DeWalt DWE560 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DWE560. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DWE560
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 83
NEDERLANDS
82
165 mm (6-1/2") CIRKELZAAG, DWE550
184 mm (7-1/4") CIRKELZAAG, DWE560
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DWE550 DWE560
Spanning VAC 230 230
Type 1 1
Vermogen W 1200 1350
Snelheid onbelast min-1
5500 5500
Zaagbladdiameter mm 165 184
Maximale zaagdiepte bij
90° mm 55 65
45° mm 35 42
Aanpassing afschuinhoek mm 20 16
Aanpassing afschuinhoek 48˚ 48˚
Gewicht kg 3,60 3,66
LPA (geluidsdruk) dB(A) 85 85
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 2,5 2,5
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 96 96
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 2,5 2,5
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
hout zagen
ah,W
= m/s² < 2,5 < 2,5
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Pagina: 84
NEDERLANDS
83
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DWE550, DWE560
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-5.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.08.2011
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Pagina: 85
NEDERLANDS
84
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Pagina: 86
NEDERLANDS
85
AANVULLENDE SPECIFIEKE
VEILIGHEIDSREGELS VOOR
CIRKELZAGEN
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Zagen
a) GEVAAR: Houd handen uit de buurt
van de snijzone en het blad. Houd uw
tweede hand op de hulphendel of op de
motorbehuizing. Indien beide handen de zaag
vasthouden, kunnen ze gesneden worden door
het blad.
b) Reik niet onder het werkstuk. De
bescherming kan u niet beschermen tegen het
blad onder het werkstuk.
c) Stel de snijdiepte af op de dikte van het
werkstuk. Er moet minder dan een volle tand
van de bladtanden zichtbaar zijn onder het
werkstuk.
d) Houd nooit het te snijden stuk in uw handen
of tussen uw benen. Bevestig het werkstuk
op een stabiel platform. Het is belangrijk om
het werk goed te ondersteunen om blootstelling
van het lichaam, het vastraken van het blad of
controleverlies tot een minimum te beperken.
e) Houd het werktuig vast via de geïsoleerde
grijpoppervlakken als u een bewerking
uitvoert waarbij het snijgereedschap
verborgen bedrading kan raken. Door
contact met een snoer onder spanning zullen
blootgestelde metalen onderdelen van het
werktuig ook onder spanning komen te staan en
de gebruiker elektrocuteren.
f) Als u afscheurt, gebruik altijd een
langsgeleider of een geleiding met rechte
rand. Dit verbetert de nauwkeurigheid van het
snijden en verlaagt het risico dat het blad klem
raakt.
g) Gebruik altijd bladen met correcte
grootte en vorm (diamant versus rond)
van boomopeningen. Bladen die niet
overeenstemmen met de montagehardware
van de zaag zullen excentrisch draaien met
controleverlies als gevolg.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
bladsluitringen of bout. De bladsluitringen en
bout werden speciaal ontworpen voor uw zaag,
voor optimale prestaties en bedieningsveiligheid.
Oorzaken en voorkomen door de
gebruiker van terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een klem
geraakt of verkeerd gericht zaagblad, wat ertoe
leidt dat een niet-bestuurde zaag optilt uit het
werkstuk naar de bediener toe;
– Als het blad klem raakt of stevig vastzit doordat
de snede nauwer wordt, dan blokkeert het blad
en de motorreactie stuurt het werktuig snel
terug naar de bediener;
– Indien het blad gedraaid raakt of verkeerd
gericht in de snede, dan kunnen de tanden
aan het achtereinde van het blad in het
bovenoppervlak van het hout dringen waardoor
het blad uit de opening klimt en terugspringt
naar de bediener.
Terugslag is het gevolg van onjuist gebruik van het
werktuig en/of verkeerde werkomstandigheden
en kan voorkomen worden door de juiste
voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
aangegeven.
a) Behoud een stevige greep met beide
handen op de zaag en plaats uw armen
zo om de terugslagkrachten te weerstaan.
Plaats uw lichaam aan beide kanten van
het blad, maar niet in lijn met het blad.
