DeWalt DW341K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW341K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW341K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Oekraïens, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 53
54
N E D E R L A N D S
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produkt-
ontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
DW341 DW343
Spanning V 230 230
Opgenomen vermogen W 550 550
Afgegeven vermogen W 290 290
Toerental, onbelast min-1
0-3.100 1.900-3.100
Slaglengte mm 20 20
Zaagdiepte in:
- hout mm 85 85
- aluminium mm 20 20
- staal mm 10 10
- roestvrijstaallegering mm 3 3
Instelling afschuinhoek (l/r) 0-45° 0-45°
Gewicht kg 2,0 2,0
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
@
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
! Geeft elektrische spanning aan.
& Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
%
DW341/DW343
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines
in overeenstemming zijn met: 98/37/EG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG,
EN 60745-1, EN 60745-2-11, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
DW341 DW343
LpA
(geluidsdruk) dB(A) 98 98
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 87 87
Gewogen kwadratische gemiddelde
waarde van de versnelling m/s2
10,14 6,96
KpA
(meetonzekerheid geluidsdruk) dB(A) 3 3
KWA
(meetonzekerheid geluidsvermogen) dB(A) 3 3
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
DECOUPEERZAAG DW341/DW343
Pagina: 54
55
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
@
Waarschuwing! Lees alle veilig-
heidswaarschuwingen en alle
voorschriften. Wanneer de volgende
waarschuwingen en voorschriften niet
in acht worden genomen, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en instructies
zorgvuldig!
Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap"
heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) of op
een accu (snoerloos).
1 Veiligheid werkomgeving
a Houd uw werkomgeving schoon en
opgeruimd.
Een rommelige en een onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
b Werk met de machine niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken
vonken die het stof of de dampen tot ontsteking
kunnen brengen.
c Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
uit de buurt.
Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle
over het gereedschap verliezen.
2 Elektrische veiligheid
a De netstekker van het gereedschap moet in
het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen.
Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een
elektrische schok.
b Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld
van buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten.
Er bestaat een verhoogd risico voor een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische
gereedschap vergroot het risico van een
elektrische schok.
d Gebruik het snoer niet voor een verkeerd
doel. Gebruik het snoer niet om het
gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren
vergroten het risico van een elektrische schok.
e Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengsnoeren te gebruiken die voor
gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.
Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis
geschikt verlengsnoer beperkt het risico van
een elektrische schok.
3 Veiligheid van personen
a Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
elektrische gereedschappen.
Gebruik elektrisch gereedschap niet
wanneer u moe bent of onder invloed staat
van drugs, alcohol of medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het
gebruik van het gereedschap kan tot ernstige
verwondingen leiden.
b Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermende
uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of
gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en
het gebruik van het elektrische gereedschap,
vermindert het risico van verwondingen.
Pagina: 55
56
N E D E R L A N D S
c Voorkom per ongeluk inschakelen.
Controleer of de schakelaar in de uit-stand
staat voordat u de stekker in het stopcontact
steekt.
Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer
u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
d Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het gereedschap
inschakelt.
Een instelgereedschap of sleutel in een
draaiend deel van het gereedschap kan tot
verwondingen leiden.
e Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u
stevig staat en in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het gereedschap in onverwachte
situaties beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden.
Houd haren, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden en lange
haren kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.
g Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze
zijn aangesloten en juist worden gebruikt.
Het gebruik van stofopvangvoorzieningen
beperkt het gevaar door stof.
4 Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a Overbelast het gereedschap niet.
Gebruik voor uw toepassing het daarvoor
bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.
b Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is.
Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden
in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c Trek de stekker uit het stopcontact
en/of verwijder de accu voordat u het
gereedschap instelt, toebehoren wisselt of
het gereedschap weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het gereedschap.
d Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen
worden gebruikt.
e Verzorg het gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het gereedschap nadelig wordt
beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren
voordat u het gereedschap gebruikt.
Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen
minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
g Gebruik elektrische gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen.
Let daarbij op de arbeidsomstandigheden
en de uit te voeren werkzaamheden.
Het gebruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassingen
kan tot gevaarlijke situaties leiden.
5 Gebruik en onderhoud van
accu-gereedschappen
a Controleer of de schakelaar in de uit-stand
staat voordat u de accu in het gereedschap
steekt.
Wanneer bij het aanbrengen van een accu in
elektrisch gereedschap de schakelaar in de
aan-stand staat, kan dit tot ongevallen leiden.
Pagina: 56
57
N E D E R L A N D S
b Laad accu's alleen op in opladers die door
de fabrikant zijn gespecificeerd.
Voor een oplader die voor een bepaald type
accu geschikt is, bestaat brandgevaar wanneer
hij met andere accu's wordt gebruikt.
c Gebruik elektrische gereedschappen alleen
met de daarvoor bedoelde accu's.
