DeWalt DW712 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW712. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW712
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Slowaaks, Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 61
62
N E D E R L A N D S
VERSTEKZAAGMACHINE DW712
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DW712
Geluidsdruk (LpA) dB(A) 90
Geluidsvermogen (LWA) dB(A) 103
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde
van de versnelling m/s2
< 2,5
Spanning V 230
Afgegeven vermogen W 960
Zaagbladdiameter mm 216
Asgat mm 30
Max. bladdikte mm 1,8
Max. snelheid zaagblad min-1
4.600
Max. afkortcapaciteit onder 90° mm 300
Max. verstekzaagcapaciteit onder 45° mm 212
Max. zaagdiepte 90° mm 70
Max. afschuining 45° mm 50
Verstek (max. posities)
links 50°
rechts 60°
Afschuining (max. posities)
links 48°
rechts 2°
0° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 70 mm mm 300
Eindhoogte bij max. breedte 300 mm mm 70
45° verstek naar links
Eindbreedte bij max. hoogte 70 mm mm 212
Eindhoogte bij max. breedte 212 mm mm 70
45° verstek naar rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 70 mm mm 212
Eindhoogte bij max. breedte 212 mm mm 70
45° afschuining links
Eindbreedte bij max. hoogte 50 mm mm 300
Eindhoogte bij max. breedte 300 mm mm 50
31,62° verstek, 33,85° afschuining
Eindhoogte bij max. breedte 254 mm mm 65
Uitlooptijd zaagblad s < 10
Stofafzuigingsrendement mg/m3
< 2,0
Gewicht kg 19,5
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op
beschadiging van de machine indien de instructies in deze
handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW712
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn
met: 98/37/EEG, 89/336/EEG, EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3 & EN 61029.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres
hieronder of op de achterkant van deze handleiding.
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 62
63
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische machines altijd de
plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel.
Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de machine niet in een
vochtige of natte omgeving. Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op plaatsen waar brand- of
explosiegevaar bestaat, b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het werkgebied en laat ze
de machine of de elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden. Deze kunnen door
de bewegende delen worden gegrepen. Houd lang haar bijeen.
Draag bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien de vrijkomende
spanen aanzienlijk heet kunnen zijn. Draag altijd gehoorbescherming.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken (bijv. buizen, radiatoren,
fornuizen en koelkasten). Bij gebruik onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.) kan de
elektrische veiligheid door een scheidingstransformator of een aardlek-
(FI)-schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand te werk.
Gebruik de machine niet als u niet geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan met beide handen
worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de aansluiting van
stofafvoer en voorzieningen voor stofopvang, zorg dan dat deze zijn
aangesloten en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels en andere
hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer. Vervang het snoer indien het
beschadigd is. Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik van
verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik buitenshuis en als
zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in deze handleiding.
Gebruik geen te lichte machine of hulpstukken voor te zwaar werk.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt voor het
beoogde doel. Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van lichamelijk letsel
uitsluitend de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade. Controleer of alle
bewegende delen correct gemonteerd zijn, of er geen onderdelen
gebroken zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars beschadigd
zijn en of er andere gebreken zijn die invloed op de werking van de
machine zouden kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig onderdeel defect is.
Gebruik de machine niet als de aan/uit-schakelaar niet werkt.
Defecte of beschadigde onderdelen dienen door een erkend DEWALT
servicecenter te worden vervangen. Probeer nooit om de machine zelf
te repareren.
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot
stilstand is gekomen voordat u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit
het stopcontact als u de machine niet gebruikt, voordat u
gereedschappen, accessoires of onderdelen van de machine
verwisselt en voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is uitgeschakeld voordat u de
stekker in het stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Trek niet aan de kabel om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te worden opgeborgen in een
droge, afsluitbare plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het onderhoud en het
vervangen van accessoires. Houd de handgrepen en schakelaars
droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende veiligheidsvoorschriften.
Wendt u voor reparaties tot een erkend DEWALT servicecenter.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde
vakmensen en met behulp van originele reserveonderdelen; anders kan
er een aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Gebruik de machine niet als de beschermkap niet op zijn plaats zit,
of als de beschermkap niet functioneert of niet goed onderhouden is.
• Gebruik de zaag nooit zonder de sleufplaat.
