staat en de werking van de onderste
zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van
kunt zijn dat deze goed werkt. Controleer dat
deze vrij beweegt en niet het zaagblad of een
ander onderdeel raakt, onder alle hoeken en bij
alle zaagdiepten.
2. Plaats de buitenste klemring (o) op de zaagas
met de schuine zijde naar buiten gericht.
Controleer dat de diameter van 30 mm op de
zaagbladzijde van de klem past in het gat van
30 mm in het zaagblad, zodat het zeker is dat
het zaagblad wordt gecentreerd.
3. Draai met de hand de zaagbladklemschroef (k)
op de zaagas (de schroef heeft rechtse draad
en moet naar rechts worden vastgedraaid).
4. Druk de zaagbladvergrendeling (d) in terwijl u
de zaagas draait met de zaagbladsleutel  (p) die
onder de hoofdhandgreep is opgeborgen (c)
(afb. 5), tot de zaagbladvergrendeling vastgrijpt
en het zaagblad niet meer draait.
5. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de
zaagbladsleutel.
OPMERKING: Schakel de
zaagbladvergrendeling nooit in zolang de
zaag loopt, en schakel de vergrendeling
ook nooit in in een poging het
gereedschap te stoppen. Schakel de
zaag nooit in terwijl de asvergrendeling
is ingeschakeld. Dit zal leiden tot
ernstige beschadiging van uw zaag.
HET ZAAGBLAD VERVANGEN (AFB. 2–5)
1. Maak de zaagbladklemschroef (k) los door
de zaagbladvergrendeling (d) in te drukken en
draai de zaagas met de zaagbladsleutel (p),
die onder de hoofdhandgreep is opgeborgen
(c), totdat de zaagbladvergrendeling vastgrijpt
en het zaagblad niet meer draait. Draai met
de zaagbladvergrendeling ingeschakeld de
zaagbladklemschroef met de zaagbladsleutel
naar links (de schroef heeft rechtse draad en
moet naar links worden losgedraaid).
2. Verwijder de zaagbladklemschroef (k) en de
buitenste klemring (o). Verwijder het oude
zaagblad.
3. Haal alle zaagsel weg die zich mogelijk heeft
verzameld in de buurt van de beschermkap
en de klemring en controleer de staat en de
werking van de onderste beschermkap, zoals
eerder is uiteengezet. Breng hier geen smering
aan.
4. Selecteer het juiste zaagblad voor de
toepassing (zie Zaagbladen). Gebruik altijd
zaagbladen van de juiste afmeting (diameter)
met een middengat van de juiste afmeting en
vorm voor de montage op de zaagas. Zorg er
altijd voor dat de maximale aanbevolen snelheid
(tpm) op het zaagblad overeenkomt met of
hoger is dan de snelheid (tpm) van de zaag.
5. Volg stap 1 tot en met 5 onder Het Zaagblad
installeren en let erop dat het zaagblad in de
juiste richting draait.
ONDERSTE ZAAGBLADBESCHERMKAP
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een
veiligheidsvoorziening die het risico
van ernstig persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de zaag nooit als de onderste
beschermkap ontbreekt, beschadigd
Pagina: 110
NEDERLANDS
109
is, verkeerd gemonteerd is of niet goed
werkt. U kunt er niet op vertrouwen dat
de onderste zaagbladbeschermkap
u onder alle omstandigheden
beschermt. Uw veiligheid is afhankelijk
van het opvolgen van de volgende
waarschuwingen en aanwijzingen
voor een veilig gebruik en ook van een
goede werking van de zaag. Controleer
voor ieder gebruik dat de onderste
zaagbladbeschermkap goed sluit. Als
de onderste zaagbladbeschermkap
ontbreekt of niet goed werkt, laat
de zaag dan nazien voordat u het
gereedschap weer gebruikt. De
veiligheid en betrouwbaarheid van
het product kunnen alleen worden
gewaarborgd als reparatie, onderhoud
en afregeling worden uitgevoerd door
een geautoriseerd servicecentrum of
een andere gekwalificeerde service-
organisatie, waarbij altijd identieke
vervangende onderdelen moeten
worden gebruikt.
DE ONDERSTE BESCHERMKAP CONTROLEREN (AFB. 1)
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Draai de hendel van de onderste beschermkap
(afb. 1, l) uit de geheel gesloten positie naar de
geheel geopende positie.
3. Laat de hendel los en zie erop toe dat de
beschermkap (j) naar de geheel gesloten posite
terugkeert.
