DeWalt DW936 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW936. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW936
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 52
48
nl - 1
N E D E R L A N D S
SNOERLOZE AFKORTZAAG
DW935K2/DW936K2
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW935K2/DW936K2
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG
& 89/392/EEG, gemeten volgens EN 50144:
DW935K2 DW936K2
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 84,4 83
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 92 91
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluids-
druk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW935K2 DW936K2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 4
Beschrijving nl - 4
Elektrische veiligheid nl - 5
Gebruik van verlengsnoeren nl - 5
Monteren en instellen nl - 5
Aanwijzingen voor gebruik nl - 6
Onderhoud nl - 6
Garantie nl - 7
Technische gegevens
DW935K2 DW936K2
Spanning V 14,4 18
Nuttig vermogen (max.) W 340 340
Toerental, onbelast min-1
3.000 3.200
Zaagbladdiameter mm 136 136
Maximum zaagdiepte mm 41 41
Zaagbladdikte mm 1,1 1,1
Asgat mm 10 10
Instelling afschuinhoek 0 - 50° 0 - 50°
Gewicht (zonder accu) kg 3,3 3,3
Accu DE9091 DE9095
Spanning V 14,4 18
Vermogen Ah 2,0 2,0
Gewicht kg 0,7 0,7
Oplader DE9107 DE9108
Netspanning V 230 230
Oplaadduur h 1 1
Gewicht kg 0,4 0,4
Zekeringen:
230 V machines 10 A
Pagina: 53
49
N E D E R L A N D S
nl - 2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheids-
voorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel.
Lees ook onderstaande instructies aandachtig
door voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine
of het verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren.
Controleer het verlengsnoer regelmatig en
vervang het in geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
Pagina: 54
50
100%
Laadproces beëindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DEWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat INschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het UITschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Voorkom kortsluiting tussen de
contactpunten van een losse accu
(bijv. door het bewaren van sleutels in
dezelfde zak als de accu).
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de accu-
vloeistof in de ogen is gekomen, spoel de ogen
dan gedurende minimaal 10 minuten met schoon
stromend water. Raadpleeg vervolgens een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
N E D E R L A N D S
nl - 3
Pagina: 55
51
N E D E R L A N D S
nl - 4
Beveiligingen
• De afkortzaag mag uitsluitend worden gebruikt
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het
spouwmes; de afstand tussen de zaagtanden en
het zaagblad dient maximaal 5 mm te bedragen,
terwijl het hoogteverschil tussen het spouwmes
en de getande rand maximaal 5 mm dient te zijn
(fig. E).
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Speciale toepassingen
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de AAN/UIT-schakelaar onmiddellijk
los wanneer het zaagblad of de motor vastlopen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze afkortzaag
1 Zaagblad
1 Inbussleutel
1 Parallelaanslag (DW936K2)
2 Oplaadbare accu's
1 Oplader
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw professionele DEWALT afkortzaag een elektrisch
gereedschap voor professionele toepassingen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Spindelvergrendeling
5 Stofafzuigadapter
6 Afschuininstelling
7 Markering
8 Spouwmes
9 Spanschroef voor zaagblad
10 Onderste beschermkap
11 Hefboom van onderste beschermkap
12 Bodemplaat
13 Zaagdiepte-instelling
14 Parallelaanslag (DW936K2)
15 Accu
Oplader
Uw DEWALT 1-uurs oplader is geschikt voor
DEWALT accu’s van 7,2 tot 14,4 V (DW935K2) of
7,2 tot 18 V (DW936K2).
15 Accu
16 Accu-vergrendelingsknoppen
17 Oplader
18 Oplaad-indicatie (rood)
Pagina: 56
52
N E D E R L A N D S
nl - 5
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde spanning. Controleer altijd of de
accuspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje. Controleer tevens of de
ingangsspanning van de oplader overeenkomt met
uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 0,5 mm2
;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de boormachine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
Accu (fig. A)
Opladen
Als u de accu voor de eerste keer of na langdurige
opslag oplaadt, zal deze slechts voor ca. 80%
worden opgeladen. Na een aantal laad- en ontlaad-
cycli wordt de accu echter compleet opgeladen.