• Houd handen uit de buurt van het zaagblad wanneer de machine is
aangesloten op de elektrische voeding.
• Probeer nooit om een draaiende machine te stoppen door het
zaagblad te blokkeren; op deze manier kunnen de ernstigste
ongelukken gebeuren.
• Lees altijd eerst de handleiding voordat u een accessoire gebruikt.
Onjuist gebruik van een accessoire kan schade veroorzaken.
• Selecteer het juiste zaagblad voor het te zagen materiaal.
• Neem de op het zaagblad aangeduide maximum snelheid in acht.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van
zaagbladen.
• Gebruik geen zaagblad met een grotere of kleinere diameter dan is
voorgeschreven. Voor de juiste specificaties van het zaagblad, zie
technische gegevens. Gebruik alleen de bladen die in deze handleiding
worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Overweeg om speciaal ontwikkelde geluidsarme bladen te gebruiken.
• Gebruik geen HSS-bladen.
• Gebruik geen gescheurde of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen slijpschijven.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in de werkstukopening, voordat
de bedieningsschakelaar wordt losgelaten.
• Zorg dat de arm bij het uitvoeren van afschuinzaagsneden goed vastzit.
Pagina: 63
64
N E D E R L A N D S
• Zet geen wig tegen de ventilator om op die manier de motoras tegen te
houden.
• De beschermkap van het zaagblad zal automatisch omhooggaan als
de arm naar beneden wordt getrokken. De beschermkap kan met de
hand omhoog geduwd worden bij het monteren of verwijderen van het
zaagblad of voor inspectie van het zaagblad. Licht de beschermkap
nooit op terwijl de machine ingeschakeld is.
• Voor een goed zicht tijdens het werk is de voorkant van de beschermkap
voorzien van louvre-openingen. Hoewel louvre-openingen zorgen voor
een drastische vermindering van rondvliegende spanen, moet tijdens
het zagen en het kijken in de louvre-openingen altijd een veiligheidsbril
worden gedragen.
• Houd de omgeving van de machine schoon en vrij van rondzwervend
materiaal zoals bijv. spaanders en restafval.
• Controleer regelmatig of de luchtsleuven van de motor schoon en vrij
van spaanders zijn.
• Vervang de sleufplaat indien versleten.
• Ontkoppel de machine van de voeding wanneer
onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd of wanneer
het zaagblad moet worden vervangen.
• Voer nooit schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de
machine nog draait en de kop niet in ruststand is.
• Monteer de machine indien mogelijk altijd op een werkbank.
Overige gevaren
De volgende gevaren zijn inherent aan het gebruik van deze
zaagmachines:
- verwonding door het aanraken van roterende delen
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen
van beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan, en wel met name:
- Gevaar voor gehoorbeschadiging.
- Gevaar voor verwonding door de niet afgedekte gedeelten van het
zaagblad.
- Gevaar voor verwonding bij het verwisselen van het zaagblad.
- Gevaar voor beklemming van vingers bij het openen van de afdekkap.
- Gezondheidsrisico door het inademen van stof, met name bij het
verwerken van eiken- en beukehout.
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees voor het gebruik de handleiding
Waarschuwing voor veilig gebruik
Draagpunt
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde netspanning.
Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
De machine is dubbel geïsoleerd overeenkomstig EN 61029;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet de oude stekker c.q.
het oude snoer worden weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan een goedgekeurd
verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gemonteerde verstekzaagmachine
1 Zaagbladsleutel
1 Zaagblad
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 - A5)
Uw DW712 verstekzaagmachine is ontworpen voor het professioneel
zagen van hout, houtproducten, aluminium en kunststoffen. De belangrijkste
zaagbewerkingen - afkorten, schuinzagen en verstekzagen - kunnen zo
eenvoudig, nauwkeurig en veilig worden uitgevoerd.