Het gebruik van andere accu's kan leiden tot
verwondings- en brandgevaar.
d Houd accu's die niet in gebruik zijn uit
de buurt van metalen voorwerpen zoals
paperclips, munten, sleutels, spijkers,
schroeven en andere kleine metalen
voorwerpen die overbrugging van de
contacten kunnen veroorzaken.
Kortsluiting tussen de accucontacten kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
e Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de
accu lekken. Voorkom contact. Spoel in
geval van onvoorzien contact met water af.
Wanneer de vloeistof in de ogen komt, dient
u bovendien een arts te raadplegen.
Uit de accu gelekte vloeistof kan huidirritaties of
brandwonden veroorzaken.
6 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Decoupeerzaag
1 Zaagblad
1 Anti-kraszool
1 Torx-sleutel T20
1 Stofafzuigmantel
1 Stofafzuigadapter
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw decoupeerzaag DW341/DW343 is ontworpen
voor het professioneel zagen van hout, staal,
aluminium, plastic en keramische materialen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Blokkeerknop
3 Stelwiel elektronische snelheidsregeling
4 Zaagselblower
5 Zaagbladvergrendeling
6 Vingerbescherming
7 Zaagbladhouder
8 Geleiderol
9 Bodemplaat
10 Schakelaar pendulumbeweging
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
#
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60745;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van
een los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol
het snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
@
Haal vóór het monteren en instellen
altijd de stekker uit het stopcontact.
Pagina: 57
58
N E D E R L A N D S
Aanbrengen en verwijderen van het zaagblad
(fig. B)
Het gereedschapsloze zaagbladwisselsysteem
garandeert een even snelle als eenvoudige
zaagbladwissel.
● Open de zaagbladbouder (7) door de
zaagbladvergrendeling (5) volledig in te trekken.
● Steek het zaagblad in de zaagbladhouder (7)
door de achterkant van het blad in de groef van
de geleiderol (8) te voeren.
● Ontkoppel de zaagvladvergrendeling (5).
● Om het zaagblad te verwijderen, trekt u de
zaagbladvergrendeling volledig in en trekt het
zaagblad uit de houder.
Instellen van de afschuinhoek (fig. C)
Met de instelbare zaagschoen (9) kunnen zowel
linkse als rechtse afschuinhoeken tot 45° worden
gezaagd. De afschuinschaal heeft vooringestelde
posities op 0° en 45°.
● Draai de schroeven (11) los met behulp van de
meegeleverde Torx-sleutel.
● Schuif de zaagschoen (9) naar het zaagblad.
● Kantel de zaagschoen en stel de gewenste
afschuinhoek in met behulp van de schaal.
● Draai de schroeven aan.
Instellen van de pendulumbeweging (fig. A)
De instelbare pendulumbeweging garandeert
een perfecte zaagbeweging voor verschillende
materialen.
● Schuif de schakelaar (10) naar de gewenste
positie volgens onderstaande tabel.
De schakelaar kan tijdens gebruik worden
gehanteerd.
Pos. Hout Metaal Kunststoffen
2 Snelle sneden - PVC
2 Dikke werkstukken - Fiberglas
Acryl
1 Multiplex Aluminium -
Spaanplaat Non-ferro -
0 Dunne werkstukken Bladmetaal -
Fijne sneden
Monteren van de plastic anti-kraszool (fig. D)
De anti-kraszool (12) beperkt de schade aan het
oppervlak van (gevoelige) werkstukken.
● Klik het deksel op de schoen zoals afgebeeld.
Stofafzuiging (fig. E)
De stofafzuigadapter (13) helpt in combinatie
met de stofafzuigmantel (14) de stof van het
werkstukoppervlak te verwijderen, wanneer ze zijn
aangesloten aan een geschikt stofafzuigsysteem.
● Plaats de stofafzuigmantel (14) tussen de
vingerbescherming (6) totdat hij op zijn plaats
klikt.
● Monteer de stofafzuigadapter (13) aan de
machine zoals afgebeeld.
● Sluit de slang van een geschikt stofafzuig-
systeem aan de adapter.
@
Sluit indien nodig een stofafzuig-
systeem aan dat voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
&
Gebruik bij het zagen van metaal een
stofafzuigsysteem met vonkendover.
Aanwijzingen voor gebruik
@
● Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
● Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn.
Verwijder spijkers, schroeven en andere
voorwerpen die het zaagblad kunnen
beschadigen.
● Controleer of er aan de onderkant van
het werkstuk voldoende ruimte voor
het zaagblad is. Zaag geen materialen
die de maximum zaagdiepte van het
zaagblad overschrijden.
● Gebruik uitsluitend scherpe
zaagbladen. Vervang beschadigde of
verbogen zaagbladen onmiddellijk.
● Gebruik de machine niet voor het zagen
van pijpen en buizen.
● Laat de machine uitsluitend draaien
met gemonteerd zaagblad.
● Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en
oefen geen zijdelingse druk op het
zaagblad uit.
