DeWalt DW634 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW634. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: DW634
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 36
32 nl - 1
N E D E R L A N D S
VLAKSCHUURMACHINE DW634/DW636
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 3
Beschrijving nl - 3
Elektrische veiligheid nl - 3
Gebruik van verlengsnoeren nl - 3
Monteren en instellen nl - 3
Aanwijzingen voor gebruik nl - 4
Onderhoud nl - 4
Garantie nl - 5
Technische gegevens
DW634 DW636
Spanning V 230 230
Opgenomen vermogen W 300 350
Schuurbewegingen/min 17.000 20.000
Schuurcirkel ø mm 2,6 4,6
Schuuroppervlak mm 113 x 225 113 x 225
Formaat schuurpapier mm 115 x 280 115 x 280
Gewicht kg 2,8 3,9
Stofafzuiging stofzak/
stofafzuiger stofafzuiger
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW634/DW636
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW634 DW636
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 81 79
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 94 92
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW634 DW636
4,5 m/s2
2,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 37
nl - 2 33
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Pagina: 38
34 nl - 3
N E D E R L A N D S
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven. Gebruik
geen machine waarvan de schakelaar defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend
DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming van
ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Vlakschuurmachine
1 Stofzak (DW634)
1 Stofafzuigadaptor voor ø 27 mm
stofafzuigerslang (DW634)
1 Schuurzool
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw vlakschuurmachine is ontworpen voor het
vakkundig schuren van hout, houtachtige materialen
en kunststoffen. Verschillende soorten schuurpapier
zijn als optie leverbaar. Uw leverancier verstrekt u
graag de nodige informatie over het juiste type
schuurpapier.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Bevestigingsklemmen voor schuurpapier
3 Borstelframe (DW634, optie)
4 Afzuigkap (DW634, optie)
5 Schuurpapierperforator (optie)
6 Schuurzool
7 Aansluiting voor stofzak (8) of stofafzuigadaptor (9)
(DW634)
8 Stofzak (DW634)
9 Stofafzuigadaptor (DW634)
10 Bevestigingsschroeven voor de afzuigkap (DW634)
11 Blokkeerknop
12 Koolborstel-sluitdopje (DW636)
13 Mondstuk (DW636)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw machine is dubbel geïsoleerd
overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Aanbrengen van het schuurpapier (fig. B)
• Bevestig het schuurpapier met behulp van beide
bevestigingsklemmen (2) op de schuurzool (6).
• Zelfklevend schuurpapier kan direct op de
speciale schuurzool worden bevestigd.
Pagina: 39
nl - 4 35
N E D E R L A N D S
• Oefen slechts een lichte druk op het werkstuk uit.
Overmatige druk verbetert de schurende werking
niet en resulteert alleen in een grotere belasting
van de machine en versnelde slijtage van het
schuurpapier.
• Schakel het continu bedrijf uit door de AAN/UIT-
schakelaar (1) kort in te drukken en deze meteen
weer los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Brandgevaar! Gebruik de schuurmachine
niet op magnesium.
Stofafzuigen
• Bij het schuren van hout komt veel stof
vrij. Installeer daarom altijd een stofzak
(DW634) of sluit een stofafzuiger
(DW634 & DW636) aan die voldoet aan
de geldende richtlijnen voor stofemissie.
Een goede stofafzuiging is alleen
mogelijk bij gebruik van geperforeerd
schuurpapier.
• Gebruik geen stofzak of stofafzuiger bij
het schuren van metaal.
DW634 - stofzak (fig. F)
• Bevestig de stofzak (8) op de aansluiting (7).
• Ledig de stofzak steeds wanneer deze voor
ongeveer één derde vol is voor een zo efficiënt
mogelijke stofafzuiging.
DW636 & DW634 - stofafzuigerslang (fig. G & H)
• Sluit de stofafzuigerslang aan op het mondstuk
(DW636) (13) of op de aansluiting (7) (DW634).
• Gebruik voor de DW634 de stofafzuigadaptor (9).
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Indien met gewoon schuurpapier gewerkt wordt, moet
de standaard gemonteerde schuurzool vervangen
worden door de meegeleverde schuurzool. Deze
schuurzool wordt met acht schroeven bevestigd.
Perforeren van schuurpapier (fig. C)
Uw vlakschuurmachine gebruikt geperforeerd
schuurpapier. Met de als optie leverbare
schuurpapierperforator (5) kunnen gaten in niet-
geperforeerd schuurpapier worden gemaakt.
Ga als volgt te werk:
• Bevestig het schuurpapier op de schuurzool (6).
Zie ook fig. B.
• Druk de perforator (5) en de schuurzool (6) stevig
op elkaar. Zorg dat de aanslagkanten (5.1) goed
tegen de zijden van de schuurzool aanliggen.
Bevestigen van het borstelframe met de
afzuigkap (DW634, optie) (fig. D)
Voor zeer fijn schuurwerk (bijv. het schuren van
fineer- en inlegwerk) wordt het gebruik van
borstelframe en afzuigkap aangeraden. Deze
hulpstukken zijn tevens geschikt voor het schuren
van plamuur, lak of verf, voor ruw schuurwerk en
voor het uitborstelen van het te lakken oppervlak.
Ga als volgt te werk:
• Plaats beide delen van de afzuigkap (4) op de
machine en zet ze vast met behulp van de
bevestigingsschroeven aan de zij- en bovenkant (10).
• Plaats het borstelframe (3) met de nokken (3.1)
in de uitsparingen (4.1) aan de voorzijde van de
afzuigkap (4). Klik het borstelframe aan de
achterzijde van de afsluitkap (4.2) vast met
behulp van de borgpallen (3.2).
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houd u aan de geldende
voorschriften.
Schuren (fig. E)
• Druk de AAN/UIT-schakelaar (1) in.
• Druk, indien gewenst, op de blokkeerknop (11)
voor continu bedrijf.
• Zorg dat alle te behandelen materialen goed vast
staan.
Pagina: 40
36 nl - 5
N E D E R L A N D S
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap binnen
12 maanden na aankoop nazicht of reparatie
behoeven, dan worden deze werkzaamheden
gratis uitgevoerd in onze Service-centers op
vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW634.

Stel een vraag over de DeWalt DW634

Heb je een vraag over de DeWalt DW634 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW634. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW634 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.