A1
1 Aan/uit-schakelaar
2 Onderste beschermkap
3 Parallelgeleiding links
4 Verstekhendel
5 Verstekgrendel
6 Verstekschaal
7 Parallelgeleiding rechts
8 Aanslag afstelling tussenliggende afschuinpositie
9 Aanslag afstelling afschuinpositie
10 Afschuinschaal
11 Afschuinklemknop
12 Groefaanslag
13 Vergrendelknop geleiderail
14 Vergrendelingsstift zaagkop
15 Groefdiepte-instelling
16 Spindelvergrendeling
17 Zaagkop-ontgrendeling
18 Bedieningshendel
19 Snelheidsregelaar
A2
23 Bovenste beschermkap
24 Stofafzuigadapter
25 Rails
26 Zaagbladsleutel
27 Deblokkeerknop afschuinaanslag
28 Aanslag afstelling verticale positie
29 Klemknop bovenkant parallelgeleiding links
30 Handvat
31 Sleufplaat
Opties
A4
35 Onderstel
A5
36 Stofafzuigkit
Pagina: 64
65
N E D E R L A N D S
A6
37 Draagriem
Opstellen
Uitpakken (fig. B1 & B2)
• Haal de zaag voorzichtig uit het verpakkingsmateriaal.
• Zet de vergrendelknop (13) vrij en duw de zaagkop naar achteren om
hem in de achterste positie te vergrendelen.
• Druk de bedieningshendel (18) omlaag en trek aan vergrendelpin (14),
zoals afgebeeld.
• Verminder de druk langzaam en laat de kop geheel omhoogkomen.
Werkbankmontage (fig. C)
• In de vier voeten zijn gaten (40) aangebracht om montage op de
werkbank te vergemakkelijken. Er zijn twee gatmaten voor twee
verschillende schroefdiameters. Het is niet nodig om beide gaten te
gebruiken. Zorg voor een stevige montage, opdat de zaagmachine niet
kan bewegen. Moet de zaagmachine draagbaar blijven, monteer de
machine dan op een stuk multiplex met een dikte van 12,5 mm of
meer, dat op de werkbank of samen met de machine op een andere
werkplek op een andere werkbank kan worden bevestigd.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er dan
voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank aanliggen.
Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen. Klemmen op een
ander punt zal het werken met de zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van
de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
Monteren
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Monteren van het zaagblad (fig. E1 - E5)
• Druk de zaagkop-ontgrendeling (17) om de onderste beschermkap (2)
vrij te geven. Trek de onderste beschermkap nu zo ver mogelijk omhoog.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder (43) ver genoeg los zodat
de beschermkaphouder (44) omhoog kan worden getrokken om de
bladvergrendelschroef (45) te bereiken.
• Terwijl de onderste beschermkap omhoog wordt gehouden door de
schroef van de beschermkaphouder (43), drukt u met een hand de
spindelvergrendeling (16) in. Gebruik nu met de andere hand de
meegeleverde zaagbladsleutel (26) om de linksdraaiende zaagbladschroef
(45) los te draaien. Hiertoe wordt de schroef rechtsom gedraaid.
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast.
• Verwijder de bladvergrendelschroef (45) en de buitenste askraag (46).
• Monteer het zaagblad (47) op de schouder (48) op de binnenste
askraag (49). Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van
het zaagblad in de richting van de achterkant van de zaag, dus van de
gebruiker vandaan wijzen.
• Breng de buitenste askraag (46) weer aan.
• Draai de bladvergrendelingsschroef (45) aan door deze linksom te
draaien. Houd hierbij met de andere hand de spindelvergrendeling
ingedrukt.
• Breng de beschermkaphouder (44) omlaag zodat hij de
bladvergrendelingsschroef (45) volledig afschermt.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder (43) vast.
Druk nooit op de spindelvergrendeling terwijl het zaagblad
draait. Druk de beschermkap naar beneden en draai na het
monteren van het zaagblad de schroeven van de
beschermkaphouder stevig vast.
Instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd de stekker uit het
stopcontact.
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij als
gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven.
De instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(fig. F1 - F4)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm (50) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt vergrendeld.
Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (51)
valt.
• Plaats een winkelhaak (52) tegen de parallelgeleiding links (7) en het
zaagblad (47) (fig. F3).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (53) los en beweeg de verstekarm met
verstekschaal naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de schroeven (53) weer vast. Let hierbij nog niet op de uitlezing
van de verstekwijzer.
Instellen van de verstekwijzer (fig. F1, F2 & G)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm (50) vrij te geven.
• Beweeg de verstekarm om de verstekwijzer (54) in de nulpositie te
brengen, zoals afgebeeld in fig. G.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekhendel nog
niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer (54) en de verstekschaal (6). Als de wijzer niet exact
nul aanwijst, draai dan de schroef (55) los, beweeg de wijzer zodat hij
0° aangeeft en draai de schroef vast.