Het gereedschap moet in een officieel erkend
servicecentrum worden nagezien, als de
beschermkap:
• niet terugkeert in de geheel gesloten positie,
• met horten en stoten of langzaam beweegt, of
• contact maakt met het zaagblad of met een
deel van het gereedschap onder alle hoeken en
bij alle zaagdiepten.
ZAAGBLADEN
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van oogletsel zoveel mogelijk,
gebruik altijd oogbescherming. Carbide
is een hard maar bros materiaal.
Voorwerpen in het werkstuk, die er
niet in horen, zoals draad of spijkers,
kunnen tot gevolg hebben dat de
punt scheurt of breekt. Werk alleen
met de zaag wanneer een goede
zaagbladbeschermkap is geplaatst.
Monteer vóór gebruik het zaagblad
stevig en let op de juiste draairichting,
gebruik altijd een schoon, scherp
zaagblad.
Diameter Tanden Toepassing
190 mm 18 Snel overlangs
zagen
190 mm 24 Overlangs zagen
190 mm 40 Algemene
toepassing
Neem, als u hulp nodig hebt bij het gebruik van
zaagbladen, contact op met de DEWALT-dealer ter
plaatse.
Terugslag
Terugslag is een plotselinge reactie op een bekneld,
vastgelopen of verkeerd uitgelijnd zaagblad, waarbij
een zaag zonder controle omhoog komt uit het
werkstuk in de richting van de gebruiker. Wanneer
het zaagblad bekneld raakt of vastloopt doordat
de zaagsnede zich sluit, loopt het zaagblad vast
en wordt de unit door de reactie van de motor snel
in de richting van de gebruiker geduwd. Als het
zaagblad krom wordt of verkeerd uitgelijnd raakt
in de zaagsnede, kunnen de tanden aan achterste
rand van het zaagblad zich in het oppervlak van
het materiaal vreten, waardoor het zaagblad uit de
zaagsnede komt en in de richting van de gebruiker
springt.
Het is waarschijnlijker dat terugslag zich zal
voordoen onder de volgende omstandigheden.
1. ONJUISTE ONDERSTEUNING VAN HET
WERKSTUK
A. Doorzakken of onjuist omhoog brengen
van het af te zagen stuk materiaal kan het
vastklemmen van het zaagblad tot gevolg
hebben en leiden tot terugslag (afb. 24).
B. Wanneer materiaal wordt doorgezaagd dat
alleen aan de uiteinden wordt ondersteund,
kan dat leiden tot terugslag. Naarmate het
materiaal verzwakt, zakt het door, waardoor
de zaagsnede zich sluit en het zaagblad
klem komt te zitten (afb. 24).
C. Het afzagen van een vrijdragend of
overhangend stuk materiaal van onderaf in
een verticale richting kan terugslag tot gevolg
hebben. Het vallende afgezaagde stuk kan
een zaagblad afklemmen.
D. Wanneer lange smalle stroken worden
afgezaagd kan dat terugslag tot gevolg
hebben. De af te zagen strook kan
doorzakken waardoor de zaagsnede zich
sluit en het zaagblad bekneld raakt.
Pagina: 111
NEDERLANDS
110
E. Het ophalen van de onderste beschermkap
op een oppervlak onder het materiaal dat
wordt gezaagd, kan verminderde controle
van de gebruiker over het gereedschap tot
gevolg hebben. De zaag kan gedeeltelijk uit
de zaagsnede omhoogkomen en daardoor
kan de kans dat het zaagblad wordt
verbogen, toenemen.
2. ONJUISTE INSTELLING VAN DE
ZAAGDIEPTE OP DE ZAAG
U maakt de meest efficiënte zaagsnede als
het zaagblad zo ver uitsteekt dat er slechts
een tand uitsteekt, zoals in Afbeelding 8 wordt
getoond. Zo kan de schoen het zaagblad
ondersteunen en wordt het verbuigen en knellen
in het materiaal tot een minimum beperkt. Zie
het hoofdstuk getiteld Afstelling zaagdiepte.
3. BUIGING VAN HET ZAAGBLAD
(VERKEERDE UITLIJNING IN DE
ZAAGSNEDE)
A. Wanneer u harder duwt bij het zagen, kan
het zaagblad buigen.
B. Wanneer u probeert de zaag in de
zaagsnede te draaien (probeert terug te
komen op de gemarkeerde lijn) kan dat tot
gevolg hebben dat het zaagblad buigt.
C. Buiten uw macht reiken of de zaag bedienen
in een verkeerde lichaamshouding (uit
evenwicht), kan buigen van het zaagblad tot
gevolg hebben.
