DeWalt DW615 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW615. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Freesmachine
  • Model/naam: DW615
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 42
N E D E R L A N D S
38 nl - 1
BOVENFREES DW614/DW615
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 3
Beschrijving nl - 3
Elektrische veiligheid nl - 3
Gebruik van verlengsnoeren nl - 3
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 5
Onderhoud nl - 6
Garantie nl - 6
Technische gegevens
DW614 DW615
Spanning V 230 230
Opgenomen vermogen W 750 900
Afgegeven vermogen W 500 590
Toerental, onbelast min-1
24.000 8.000-24.000
Freesgeleiding tweezuilen- tweezuilen-
voet voet
Freesdiepte mm 35 35
Revolverdiepteaanslag 3-traps, met schaal-
verdeling
Spantang 8 mm 8 mm
(GB: 1/4") (GB: 1/4")
Max. freesdiameter mm 30 30
Gewicht kg 2,8 2,9
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW614/DW615
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW614 DW615
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 88 88
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 89 89
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW614 DW615
5,9 m/s2
5,9 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 43
nl - 2 39
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met
de vinger aan de schakelaar. Laat de schakelaar los
wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Pagina: 44
N E D E R L A N D S
40 nl - 3
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Service-
center repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor frezen
• Gebruik uitsluitend frezen waarvan de
schachtdiameter overeenkomt met de maat van
de spantang in de machine.
• Gebruik uitsluitend frezen die geschikt zijn voor
een toerental van 30.000 min-1
en die als zodanig
gemarkeerd zijn.
• Gebruik nooit frezen met een diameter die groter
is dan de maximum diameter in de technische
gegevens.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Bovenfrees
1 Parallelaanslag met geleidestangen
1 Spantang 8 mm (GB: 1/4")
1 Steeksleutel # 13/17
1 Sjabloongeleider 17 mm ø
1 Stofafzuigkanaal
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT bovenfrees DW614/DW615 is
ontworpen voor alle professionele toepassingen op
het gebied van frezen in hout en houtprodukten.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Freesdiepteschaal
3 Diepteaanslag
4 Blokkeerhendel
5 Borgschroef van diepteaanslag
6 Revolver-diepteaanslag
7 Spindelblokkering
8 Spantangmoer
9 Stofafzuigkanaal
10 Borgschroef van parallelaanslag
11 Freeszool
12 Stelwiel van elektronische snelheidsregeling
(DW615)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Pagina: 45
nl - 4 41
N E D E R L A N D S
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van een frees (fig. B)
• Druk de spindelblokkering (7) in en houd deze
ingedrukt.
• Draai met de meegeleverde 17 mm steeksleutel
de spantangmoer (8) enige slagen los en plaats
een frees in de spantang.
• Draai de spantangmoer aan en laat de
spindelblokkering los.
Draai nooit de spantangmoer vast
wanneer er geen frees in de spantang zit.
Vervangen van de spantang (fig. C)
Uw bovenfrees wordt geleverd inclusief een
gemonteerde 8 mm (GB: 1/4") spantang. Er zijn
nog twee andere precisie-spantangen verkrijgbaar
voor andere freesmaten. De spantang en de
spantangmoer vormen één geheel.
• Draai de spantangmoer (8) geheel los.
• Verwijder de spantang (13) en vervang deze.
• Draai de spantangmoer vast.
DW615 - Instellen van de elektronische
snelheidsregeling (fig. A)
Met behulp van het stelwiel (12) van de elektronische
snelheidsregeling is de draaisnelheid traploos
instelbaar van 8.000 tot 24.000 min-1
.
• Zet het stelwiel in de gewenste stand. Kies een
lage snelheid voor frezen met een grote diameter
en een hogere waarde voor frezen met een kleine
diameter. De juiste instelling wordt
proefondervindelijk vastgesteld.
1 = 8.000 min-1
2 = 9.500 min-1
3 = 11.500 min-1
4 = 16.000 min-1
5 = 19.500 min-1
6 = 22.500 min-1
7 = 24.000 min-1
Instellen van de freesdiepte (fig. D)
Diepte-instelling met behulp van de schaal en de
revolver-diepteaanslag
• Draai de borgschroef (5) van de diepteaanslag los.
• Zet de blokkeerhendel (4) vrij door deze linksom
te draaien.
• Druk de freesmotor naar beneden totdat de frees
het werkstuk raakt.
• Zet de blokkeerhendel (4) weer vast.
• Stel de exacte freesdiepte in met behulp van de
schaal (2), of leg een dieptemal tussen de
diepteaanslag (3) en de revolver-diepteaanslag (6).
Het instelbereik wordt door de pijlen (14)
aangegeven.
