DeWalt DW343K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW343K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW343K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 60
NEDERLANDS
59
DECOUPEERZAAG
DW341/DW343
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DW341 DW343
Voltage VDC 230 230
Type 2/3 2/3
Vermogen W 550 550
Afgegeven vermogen W 290 290
Snelheid onbelast min-1
0-3100 1900-3100
Slaglengte mm 20 20
Zaagdiepte in:
hout mm 85 85
aluminium mm 20 20
staal mm 10 10
roestvrijstaallegering mm 3 3
Aanpssing afschuinhoek (l/r) 0-45° 0-45°
Gewicht kg 2,0 2,0
LPA (geluidsdruk) dB(A) 89 87
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 98 96
KWA (onzekerheid
akoestisch vermogen) dB(A) 6,6 6,0
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ahCW
= m/s2
5,5 7,4
Onzekerheid K = m/s2
1,6 1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
ahCM
= m/s2
5,3 7,8
Onzekerheid K = m/s2
1,5 1,6
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
Pagina: 61
NEDERLANDS
60
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW341/DW343
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
Pagina: 62
NEDERLANDS
61
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
Pagina: 63
NEDERLANDS
62
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Decoupeerzagen
• Houd elektrisch gereedschap alleen
vast aan geïsoleerde oppervlakken als
u een handeling uitvoert waarbij het
gereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading of het eigen netsnoer.
Zaagaccessoires die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Trek het zaagblad pas uit de zaagsnede
(de sleuf die ontstaat door het zagen) als
de motor volledig tot stilstand is gekomen.
Een bewegend zaagblad kan tegen het
werkstuk stoten waardoor het zaagblad kan
breken of het werkstuk kan beschadigen. Ook
kunt u de controle verliezen en dat kan leiden
tot persoonlijk letsel.
• Houd de handgrepen droog, schoon en vrij
van olie en vet. U zult dan een betere controle
hebben over het gereedschap.
• Houd zaagbladen scherp. Botte zaagbladen
kunnen ertoe leiden dat de zaag slingert of
onder druk vastloopt.
• Maak uw gereedschap vaak schoon,
vooral na zwaar werk. Stof en slijpsel dat
metalen deeltjes bevat, zet zich vaak vast op
oppervlakken binnen in het gereedschap en dat
zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
• Werk niet lang achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door de activiteit van dit gereedschap kunnen
leiden tot permanent letsel aan de vingers,
handen en armen. Gebruik handschoenen voor
het opvangen van trillingen, las regelmatig een
rustperiode in en werk per dag slechts een
beperkte tijd.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico van persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIGURE) 1)
De datumcode (o), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Decoupeerzaag
1 Zaagblad
1 Anti-kras schoenbedekking
1 Torx-sleutel
1 Stofafzuigscherm
1 Stofafzuigadapter
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vergrendelknop/Aan-knop
c. Kiezer snelheidsregeling
Pagina: 64
NEDERLANDS
63
d. Zaagselblazer
e. Zaagbladgrendel
f. Vingerbescherming
g. Zaagbladhouder
h. Geleidingsroller
i. Schoen
j. Pendelslagselectieschakelaar
GEBRUIKSDOEL
Uw decoupeerzaag is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout, staal, aluminium,
kunststof en keramisch materiaal.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze decoupeerzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2
; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Het zaagblad plaatsen en
verwijderen (afb. 2)
Met het sleutelvrije zaagbladwisselsysteem kunt u
snel en gemakkelijk zaagbladen wisselen.
1. Open de zaagbladhouder (g) door de
zaagbladgrendel geheel terug te trekken (e).
2. Steek het zaagblad in de zaagbladhouder (g)
door de achterzijde van het zaagblad in de
groef van de geleidingsroller (h) te voeren.
3. Maak de zaagbladgrendel los (e).
4. U kunt het zaagblad uitnemen door de
zaagbladgrendel geheel terug te trekken en het
zaagblad uit de houder te trekken.
De afschuinhoek instellen (afb. 3)
Met de verstelbare zaagschoen (i) kunt linksom
en rechtsom afschuinhoeken van 45° zagen.