D. Het verplaatsen van uw handen of een
andere lichaamshouding aannemen kan
buigen van het zaagblad tot gevolg hebben.
E. Het ondersteunen van de zaag om het
zaagblad vrij te maken, kan verbuigen van
het zaagblad tot gevolg hebben.
4. GEBRUIK VAN BOTTE OF VUILE
ZAAGBLADEN
Bij gebruik van botte zaagbladen wordt de zaag
meer belast. Om dat te goed te maken zal de
gebruiker gewoonlijk harder duwen waardoor
de unit nog meer wordt belast en het verbuigen
van het zaagblad in de zaagsnede nog erger
wordt. Versleten zaagbladen zullen misschien
ook onvoldoende vrije ruimte hebben waardoor
de kans op vastlopen en de belasting toeneemt.
5. HET OPNIEUW STARTEN VAN EEN
ZAAGSNEDE TERWIJL DE TANDEN
VAN DE ZAAG VASTSTAAN TEGEN HET
MATERIAAL
De zaag moet eerst op volle bedrijfssnelheid
worden gebracht en pas daarna mag een
zaagsnede worden gestart of opnieuw worden
gestart, nadat de unit is gestopt met het
zaagblad in de zaagsnede. Als u de zaag niet
eerst op volle snelheid laat komen, kan dat
leiden tot vastlopen en terugslag.
Alle andere omstandigheden die knellen, vastlopen,
buigen of een verkeerde uitlijning tot gevolg kunnen
hebben, kunnen leiden tot een terugslag. Raadpleeg
de hoofdstukken Aanvullende specifieke
veiligheidsregels voor alle cirkelzagen en
Zaagbladen voor procedures en technieken die het
optreden van terugslag zoveel mogelijk voorkomen.
Zaagdiepteafstelling (Afb. 6–8)
1. Maak de hendel voor de diepteafstelling (q) los
door de hendel omhoog te halen.
2. Zet voor het verkrijgen van de juiste zaagdiepte
het juiste merkteken op de strook voor de
diepteafstelling (s) tegenover uitsparing (r) op de
bovenste zaagbladbeschermkap.
3. Zet de diepteafstellingshendel vast.
4. Zet voor de meest efficiënte werking met een
zaagblad met een carbide tip de diepteafstelling
zo, dat ongeveer de helft van een tand onder
het oppervlak van het te zagen hout uitsteekt.
5. In afbeelding 8 wordt een methode getoond
voor het controleren van de juiste zaagdiepte.
Leg een stuk van het materiaal dat u wilt
gaan zagen langs het zaagblad, zoals in de
afbeelding wordt getoond, en kijk hoeveel van
een tand buiten het materiaal steekt.
AFSTELLING VAN DE HENDEL VOOR DE ZAAGDIEPTEAF-
STELLING (AFB. 7)
Misschien wilt u de stand van de hendel voor de
zaagdiepteafstelling (q) wijzigen. De hendel kan na
verloop van tijd losraken en voor het vastzetten de
grondplaat raken.
De hendel vastzetten:
1. Houd de hendel voor de diepteafstelling (q) vast
en draai de moer (t) los.
2. Stel de hendel voor de diepteafstelling af door
de hendel ongeveer 1/8 slag in de gewenste
richting te draaien.
3. Moer weer vastzetten.
Afstelling afschuinhoek (afb. 9)
U kunt het mechanisme voor de afschuinhoek (h)
afstellen tussen 0° en 57°.
U kunt door gebruik te maken van de markeringen
voor de fijnafstelling op de draaibeugel (v)
nauwkeurige zaagresultaten bereiken.
Pagina: 112
NEDERLANDS
111
1. Maak de hendel voor de aanpassing van de
afschuinhoek (g) los door de hendel omhoog te
halen.
2. Kantel de grondplaat in de gewenste hoek door
de nauwkeurige aanwijzer voor de afschuinhoek
(u) tegenover het merkteken van de gewenste
hoek op de draaibeugel (v) te zetten.
3. Zet de hendel voor de aanpassing van de
afschuinhoek vast door de hendel omlaag te
brengen.
Vast punt schuine zaagsnede (afb. 9)
De DWE575 en de DWE576 zijn uitgerust met
een functie voor de instelling van een vaste punt
voor de afschuinhoek. Wanneer u de grondplaat
kantelt, hoort u een klik en voelt u dat de grondplaat
vastklikt op 22,5 graad en op 45 graden. Zet, als
één van deze standen de gewenste hoek is, de
hendel (g) vast door de hendel omlaag te brengen.