• Draai de borgschroef (5) van de diepteaanslag
weer vast.
Driedubbele diepte-instelling met behulp van de
revolver-diepteaanslag
Met de revolver-diepteaanslag (6) kunt u
3 verschillende diepten instellen. Dat is met name
handig bij het frezen van diepe groeven, waarbij
stapsgewijs gewerkt wordt.
• Plaats een dieptemal tussen de diepte-aanslag (3)
en de revolver-diepteaanslag (6) om de juiste
diepte te bepalen.
• Stel, indien nodig, de drie schroeven in.
Diepte-instelling met de bovenfrees in
omgekeerde positie
• Stel de freesdiepte in, voordat u de bovenfrees in
omgekeerde positie monteert.
Zie de handleiding van het stationaire
apparaat voor de montage in omgekeerde
positie. Een diepte-fijninstelling (DE6956)
is als optie verkrijgbaar.
Bevestigen van de parallelaanslag (fig. E)
• Steek de geleidestangen (15) in de freeszool (11).
• Draai de borgschroeven (10) vast.
• Plaats de parallelaanslag (16) op de
geleidestangen.
• Draai de borgschroeven (16) handvast aan.
Pagina: 46
N E D E R L A N D S
42 nl - 5
Instellen van de parallelaanslag (fig. E)
• Teken een freeslijn op het werkstuk.
• Druk de freesmotor naar beneden totdat de frees
het werkstuk raakt.
• Zet de blokkeerhendel (4) vast.
• Plaats de bovenfrees op de freeslijn.
• Schuif de parallelaanslag (16) tegen het werkstuk
en draai de borgschroeven (17) vast.
Monteren van een sjabloongeleider (fig. F)
Sjabloongeleiders en mallen vormen een praktisch
hulpmiddel voor het frezen volgens een bepaald
patroon.
• Monteer de sjabloongeleider (18) op de freeszool
(11) met behulp van de schroeven (19) zoals
afgebeeld.
De schroeven (19) dienen ook voor de
bevestiging van het stofafzuigkanaal.
Gebruik de bovenfrees nooit zonder dit
kanaal.
Aansluiten van een stofafzuigsysteem (fig. A)
Sluit een stofafzuigslang aan op het
stofafzuigkanaal (9).
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Beweeg de machine altijd zoals afgebeeld
in fig. G (buiten- en binnenranden).
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Controleer of de frees correct in de spantang is
gemonteerd.
• Stel de freesdiepte in.
• Sluit een stofafzuigsysteem aan.
• Controleer altijd of de blokkeerhendel is geborgd
alvorens de machine in werking te stellen.
In- en uitschakelen (fig. A)
Druk de schakelaar (1) in om de machine in te
schakelen.
• I = aan. De machine is nu in continu bedrijf.
• O = uit.
Zet de blokkeerhendel vrij en wacht
totdat de freesmotor in de
uitgangspositie is gekomen alvorens de
machine uit te schakelen.
Gebruik van de sjabloongeleider (fig. F)
• Bevestig de freesmal op het werkstuk met
behulp van lijmtangen.
• Kies en monteer de juiste sjabloongeleider (18).
• Bepaal de diameter van de frees, trek deze
waarde af van de buitendiameter van de
sjabloongeleider en deel dit door 2. Zo bepaalt u
de grootte van de freesmal ten opzichte van het
te bewerken gedeelte.
Als het werkstuk niet dik genoeg is,
plaats het dan op een stuk afvalhout.
Gebruik van een geleidelat
Wanneer geen kantgeleider kan worden gebruikt,
kan de bovenfrees langs een geleidelat worden
bewogen. Klem de lat over de gehele lengte goed
vast en laat deze aan beide zijden een stukje
uitsteken.
Frezen zonder geleider
Uw bovenfrees kan ook zonder geleider worden
gebruikt, bijv. voor decor- en tekstfrezen.
Maak uitsluitend ondiepe sleuven!
Gebruik frezen met een maximum
diameter van 6 mm.
Frezen met aanlooptap (fig. B)
Wanneer geen parallel- of sjabloongeleider kan
worden toegepast, kan een frees met aanlooptap (20)
worden gebruikt bij het frezen van kanten en
ingewikkelde vormen.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Hiertoe behoren verzinkfrezen voor
zwaluwstaartverbindingen en vingerfreessjablonen,
sjablonen voor deuvelverbindingen,
sjabloongeleiders (17-30 mm) en geleidestangen in
diverse lengtes.
Pagina: 47
N E D E R L A N D S
nl - 6 43
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG»
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW615.

Stel een vraag over de DeWalt DW615

Heb je een vraag over de DeWalt DW615 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW615. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW615 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.