DeWalt DW443 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW443. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: DW443
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 39
nl - 1 35
N E D E R L A N D S
EXCENTRISCHE VLAKSCHUURMACHINE DW443
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 3
Beschrijving nl - 3
Elektrische veiligheid nl - 3
Gebruik van verlengsnoeren nl - 4
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 4
Onderhoud nl - 5
Garantie nl - 6
Technische gegevens
DW443
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 475
Schuurzool, ø mm 150
Schuurbewegingen min-1
4.200 - 7.600
Schuurcirkel ø mm 5
Stofafzuiging stofzak /
stofafzuiger
Gewicht kg 2,7
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Ontploffingsgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW443
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW443
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 85
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 98
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW443
< 2,5 m/s2
DW443.pm5 04-12-2000, 12:03
40
Pagina: 40
N E D E R L A N D S
36 nl - 2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd
de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met brandgevaar, gevaar voor
elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees ook
onderstaande instructies aandachtig door voordat u
met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet met
de vinger aan de schakelaar. Laat de schakelaar los
wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven in
deze handleiding. Gebruik geen lichte machine of
hulpstukken voor het werk van zware machines.
De machine werkt beter en veiliger indien u deze
gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:03
41
Pagina: 41
nl - 3 37
N E D E R L A N D S
Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde
doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWalt Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn. Ga na of de accessoires
en hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Schuren van geverfde oppervlakken
Neem de geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht. Let daarbij vooral op
het volgende:
1 Gebruik indien mogelijk steeds een
stofafzuigsysteem.
2 Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van
verf op loodbasis:
• Kinderen en zwangere vrouwen mogen de
werkvloer niet betreden.
• Alle personen die de werkvloer betreden, moeten
een masker dragen ter bescherming tegen
loodverfstof en -damp.
• Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet
toegestaan.
3 Verwijder stof en ander afval op veilige en
verantwoorde wijze.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Excentrische vlakschuurmachine
1 Stofzak
1 Stofafzuigadaptor
1 Zijhandgreep
1 Set schuurschijven
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT excentrische vlakschuurmachine
DW443 is ontworpen voor doelmatig schuren van
hout, plastic en metaal in een professionele
omgeving.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Elektronische toerentalregelaar
3 Stofzak
4 Stofafzuigadaptor (accessoire)
5 Stofzakadaptor
6 Mondstuk
7 Zijhandgreep
8 Steunschijf bekleed met klitteband (Velcro)
9 Stofkraag
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:03
42
Pagina: 42
N E D E R L A N D S
38 nl - 4
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt,
neem dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat
geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal
een doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Aanbrengen van de schuurschijf (fig. B)
Uw excentrische vlakschuurmachine gebruikt
geperforeerde 150 mm schuurschijven bekleed met
klitteband (Velcro) met 6 stofafzuiggaten.
• Leg de vlakschuurmachine op een tafel met de
steunschijf (8) naar boven.
• Plaats de schuurschijf direct op de steunschijf.
• Houd met de ene hand de steunschijf (8) in positie
en plaats met de andere hand de schuurschijf op
de steunschijf. Zorg ervoor dat de stofafzuiggaten
(10) in steunschijf en schuurschijf overeenkomen.
Elektronische toerentalregeling (fig. C)
Uw schuurmachine is uitgerust met een
elektronische toerentalregeling (2) met 5 standen.
Naarmate het materiaal harder is, is een hogere
instelling nodig. De juiste instelling is een kwestie van
ervaring.
Bevestigen van de zijhandgreep (fig. D)
• Verwijder de plastic schroef (11).
• Monteer de zijhandgreep (7) aan de linker- of
rechterzijde van de machine.
Stofafzuiging
Bij het schuren van hout komt veel stof
vrij. Installeer daarom altijd de stofzak of
sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan
de geldende richtlijnen voor stofemissie.
Een goede stofafzuiging is alleen
mogelijk bij gebruik van geperforeerde
schuurschijven.
Gebruik bij het schuren van metaal een
stofzak of stofafzuiger met vonkendover.
Schuur geen magnesium!
Stofzak (fig. A)
• Bevestig de stofzak (3) met de stofzakadaptor (5)
aan het mondstuk (6).
• Ledig de stofzak steeds wanneer deze voor
ongeveer één derde vol is voor een zo efficiënt
mogelijke stofafzuiging.
Stofafzuiger (fig. E)
• Verwijder de stofzakadaptor (5) door deze van
het mondstuk (6) te trekken.
• Plaats de stofafzuigadaptor (4) op het mondstuk (6).
• Sluit de stofafzuiger aan op de adaptor (4).
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat het te schuren werkstuk
goed vast staat.
• Forceer de machine niet. Overmatige druk
op de machine verbetert de schurende
werking niet maar resulteert alleen in
grotere belasting van de machine en
versnelde slijtage van het schuurpapier.
• Voorkom overbelasting.
Schuren (fig. A)
Deze excentrische vlakschuurmachine maakt korte
schuurbewegingen in alle richtingen zodat het niet
nodig is met de houtnerf mee te schuren.
• Monteer, indien nodig, de zijhandgreep (7).
• Stel de elektronische toerentalregeling (2) in.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:03
43
Pagina: 43
N E D E R L A N D S
nl - 5 39
• Start de schuurmachine met behulp van de
aan/uit-schakelaar (1).
I = aan
O = uit
• Begin met schuurpapier met de grofste korrel.
• Controleer het werkstuk regelmatig.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Vervangen van de steunschijf en de frictiering (fig. F)
Zowel de steunschijf (8) als de frictiering (12) zijn
slijtdelen. De steunschijf moet vervangen worden op
het moment dat sporen van slijtage duidelijk
zichtbaar worden. Vervang de frictiering op het
moment dat de snelheid van de steunschijf
aanmerkelijk toeneemt wanneer de machine van het
werkstuk wordt genomen.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Draai de 4 Torx-schroeven (13) los en verwijder
de steunschijf.
• Vervang de steunschijf (8) en/of de frictiering (12)
en draai de Torx-schroeven (13) aan.
Plaats de frictiering weer in de juiste positie.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
DW443.pm5 04-12-2000, 12:03
44
Pagina: 44
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DEWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.
N E D E R L A N D S
40 nl - 6
DW443.pm5 04-12-2000, 12:04
45

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW443.

Stel een vraag over de DeWalt DW443

Heb je een vraag over de DeWalt DW443 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW443. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW443 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.