DeWalt DW431 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW431. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: DW431
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 39
N E D E R L A N D S
nl - 1 35
BANDSCHUURMACHINE DW430/DW431
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 3
Beschrijving nl - 3
Elektrische veiligheid nl - 3
Gebruik van verlengsnoeren nl - 4
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 4
Onderhoud nl - 5
Garantie nl - 5
Technische gegevens
DW430 DW431
Spanning V 230 230
Opgenomen vermogen W 650 650
Afgegeven vermogen W 310 360
Bandsnelheid m/min 320 190 - 320
Schuuroppervlak mm 120 x 75 120 x 75
Bandlengte mm 533 533
Bandbreedte mm 75 75
Stofafzuiging stofzak stofzak
Gewicht kg 3,6 3,6
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Ontploffingsgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW430/DW431
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW430 DW431
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 91 91
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 99 99
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW430 DW431
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 40
36 nl - 2
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken. Bewaar deze instructies
zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken.
Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde
doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
Pagina: 41
N E D E R L A N D S
nl - 3 37
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Service-
center repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Schuren van geverfde oppervlakken
Neem de geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht. Let daarbij vooral op
het volgende:
1 Gebruik indien mogelijk steeds een
stofafzuigsysteem.
2 Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van
verf op loodbasis:
• Kinderen en zwangere vrouwen mogen de
werkvloer niet betreden.
• Alle personen die de werkvloer betreden,
moeten een masker dragen ter bescherming
tegen loodverfstof en -damp.
• Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet
toegestaan.
3 Verwijder stof en ander afval op veilige en
verantwoorde wijze.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Bandschuurmachine
1 Stofzak
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT bandschuurmachine DW430/DW431 is
ontworpen voor professionele toepassingen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
(DW431)
3 Blokkeerknop
4 Veerklem (voor schuurframe)
5 Schuurband
6 Centreerknop
7 Stofzak
8 Handgreep
9 Rolas
10 Bandrol
11 Boorgat voor bevestigingsas (voor schuurframe)
12 Klemhefboom
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Pagina: 42
38 nl - 4
N E D E R L A N D S
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Bevestiging en centreren van de schuurband
(fig. B & C)
Uw bandschuurmachine is geschikt voor
schuurbanden van 75 x 533 mm.
• Trek de klemhefboom (12) naar voren.
• Verwijder de schuurband (5) uit de machine.
• Plaats de nieuwe schuurband zodanig dat
richting van de pijl aan de binnenzijde van de
schuurband overeenkomt met richting van de pijl
op de machine (met de pijl aan dezelfde kant van
de bandrollen).
• Druk de klemhefboom naar achteren.
• Schakel de machine in en draai aan de
centreerknop (6) totdat de schuurband
gecentreerd op de bandrol (10) ligt.
DW431 - Instellen van de elektronische snelheid
(fig. D)
• Draai de schakelaar (2) in de gewenste stand.
Hoe hoger het getal, hoe groter de bandsnelheid.
Monteren, demonteren en afstellen van het
schuurframe (fig. A & E)
Het schuurframe is als accessoire verkrijgbaar.
• Verwijder de bevestigingsas (13) van het
schuurframe (14) en demonteer de moer, de veer
en de kruk (15).
• Plaats de bevestigingsas in het gat (11) aan de
zijde van de klemhefboom (12).
• Monteer de veer, de kruk en de moer (15).
• Draai de krukken loodrecht op de schuurband en
duw het schuurframe op de krukken.
• Duw de bevestigingsas (16) in de veerklem (4).
• Het schuurframe (14) is in hoogte verstelbaar met
de knop (17).
• Demonteer het schuurframe in omgekeerde
volgorde.
Bij gebruik zonder schuurframe kan de
bevestigingsas (13) een kwartslag
gedraaid worden. Demontage is
overbodig omdat de kruk dan in de
uitsparing (11) valt.
Monteren en demonteren van het stationair-
onderstel (fig. A & F)
Met een onderstel (optie) kan de machine stationair
worden gebruikt, zowel ondersteboven als
horizontaal en verticaal.
• Monteer het schuurframe (14) zoals beschreven.
• Plaats de schuurmachine op het stationair-
onderstel (18). Leid het snoer aan de zijde van de
klemhefboom (12) naar buiten.
• Plaats de bevestigingsbout (19) en draai de
ronde moer (20) vast (zie inzet in figuur F).
• Demonteer het stationair-onderstel in
omgekeerde volgorde.
Stofafzuiging (fig. A)
Bij het schuren van hout komt veel stof
vrij. Installeer daarom altijd een
stofzuighulpstuk dat voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
Gebruik bij het schuren van metaal een
stofzak of stofafzuiger met vonkendover.
Schuur geen magnesium!
• Plaats de stofzak (7) over de flens (21) of een
stofafzuigsysteem aan.
• Ledig de stofzak steeds wanneer deze voor
ongeveer één derde vol is voor een zo efficiënt
mogelijke stofafzuiging.
• Verwijder de stofzak van de flens, open de rits en
schud de stofzak uit.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
Pagina: 43
N E D E R L A N D S
nl - 5 39
• Zorg dat alle te behandelen materialen
goed vastgeklemd zijn.
• Oefen slechts een lichte druk op het
werkstuk uit.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Inschakelen: druk de aan/uit-schakelaar (1) in.
• Druk voor continu bedrijf ook de blokkeerknop
(3) in.
• Uitschakelen: druk nogmaals de aan/uit-
schakelaar in.
Schakel altijd het apparaat uit alvorens
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Service-
centers op vertoon van het aankoopbewijs. Stuur
uw machine rechtstreeks of via uw dealer naar
een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW431.

Stel een vraag over de DeWalt DW431

Heb je een vraag over de DeWalt DW431 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW431. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW431 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.