DeWalt DW411 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW411. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: DW411
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 38
N E D E R L A N D S
nl - 1
VLAKSCHUURMACHINE DW411
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DeWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 3
Beschrijving nl - 3
Elektrische veiligheid nl - 3
Gebruik van verlengsnoeren nl - 3
Monteren en instellen nl - 3
Aanwijzingen voor gebruik nl - 4
Onderhoud nl - 4
Garantie nl - 5
Technische gegevens
DW411
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 170
Schuurcirkel ø mm 1,5
Schuuroppervlak mm 115 x 110
Schuurbewegingen min-1
13.500
Stofafzuiging stofzak
Gewicht kg 1,2
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
Verklaring van overeenstemming
DW411
DeWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/336/EEG, 73/23/
EEG, prEN 50144, EN 55014.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/
EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens prEN 50144:
DW411
LpA
(geluidsdruk) dB(A)*
77,8
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 91
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Radio- en TV-ontstoring volgens de richtlijnen 76/
889/EEG & 82/499/EEG.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig prEN 50144:
DW411
0,58 m/s2
Direkteur Europa
Produktplanning en Ontwikkeling
David Wilson
DeWALT, Idstein, Duitsland
Pagina: 39
nl- 2
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schok en
lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-
)schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen; houd ze weg van de
werkomgeving.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
Pagina: 40
N E D E R L A N D S
nl - 3
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DeWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de
bedieningsorganen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DeWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DeWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter
voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Schuren van geverfde oppervlakken
Neem de geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht. Let daarbij vooral
op het volgende:
1 Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren van
verf op loodbasis:
• Kinderen en zwangere vrouwen mogen de
werkvloer niet betreden.
• Alle personen die de werkvloer betreden,
moeten een masker dragen ter bescherming
tegen loodverfstof en -damp.
• Eten, drinken en roken op de werkvloer is niet
toegestaan.
2 Verwijder stof en ander afval op veilige en
verantwoorde wijze.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 vlakschuurmachine
1 schuurpapierperforator
1 stofzak
1 set schuurpapier
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
1 Garantiekaart
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DeWALT vlakschuurmachine is speciaal
ontworpen voor het schuren van hout en plastic.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 bevestigingsklemmen voor schuurpapier
3 veren van bevestigingsklemmen
4 schuurzool
5 stofzakadaptor
6 stofzak
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DeWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig prEN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd drieaderig verlengsnoer, dat
geschikt is voor het vermogen van de machine (zie
technische gegevens). De aders moeten minimaal
een doorsnede hebben van 1,5mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Bevestiging van schuurpapier (fig. B, C & D)
Uw vlakschuurmachine is bedoeld voor gebruik met
schuurpapier maat 1/4 (115 x 140 mm).
Pagina: 41
nl - 4
schuurzool (4) precies tegenover elkaar staan,
met behulp van de vier opstaande nokken (11).
• Druk de perforator stevig tegen de schuurzool
aan, zodat er gaten ontstaan.
Het is ook mogelijk om de perforator tegen de
onderkant van de schuurmachine te drukken, zoals
afgebeeld.
Schuren
• Begin met schuurpapier met de grofste korrel.
• Beweeg de machine met lange, heen en weer
gaande bewegingen.
• Controleer het werkstuk regelmatig.
Brandgevaar! Gebruik de machine niet
op magnesium.
IN- en UIT-schakelen (fig. A)
Schakel de machine in met de AAN/UIT-schakelaar (1).
I = AAN. De machine werkt nu continu.
O = UIT.
• Schakel de machine nooit uit onder volle
belasting.
• Schakel de machine altijd UIT wanneer
het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DeWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
• Maak het schuurpapier wat soepeler door de
niet-schurende achterkant over de rand van een
werktafel te halen (fig. B).
• Maak beide veren (3) van de schuurpapier
bevestigingsklemmen los (fig. C).
• Schuif het schuurpapier onder de
bevestigingsklem (2) (fig. D).
• Druk de desbetreffende veer (3) van de
bevestigingsklem naar binnen en naar beneden.
• Trek het schuurpapier stevig over de schuurzool
(4) heen en herhaal de procedure voor de andere
bevestigingsklem.
Aanbrengen van de stofzak (fig. E)
• Controleer of de klep (7) open is. Als dat niet het
geval is, til dan de nok (8) omhoog.
• Bevestig de stofzak (6) over de flens (9).
• Als geen stofzak gebruikt wordt (bijvoorbeeld bij
het schuren van metaal), sluit dan de klep (7).
Bij het schuren van hout komt veel stof vrij. Installeer
daarom altijd een stofzak die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie. Een goede
stofafzuiging is alleen mogelijk bij gebruik van
geperforeerd schuurpapier.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg dat alle te behandelen materialen
goed vastgeklemd zijn.
• Oefen slechts een lichte druk op het
werkstuk uit. Overmatige druk verbetert
de schurende werking niet en resulteert
alleen in een grotere belasting van de
machine en versnelde slijtage van het
schuurpapier.
Gebruik van de schuurpapierperforator (fig. F)
• Schroef de schuurpapierperforator (10) op een
werkbank vast via de twee gaten die daarvoor
aangebracht zijn.
• Breng een vel schuurpapier aan, zoals hiervoor
beschreven.
• Zorg dat de schuurpapierperforator (10) en de
N E D E R L A N D S
Pagina: 42
nl - 5
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DeWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DeWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan compleet
zoals bij aankoop binnen 30 dagen terug naar
DeWALT, samen met uw aankoopbewijs en uw
rekeningnummer. U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DeWALT elektrisch gereedschap
binnen twaalf maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DeWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DeWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DeWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DeWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
N E D E R L A N D S

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW411.

Stel een vraag over de DeWalt DW411

Heb je een vraag over de DeWalt DW411 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW411. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW411 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.