De schaalverdeling van het afschuinen heeft
voorkeuzeposities op 0° en 45°.
1. Draai de schroeven (k) los met de meegeleverde
sleutel.
2. Schuif de schoen (i) naar het zaagblad toe.
3. Kantel de schoen en stel met behulp van de
schaalverdeling de gewenste afschuinhoek in.
4. Draai de schroeven aan.
De pendelslag instellen (afb. 1)
De verstelbare pendelslag gegarandeert een
perfecte zaagslag voor verschillende materialen.
Schuif de selectieschakelaar (j) in de gewenste
positie en raadpleeg daarvoor onderstaande tabel.
U kunt de selectieschakelaar tijdens het zagen
bedienen.
Pos. Hout Metaal Kunststoffen
2 Snel zagen - PVC
2 Dikke werkstukken - Fiberglas
Acryl
1 Multiplex Aluminium -
Spaanplaat Non-ferro -
0 Dunne werkstukken Plaatmetaal -
Fijne zaagsneden
Pagina: 65
NEDERLANDS
64
De kunststof anti-kras
schoenafdekking monteren (afb. 4)
De anti-kras schoenafdekking (l) vermindert
beschadiging van het oppervlak van (kwetsbare)
werkstukken.
Klik de afdekking op de schoen, zoals wordt
getoond.
Stofafzuiging (afb. 5)
De adapter voor stofafzuiging (m) helpt in
combinatie met het stofafzuigscherm (n) het stof
af te voeren van het oppervlak van het werkstuk,
wanneer u een aansluiting maakt met een geschikt
stofafzuigingssysteem.
1. Plaats de stofafzuigmantel (n) tussen de
vingerbescherming (f) totdat hij op zijn plaats
klikt.
2. Monteer de stofafzuigadapter (m) aan de
machine zoals afgebeeld.
3. Sluit de slang van een geschikt stofafzuig-
systeem aan de adapter.
WAARSCHUWING: Sluit indien
nodig een stofafzuigsysteem aan dat
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik bij het
zagen van metaal een stofafzuigsysteem
met vonkendover.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Het is belangrijk dat u het
werkstuk goed vastzet. Verwijder
spijkers, schroeven en ander
bevestigingsmateriaal waardoor
het zaagblad zou kunnen worden
beschadigd.
• Controleer dat er voldoende ruimte is
voor het zaagblad onder het werkstuk.
Zaag geen materialen die dikker zijn
dan de maximale zaagdiepte van het
zaagblad.
• Gebruik alleen scherpe zaagbladen.
Verwijder beschadigde of gebogen
zaagbladen onmiddellijk.
• Gebruik het gereedschap niet voor het
zagen van leidingen of buizen.
• Gebruik het gereedschap nooit zonder
een zaagblad.
• U bereikt optimale resultaten wanneer
u het gereedschap gelijkmatig en
met een constante snelheid over
het werkstuk beweegt. Oefen geen
zijwaartse druk uit op het zaagblad.
Houd de schoen vlak op het werkstuk
en leid het snoer weg in lijn met het
gereedschap. Duw het gereedschap
voorzichtig naar voren wanneer u
bochten, cirkels of andere ronde
vormen zaagt.
• Neem het zaagblad pas uit het
werkstuk wanneer het gereedschap
tot stilstand is gekomen. Na het zagen
kan het zaagblad zeer heet zijn. Raak
het niet aan.
Juiste positie van de handen
(afb. 1,8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de voorste handgreep (s) en de andere
op de hoofdhandgreep (r) of één hand op de
hoofdhandgreep (r).
In- en uitschakelen (afb. 1)
DW341K
U kunt de machine in werking zetten door op de
Aan/Uit-schakelaar te drukken (a).
U kunt het gereedschap zonder onderbreking
gebruiken als u de schakelaar (a) naar beneden
gedrukt houdt, op de vergrendelknop (b) drukt en de
schakelaar loslaat.