Terugslag zou ertoe kunnen leiden dat de zaag
achterwaarts springt, maar terugslagkrachten
kunnen beheerst worden door de bediener
indien passende voorzorgsmaatregelen
genomen worden.
b) Wanneer een schijf vast komt te zitten,
of wanneer het doorslijpen om wat voor
reden dan ook wordt onderbroken, laat de
drukschakelaar dan los en houdt de eenheid
bewegingloos in het materiaal totdat de
schijf volledig tot stilstand komt. Probeer de
eenheid nooit achteruit of uit het werkstuk
te trekken terwijl de schijf in beweging is.
Hierdoor kan terugslag optreden. Onderzoek
waardoor de schijf bleef steken en neem
maatregelen om dat een volgende keer te
voorkomen.
c) Bij het opnieuw starten van een zaag in het
werkstuk, centreer dan het zaagblad in de
snede en controleer of de zaagtanden niet in
het materiaal vastzitten. Als de schijf vastzit,
kan het werktuig naar boven schieten of een
terugslag veroorzaken wanneer het werktuig
opnieuw wordt aangezet.
d) Ondersteun grote panelen om het risico
dat het blad klem raakt en terugslag te
beperken. Grote panelen hebben de neiging
door te buigen onder hun eigen gewicht. Het
paneel dient aan beide kanten ondersteund te
worden, bij de doorslijpplek en in de buurt van
beide uiteinden.
e) Gebruik geen doffe of beschadigde bladen.
Niet gescherpte of onjuist afgestelde bladen
Pagina: 87
NEDERLANDS
86
maken enge sneden, wat leidt tot overmatige
wrijving, klemraken van het blad en terugslag.
f) Bladdiepte en sluithendels van hoekafstelling
moeten stevig vastzitten alvorens te snijden.
Indien de bladafstelling verschuift bij het snijden,
dan kan dit leiden tot klemraken en terugslag.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u in
bestaande muren of andere verborgen
gedeelten zaagt. Het vooruitstekende zaagblad
kan voorwerpen zagen die terugslag kunnen
veroorzaken.
Veiligheidsvoorschriften voor
zagen met een pendulum-
zaagbladbeschermkap
a) Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de
zaagmachine niet als de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Als de zaagmachine op de vloer valt, kan
de onderste beschermkap worden verbogen.
Open de beschermkap met de terugtrekhendel
en controleer of hij vrij beweegt en bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of
andere delen niet aanraakt.
b) Controleer de functie van de veer voor de
onderste beschermkap. Laat voor gebruik
de beschermkap en de veer nakijken als
zij niet naar behoren functioneren. Door
beschadigde delen, plakkende aanslag
of ophoping van spanen kan de onderste
beschermkap vertraagd functioneren.
c) Open de onderste beschermkap
alleen met de hand bij bijzondere
zaagwerkzaamheden, zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel
en laat hem los zodra het zaagblad in
het werkstuk is binnengedrongen. Bij alle
andere zaagwerkzaamheden moet de onderste
beschermkap automatisch werken.
d) Let er altijd op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voordat
u de zaagmachine op een werkbank of op
de vloer legt. Een onbeschermd uitlopend
zaagblad beweegt de zaagmachine tegen de
zaagrichting en zaagt wat er in de weg komt.
Let op de uitlooptijd van het zaagblad nadat de
machine is uitgeschakeld.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften
voor cirkelzagen
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
• Gebruik geen accessoires voor de toevoer
van water.
• Zet het werkstuk met klemmen of op
een andere praktische manier vast en
ondersteun het werkstuk op een stabiele
ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de
controle verliezen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Pagina: 88
NEDERLANDS
87
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (z), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 165 mm (6-1/2") cirkelzaag (DWE550) of
1 184 mm (7-1/4") cirkelzaag (DWE560)
1 Zaagblad cirkelzaag
1 Zaagbladsleutel
1 Langsgeleiding
1 Mondstuk Stofafzuiging
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb.1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Hoofdhandgreep
c. Vergrendeling zaagblad
d. Eindkap
e. Hulphandgreep
f. Afstelknop afschuinhoek
g. Aanpassingsmechanisme afschuinhoek
h. Grondplaat
i. Onderste zaagbladbeschermkap
j. Zaagbladklemschroef
k. Hendel onderste beschermkap
l. Bovenste zaagbladbeschermkap
m. Vergrendelknop
GEBRUIKSDOEL
Deze robuuste cirkelzagen zijn ontworpen voor
professionele toepassing bij het zagen van hout.
