DeWalt DW383 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW383. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW383
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 49
42
N E D E R L A N D S
nl - 1
CIRKELZAAG DW383
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 4
Beschrijving nl - 4
Elektrische veiligheid nl - 4
Gebruik van verlengsnoeren nl - 4
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 5
Onderhoud nl - 6
Garantie nl - 7
Technische gegevens
DW383
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 1.700
Toerental onbelast min-1
4.900
Maximum zaagdiepte bij 90° mm 86
Zaagbladdiameter max/min mm 210-235
Zaagbladdikte max/min mm 3
Asgat mm 30
Gewicht kg 8,4
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW383
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 55104, EN 55014,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW383
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 94,0
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 102,0
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW383
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
42
Pagina: 50
43
N E D E R L A N D S
nl - 2
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof,
enz.) kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk
het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar.
Laat de schakelaar los wanneer u de stekker in
het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
43
Pagina: 51
44
N E D E R L A N D S
nl - 3
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Aansluiten op het net, IN- en UITschakelen
• Controleer altijd of het apparaat uitgeschakeld is
voordat u het aansluit op het net.
• Verwijder de sleutel voor het vervangen van de
zaagbladen voordat u de zaag INschakelt.
• Pas als het zaagblad onbelast draait, mag het
apparaat UITgeschakeld worden.
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat INschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het UITschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
• Gebruik het spouwmes altijd, behalve bij
inzetzagen.
Beveiligingen
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het spouwmes;
de afstand tussen de zaagtanden en het
spouwmes dient 2 mm te bedragen, terwijl het
hoogteverschil maximaal 2 mm dient te zijn (fig. D).
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze gebruiksaanwijzing.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt. Goede resultaten worden
verkregen met hardmetalen en CrV-zaagbladen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die
in goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Stationair gebruik
• Controleer bij gebruik van een zaagtafel of de
zaagspleet wijd genoeg is voor het zaagblad.
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de AAN/UIT-schakelaar
onmiddellijk los wanneer het zaagblad of de
motor vastlopen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
44
Pagina: 52
45
N E D E R L A N D S
nl - 4
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag met universeel HM zaagblad
1 Zij-aanslag
1 Zaagbladsleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT DW383 Cirkelzaag is een professioneel
gereedschap voor het zagen van hout en kunststof.
Schuurschijven voor het afkorten van metaal en
steenachtige materialen zijn als optie beschikbaar.
1 AAN/UIT-schakelaar met ontgrendeling
2 Draaghandgreep
3 Blokkeerhendel voor zaagdiepte
4 Motorafdekkap
5 Voorhandgreep
6 Zij-aanslag
7 Zaagbladbeschermkap
8 Bevestigingsschroef
9 Spouwmes
10 Voetplaat
11 Stofafzuigopening
12 Zaaghoekschaal
13 Spanschroef voor afschuinvergrendeling
14 Spanschroef voor zij-aanslag
15 Markering voor afschuinen
16 Markering voor recht zagen
17 Zaagbreedte-aanduiding
18 Bout
19 Gat
20 Klemstrip
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige
spanningsvallen. Onder ongunstige omstandigheden
in de stroomvoorziening kunnen andere apparaten
nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening lager
is dan 0,25 ø, is de kans op een storing nagenoeg
uitgesloten.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Instellen van de zaagdiepte (fig. A)
• Ontgrendel de zaagdiepteregeling door de
blokkeerhendel (3) omhoog te trekken.
• Stel de gewenste zaagdiepte in door de
voorhandgreep (5) omhoog te trekken of omlaag
te duwen.
• Open de zaagbladbeschermkap om de
zaagdiepte te controleren.
• Vergrendel de zaagdiepteregeling door de
blokkeerhendel (3) omlaag te drukken.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 5 mm door het werkstuk heen
laten zagen.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
45
Pagina: 53
46
nl - 5
N E D E R L A N D S
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (fig. A & E)
De zij-aanslag (6) wordt gebruikt voor zaagsneden die