Instellen van de verstekvergrendel/blokkeerstang (fig. H)
Als het onderstel van de zaag kan worden bewogen terwijl de
verstekhendel (4) vergrendeld is, dan moet de verstekvergrendel/
blokkeerstang (56) worden afgesteld.
• Zet de verstekhendel (4) los.
• Zet de verstekvergrendel/blokkeerstang (56) volledig vast met behulp
van een schroevedraaier (57). Draai de stang vervolgens een kwartslag
linksom.
• Controleer of de tafel niet beweegt wanneer de verstekhendel (4) is
vastgezet op een willekeurige (niet voorafingestelde) hoek.
Pagina: 65
66
N E D E R L A N D S
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. het tafelblad (fig. I1 - I4)
• Draai de afschuinklemknop (11) los.
• Druk de zaagkop naar rechts, zodat hij volledig in verticale positie staat
en draai de afschuinklemknop vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (51)
valt.
• Plaats een winkelhaak (52) op de zaagtafel en tegen het zaagblad (47)
(fig. I2).
Laat de winkelhaak niet in aanraking komen met de tanden
van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Maak de afschuinklemknop (11) los en draai de aanslagschroef
verticale-positieafstelling (28) in of uit totdat de met de winkelhaak
gemeten hoek tussen het zaagblad en het tafelblad 90° bedraagt.
• Als de stand van de afschuinwijzer (58) op de afschuinschaal (10)
ongelijk is aan 0, draai dan de borgschroef (59) los en stel de wijzer op
0 in.
Instellen van de parallelgeleiding (fig. J)
Het bovenste deel van de linker parallelgeleiding kan naar links worden
bijgesteld. Zo kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale
verstekpositie van 48° te kunnen draaien. Om de parallelgeleiding (3) in te
stellen:
• Draai de plastic knop (29) los en beweeg de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
De geleidegroef (60) van de parallelgeleiding kan verstopt
raken met zaagsel. Gebruik een stokje of wat lage-druklucht
om deze groef schoon te maken.
Opheffen van de afschuinaanslagen (fig. K)
De afschuinaanslagen vereenvoudigen het afstellen van het zaagblad in de
verticale positie en de 45° afschuinpositie. Door de afschuinaanslagen op
te heffen, zijn afschuinhoeken van 2° rechts tot 48° links mogelijk.
• Om de afschuinaanslagen op te heffen, zet u eerst de zaagkop los en
duwt hem iets naar links, en trekt dan de deblokkeerknop (27) uit en
draait hem in de deblokkeerpositie (62). De deblokkeerknop klikt
automatisch op zijn plaats vast.
• Stel de gewenste afschuinhoek in en zet de kop in deze positie vast.
• Om de opheffing van de afschuinaanslagen op te heffen, draait u de
deblokkeerknop (27) naar de afschuinaanslagpositie (61) terug.
Aanslag tussenliggende afschuinpositie
De tussenliggende afschuinhoek is vooringesteld op 33,85° en maakt een
snelle instelling voor het zagen van plafondsierlijsten mogelijk.
• Om de tussenliggende afschuinaanslag te activeren, draait u de
deblokkeerknop (27) naar de tussenliggende afschuinaanslagpositie (63).
Controleren en instellen van de afschuinhoek (fig. A1, A2 & I5)
• Zorg dat de deblokkeerknop (27) in de afschuinaanslagpositie staat.
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (29) los en beweeg het
bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (11) los en beweeg de zaagkop naar links.
Dit is de 45° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de stopschroef (9) naar binnen of buiten totdat de wijzer (58) 45°
aanwijst.
Controleren en instellen van de tussenliggende afschuinhoek
(fig. A1, A2 & I6)
• Zorg dat de deblokkeerknop (27) in de tussenliggende
afschuinaanslagpositie staat.
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (29) los en beweeg het
bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (11) los en beweeg de zaagkop naar links.
Dit is de 33,85° afschuinpositie.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de stopschroef (8) naar binnen of buiten totdat de wijzer (58)
33,85° aanwijst.
Instellen van de railgeleiding (fig. L)
• Controleer de rails regelmatig op speling.