GEBRUIK DEZE ZAAG NIET met accessoires
voor de toevoer van water. GEBRUIK DEZE ZAAG
NIET met schurende schijven of bladen. GEBRUIK
DEZE ZAAG NIET bij natte omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zagen voor zware toepassingen zijn
professioneel elektrische gereedschap. Laat kinderen
NIET in contact met het apparaat komen. Toezicht
is vereist als onervaren operators dit gereedschap
bedienen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt
is voor de stroomvoorziening van dit gereedschap
(zie Technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1,5 mm2
; de maximale lengte is
30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Pagina: 89
NEDERLANDS
88
Zaagbladen wisselen
HET ZAAGBLAD INSTALLEREN (AFB. 1–4)
AANWIJZING VOOR VEILIG
GEBRUIK (ALLEEN DWE550): De
binnenste flens heeft een diameter
van 20 mm aan de ene zijde en een
diameter van 19 mm aan de andere.
De zijde met de diameter van 19 mm
is gemarkeerd 19 en de zijde met de
diameter van 20 mm is gemarkeerd
20. Gebruik de juiste zijde voor de
gatdiameter van het zaagblad dat
u wilt gaan gebruiken. Wanneer u
het zaagblad aan de verkeerde zijde
monteert, kan dat leiden tot gevaarlijke
vibratie.
1. Trek met de hendel van de onderste
beschermkap (k) de onderste
zaagbladbeschermkap (i) in en plaats het
zaagblad op de zaagas tegen de binnenste
klemring (o), en let er daarbij op dat het
zaagblad in de juiste richting draait (de richting
van de pijl die de rotatie aangeeft op het
zaagblad en de tanden moeten in dezelfde
richting wijzen als die van de rotatiepijl op de
zaag). Ga er niet vanuit dat de afdruk op het
zaagblad altijd naar u toe is gericht wanneer
deze goed is geïnstalleerd. Wanneer u de
onderste zaagbladbeschermkap intrekt voor
het installeren van het zaagblad, controleer
dan de staat en de werking van de onderste
zaagbladbeschermkap zodat u er zeker van
kunt zijn dat deze goed werkt. Controleer dat
deze vrij beweegt en niet het zaagblad of een
ander onderdeel raakt, onder alle hoeken en bij
alle zaagdiepten.
2. Plaats de buitenste klemring (n) op de zaagas
met het grote vlakke oppervlak tegen het
zaagblad en de tekst op de buitenste klemring
naar u toe gericht.
3. Draai met de hand de zaagbladklemschroef (j)
op de zaagas (de schroef heeft rechtse draad
en moet naar rechts worden vastgedraaid).
4. Druk de zaagbladvergrendeling (c) in terwijl u
de zaagas draait met de zaagbladsleutel  tot
de zaagbladvergrendeling vastgrijpt en het
zaagblad niet meer draait.
5. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de
zaagbladsleutel.
OPMERKING: Schakel de zaagbladvergrendeling
nooit in zolang de zaag loopt, en schakel de
vergrendeling ook nooit in in een poging het
gereedschap te stoppen. Schakel de zaag nooit in
terwijl de asvergrendeling is ingeschakeld. Dit zal
leiden tot ernstige beschadiging van uw zaag.
HET ZAAGBLAD VERVANGEN (AFB. 2–4)
1. Maak de zaagbladklemschroef (j) los door
de zaagbladvergrendeling (c) in te drukken
en draai de zaagas met de zaagbladsleutel
(s), tot de zaagbladvergrendeling vastgrijpt
en het zaagblad niet meer draait. Draai met
de zaagbladvergrendeling ingeschakeld de
zaagbladklemschroef met de zaagbladsleutel
naar links (de schroef heeft rechtse draad en
moet naar links worden losgedraaid).
