DeWalt DW331 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW331. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW331
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 64
NEDERLANDS
63
DECOUPEERZAAG
DW331, DW333
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DW331 DW333
Spanning V 230 230
Type 1 1
Opgenomen vermogen W 701 701
Afgegeven vermogen W 425 425
Toerental, onbelast min-1
0 - 3.100 800 - 3.100
Slaglengte mm 26 26
Zaagdiepte in:
hout mm 130 130
aluminium mm 30 30
staal mm 12 12
roestvrijstaallegering mm 4,5 4,5
Instelling afschuinhoek (l/r) 0 - 45° 0 - 45°
Gewicht kg 2,6 2,6
LPA (geluidsdruk) dB(A) 86 87
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 2,8 2,8
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 97 98
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 2,8 2,8
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah,CM = m/s² 5,0 7,0
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,8
Vibratie-emissiewaarde ah
ah,CW = m/s² 6,0 7,5
Onzekerheid K = m/s² 2,0 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Pagina: 65
NEDERLANDS
64
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DW331, DW333
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
Pagina: 66
NEDERLANDS
65
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
Pagina: 67
NEDERLANDS
66
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor
Decoupeerzagen
• Houd elektrisch gereedschap alleen
vast aan geïsoleerde oppervlakken als
u een handeling uitvoert waarbij het
gereedschap in contact kan komen met
verborgen bedrading of het eigen netsnoer.
Zaagaccessoires die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
• Trek het zaagblad pas uit de zaagsnede (de
sleuf die ontstaat door het zagen) als de
motor volledig tot stilstand is gekomen. Een
bewegend zaagblad kan tegen het werkstuk
stoten waardoor het zaagblad kan breken
of het werkstuk kan beschadigen. Ook kunt
u de controle verliezen en dat kan leiden tot
persoonlijk letsel.
• Houd de handgrepen droog, schoon en vrij
van olie en vet. U zult dan een betere controle
hebben over het gereedschap.
• Houd zaagbladen scherp. Botte zaagbladen
kunnen ertoe leiden dat de zaag slingert of
onder druk vastloopt.
• Maak uw gereedschap vaak schoon,
vooral na zwaar werk. Stof en slijpsel dat
metalen deeltjes bevat, zet zich vaak vast op
oppervlakken binnen in het gereedschap en dat
zou kunnen leiden tot een elektrische schok.
• Werk niet lang achtereen met dit
gereedschap. Trillingen die worden veroorzaakt
door de activiteit van dit gereedschap kunnen
leiden tot permanent letsel aan de vingers,
handen en armen. Gebruik handschoenen voor
het opvangen van trillingen, las regelmatig een
rustperiode in en werk per dag slechts een
beperkte tijd.
Overige risico's
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (AFB. A)
De datumcode (19), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Decoupeerzaag
1 Figuurzaag zaagblad
1 Anti-splinterplaat
1 Anti-kraszool
1 Stofafzuigmantel
1 Stofafzuigadapter
1 Transportkoffer
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Pagina: 68
NEDERLANDS
67
Beschrijving (afb. A)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Blokkeerknop
3 Stelwiel elektronische snelheidsregeling
4 Regeling zaagselblower
5 Zaagbladvergrendeling
6 Vingerbescherming
7 Zaagbladhouder
8 Geleiderol
9 Bodemplaat
10 Schakelaar pendulumbeweging
11 Zaagschoenhendel
GEBRUIKSDOEL
Uw decoupeerzaag is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout, staal, aluminium,
kunststof en keramisch materiaal.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze decoupeerzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2
; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Aanbrengen en verwijderen van het zaagblad
(afb. B)
Het gereedschapsloze zaagbladwisselsysteem
garandeert een even snelle als eenvoudige
zaagbladwissel.
• Open de zaagbladbouder (7) door de
zaagbladvergrendeling (5) volledig in te trekken.