• Draai de instelschroef (19) geleidelijk rechtsom om de speling te
verminderen terwijl de zaagkop naar voren en achteren wordt geschoven.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht en houdt u aan de
geldende voorschriften.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Klem het werkstuk vast.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van hout en veel
metalen (maar niet voor ijzer en staal), gelden deze bedieningsvoorschriften
alleen voor het zagen van hout. Dezelfde richtlijnen gelden ook voor
andere materialen. Zaag met deze zaag geen ijzer, staal, vezelcement
of metselwerk!
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de sleuf breder
is dan 10 mm.
In- en uitschakelen (fig. M)
De schakelaar is voorzien van een gat (65) om een hangslot door te steken
om de zaag uit bedrijf te vergrendelen.
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine in te schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Instellen van de variabele (fig. M)
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling (19) kan worden gebruikt
om vooraf de maximum snelheid in te stellen.
• Draai het stelwiel (19) naar de gewenste waarde, die met een nummer
wordt aangegeven.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte materialen zoals
hout. Gebruik een laag toerental voor het zagen van metaal.
Basis zaagsneden
Verticale rechte afkortsnede (fig. A1, A2 & N)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekhendel vast.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (3 & 7).
• Pak de bedieningshendel (18) vast en druk op de zaagkop-
ontgrendeling (17) om de zaagkop vrij te geven.
Druk op de bedieningsknop (1) om de motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen.
Het zaagblad gaat de sleuf in de sleufplaat (31) in.
Pagina: 66
67
N E D E R L A N D S
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Schuifzaagsnede (fig. O)
Met behulp van de geleiderails is het mogelijk om, gebruik makend van
een voor-, neer- en achterwaartse schuifbeweging, grotere werkstukken
van 50 x 100 mm tot 500 x 1000 mm te zagen.
• Zet de vergrendelknop (20) vrij.
• Trek de zaagkop naar u toe en schakel de machine in.
• Laat het zaagblad in het werkstuk zakken en duw de zaagkop terug
om de zaagsnede te voltooien.
• Handel zoals hierboven beschreven.
• Maak geen schuifzaagsneden bij werkstukken die kleiner zijn
dan 50 x 100 mm.
• Vergeet niet om de zaagkop in de achterste positie te
vergrendelen als de werkzaamheden zijn voltooid.
Verticaal zagen met verstek (fig. A1, A2 & P)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in.
Beweeg de arm naar links of naar rechts om de juiste hoek in te stellen.
• De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°, 22,5°, 31,62° en 45°
zowel links als rechts, en 50° links en 60° rechts. Houd voor
tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast door
de verstekhendel vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekhendel is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Als een stuk hout met een beschadigde kant wordt gezaagd,
leg het hout dan zo tegen de zaag,dat de beschadigde kant zich
aan de kant met de grootste hoek t.o.v. de parallelgeleiding
bevindt; d.w.z. bij zagen met verstek naar links de beschadiging
links, bij zagen met verstek naar rechts de beschadiging rechts.
Afschuinen (fig. A1, A2 & Q)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 2° naar
rechts. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar links of
naar rechts worden ingesteld.
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (29) los en beweeg
het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (3) zo ver mogelijk naar
links. Draai de afschuinklemknop (11) los en stel de afschuinhoek op
de gewenste waarde in.
• Draai de afschuinklemknop (11) stevig vast.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen,
zoals het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn,
bijvoorbeeld voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan
een scherp zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere,
gelijkmatige zaagsnelheid om het gewenste resultaat te bereiken.
Zorg er voor dat het materiaal tijdens het zagen niet kruipt;
maak het stevig vast. Laat de zaagarm pas omhoogkomen als
het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen. Als aan de
achterkant toch kleine splinters ontstaan, plak dan een stuk
crêpe-plakband op de plaats waar de zaagsnede zal worden
gemaakt. Zaag door het crêpe-plakband en verwijder het
voorzichtig na het zagen.
Plaatsen van het lichaam en de handen
Het op de juiste manier plaatsen van het lichaam en de handen maakt het
zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
• Plaats uw handen nooit in de buurt van de zaagsnede.
• Plaats uw handen op minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en de
parallelgeleiding. Houd uw handen op hun plaats totdat de schakelaar
is losgelaten en het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
• Voer altijd een test uit (met UITgeschakelde zaag) om de baan van het
zaagblad te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere zaagsneden.