2. Verwijder de zaagbladklemschroef (j) en de
buitenste klemring (n). Verwijder het oude
zaagblad.
3. Haal alle zaagsel weg die zich mogelijk heeft
verzameld in de buurt van de beschermkap
en de klemring en controleer de staat en de
werking van de onderste beschermkap, zoals
eerder is uiteengezet. Breng hier geen smering
aan.
4. Gebruik altijd zaagbladen van de juiste afmeting
(diameter) met een middengat van de juiste
afmeting en vorm voor de montage op de
zaagas. Zorg er altijd voor dat de maximale
aanbevolen snelheid (tpm) op het zaagblad
overeenkomt met of hoger is dan de snelheid
(tpm) van de zaag.
5. Volg stap 1 tot en met 5 onder Het Zaagblad
installeren en let erop dat het zaagblad in de
juiste richting draait.
ONDERSTE ZAAGBLADBESCHERMKAP
WAARSCHUWING: De onderste
zaagbladbeschermkap is een
veiligheidsvoorziening die het risico
van ernstig persoonlijk letsel beperkt.
Gebruik de zaag nooit als de onderste
beschermkap ontbreekt, beschadigd
is, verkeerd gemonteerd is of niet goed
werkt. U kunt er niet op vertrouwen dat
de onderste zaagbladbeschermkap
u onder alle omstandigheden
beschermt. Uw veiligheid is afhankelijk
van het opvolgen van de volgende
waarschuwingen en aanwijzingen
voor een veilig gebruik en ook van een
goede werking van de zaag. Controleer
voor ieder gebruik dat de onderste
zaagbladbeschermkap goed sluit. Als
de onderste zaagbladbeschermkap
ontbreekt of niet goed werkt, laat
de zaag dan nazien voordat u het
gereedschap weer gebruikt. De
veiligheid en betrouwbaarheid van
het product kunnen alleen worden
gewaarborgd als reparatie, onderhoud
en afregeling worden uitgevoerd door
een geautoriseerd servicecentrum of
een andere gekwalificeerde service-
Pagina: 90
NEDERLANDS
89
organisatie, waarbij altijd identieke
vervangende onderdelen moeten
worden gebruikt.
DE ONDERSTE BESCHERMKAP CONTROLEREN (AFB. 1)
1. Zet het gereedschap uit en trek de stekker uit
het stopcontact.
2. Draai de hendel van de onderste beschermkap
(afb. 1, k) uit de geheel gesloten positie naar de
geheel geopende positie.
3. Laat de hendel (k) los en zie erop toe dat de
beschermkap (i) naar de geheel gesloten posite
terugkeert.
Het gereedschap moet in een officieel erkend
servicecentrum worden nagezien, als de
beschermkap:
• niet terugkeert in de geheel gesloten positie,
• met horten en stoten of langzaam beweegt, of
• contact maakt met het zaagblad of met een
deel van het gereedschap onder alle hoeken en
bij alle zaagdiepten.
Zaagdiepteafstelling (Afb. 5–7)
1. Maak de hendel voor de diepteafstelling (p) los
door de hendel omhoog te halen.
2. Zet voor de juiste zaagdiepte de nok (q) op
de strook voor de diepteafstelling tegenover
het juiste merkteken op de bovenste
zaagbladbeschermkap (l).
3. Zet de diepteafstellingshendel vast.
4. Zet voor de meest efficiënte werking met een
zaagblad met een carbide tip de diepteafstelling
zo, dat ongeveer de helft van een tand onder
het oppervlak van het te zagen hout uitsteekt.
5. In afbeelding 7 wordt een methode getoond
voor het controleren van de juiste zaagdiepte.
Leg een stuk van het materiaal dat u wilt
gaan zagen langs het zaagblad, zoals in de
afbeelding wordt getoond, en kijk hoeveel van
een tand buiten het materiaal steekt.
Afstelling afschuinhoek (afb. 8)
U kunt het mechanisme voor de afschuinhoek (g)
afstellen tussen 0° en 48°.
1. Maak de knop voor de aanpassing van de
afschuinhoek (f) los door de knop te draaien.