parallel met de rand van het werkstuk moeten lopen.
Monteren
• Plaats de zij-aanslag (6) op de voetplaat (10).
• Duw de bout (18) door het gat (19).
• Plaats de klemstrip (20) op de bout en draai de
spanschroef (14) vast.
Afstellen
• Draai de spanschroef (14) los en stel de zij-
aanslag (6) op de gewenste zaagbreedte in. De
instelling is op de schaalverdeling (17) af te lezen.
• Draai de schroef (14) weer vast.
De markeringen (21) en (22) dienen als hulp bij de
geleiding van het werkstuk:
markering (21): voor standaard stalen bladen
markering (22): voor HM zaagbladen
Afschuinvergrendeling (fig. A & B)
De afschuinhoek is van 0° tot 45° instelbaar.
• Draai de spanschroef (13) los.
• Stel de hoek in door de voetplaat (10) zodanig te
kantelen dat de markering op de zaaghoekschaal
(12) de gewenste waarde aangeeft.
• Draai de spanschroef (13) vast.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. C)
• Draai de zaagbladbeschermkap (7) open.
• Draai het zaagblad, totdat er een schroevedraaier
door het gat in het zaagblad kan worden
gestoken. Nu kan het zaagblad bij het
losschroeven niet meedraaien.
• Als er geen schroevedraaier bij de hand is, of als
het gebruikte zaagblad niet van een gat is
voorzien, blokkeert u het zaagblad door de
onderste tanden van het blad in een stuk hout te
drukken.
• Draai de bevestigingsschroef (8) en onderlegring (23)
los met de meegeleverde sleutel en verwijder ze.
• Vervang het zaagblad. De tanden moeten in
draairichting wijzen; deze wordt aangegeven met
behulp van de pijl op de behuizing.
• Plaats de onderlegring terug en draai de moer (8)
aan.
Instellen van het spouwmes (fig. D)
De juiste instelling van het spouwmes (9) is
afgebeeld in de inzet in figuur D. Stel de speling van
het spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad
of indien de instelling correctie behoeft.
• Stel de zaagdiepte in op 0 mm zodat de
bevestigingsschroeven van het spouwmes
zichtbaar worden.
• Draai beide schroeven (24) los en trek het
spouwmes geheel uit.
• Stel de juiste speling in en draai de schroeven
vast.
Afstelling van het zaagblad (fig. E)
• Controleer met behulp van een winkelhaak of het
zaagblad haaks staat ten opzichte van de
voetplaat.
• Draai indien het zaagblad afstelling behoeft de
moer (25) van de stop (26) en de spanschroef (13)
los.
• Stel het zaagblad zo in, dat de aanwijzer (27)
precies 0° aangeeft en draai de moer (25) en de
spanschroef (13) weer vast.
Afstelling van de markeringen (fig. E)
De markeringen voor afschuinen (15) en voor recht
zagen (16) hebben beide twee inkepingen:
smalle inkeping: voor het centreren van standaard
stalen zaagbladen
bredere inkeping: voor het centreren van HM
zaagbladen
Het afstellen geschiedt als volgt:
• Maak een proefsnede van ongeveer 400 mm met
de snijhoek op 90° geblokkeerd.
• Trek de zaag enkele centimeters terug.
• Draai de schroef (28) los en lijn de snede uit op
de markering (16).
• Draai de schroef (28) goed vast.
Beide markeringen zijn nu goed afgesteld.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
46
Pagina: 54
47
N E D E R L A N D S
nl - 6
• Voorkom overbelasting.
• Begin nooit midden in het werkstuk te
zagen.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad
(zie pijl op het blad).
AAN- en UITschakelen (fig. A)
Voor een optimale veiligheid is de AAN/UIT-
schakelaar (1) van uw cirkelzaag is voorzien van een
ontgrendeling.
• Schuif de AAN/UIT-schakelaar (1) naar achteren
om de machine te ontgrendelen.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine te
starten. Zodra de AAN/UIT-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking zodat
de machine niet per ongeluk gestart kan worden.
Schakel de machine nooit AAN of UIT
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd uw DEWALT cirkelzaag vast bij de
hoofdgreep en bij de voorhandgreep (5) zodat u
de zaag optimaal kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (16) en leid het snoer naar achteren
weg, in lijn met de machine.
• Volg bij afschuinen met een hoek van 45° de
op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (15).
Stofafzuiging (fig. A)
Uw DEWALT Cirkelzaag is voorzien van een
stofafzuigopening (11).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
•De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
47
Pagina: 55
48
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
N E D E R L A N D S
nl - 7
DW383.PM65 21-05-2001, 10:06
48

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW383.

Stel een vraag over de DeWalt DW383

Heb je een vraag over de DeWalt DW383 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW383. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW383 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.