DeWalt DW423 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW423. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: DW423
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 39
N E D E R L A N D S
nl - 1 35
HANDPALMSCHUURMACHINE DW423
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 3
Beschrijving nl - 3
Elektrische veiligheid nl - 3
Gebruik van verlengsnoeren nl - 4
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 4
Onderhoud nl - 5
Garantie nl - 5
Technische gegevens
DW423
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 220
Schuurzool ø mm 125
Schuurbewegingen min-1
7.000 - 12.000
Schuurcirkel ø mm 2,6
Stofafzuiging stofzak /
stofafzuiger
Gewicht kg 1,45
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Ontploffingsgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW423
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144,
EN 55104 / EN 55014-2, EN 55014, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT,
zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW423
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 75
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 88
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW423
< 2,5 m/s2
Pagina: 40
36 nl - 2
N E D E R L A N D S
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd
de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in
acht in verband met brandgevaar, gevaar voor
elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees
ook onderstaande instructies aandachtig door
voordat u met de machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar.
Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in
het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk.
Ga met verstand te werk. Gebruik de machine
niet als u niet geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken.
Pagina: 41
N E D E R L A N D S
nl - 3 37
Gebruik de machine uitsluitend voor het beoogde
doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWalt Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALTService-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Schuren van geverfde oppervlakken
Neem de geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht.
Let daarbij vooral op het volgende:
1 Gebruik indien mogelijk steeds een
stofafzuigsysteem.
2 Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van
verf op loodbasis:
• Kinderen en zwangere vrouwen mogen de
werkvloer niet betreden.
• Alle personen die de werkvloer betreden,
moeten een masker dragen ter bescherming
tegen loodverfstof en -damp.
• Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet
toegestaan.
3 Verwijder stof en ander afval op veilige en
verantwoorde wijze.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Handpalmschuurmachine
1 Stofzak met stofafzuigadapter
1 Set schuurschijven
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT handpalmschuurmachine DW423 is
ontworpen voor doelmatig schuren van hout en
plastic in een professionele omgeving.
1 Stofdichte AAN/UIT-schakelaar
2 Elektronische toerentalregelaar
3 Stofzak
4 Stofafzuigadapter
5 Mondstuk
6 Palmgreep
7 Velcro-steunschijf
8 Stofkanaal
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Pagina: 42
38 nl - 4
N E D E R L A N D S
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Aanbrengen van de schuurschijf (fig. B)
Uw DEWALT handpalmschuurmachine gebruikt
geperforeerde 5" (126 mm) Velcro-schuurschijven
met 8 stofafzuiggaten.
• Leg de schuurmachine op een tafel met de
steunschijf (7) naar boven.
• Plaats de schuurschijf direct op de steunschijf.
• Houd met de ene hand de steunschijf (7) in
positie en plaats met de andere hand de
schuurschijf op de steunschijf. Zorg ervoor dat
de stofafzuiggaten (9) in steunschijf en
schuurschijf overeenkomen.
Elektronische toerentalregeling (fig. C)
Uw DEWALT handpalmschuurmachine is uitgerust
met een elektronische toerentalregeling (2) met
5 standen. Naarmate het materiaal harder is, is een
hogere instelling nodig. De juiste instelling is een
kwestie van ervaring.
Stofafzuiging
Bij het schuren van hout komt veel stof vrij.
Installeer daarom altijd een stofzak of sluit een
stofafzuiger aan die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie. Een goede stofafzuiging
is alleen mogelijk bij gebruik van geperforeerde
schuurschijven.
Gebruik bij het schuren van metaal een
stofzak of stofafzuiger met vonken-
dover.
Schuur geen magnesium!
Stofzak (fig. A & D)
Uw DEWALT handpalmschuurmachine is uitgerust
met een stofzak (3).
• Bevestig de stofzak (3) met de adapter (4) op het
mondstuk (5).
• Ledig de stofzak steeds wanneer hij voor
ongeveer één derde vol is voor een zo efficiënt
mogelijke stofafzuiging.
• Verwijder de stofzak met de adapter (4) van de
machine en demonteer het geheel.
• Ledig de stofzak (3) en schud de adapter (4) leeg.
• Reinig het inwendige van de stofzak eventueel
met een stofafzuiger.
Stofafzuiger (fig. D)
• Verwijder de stofzak (3) door deze te draaien en
van de adapter (4) te trekken.
• Sluit de stofafzuigerslang aan op de adapter (4).
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat het te schuren werkstuk
goed vast staat.
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine verbetert de
schurende werking niet maar resulteert
alleen in grotere belasting van de
machine en versnelde slijtage van het
schuurpapier.
• Vermijd overbelasting.
Schuren (fig. A)
Deze handpalmschuurmachine maakt korte
schuurbewegingen in alle richtingen zodat het niet
nodig is met de houtnerf mee te schuren.
• Stel de elektronische toerentalregeling (2) in.
• Start de vlakschuurmachine met behulp van de
stofdichte AAN/UIT-schakelaar (1).
I = AAN
0 = UIT
• Begin met schuurpapier met de grofte korrel.
• Controleer het werkstuk regelmatig.
Pagina: 43
N E D E R L A N D S
nl - 5 39
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Vervangen van de steunschijf en de frictiering
(fig. E)
Zowel de steunschijf (7) als de frictiering (10) zijn
slijtdelen. De steunschijf moet vervangen worden op
het moment dat sporen van slijtage duidelijk
zichtbaar worden. Vervang de frictiering op het
moment dat de snelheid van de steunschijf
aanmerkelijk toeneemt wanneer de machine van het
werkstuk wordt genomen.
• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Draai de 3 schroeven (11) los en verwijder de
steunschijf.
• Vervang de steunschijf (7) en/of de frictiering (10)
en draai de schroeven (11) aan. Plaats de
frictiering weer in de juiste positie.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALTService-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW423.

Stel een vraag over de DeWalt DW423

Heb je een vraag over de DeWalt DW423 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW423. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW423 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.