Pagina: 66
NEDERLANDS
65
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
U kunt het gereedschap dat ononderbroken werkt,
laten stoppen door kort op de schakelaar te drukken
en deze los te laten. Schakel het gereedschap altijd
uit wanneer het werk is voltooid en voordat u de
stekker uit het stopcontact trekt.
DW343K
1. U kunt de machine in werking zetten door de
Aan/Uit-schakelaar (a) naar voren te drukken.
2. U kunt de machine laten stoppen door de
Aan/Uit-schakelaar naar achteren te schuiven.
Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
De elektronische zaagsnelheid
instellen (afb. 6, 7)
DW341K (AFB. 6)
De zaagsnelheid varieert afhankelijk van de druk die
wordt uitgeoefend op de Aan/Uit-schakelaar (a).
U kunt de zaagsnelheid vooraf instellen door de
kiezer (c) naar het gewenste niveau te draaien. Hoe
hoger de frequentie, des te hoger de zaagsnelheid.
De gewenste instelling is afhankelijk van de dikte en
de aard van het materiaal.
Gebruik hoge snelheden voor het zagen van zachte
materialen zoals hout. Gebruik lage snelheden voor
het zagen van metaal.
DW343K (AFB. 7)
Met de kiezer snelheidsregeling (c) kunt u het
gewenste snelheidsbereik van tevoren instellen.
Draai de kiezer voor de elektronische
snelheidsregeling naar het gewenste niveau. De
gewenste instelling is afhankelijk van de dikte en de
aard van het materiaal.
Gebruik hoge snelheden voor het zagen van zachte
materialen zoals hout. Gebruik lage snelheden voor
het zagen van metaal.
WAARSCHUWING: Laat het
gereedschap, na gebruik bij lage
snelheden gedurende een langere
periode, ongeveer drie minuten werken
op de maximale onbelaste snelheid.
Zagen in hout
1. Teken een zaaglijn als dat nodig is.
2. Schakel het gereedschap in.
3. Houd het gereedschap tegen het werkstuk en
volg de lijn.
4. U kunt parallel aan de rand van het werkstuk
zagen wanneer u een parallelle langsgeleiding
plaatst en uw decoupeerzaag langs het
werkstuk leidt, zoals in afbeelding 9 wordt
getoond.
In hout zagen met behulp van een
richtgat
1. Teken een zaaglijn als dat nodig is.
2. Boor een gat (ø min. 12 mm) en steek het
zaagblad erin.
3. Schakel het gereedschap in.
4. Volg de lijn.
5. Installeer voor het zagen van volkomen ronde
vormen de cirkelgeleider en stel deze in op de
gewenste omtrek
(afb. 10).
Naar een uitstekende punt toezagen
(afb. 1, 11)
1. Zaag met een conventioneel zaagblad naar de
uitstekende rand.
2. Maak de zaagsnede af met een vlak zaagblad.
Stofafzuiging (afb. 5)
Wanneer het gereedschap gedurende lange tijd
binnenshuis wordt gebruikt, gebruik dan een
geschikt stofafzuigsysteem dat is ontworpen in
overeenstemming met de geldende richtlijnen ten
aanzien van de stofemissie.
Zagen in metaal
1. Selecteer een geschikt zaagblad.
2. Ga te werk als hierboven wordt beschreven.
WAARSCHUWING: Gebruik een
koelmiddel (snijolie) zodat het zaagblad
of het werkstuk niet oververhit raken.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
Pagina: 67
NEDERLANDS
66
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Breng met een regelmatige tussenpozen een
druppel olie aan op de geleidingsroller (h) zodat
vastlopen wordt voorkomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Deze omvatten:
– DE3241 Parallelle langsgeleiding
– DE3242 Cirkelgeleider
– DT2048 Fijngetand zaagblad
– DT2075 Grofgetand zaagblad
– DT2160 Metaalzaagblad
– DT2074 Vlakzaagblad
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 68
NEDERLANDS
67
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW343K.

Stel een vraag over de DeWalt DW343K

Heb je een vraag over de DeWalt DW343K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW343K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW343K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.