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen.
Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen <4 °C of >40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (15) in de oplader (17) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit. De rode oplaad-indicatie (18)
begint te knipperen.
Na ca. 1 uur stopt het knipperen en brandt de
indicatie continu. De accu is nu volledig
opgeladen. De accu kan op elk gewenst moment
uit de oplader worden gehaald of voor
onbepaalde tijd in de op het net aangesloten
oplader blijven zitten.
Plaatsen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de greep totdat de accu vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (16).
Trek dan de accu uit de greep.
Zaagdiepte-instelling (fig. A & B)
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) los.
• Beweeg de bodemplaat (12) totdat de gewenste
zaagdiepte bereikt wordt.
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) weer vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 3 mm door het werkstuk heen
laten zagen (zie inzet in figuur B).
Afschuinvergrendeling (fig. A & B)
De afschuinhoek is van 0° tot 50° instelbaar.
• Draai de knop (6) los.
• Stel de hoek in door de bodemplaat (12) zodanig
te kantelen dat de markering de gewenste
waarde aangeeft.
• Draai de knop (6) vast.
Instelling van de bodemplaat voor zaagsneden
met een hoek van 90° (fig. A)
• Zet de afschuinhoek op 0°.
• Open de beschermkap door de hefboom (11)
omhoog te trekken.
• Draai de knop (6) los.
• Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
bodemplaat zodat de hoek 90° wordt.
• Draai de zeskantmoer met een steeksleutel los en
stel de schroef zó in dat de bodemplaat op de ge-
wenste hoek stopt. Draai de zeskantmoer weer aan.
• Zet de aanwijzer indien nodig weer op “0”.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. C & D)
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en draai de
spanschroef voor het zaagblad (9) los. Gebruik
de meegeleverde inbussleutel en draai rechtsom.
Pagina: 57
53
N E D E R L A N D S
nl - 6
• Open de beschermkap van het zaagblad (10) m.b.v.
de hefboom (11) en vervang het zaagblad. Zet de
ringen (19 & 20) weer op dezelfde manier terug.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai
het zaagblad totdat het blokkeert.
• Draai de spanschroef voor het zaagblad met de
inbussleutel aan.
Instellen van het spouwmes (fig. E)
De juiste instelling van het spouwmes (8) is
afgebeeld in de inzet in fig. E. Stel de speling van het
spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad of
indien nodig.
• Stel de zaagdiepte in op 0 mm zodat de
bevestigingsschroeven van het spouwmes
zichtbaar worden.
• Draai beide schroeven los en trek het spouwmes
geheel uit.
• Stel de juiste speling in en draai de schroeven vast.
DW936K2 - Bevestigen van de parallelaanslag
(fig. F)
• Bevestig de parallelaanslag (14) zoals afgebeeld.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk versnelt het zagen niet, maar
resulteert juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
IN- en UITschakelen (fig. A)
De AAN/UIT-schakelaar (1) van uw cirkelzaag is
voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine
te starten.
Zodra de AAN/UIT-schakelaar wordt losgelaten,
treedt de vergrendeling in werking zodat de
machine niet per ongeluk gestart kan worden.
Schakel de machine nooit AAN of UIT
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd uw DEWALT cirkelzaag vast bij de
hoofdgreep en bij de voorhandgreep (3) zodat u
de zaag optimaal kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (7). De markering is uitgelijnd op de
linkerkant van het zaagblad.
Stofafzuiging (fig. A)
Uw DEWALT cirkelzaag is voorzien van een
stofafzuigadapter (5).
• Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
• Gebruik bij het zagen van metaal een stofafzuiger
met vonkendover.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Pagina: 58
54
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd-accu’s zijn recycleerbaar. Breng ze naar
uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
N E D E R L A N D S
nl - 7
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center
(zie de achterzijde van deze handleiding).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW936.

Stel een vraag over de DeWalt DW936

Heb je een vraag over de DeWalt DW936 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW936. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW936 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.