• Plaats uw handen niet kruiselings.
• Sta stevig met beide voeten op de grond en zorg voor een goed
evenwicht.
• Volg de bewegingen van de zaagarm als u hem naar links en rechts
beweegt. Ga enigszins aan de kant van het zaagblad staan.
• Kijk bij het volgen van een potloodlijn door de openingen in de
beschermkappen.
Zagen van lijsten, dozen en andere rechthoekige objecten (fig. R1 & R2)
Versteklijsten en andere lijsten
Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u uw zaag “aanvoelt”.
Uw zaag is een perfect gereedschap voor het zagen van verstekhoeken
zoals die in fig. R1. De afgebeelde verbinding kan naar keuze worden
gemaakt door middel van afschuin- of verstekinstelling.
Door middel van afschuininstelling
De afschuinhoek voor de beide planken wordt ingesteld op 45°, zodat er
een hoek van 90° wordt gevormd. De verstekarm wordt vastgezet in de
nulstand. Het hout wordt met de brede, vlakke kant tegen de tafel en de
smalle kant tegen de parallelgeleiding gelegd.
Door middel van verstekinstelling
Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts met
verstek te zagen, met de brede kant tegen de parallelgeleiding.
De twee schetsen (fig. R1 & R2) gelden alleen voor rechthoekige objecten.
Als het aantal kanten verandert, veranderen ook de verstek- en
afschuinhoeken. Onderstaand overzicht geeft de juiste hoeken voor een
groot aantal verschillende vormen. Er wordt aangenomen dat alle zijden
even lang zijn. Als de door u gewenste vorm niet in het overzicht
voorkomt, deel dan 180° door het aantal zijden om de verstek- of
afschuinhoek te bepalen.
Aantal zijden Verstek- of afschuinhoek
4 45°
5 36°
6 30°
7 25,7°
8 22,5°
9 20°
10 18°
Dubbele versteksnede (fig. S1 & S2)
Voor het zagen van lijsten of dozen met schuine kanten zoals in afb.
S1 wordt een combinatie van verstek- (fig. R2) en afschuinhoek (fig. R1)
gebruikt.
Zorg er als de zaaghoek telkens verschillend is voor dat de
afschuinklemknop en de verstekklemknop stevig aangedraaid
zijn. De knoppen moeten na elke verandering van de verstek-
c.q. afschuinhoek worden vastgezet.
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuin-
en verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken.
U gebruikt de grafiek door de gewenste hoek “A” (fig. S2) voor uw
project te kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te
vinden. Ga van dat punt recht naar boven of beneden om de juiste
afschuinhoek te vinden en recht naar links of rechts om de juiste
verstekhoek te vinden.
Pagina: 67
68
N E D E R L A N D S
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 25°
(hoek “A”) (fig. S2), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 25° op de
boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om de
instelling van de verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen. Volg op
dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of naar boven voor
het instellen van de afschuinhoek van de zaag (40°). Maak steeds
enkele proeven met stukjes afvalhout om de instellingen te controleren.
Zagen van basislijsten
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een afschuinhoek van
45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op de
zaag liggend.
Binnenhoek
Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen van plafondsierlijsten
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een
gecombineerde verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen van uiterste
nauwkeurigheid heeft uw zaag vooringestelde hoekposities op 31,62°
verstek en 33,85° afschuining. Deze instellingen zijn geschikt voor
standaard plafondsierlijsten met een hoek van 52° aan de bovenkant en
een hoek van 38° aan de onderkant.
• Maak testzaagsnedes op afvalmateriaal voordat u de definitieve
zaagsnedes maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links met de
achterkant van de lijst tegen het onderstel.
Binnenhoek
Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Groeven maken (fig. T)
Uw zaag is voorzien van een groefaanslag (12) en duimschroef (15) om
groeven te kunnen maken
• Wip de groefaanslag (12) naar de voorkant van de zaag.
• Stel de duimschroef (15) in om de diepte van de groef in te stellen.
Het kan nodig zijn om de eerst borgmoer (66) lost te draaien.
• Plaats een stuk afvalhout van ca. 5 cm tussen de aanslag en het
werkstuk om een rechte groef te maken
Stofafzuiging (fig. A2 & A5)
De machine is uitgerust met een stofafzuigpunt (24) voor aansluiting van
een stofafzuigkit (36) (verkrijgbaar als optie).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Zagen van kleine stukken (fig. J)
Het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (3) kan worden afgesteld
om optimale ondersteuning te bieden tijdens het zagen van kleine stukken.