2. Kantel de voetplaat naar het merkteken
van de afschuinhoek van uw keuze op de
draaibeugel (u).
3. Draai de knop voor de aanpassing van de
afschuinhoek weer vast door de knop te
draaien.
Indicator zaagsnede (afb. 9)
De voorzijde van de zaagschoen heeft een indicator
voor de zaagsnede (t) voor verticaal zagen en onder
een schuine hoek zagen. Met deze indicator kunt
u de zaag langs zaaglijnen geleiden, die u op het
te zagen materiaal hebt afgetekend. De indicator
wijst naar de linker (binnen)zijde van het zaagblad,
waardoor de sleuf of “zaagsnede” die door het
draaiende zaagblad wordt gezaagd, rechts van
de indicator uitkomt. De nokken op de grondplaat
geven de stand voor 0˚ en 45˚ aan.
Verstelbare snoerbescherming
(afb. 10)
Met de verstelbare snoerbescherming (v) kunt u het
snoer verticaal of parallel aan het zaagblad plaatsen.
Het snoer is in de verticale stand wanneer het
gereedschap wordt verzonden af-fabriek.
NAAR DE PARALLELLE STAND VERPLAATSEN (AFB. 10A)
1. Druk de snoerbescherming (v) in, zoals door de
pijl wordt aangeduid.
2. Draai de snoerbescherming naar rechts in de
parallelle stand.
NAAR DE VERTICALE STAND VERPLAATSEN (AFB. 10B)
1. Druk de snoerbescherming (v) in, zoals door de
pijl wordt aangeduid.
2. Draai de snoerbescherming naar links in de
verticale stand.
De Parallelle Langsgeleiding
monteren en afstellen (afb. 11)
De parallelle langsgeleiding (w) wordt gebruikt voor
het zagen parallel aan de rand van het werkstuk.
MONTEREN
1. Plaats de knop voor de afstelling van de
parallelle langsgeleiding (x) in gat (aa), zoals
in Afbeelding 11 wordt getoond, waarbij u de
knop niet vastzet omdat anders de parallelle
langsgeleiding niet kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding (w) in de
grondplaat (h), zoals in Afbeelding 11 wordt
getoond.
3. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding (x)
vast.
AFSTELLEN
1. Draai de afstellingsknop van de langsgeleiding
(x) los en zet de parallelle langsgeleiding (w)
op de gewenste breedte. U kunt de afstelling
aflezen van de schaalverdeling van de
langsgeleiding.
Pagina: 91
NEDERLANDS
90
2. Zet de afstellingsknop van de langsgeleiding (x)
vast.
Het mondstuk van de Stofafzuiging
monteren (afb. 1, 5, 12)
Uw cirkelzaag DWE550/DWE560 wordt geleverd
met een mondstuk voor de stofafzuiging.
HET MONDSTUK VOOR STOFAFZUIGING INSTALLEREN
1. Maak de hendel voor de afstelling van de
zaagdiepte helemaal los (Afb. 5, p).
2. Plaats de grondplaat (Afb. 1, h) in de laagste
stand.
3. Houd de linkerhelft van het mondstuk voor
de stofafzuiging (y) tegenover de bovenste
zaagbladbeschermkap (l), zoals wordt
afgebeeld.
4. Plaats de schroeven en draai ze stevig vast.
Voor gebruik
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad (zie
pijl op het blad).
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Juiste positie van de handen (afb.13)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de hoofdhandgreep (b) en de andere op de
hulphandgreep (e).
In- en uitschakelen (afb. 1)
Om veiligheidsredenen is de Aan/Uit-schakelaar
(a) van uw gereedschap voorzien van een
vergrendelknop (m).
Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop in te drukken.
U kunt de machine in werking zetten door op de
Aan/Uit-schakelaar (a) te drukken.
Zodra u de Aan/Uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld wordt
gestart.
OPMERKING: Schakel het
gereedschap niet IN of UIT wanneer
het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
Ondersteuning van het werkstuk
(afb. 14–17)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, ondersteun
het werkstuk goed en houd de zaag
stevig vast zodat u niet de controle over
het gereedschap kunt verliezen.