Als u een andere hoek wilt instellen, kantelt u de
grondplaat verder totdat de grove aanwijzer (w) van
de afschuinhoek of de fijne aanwijzer (u) van de
afschuinhoek tegenover het gewenste merkteken
staat.
Indicator zaaglengte (afb. 10)
De markeringen aan de zijkant van de grondplaat
tonen de lengte van de sleuf die in het materiaal
wordt gezaagd bij de volledige zaagdiepte. De
markeringen geven stappen van 5 mm (1/5") aan.
De Parallelle Langsgeleiding
monteren en afstellen (afb. 11)
De parallelle langsgeleiding (x) wordt gebruikt voor
het zagen parallel aan de rand van het werkstuk.
MONTEREN
1. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding (y)
wat losser zodat de parallelle langsgeleiding kan
passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding (x) in de
grondplaat (i), zoals wordt afgebeeld.
3. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding (y)
vast.
AFSTELLEN
1. Draai de afstellingsknop van de langsgeleiding
(y) los en zet de parallelle langsgeleiding (x) op
de gewenste breedte.
U kunt de afstelling aflezen van de
schaalverdeling van de langsgeleiding.
2. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding (y)
vast.
Het mondstuk van de Stofafzuiging
monteren (afb. 1, 6, 12)
Uw cirkelzaag DWE575/DWE576 wordt geleverd
met een mondstuk voor de stofafzuiging.
HET MONDSTUK VOOR STOFAFZUIGING INSTALLEREN
1. Maak de hendel voor de afstelling van de
zaagdiepte (q) helemaal los.
2. Plaats de grondplaat (i) in de laagste positie.
3. Houd de linkerhelft van het mondstuk voor
de stofafzuiging (gg) tegenover de bovenste
zaagbladbeschermkap (m), zoals wordt
afgebeeld. Het is belangrijk dat u de nok in de
uitsparing op het gereedschap steekt. Wanneer
u dit op juiste wijze uitvoert, zal het mondstuk
geheel over de oorspronkelijke diepte van de
zaagsnedeaanwijzer klikken.
4. Zet het rechtergedeelte tegenover het linker.
5. Plaats de schroeven en draai ze stevig vast.
Geleiderailsysteem (DWE576, afb. 13)
Met behulp van geleiderails, als accessoires
in verschillende lengte verkrijgbaar, kunt u met
de cirkelzaag nauwkeurige, rechte en schone
zaagsneden maken en tegelijkertijd het oppervlak
van het werkstuk beschermen tegen beschadiging.
In combinatie met aan te schaffen accessoires kunt
u met het geleiderailsysteem nauwkeurig onder een
hoek en in verstek zagen en installatiewerk uitvoeren.
Er zijn klemmen (dd) leverbaar waarmee u de
geleiderail (bb) kunt vastzetten op het werkstuk
(afb. 13). Door middel van deze klemmen (dd)
kunt u de geleiderail (bb) stevig op het werkstuk
(cc) bevestigen en veilig werken. Wanneer u de
geleiderail eenmaal op de zaaglijn hebt ingesteld
en stevig op het werkstuk hebt bevestigd, zal het
werkstuk niet kunnen verschuiven tijdens het zagen.
BELANGRIJK: De schaalverdeling voor de instelling
van de hoogte is ingesteld voor gebruik van de
zaag zonder een geleiderail. Wanneer u de zaag
op de geleiderail gebruikt, zal het verschil in hoogte
ongeveer 5,0 mm zijn.
DE CIRKELZAAG OP DE GELEIDERAIL
(AFB. 1, 14)
U bereikt de beste zaagresultaten wanneer de
ruimte tussen de cirkelzaag en de geleiderail (afb.
14, bb) heel klein is. Hoe kleiner deze ruimte is,
des te beter is de afwerking van de zaaglijn op het
werkstuk.
Pagina: 113
NEDERLANDS
112
De ruimte kan worden ingesteld met de twee
railaanpassingen (afb. 1, z, aa) voor elk kanaal in
de grondplaat, voor zagen op 0° en voor schuin
afzagen op 1 - 45° (aa). De railaanpassingen zijn
precisienokken door middel waarvan de ruimte
tussen het gereedschap en de geleiderail kan
worden verminderd. Wanneer u deze aanpassingen
hebt ingesteld, wordt zijdelingse verplaatsing van
de zaag tijdens het zagen tot een minimum beperkt
terwijl het zagen gelijkmatig kan worden uitgevoerd.
OPMERKING: De aanpassingen zijn in de fabriek
op de minimale ruimte ingesteld en zullen misschien
moeten worden aangepast voordat u met het
gereedschap aan de slag kunt. Volg deze instructies
voor het instellen van de cirkelzaag op de geleiderail.