Pagina: 58
59
N E D E R L A N D S
Zorg ervoor dat de bodemplaat geheel
op het werkstuk rust en voer het
netsnoer altijd naar achteren weg. Bij
het zagen van bogen, cirkels of andere
ronde vormen zeer langzaam duwen.
● Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk
na het zagen. Het zaagblad kan erg
heet zijn.
In- en uitschakelen (fig. A)
DW341K
● Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de
machine in te schakelen.
● Druk voor continu bedrijf de schakelaar (1) in en
houd deze ingedrukt. Druk op de blokkeerknop
(2) en laat de schakelaar los.
● Stop de machine door de schakelaar los te laten.
● Schakel het continu bedrijf uit door de
schakelaar kort in te drukken en deze meteen
weer los te laten. Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
DW343K
● Inschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1)
naar voren.
● Uitschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1)
naar achteren.Schakel altijd de machine uit
wanneer het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Instellen van de elektronische zaagsnelheid
(fig. F1 & F2)
DW341K (fig. F1)
De zaagsnelheid varieert met de druk die wordt
uitgeoefend op de aan/uit-schakelaar (1).
● Om de zaagsnelheid vooraf in te stellen, draait
u het stelwiel (3) naar de gewenste stand. Hoe
hoger de waarde, hoe hoger de zaagsnelheid.
De gewenste instelling hangt af van de dikte
van het materiaal en het soort materiaal.
● Gebruik een hoog toerental voor het zagen van
zachte materialen zoals hout. Gebruik een laag
toerental voor het zagen van metaal.
DW343K (fig. F2)
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling
(3) kan worden gebruikt om vooraf de maximum
snelheid in te stellen.
● Zet het stelwiel in de gewenste stand.
De gewenste instelling hangt af van de dikte
van het materiaal en het soort materiaal.
● Gebruik een hoog toerental voor het zagen van
zachte materialen zoals hout. Gebruik een laag
toerental voor het zagen van metaal.
@
Laat de machine ca. 3 minuten op de
maximum onbelaste snelheid draaien,
nadat u haar gedurende lange tijd in
lage snelheidsinstellingen heeft gebruikt.
Hanteren van de machine (fig. G1 & G2)
● Houd de machine vast zoals afgebeeld.
- DW341K: fig. G1
- DW343K: fig. G2
Zagen in hout
● Teken eventueel een zaaglijn.
● Schakel de machine in.
● Houd de machine tegen het werkstuk en volg
de zaaglijn.
● Monteer voor zaagsneden die parallel met de
rand van het werkstuk lopen de parallelgeleider
en ga te werk als afgebeeld in figuur H.
Zagen in hout met voorboren
● Teken eventueel een zaaglijn.
● Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het
zaagblad in.
● Schakel de machine in.
● Volg de zaaglijn.
● Gebruik voor het zagen van ronde vormen de
zaagspil en stel de juiste straal in (fig. I).
Zagen tot aan opstaande randen (fig. A & J)
● Zaag tot aan de opstaande rand met behulp
van een standaard zaagblad.
● Voltooi de zaagsnede met behulp van een
afwerkzaagblad.
Pagina: 59
60
N E D E R L A N D S
D
Stofafzuiging (fig. E)
● Wanneer de zaagmachine gedurende lange
tijd binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt.
Gebruik een stofafzuiger die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
Zagen in metaal
● Monteer het gewenste zaagblad met de juiste
vertanding.
● Ga te werk zoals hierboven beschreven.
@
Gebruik een koelmiddel (smeerolie) om
oververhitting van het zaagblad en/of
het werkstuk te voorkomen.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Hiertoe behoren:
- DE3241 Parallelgeleider
- DE3242 Justeerbalk
- DT2048 Fijngetand zaagblad
- DT2075 Grofgetand zaagblad
- DT2160 Zaagblad voor metaal
- DT2074 Afwerkzaagblad
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
A
Smeren van de geleiderol (fig. B)
● Breng regelmatig een druppel olie aan op de
geleiderol (8) om vastlopen te voorkomen.
S
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte doek.
Milieu
Z
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval.
Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
z
Door gebruikte producten en verpakkingen
gescheiden in te zamelen, worden
de materialen gerecycled en opnieuw
gebruikt. Hergebruik van gerecyclede
materialen voorkomt milieuvervuiling en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een
nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Pagina: 60
61
N E D E R L A N D S
GARANTIE
● 30 DAGEN "NIET GOED, GELD TERUG"
GARANTIE ●
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap
om welke reden dan ook niet geheel aan
uw verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen
30 dagen terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
● 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht
of reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in
onze Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
● 1 JAAR GARANTIE ●
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling
van DEWALT, op voorwaarde dat:
● het produkt niet foutief gebruikt werd
● het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
● het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de
achterzijde van deze handleiding).
Een overzicht van erkende DEWALT Service-
centers en nadere informatie over onze service
vindt u ook op Internet: www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW341K.

Stel een vraag over de DeWalt DW341K

Heb je een vraag over de DeWalt DW341K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW341K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW341K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.