Afbeeldingen 14 en 16 laten de juiste zaagpositie
zien. afbeeldingen 15 and 17 laten een onveilige
werksituatie zien. Handen mogen niet in de buurt
komen van het zaaggebied en het netsnoer wordt
weggeleid van het zaaggebied zodat het niet
bekneld of in de war raakt bij het werken.
Vermijd terugslag, ondersteun ALTIJD board- en
plaatmateriaal DICHTBIJ de zaagsnede, (afb. 14
en 16). ONDERSTEUN board- of plaatmateriaal NIET
ver van de zaagsnede verwijderd (afb. 15 en 17).
Houd, wanneer u met de zaag werkt, het netsnoer
uit de buurt van het zaaggebied en zorg ervoor dat
het niet bekneld kan raken tussen het werkstuk.
TREK ALTIJD DE STEKKER VAN DE ZAAG UIT HET
STOPCONTACT VOORDAT U AANPASSINGEN
UITVOERT! Plaats het werk met de “goede” zijde —
de zijde die er het mooist moet uitzien — omlaag.
De zaag zaagt naar boven, dus splinters zullen te
zien zijn op de zijde van het werkstuk die omhoog
gericht is tijdens het zagen.
Zagen
WAARSCHUWING Probeer nooit dit
gereedschap te gebruiken door het
ondersteboven op een werkoppervlak
Pagina: 92
NEDERLANDS
91
te zetten en het materiaal naar het
gereedschap te voeren. Zet het
werkstuk altijd stevig met klemmen
vast en voer het gereedschap naar het
werkstuk, waarbij u het gereedschap
stevig met beide handen vasthoudt,
zoals in afbeelding 16 wordt getoond.
Plaats het bredere gedeelte van de voetplaat van de
zaag op dat gedeelte van het werkstuk dat stevig
wordt ondersteund, niet op een gedeelte dat valt
wanneer de zaagsnede is voltooid. Als voorbeeld,
illustreert afbeelding 16 de JUISTE manier voor het
afzagen van het uiteinde van een stuk materiaal. Zet
het werk altijd met klemmen vast. Probeer niet korte
stukken materiaal met de hand vast te houden!
Denk er aan dat u vrijdragend en overhangend
materiaal moet ondersteunen. Ga voorzichtig te
werk wanneer u materiaal van onderaf afzaagt.
Het is belangrijk dat de zaag op volle snelheid
draait voordat het zaagblad het te zagen materiaal
raakt. Wanneer u met zagen begint met het
zaagblad tegen het materiaal dat moet worden
gezaagd of met het zaagblad dat vooruit wordt
geduwd in de zaagsnede, kan dat terugslag tot
gevolg hebben. Duw de zaag naar voren met een
snelheid waarbij het zaagblad zonder veel moeite
kan zagen. Hardheid en taaiheid kunnen variëren,
zelfs in hetzelfde stuk materiaal, en knoestige of
vochtige delen kunnen de zaag zwaar belasten.
Duw de zaag, wanneer dit gebeurt langzamer
vooruit, maar wel zo stevig dat de zaag kan blijven
werken zonder veel verlies van snelheid. Wanneer u
de zaag met geweld voortduwt, kan dat leiden tot
ruwe zaagsneden, terugslag en oververhitting van de
motor. Als het zo is dat uw zaagsnede begint af te
wijken van de zaaglijn, probeer dan niet de zaaglijn
weer te bereiken. Laat de schakelaar los en laat het
zaagblad volledig tot stilstand komen. U kunt dan
de zaag terugtrekken, opnieuw aanleggen en een
nieuwe zaagsnede beginnen enigszins binnen de
verkeerde zaagsnede. U moet in ieder geval de zaag
terugtrekken als u de zaagsnede moet verplaatsen.
Wanneer u met geweld een correctie probeert uit te
voeren binnen de zaagsnede, kan de zaag vastlopen
en dat kan leiden tot terugslag.
LOOPT DE ZAAG VAST, LAAT DE AAN/UIT-
SCHAKELAAR DAN LOS EN TREK DE ZAAG
TERUG UIT DE ZAAGSNEDE. HET IS BELANGRIJK
DAT HET ZAAGBLAD RECHT IN DE ZAAGSNEDE
ZIT EN VRIJ VAN DE ZAAGRAND VOORDAT U
OPNIEUW BEGINT.