DENK ERAAN: Stel de railaanpassingen op de
zaag in op de geleiderail.
1. Maak de schroef binnen in de railaanpassing
los zodat aanpassing tussen de zaag en de
geleiderail mogelijk wordt.
2. Trek de onderste beschermkap terug en plaats
het gereedschap op de geleiderail, let er daarbij
op dat het zaagblad in de hoogste positie staat.
3. Draai de aanpassing tot de zaag op de
geleiderail wordt vergrendeld
BELANGRIJK: Controleer dat de zaag stevig
op de rail is bevestigd door te proberen de zaag
naar voren te duwen. Het is belangrijk dat de
zaag niet kan verschuiven.
4. Draai de aanpassing wat naar achteren totdat
de zaag gemakkelijk langs de rail schuift.
5. Houd de railaanpassing op zijn plaats en draai
de schroef weer vast.
OPMERKING: Pas het systeemALTIJD aan voor
gebruik op andere rails.
De railaanpassingen zijn nu zo ingesteld dat
zijdelingse afwijking bij het werken met de zaag op
de geleiderail tot een minimum wordt beperkt.
Voor u met de zaag aan de slag gaat, moet de anti-
splinterkap (ee) op de geleiderail worden afgesteld.
Raadpleeg De Anti-Splinterkap afstellen.
DE ANTI-SPLINTERKAP AFSTELLEN (AFB. 14)
de geleiderail (bb) is voorzien van een anti-
splinterkap (ee) die voorafgaand aan het eerste
gebruik moet worden afgesteld.
De anti-splinterkap (ee) bevindt zich aan weerszijden
van de geleiderail (afb. 14). Het doel van deze anti-
splinterkap is de gebruiker een zichtbare zaaglijn
te geven en het ontstaan tijdens het zagen van
spaanders te beperken langs de zaagrand van het
werkstuk.
BELANGRIJK: Lees ALTIJD de aanwijzingen in
De cirkelzaag instellen op de geleiderail en
volg deze aanwijzingen op voordat u de splinterkap
zaagt!
STAPPEN VOOR HET AFSTELLEN VAN DE ANTI-
SPLINTERKAP (AFB. 15–18
1. Plaats de geleiderail (bb) op een stuk hout
(restant) (ff) met een minimumlengte van
100 mm, dat uitsteekt over het werkstuk.
Bevestig de geleiderail met een klem stevig
op het werkstuk. Zo wordt de nauwkeurigheid
gewaarborgd.
2. Stel de zaag in op een zaagdiepte van 20 mm.
3. Plaats de voorzijde van de zaag op het
overhangende deel van geleiderail, waarbij u
ervoor zorgt dat het zaagblad voor de rand van
de rail is geplaatst (afb. 16).
4. Schakel de zaag in en zaag de splinterkap
langzaam langs de gehele lengte in één
ononderbroken beweging. De rand van
splinterkap komt nu precies overeen met de
zaagrand van het zaagblad (afb. 17).
U kunt de anti-splinterkap op de andere zijde van
geleiderail afstellen door de zaag van de rail te halen
en de rail 180° te draaien. Herhaal stap 1 tot en
met 4.
OPMERKING: U kunt, als u dat wilt, de splinterkap
op 45° schuin afzagen, en vervolgens stap 1 tot en
met vier 4 herhalen. Hierdoor is de ene zijde van de
rail geschikt voor parallelle zaagsneden en de andere
zijde van de rail afgesteld op schuine zaagsneden
op 45° (afb. 18).
OPMERKING: Als de anti-splinter is afgesteld voor
parallelle zaagsneden aan beide zijden, zal, wanneer
de zaag is ingesteld op schuine zaagsneden, het
zaagblad niet langs de rand van de anti-splinterkap
lopen. Dit komt omdat het kantelpunt van het
apparaat niet stationair is en het zaagblad naar
buiten beweegt wanneer de zaag schuin wordt
geplaatst.
HET JUISTE KANAAL GEBRUIKEN (AFB. 19–21)
De grondplaat van de zaag bestaat uit twee kanalen.
Het ene kanaal is voor het maken van parallelle
zaagsneden en het andere kanaal is voor het maken
van schuine zaagsneden.
De indicators aan de voorzijde van de grondplaat
(afb. 19) geven aan welk kanaal bestemd is voor
welke applicatie. Wanneer u zaagsneden maakt, is
het belangrijk dat de lijn op de grondplaat op één lijn
staat met het kanaal op de geleiderail. Afbeelding 20
toont de zaag in de parallelle zaagstand ten opzichte
van de geleiderail. Afbeelding 21 toont de zaag in de
stand voor schuine zaagsneden ten opzichte van de
geleiderail.
