DeWalt DW62 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW62. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW62
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 48
41 nl - 1
N E D E R L A N D S
CIRKELZAAG DW62
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 4
Beschrijving nl - 4
Elektrische veiligheid nl - 4
Gebruik van verlengsnoeren nl - 4
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 5
Onderhoud nl - 6
Garantie nl - 6
Technische gegevens
DW62
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 1.150
Toerental onbelast min-1
3.800
Maximum zaagdiepte bij 90° mm 62
Zaagbladdiameter mm 184
Zaagbladdikte max/min mm 1,4/1,3
Asgat mm 16
Gewicht kg 4,5
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW62
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW62
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 97,8
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 105,8
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW62
1,2 m/s2
Director Engineering & Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 49
42
nl - 2
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
Pagina: 50
43 nl - 3
N E D E R L A N D S
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Aansluiten op het net, IN- en UITschakelen
• Controleer altijd of het apparaat uitgeschakeld is
voordat u het aansluit op het net.
• Verwijder de sleutel voor het vervangen van de
zaagbladen voordat u de zaag INschakelt.
• Pas als het zaagblad onbelast draait, mag het
apparaat UITgeschakeld worden.
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat INschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het UITschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
• Gebruik het spouwmes altijd, behalve bij
inzetzagen.
Beveiligingen
• De cirkelzaag mag uitsluitend worden gebruikt
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het spouwmes;
de afstand tussen de zaagtanden en het
spouwmes dient 2 - 5 mm te bedragen, terwijl het
hoogteverschil maximaal 3 mm dient te zijn (fig. E).
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze gebruiksaanwijzing.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt. Goede resultaten worden
verkregen met hardmetalen en CrV-zaagbladen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Stationair gebruik
• Controleer bij gebruik van een zaagtafel of de
zaagspleet wijd genoeg is voor het zaagblad.
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de AAN/UIT-schakelaar
onmiddellijk los wanneer het zaagblad of de
motor vastlopen.
Pagina: 51
44
nl - 4
N E D E R L A N D S
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag met universeel HM zaagblad
1 Zij-aanslag
1 Zaagbladsleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT DW62 Cirkelzaag is een elektrisch
gereedschap voor professionele toepassingen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Spanschroef voor zaagdiepte
4 Motorbeschermkap
5 Draaghandgreep
6 Zaagdiepteregelaar/voorhandgreep
7 Zij-aanslag
8 Zaagbladbeschermkap
9 Bevestigingsschroef
10 Spouwmes
11 Voetplaat
12 Stofafzuigopening
13 Zaagdiepteschaal
14 Zaaghoekschaal
15 Spanschroef voor afschuinvergrendeling
16 Spanschroef voor zij-aanslag
17 Markering voor afschuinen
18 Markering voor recht zagen
19 Zaagbreedte-aanduiding
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd drie-aderig verlengsnoer,
dat geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten
minimaal een doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Instellen van de zaagdiepte (fig. A)
• Draai de spanschroef (3) en de
zaagdiepteregelaar (6) enkele slagen los.
• Stel de gewenste zaagdiepte in. De instelling is
op de schaalverdeling (13) af te lezen.
• Draai de zaagdiepteregelaar en de spanschroef
vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 3 mm door het werkstuk heen
laten zagen (bijv. voor het zagen van
platen met een dikte van 19 mm een
zaagdiepte van 22 mm instellen).
Monteren, afstellen en demonteren van de zij-
aanslag (fig. B)
De zij-aanslag (7) wordt gebruikt voor zaagsneden
die parallel met de rand van het werkstuk moeten
lopen.
Monteren
• Plaats de zij-aanslag (7) op de voetplaat (11).
• Duw de bout (20) door het gat (21).
• Plaats de klemstrip (22) op de bout en draai de
spanschroef (16) vast.
Pagina: 52
45 nl - 5
N E D E R L A N D S
Afstellen
• Draai de spanschroef (16) los en stel de zijaanslag
(7) op de gewenste zaagbreedte in. De instelling is
op de schaalverdeling (19) af te lezen.
• Draai de spanschroef (16) weer vast.
Demonteren
• Demonteer de zij-aanslag in omgekeerde
volgorde.
Afschuinvergrendeling (fig. C)
De afschuinhoek is van 0° tot 45° instelbaar.
• Draai de spanschroef (15) los.
• Stel de hoek in door de voetplaat (11) zodanig te
kantelen dat de markering op de zaaghoekschaal
(14) de gewenste waarde aangeeft.
• Draai de spanschroef (15) vast.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. D)
• Haal eerst de stekker uit het stopcontact.
• Draai de zaagbladbeschermkap (8) open.
• Draai het zaagblad, totdat er een schroevedraaier
door het gat in het zaagblad kan worden
gestoken. Nu kan het zaagblad bij het
losschroeven niet meedraaien.
• Als er geen schroevedraaier bij de hand is, of als
het gebruikte zaagblad niet van een gat is
voorzien, blokkeert u het zaagblad door de
onderste tanden van het blad in een stuk hout te
drukken.
• Draai de bevestigingsschroef (9) en onderlegring (23)
los met de meegeleverde sleutel en verwijder ze.
• Vervang het zaagblad. De tanden moeten in
draairichting wijzen; deze wordt aangegeven met
behulp van de pijl op de behuizing.
• Plaats de onderlegring (23) terug en draai de
moer (9) aan.
Instellen van het spouwmes (fig. E)
De juiste instelling van het spouwmes (10) is
afgebeeld in de inzet in figuur E. Stel de speling van
het spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad
of indien de instelling correctie behoeft.
• Draai de schroef los en stel de afstand tot het
zaagblad in volgens de inzet in figuur E.
• Draai na het instellen de schroef vast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad (zie
pijl op het blad).
In- en uitschakelen (fig. A)
De AAN/UIT-schakelaar (1) van uw cirkelzaag is
voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine te
starten. Zodra de AAN/UIT-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking zodat
de machine niet per ongeluk kan worden gestart.
Zet de machine nooit AAN of UIT terwijl
het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd uw DEWALT cirkelzaag vast bij de
hoofdgreep en bij de voorhandgreep (6) zodat u
de zaag optimaal kunt leiden.
• Klem het werkstuk vast met de onderzijde naar
boven; de zaagsnede is namelijk het mooist aan
de zijde waar het zaagblad weer uit het werkstuk
komt.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (18) en leid het snoer naar achteren
weg, in lijn met de machine.
• Volg, bij een afschuinhoek van 45°, de op het
werkstuk getekende lijn m.b.v. de markering (17).
Pagina: 53
46
nl - 6
N E D E R L A N D S
Stofafzuiging (fig. A)
Uw DEWALT Cirkelzaag is voorzien van een
stofafzuigopening (12).
• Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW62.

Stel een vraag over de DeWalt DW62

Heb je een vraag over de DeWalt DW62 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW62. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW62 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.