Laat de schakelaar los, wanneer u de zaagsnede
voltooit, laat het zaagblad tot stilstand komen en
til vervolgens pas de zaag van het werk. Wanneer
u de zaag optilt, zal de geveerde telescopische
beschermkap zich automatisch onder het zaagblad
sluiten. Denk eraan dat het zaagblad pas is
afgedekt als de beschermkap is gesloten. Reik
niet om welke reden dan ook onder het werk.
Wanneer u de telescopische beschermkap met
de hand moet terugtrekken (zoals dat moet bij het
begin van insteekzagen), doe dat dan altijd met de
terugtrekhendel.
OPMERKING: Let er bij het zagen van dunne
stroken vooral goed op dat de kleine afgezaagde
delen niet binnen de onderste beschermkap
terechtkomen.
OVERLANGSZAGEN
Overlangszagen is het proces van het in smalle
stroken zagen van breed plaatmateriaal – zagen in
de richting van de nerf. Het met de hand geleiden
van het gereedschap is bij deze manier van zagen
moeilijker en daarom wordt u geadviseerd de
DEWALT parallelle langsgeleiding (afb. 11, w) te
gebruiken.
INSTEEKZAGEN (AFB. 18)
WAARSCHUWING: Zet de
zaagbladbeschermkap nooit vast in een
opgehaalde stand. Verplaats de zaag
nooit naar achteren bij het insteekzagen.
Hierdoor kan de zaag zich omhoog
werken uit het werkoppervlak en dat kan
leiden tot letsel.
Een insteekzaagsnede is een zaagsnede die wordt
gemaakt in een vloer, wand of een ander vlak
oppervlak.
1. Stel de voetplaat van de zaag zo af dat het
zaagblad op de gewenste diepte zaagt.
2. Kantel de zaag naar voren en laat de voorzijde
van de voetplaat op het te zagen materiaal
rusten.
3. Trek met de hendel van de onderste
beschermkap de onderste beschermkap
omhoog. Laat de achterzijde van de voetplaat
zakken tot de tanden van het zaagblad bijna de
zaaglijn raken.
4. Laat de zaagbladbeschermkap los (door het
contact met het werk kan de kap vrij opengaan
wanneer u de zaagsnede begint). Neem uw
hand van de hendel van de beschermkap en
pak de hulphandgreep (e) stevig vast, zoals in
afbeelding 18 wordt getoond. Plaats uw lichaam
en arm zo dat u weerstand kunt«» bieden aan
terugslag, als deze zich voordoet.
5. Controleer dat het zaagblad niet voordat
u de zaag start contact maakt met het
zaagoppervlak.
Pagina: 93
NEDERLANDS
92
6. Start de motor en laat de zaag geleidelijk
zakken tot de voetplaat vlak op het te zagen
materiaal rust. Breng de zaag naar voren langs
de zaaglijn tot de zaagsnede is voltooid.
7. Laat de aan/uit-schakelaar los en trek het
zaagblad pas uit het materiaal als het zaagblad
geheel tot stilstand is gekomen.
8. Ga aan het begin van iedere nieuwe zaagsnede
steeds weer te werk zoals hierboven wordt
vermeld.
Stofafzuiging (afb. 19)
WAARSCHUWING: Risico van het
inademen van stof. Beperk het risico
van persoonlijk letsel, draag ALTIJD een
goedgekeurd stofmasker.
Bij uw gereedschap wordt een mondstuk voor
stofafzuiging (y) geleverd.
Slangen van de meeste gewone stofzuigers passen
rechtstreeks op het mondstuk voor de stofafzuiging.
WARNING: Gebruik ALTIJD
stofafzuiging die ontworpen is in
overeenstemming met de van
toepassing zijnde richtlijnen voor
stofemissie bij het zagen van hout.
Slangen van de meeste gewone
stofzuigers passen rechtstreeks in de
stofafzuigingspoort.