Pagina: 114
NEDERLANDS
113
Voor ingebruikneming
• Controleer dat de beschermkappen goed zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap moet
gesloten zijn.
• Controleer dat het zaagblad draait in de richting
van de pijl op het zaagblad.
• Gebruik geen zeer versleten zaagbladen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken
of accessoires verwijdert/installeert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Juiste positie van de handen (afb.22)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (c) en de andere op de
hulphandgreep (f).
In- en uitschakelen (afb. 1)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar
(a) van uw gereedschap voorzien van een
vergrendelknop (b).
Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop in te drukken.
U kunt de machine in werking zetten door op de
Aan/Uit-schakelaar (a) te drukken.
Zodra u de Aan/Uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld wordt
gestart.
OPMERKING: Schakel het
gereedschap niet IN of UIT wanneer
het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
Ondersteuning van het werkstuk
(afb. 23–26)
WAARSCHUWING: Beperk het
risico van ernstig persoonlijk
letsel, ondersteun het werkstuk
goed en houd de zaag stevig vast
zodat u niet de controle over het
gereedschap kunt verliezen.
Afbeeldingen 23 en 25 laten de juiste zaagpositie
zien. afbeeldingen 24 and 26 laten een onveilige
werksituatie zien. Handen mogen niet in de buurt
komen van het zaaggebied en het netsnoer wordt
weggeleid van het zaaggebied zodat het niet
bekneld of in de war raakt bij het werken.
Vermijd terugslag, ondersteun ALTIJD board-
en plaatmateriaal DICHTBIJ de zaagsnede,
(afb. 23 en 25). ONDERSTEUN board- of
plaatmateriaal NIET ver van de zaagsnede verwijderd
(afb. 24 en 26). Houd, wanneer u met de zaag
werkt, het netsnoer uit de buurt van het zaaggebied
en zorg ervoor dat het niet bekneld kan raken
tussen het werkstuk.
TREK ALTIJD DE STEKKER VAN DE ZAAG UIT HET
STOPCONTACT VOORDAT U AANPASSINGEN
UITVOERT! Plaats het werk met de “goede” zijde —
de zijde die er het mooist moet uitzien — omlaag.
De zaag zaagt naar boven, dus splinters zullen te
zien zijn op de zijde van het werkstuk die omhoog
gericht is tijdens het zagen.
Zagen
WAARSCHUWING: Probeer nooit dit
gereedschap te gebruiken door het
ondersteboven op een werkoppervlak
te zetten en het materiaal naar het
gereedschap te voeren. Zet het
werkstuk altijd stevig met klemmen
vast en voer het gereedschap naar het
werkstuk, waarbij u het gereedschap
stevig met beide handen vasthoudt,
zoals in afbeelding 25 wordt getoond.
Plaats het bredere gedeelte van de grondplaat van
de zaag op dat gedeelte van het werkstuk dat stevig
wordt ondersteund, niet op een gedeelte dat valt
wanneer de zaagsnede is voltooid. Als voorbeeld,
illustreert afbeelding 25 de JUISTE manier voor het
afzagen van het uiteinde van een stuk materiaal. Zet
het werk altijd met klemmen vast. Probeer niet korte
stukken materiaal met de hand vast te houden!
Pagina: 115
NEDERLANDS
114
Denk er aan dat u vrijdragend en overhangend
materiaal moet ondersteunen. Ga voorzichtig te
werk wanneer u materiaal van onderaf afzaagt.
Het is belangrijk dat de zaag op volle snelheid
draait voordat het zaagblad het te zagen materiaal
raakt. Wanneer u met zagen begint met het
zaagblad tegen het materiaal dat moet worden
gezaagd of met het zaagblad dat vooruit wordt
geduwd in de zaagsnede, kan dat terugslag tot
gevolg hebben. Duw de zaag naar voren met een
snelheid waarbij het zaagblad zonder veel moeite
kan zagen. Hardheid en taaiheid kunnen variëren,
zelfs in hetzelfde stuk materiaal, en knoestige of
vochtige delen kunnen de zaag zwaar belasten.
