DeWalt DW365 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW365. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW365
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 48
41
N E D E R L A N D S
nl - 1
CIRKELZAAG DW365
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende produkt-
ontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 1
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 4
Beschrijving nl - 4
Elektrische veiligheid nl - 4
Gebruik van verlengsnoeren nl - 4
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 5
Onderhoud nl - 5
Garantie nl - 5
Technische gegevens
DW365
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 1.350
Afgegeven vermogen W 800
Toerental, onbelast min-1
4.000
Afschuininstelling tot 45°
Zaagdiepte onder90° mm 65
Zaagdiepte onder45° mm 45
Zaagbladdiameter mm 190
Zaagbladdikte mm 3
Asgat mm 30
Gewicht kg 4,5
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW365
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 89/392/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55104,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 89/392/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW365
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 101
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 109
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW365
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 49
42
nl - 2
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende
veiligheidsvoorschriften in acht in verband met
brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken
en lichamelijk letsel. Lees ook onderstaande
instructies aandachtig door voordat u met de
machine gaat werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubberen
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Controleer regelmatig het snoer
Pagina: 50
43
N E D E R L A N D S
nl - 3
en laat dit bij beschadigingen door een erkend
DEWALT Service-center repareren. Controleer
het verlengsnoer regelmatig en vervang het in
geval van beschadiging. Houd de bedienings-
organen droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig op
beschadigingen om er zeker van te zijn dat deze
naar behoren zal functioneren. Controleer of de
bewegende delen niet klemmen, verdraaid of
gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan alle
andere voorwaarden voor een juiste werking is
voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Aansluiten op het net, IN- en UITschakelen
• Controleer altijd of het apparaat uitgeschakeld is
voordat u het aansluit op het net.
• Verwijder de sleutel voor het vervangen van de
zaagbladen voordat u de zaag INschakelt.
• Pas als het zaagblad onbelast draait, mag het
apparaat UITgeschakeld worden.
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat INschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het UITschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds UIT alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
• Gebruik het spouwmes altijd, behalve bij
inzetzagen.
Beveiligingen
• De cirkelzaag mag uitsluitend worden gebruikt
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het spouwmes;
de afstand tussen de zaagtanden en het
spouwmes dient 2 mm te bedragen, terwijl het
hoogteverschil maximaal 2 mm dient te zijn (fig. E).
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze gebruiksaanwijzing.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt. Goede resultaten worden
verkregen met hardmetalen en CrV-zaagbladen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Stationair gebruik
• Controleer bij gebruik van een zaagtafel of de
zaagspleet wijd genoeg is voor het zaagblad.
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de AAN/UIT-schakelaar
onmiddellijk los wanneer het zaagblad of de
motor vastlopen.
Pagina: 51
44
nl - 4
N E D E R L A N D S
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag met universeel HM zaagblad
1 Zij-aanslag
1 Zaagbladsleutel
1 Inbussleutel
1 Stofafzuigadapter
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT DW365 Cirkelzaag is een professioneel
gereedschap voor het zagen van hout,
houtachtige materialen en kunststof.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Sterknop voor zaagdiepte
4 Zaagdiepteschaal
5 Geleideknop
6 Parallelaanslag
7 Zaagbladbescherming
8 Zaagbladbevestigingsbout
9 Spouwmes
10 Zaagschoen
11 Stofafzuigopening
12 Afschuinschaal
13 Sterknop voor afschuinborgsysteem
14 Sterknop voor parallelaanslag
15 Buitenste askraag
16 Schroef
17 Ventilatiesleuven
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Zaagdiepte-instelling (fig. A)
• Draai de sterknop (3) los en zet de zaagschoen (10)
in de gewenste positie. De instelling is op de
schaalverdeling (4) af te lezen.
• Draai de sterknop vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 5 mm door het werkstuk heen
laten zagen.
Monteren en afstellen van de zij-aanslag (fig. B)
De zij-aanslag wordt gebruikt voor zaagsneden die
parallel met de rand van het werkstuk moeten lopen.