BEVESTIGINGSSYSTEEM AIRLOCK - DWV9000
(APART VERKRIJGBAAR) (AFB. 19)
Met AirLock kunt u de stofzuiger snel en stevig
op de stofextractiemond (y) van het gereedschap
aansluiten.
1. Controleer dat de kraag op de AirLock-
connector in de ontgrendelde stand staat.
Houd de nokken op de kraag tegenover
AirLock-connector zoals wordt getoond voor de
ontgrendelde en de vergrendelde standen.
2. Duw de AirLock-connector op het mondstuk
voor stofafzuiging (y).
3. Draai de kraag in de vergrendelde stand.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Wanneer het gereedschap per ongeluk
wordt gestart, kan dat letsel tot gevolg
hebben.
Smering
In het gereedschap wordt gebruikgemaakt van
zelfsmerende kogellagers en deze hoeven niet
opnieuw te worden gesmeerd. U wordt echter
geadviseerd het gereedschap één keer per jaar
naar een servicecentrum te brengen of op te sturen
voor grondige schoonmaak, inspectie en smering
van de tandwielkast.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
met droge lucht uit de hoofdbehuizing
en bij de beschermkappen weg, zo
vaak u ziet dat er zich vuil in en rond
de luchtopeningen verzameld. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
ONDERSTE BESCHERMKAP
De onderste beschermkap moet altijd vrij kunnen
draaien en sluiten uit een geheel open of geheel
gesloten positie. Controleer altijd of de beschermkap
goed werkt door de kap voorafgaand aan
zaagwerkzaamheden geheel te openen en los te
laten. Als de beschermkap langzaam sluit of niet
geheel sluit, moet de kap worden schoongemaakt of
worden nagezien. Gebruik de zaag pas weer als de
beschermkap goed werkt. Maak de beschermkap
schoon met droge lucht of een zachte borstel en
verwijder alle opgehoopte zaagsel en vuil uit het
pad van de beschermkap en rond de veer van de
beschermkap. Als hiermee het probleem niet is
verholpen, moet het gereedschap worden nagezien
door een erkend servicecentrum.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
Pagina: 94
NEDERLANDS
93
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Zaagbladen
Een bot zaagblad maakt dat het zagen inefficiënt
verloopt, de motor wordt overbelast, er uitzonderlijk
veel splinters ontstaan en de mogelijkheid van
de terugslag kan toenemen. Vervang zaagbladen
wanneer het niet langer gemakkelijk is de zaag
door de zaagsnede te duwen, wanneer de motor
zwaar wordt belast of wanneer het zaagblad
uitzonderlijk heet wordt. Het is een goede
gewoonte extra zaagbladen beschikbaar te hebben
zodat scherpe zaagbladen onmiddellijk beschikbaar
zijn voor gebruik. Botte zaagbladen kunnen op veel
plaatsen worden geslepen.
Uitgeharde kit kan van het zaagblad worden
verwijderd met wasbenzine, terpentine of zelfs een
reinigingsmiddel voor de oven. Zaagbladen met
een antihecht-coating kunnen worden gebruikt bij
toepassingen waarbij uitzonderlijk veel materiaal
zich aan het zaagblad hecht, zoals bij onder druk
geïmpregneerd hout.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
GEBRUIK BIJ DEZE ZAAG GEEN ACCESSOIRES
VOOR DE TOEVOER VAN WATER.
VOER EEN VISUELE INSPECTIE UIT VAN CARBIDE
ZAAGBLADEN VOORAFGAAND AAN GEBRUIK
VERVANGEN IN HET GEVAL VAN BESCHADIGING.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 95
NEDERLANDS
94
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit
van zijn producten en biedt
professionele gebruikers van het
product een uitstekende garantie. Deze
garantieverklaring is een aanvulling op uw
contractuele rechten als een professionele
gebruiker of uw wettelijke rechten als een
particuliere, niet-professionele gebruiker,
en is op geen enkele wijze van invloed
op deze rechten. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of
servicewerkzaamheden nodig zijn
voor uw DEWALT-gereedschap, in de
12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DWE560.

Stel een vraag over de DeWalt DWE560

Heb je een vraag over de DeWalt DWE560 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DWE560. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DWE560 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.