Duw de zaag, wanneer dit gebeurt langzamer
vooruit, maar wel zo stevig dat de zaag kan blijven
werken zonder veel verlies van snelheid. Wanneer u
de zaag met geweld voortduwt, kan dat leiden tot
ruwe zaagsneden, terugslag en oververhitting van de
motor. Als het zo is dat uw zaagsnede begint af te
wijken van de zaaglijn, probeer dan niet de zaaglijn
weer te bereiken. Laat de schakelaar los en laat het
zaagblad volledig tot stilstand komen. U kunt dan
de zaag terugtrekken, opnieuw aanleggen en een
nieuwe zaagsnede beginnen enigszins binnen de
verkeerde zaagsnede. U moet in ieder geval de zaag
terugtrekken als u de zaagsnede moet verplaatsen.
Wanneer u met geweld een correctie probeert uit te
voeren binnen de zaagsnede, kan de zaag vastlopen
en dat kan leiden tot terugslag.
LOOPT DE ZAAG VAST, LAAT DE AAN/UIT-
SCHAKELAAR DAN LOS EN TREK DE ZAAG
TERUG UIT DE ZAAGSNEDE. HET IS BELANGRIJK
DAT HET ZAAGBLAD RECHT IN DE ZAAGSNEDE
ZIT EN VRIJ VAN DE ZAAGRAND VOORDAT U
OPNIEUW BEGINT.
Laat de schakelaar los, wanneer u de zaagsnede
voltooit, laat het zaagblad tot stilstand komen en
til vervolgens pas de zaag van het werk. Wanneer
u de zaag optilt, zal de geveerde telescopische
beschermkap zich automatisch onder het zaagblad
sluiten. Denk eraan dat het zaagblad pas is
afgedekt als de beschermkap is gesloten. Reik
niet om welke reden dan ook onder het werk.
Wanneer u de telescopische beschermkap met
de hand moet terugtrekken (zoals dat moet bij het
begin van insteekzagen), doe dat dan altijd met de
terugtrekhendel.
OPMERKING: Let er bij het zagen van dunne
stroken vooral goed op dat de kleine afgezaagde
delen niet binnen de onderste beschermkap
terechtkomen.
INSTEEKZAGEN (AFB. 27)
WAARSCHUWING: Zet de
zaagbladbeschermkap nooit vast in een
opgehaalde stand. Verplaats de zaag
nooit naar achteren bij het insteekzagen.
Hierdoor kan de zaag zich omhoog
werken uit het werkoppervlak en dat kan
leiden tot letsel.
Een insteekzaagsnede is een zaagsnede die wordt
gemaakt in een vloer, wand of een ander vlak
oppervlak.
1. Stel de grondplaat van de zaag zo af dat het
zaagblad op de gewenste diepte zaagt.
2. Kantel de zaag naar voren en laat de voorzijde
van de grondplaat op het te zagen materiaal
rusten.
3. Trek met de hendel van de onderste
beschermkap de onderste beschermkap
omhoog. Laat de achterzijde van de grondplaat
zakken tot de tanden van het zaagblad bijna de
zaaglijn raken.
4. Laat de zaagbladbeschermkap los (door het
contact met het werk kan de kap vrij opengaan
wanneer u de zaagsnede begint). Neem uw
hand van de hendel van de beschermkap en
pak de hulphandgreep (f) stevig vast, zoals in
afbeelding 27 wordt getoond. Plaats uw lichaam
en arm zo dat u weerstand kunt«» bieden aan
terugslag, als deze zich voordoet.
5. Controleer dat het zaagblad niet voordat
u de zaag start contact maakt met het
zaagoppervlak.
6. Start de motor en laat de zaag geleidelijk
zakken tot de grondplaat vlak op het zagen
materiaal rust. Breng de zaag naar voren langs
de zaaglijn tot de zaagsnede is voltooid.
7. Laat de aan/uit-schakelaar los en trek het
zaagblad pas uit het materiaal als het zaagblad
geheel tot stilstand is gekomen.
8. Ga aan het begin van iedere nieuwe zaagsnede
steeds weer te werk zoals hierboven wordt
vermeld,
Stofafzuiging (afb. 30)
WAARSCHUWING: Risico van het
inademen van stof. Beperk het risico
van persoonlijk letsel, draag ALTIJD een
goedgekeurd stofmasker.
Bij uw gereedschap wordt een mondstuk voor
stofafzuiging (gg) geleverd.
Slangen van de meeste gewone stofzuigers passen
rechtstreeks op het mondstuk voor de stofafzuiging.
Pagina: 116
NEDERLANDS
115
WAARSCHUWING: Gebruik
ALTIJD stofafzuiging die ontworpen
is in overeenstemming met de van
toepassing zijnde richtlijnen voor
stofemissie bij het zagen van hout.
Slangen van de meeste gewone
stofzuigers passen rechtstreeks in de
stofafzuigingspoort.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Het onbedoeld
opstarten kan letsel veroorzaken.