• Plaats het zaagblad in verticale positie.
• Draai de plastic knop (29) tenminste 3 slagen los.
• Stel de parallelgeleiding zo dicht mogelijk bij het zaagblad af.
• Draai de knop stevig aan.
0ndersteunen van lange werkstukken (fig. A4)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (35) om de tafelbreedte van uw
zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun
lange werkstukken met enig bruikbaar middel, zoals zaagbokken e.d.,
om te voorkomen dat de uiteinden naar beneden hangen.
Zaagbladen
Om de genoemde zaagdiepten te bereiken, dienen altijd zaagbladen met
een diameter van 216 mm en een asgat van 30 mm te worden gebruikt.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste
accessoires.
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
VIERZIJDIGE
DOOS
ZESZIJDIGE
DOOS
ACHTZIJDIGE
DOOS
HOEK
TUSSEN
TWEE
RIBBEN
DEZE
VERSTEKHOEK
OP
DE
ZAAG
INSTELLEN
Pagina: 68
69
N E D E R L A N D S
Transport (fig. B2)
Om de machine eenvoudig te kunnen dragen, kan een draagriem aan het
onderstel worden bevestigd. De draagriem (zie fig. A6) is als optie verkrijgbaar.
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagkop omlaag en
druk de vergrendelingsstift (14) naar binnen.
• Zet de vergrendelknop van de geleiderail vast terwijl de zaagkop in de
voorste positie staat, vergrendel de verstekarm in de uiterste rechtse
verstekhoek, schuif de aanslag (3) helemaal naar binnen en zet de
afschuinhendel (11) vast terwijl de zaagkop in de verticale positie staat
om de machine zo compact mogelijk te maken.
• Gebruik altijd de handvatten (30) zoals afgebeeld in fig. B2 om de zaag
te transporteren.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos
te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing regelmatig schoon
met een zachte doek.
• Reinig het tafelblad regelmatig.
• Reinig regelmatig het stofopvangsysteem.
Vermijd het gebruik van reinigings- of smeermiddelen om de
machine te onderhouden. In het bijzonder de
reinigingsmiddelen uit sproeiflacons of spuitbussen kunnen de
plastic onderbeschermkap chemisch aantasten.
Reinigen en onderhouden van de sleufplaat (fig. U)
Reinig regelmatig de ruimte onder de sleufplaat.
Indien de sleufplaat versleten is, dient hij te worden vervangen.
• Verwijder de schroeven (67) waarmee de sleufplaat (31) op zijn plaats
wordt gehouden.
• Verwijder de sleufplaat en reinig de onderliggende ruimte.
• Breng de delen van de sleufplaat en de schroeven weer aan.
• Draai de schroeven handvast aan.
• Ga als volgt te werk om de sleufplaat af te stellen:
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf valt.
• Stel elk deel van de sleufplaat zo dicht mogelijk langs de tanden van
het zaagblad af.
• Draai de schroeven aan.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag niet met het gewone
huishoudelijke afval worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging toe is of het u niet
langer van dienst kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk afval.
Zorg ervoor dat het product gescheiden kan worden ingezameld.
Door gebruikte producten en verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede materialen voorkomt
milieuvervuiling en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van electrische
huishoudproducten bij gemeentelijke vuilnisbergen of bij de verkoper waar
u een nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke voorschriften
gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en recyclen van afgedankte
DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service, retourneert u het product naar een
van de erkende servicecentra, die deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum opvragen via de
adressen op de achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een lijst van
onze servicecentra en meer informatie m.b.t. onze klantenservice vinden
op het volgende Internet-adres: www.2helpU.com
Pagina: 69
70
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u de machine dan compleet zoals bij
aankoop binnen 30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze werkzaamheden gratis
uitgevoerd in onze Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar een erkend
DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT-machine binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van DEWALT, op
voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-hoofdkantoor naar het adres
van het dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT Service-centers en
nadere informatie over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
N E D E R L A N D S

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW712.

Stel een vraag over de DeWalt DW712

Heb je een vraag over de DeWalt DW712 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW712. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW712 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.