Bevestigen
• Steek de parallelaanslag (6) in de zaagschoen (10)
zoals aangegeven.
• Draai de sterknop (14) vast.
Instellen
• Draai de sterknop (14) los en stel de
parallelaanslag (6) op de gewenste breedte.
• Draai de sterknop (14) vast.
Pagina: 52
45
N E D E R L A N D S
nl - 5
Instelling afschuinhoek (fig. C)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen
0° en 45°.
• Draai de sterknop (13) los.
• Stel de afschuinhoek in door de zaagschoen (10)
te kantelen. De hoek kan van de afschuinschaal
(12) worden afgelezen.
• Draai de sterknop (13) vast.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. D)
• Draai de zaagbladbeschermkap (7) open.
• Draai het zaagblad, totdat er een schroevedraaier
door het gat in het zaagblad kan worden
gestoken. Nu kan het zaagblad bij het
losschroeven niet meedraaien.
• Als er geen schroevedraaier bij de hand is, of als
het gebruikte zaagblad niet van een gat is
voorzien, blokkeert u het zaagblad door de
onderste tanden van het blad in een stuk hout te
drukken.
• Verwijder zaagbladbevestigingsbout (8) en de
buitenste askraag (15) door de
zaagbladbevestigingsbout linksom te draaien met
de meegeleverde sleutel (18).
• Vervang het zaagblad. De tanden moeten in
draairichting wijzen; deze wordt aangegeven met
behulp van de pijl op de behuizing.
• Plaats de buitenste askraag terug en zet de
zaagbladbevestigingsbout vast door deze
rechtsom te draaien.
Instellen van het spouwmes (fig. E)
De juiste instelling van het spouwmes (9) is
afgebeeld in de inzet in figuur E. Stel de speling van
het spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad
of indien de instelling correctie behoeft.
• Draai de inbusschroeven (19) los trek het
spouwmes tot zijn maximum lengte.
• Stel de speling bij en draai de inbusschroeven
vast.
Bevestigen en instellen van de optionele
geleiderail (DE6287) (fig. F)
• Bevestig uw zaag op de 1500 mm geleiderail
met de schroeven die met de geleiderail zijn
meegeleverd.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad
(zie pijl op het blad).
AAN- en UITschakelen (fig. A)
Voor een optimale veiligheid is de AAN/UIT-
schakelaar (1) van uw cirkelzaag is voorzien van een
ontgrendeling (2).
• Duw de ontgrendelknop (2) in om de machine te
ontgrendelen.
• Druk de AAN/UIT-schakelaar in om de machine
te starten. Zodra de AAN/UIT-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking
zodat de machine niet per ongeluk gestart kan
worden.
Schakel de machine nooit AAN of UIT
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de Cirkelzaag (fig. A)
• Houd uw cirkelzaag vast bij de hoofdgreep en bij
de voorhandgreep (5) zodat u de machine
optimaal kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
Pagina: 53
46
N E D E R L A N D S
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding).
nl - 6
Stofafzuiging (fig. G)
Uw DEWALT Cirkelzaag is voorzien van een
stofafzuigopening (11).
• Bevestig de stofafzuigadapter (20) op de opening
(11).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie. De stofzuigerslangen van de meest
gangbare stofafzuigsystemen passen direct op
de stofafzuigopening.
Gebruiken van de optionele geleiderail (fig. F)
De optionele geleiderail maakt van uw Cirkelzaag
snel en eenvoudig een draagbaar alternatief voor
een stationaire paneelzaag. De geleiderail beschermt
de bovenste laag van uw werkstuk en maakt het
mogelijk om perfect rechte zaagsneden te maken.
De onderkant van de geleiderail is gemaakt van anti-
slip materiaal.
• Plaats de geleiderail met de zaag op het werkstuk.
• Geleid de zaag langs de geleiderail.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW365.

Stel een vraag over de DeWalt DW365

Heb je een vraag over de DeWalt DW365 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW365. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW365 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.