Smering
In het gereedschap wordt gebruikgemaakt van
zelfsmerende kogellagers en deze hoeven niet
opnieuw te worden gesmeerd. U wordt echter
geadviseerd het gereedschap één keer per jaar naar
een servicecentrum te brengen of op te sturen voor
grondige schoonmaak, inspectie en smering van de
tandwielkast.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
ONDERSTE BESCHERMKAP
De onderste beschermkap moet altijd vrij kunnen
draaien en sluiten uit een geheel open of geheel
gesloten positie. Controleer altijd of de beschermkap
goed werkt door de kap voorafgaand aan
zaagwerkzaamheden geheel te openen en los te
laten. Als de beschermkap langzaam sluit of niet
geheel sluit, moet de kap worden schoongemaakt of
worden nagezien. Gebruik de zaag pas weer als de
beschermkap goed werkt. Maak de beschermkap
schoon met droge lucht of een zachte borstel en
verwijder alle opgehoopte zaagsel en vuil uit het
pad van de beschermkap en rond de veer van de
beschermkap. Als hiermee het probleem niet is
verholpen, moet het gereedschap worden nagezien
door een erkend servicecentrum.
Afstelling van de grondplaat
(afb. 5, 28, 29)
Uw grondplaat is in de fabriek zo afgesteld dat het
zaagblad haaks op de grondplaat staat. Als, na
langdurig gebruik, u het zaagblad opnieuw moet
uitlijnen, volg dan onderstaande aanwijzingen:
AFSTELLEN VOOR ZAAGSNEDEN VAN 90 GRADEN
1. Zet de zaag terug in de stand voor 0 graden
2. Plaats de zaag op zijn zijkant en trek de
onderste beschermkap terug.
3. Stel de zaagdiepte in op 51 mm (ongeveer 2").
4. Maak de hendel voor de aanpassing van
de afschuinhoek los (Afb. 29, g). Plaats
een winkelhaak tegen het zaagblad en de
grondplaat, zoals in afbeelding 28 wordt
getoond.
5. Draai met een steeksleutel (p) de instelschroef
(hh) op de grondplaat tot het zaagblad en
de grondplaat beide gelijk liggen met de
winkelhaak. Zet de hendel voor het aanpassen
van de afschuinhoek weer vast.
AFSTELLEN VAN DE HENDEL VOOR AANPASSING VAN DE
AFSCHUINHOEK (AFB. 29)
Het kan wenselijk zijn de hendel voor aanpassing
van de afschuinhoek (g) af te stellen. De hendel kan
na verloop van tijd losraken en voor het vastzetten
de grondplaat raken.
Pagina: 117
NEDERLANDS
116
De hendel vastzetten:
1. Houd de hendel voor aanpassing van
de afschuinhoek (g) vast en draai de
vergrendelmoer (ii) los.
2. Stel de hendel voor aanpassing van de
afschuinhoek af door deze 1/8 in de gewenste
richting te draaien.
3. Moer weer vastzetten.
Zaagbladen
Een bot zaagblad maakt dat het zagen inefficiënt
verloopt, de motor wordt overbelast, er uitzonderlijk
veel splinters ontstaan en de mogelijkheid van
de terugslag kan toenemen. Vervang zaagbladen
wanneer het niet langer gemakkelijk is de zaag door
de zaagsnede te duwen, wanneer de motor zwaar
wordt belast of wanneer het zaagblad uitzonderlijk
heet wordt. Het is een goede gewoonte extra
zaagbladen beschikbaar te hebben zodat scherpe
zaagbladen onmiddellijk beschikbaar zijn voor
gebruik. Botte zaagbladen kunnen op veel plaatsen
worden geslepen.
Uitgeharde kit kan van het zaagblad worden
verwijderd met wasbenzine, terpentine of zelfs een
reinigingsmiddel voor de oven. Zaagbladen met
een antihecht-coating kunnen worden gebruikt bij
toepassingen waarbij uitzonderlijk veel materiaal
zich aan het zaagblad hecht, zoals bij onder druk
geïmpregneerd hout.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
GEBRUIK BIJ DEZE ZAAG GEEN ACCESSOIRES
VOOR DE TOEVOER VAN WATER.
VOER EEN VISUELE INSPECTIE UIT VAN CARBIDE
ZAAGBLADEN VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
VERVANGEN IN HET GEVAL VAN BESCHADIGING.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 118
NEDERLANDS
117
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DWE576.

Stel een vraag over de DeWalt DWE576

Heb je een vraag over de DeWalt DWE576 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DWE576. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DWE576 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.