• Steek het zaagblad in de zaagbladhouder (7)
door de achterkant van het blad in de groef van
de geleiderol (8) te voeren.
• Ontkoppel de zaagvladvergrendeling (5).
• Om het zaagblad te verwijderen, trekt u de
zaagbladvergrendeling volledig in en trekt het
zaagblad uit de houder.
Zaagbladen
Zaagbladtype Toepassingen
Fijngetand zaagblad voor vlakke, rechte zaagsneden
Grofgetand zaagblad voor snelle, rechte zaagsneden
Zaagblad voor metaal voor ferro- en non-ferro-metalen
Afwerkzaagblad* voor het afwerken van
zaagsneden
langs een muur of hoek.
* Niet in alle landen verkrijgbaar.
Een breed scala aan speciale zaagbladen is als optie
beschikbaar.
WAARSCHUWING: Kies uw zaagblad
altijd met grote zorg.
Instellen van de afschuinhoek (afb. C)
Met de instelbare zaagschoen (9) kunnen zowel
linkse als rechtse afschuinhoeken tot 45° worden
gezaagd. De afschuinschaal heeft vooringestelde
posities op 0°, 15°, 30° en 45°.
• Laat de zaagschoenhendel (11) los.
Pagina: 69
NEDERLANDS
68
• Schuif de zaagschoen (9) naar het zaagblad.
• Kantel de zaagschoen en stel de gewenste
afschuinhoek in met behulp van de schaal.
• Zet de zaagschoenhendel vast.
Instellen van de pendulumbeweging (afb. A)
De instelbare pendulumbeweging garandeert een
perfecte zaagbeweging voor verschillende materialen.
• Schuif de schakelaar (10) naar de gewenste
positie volgens onderstaande tabel. De
schakelaar kan tijdens gebruik worden
gehanteerd.
Pos. Hout Metaal Kunststoffen
3 Snelle sneden - PVC
2 Dikke werkstukken - Fiberglas
Acryl
1 Multiplex Aluminium -
Spaanplaat Non-ferro -
0 Dunne werkstukken Bladmetaal -
Fijne sneden
Instellen van de zaagselblazer (afb. A)
De zaagselblazer voert een instelbare luchtstroom
naar het zaagblad om het werkstuk tijdens gebruik
vrij van zaagsel te houden.
• Stel de zaagselblazer in met behulp van de
hendel (4).
- Laag Voor het werken met metalen,
waarbij koel- en smeermiddelen
worden gebruikt, en voor gebruik
met stofafzuiging.
- Midden Voor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een lage
snelheid.
- Hoog Voor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een hoge
snelheid.
Monteren van de plastic anti-kraszool (afb. D)
De anti-kraszool (12) beperkt de schade aan het
oppervlak van (gevoelige) werkstukken.
• Klik het deksel op de schoen zoals afgebeeld.
Monteren en verwijderen van de anti-
splinterplaat (afb. E1 & E2)
De anti-splinterplaat (13), dat dicht bij het zaagblad
zit, beperkt het splinteren van het werkstuk.
Het inzetstuk kan zowel in de zaagschoen als in het
schoendeksel worden gemonteerd.
• Houd de plaat (13) in de oriëntatie zoals afgebeeld.
• Om de plaat in de zaagschoen (9) te monteren:
- Schuif de randen (14) in de groeven (15).
- Schuif de plaat terug in positie tegen de
zaagschoen.
• Om de plaat in het deksel (12) te monteren:
- Schuif de randen (14) achter de ribben (16).
- Duw de voorzijde van de plaat naar het deksel
toe. De plaat klikt op zijn plaats.
• Om de anti-splinterplaat te verwijderen, volgt u het
bovenstaande proces in omgekeerde volgorde.
Stofafzuiging (afb. F)
De stofafzuigadapter (17) helpt in combinatie
met de stofafzuigmantel (18) de stof van het
werkstukoppervlak te verwijderen, wanneer ze zijn
aangesloten aan een geschikt stofafzuigsysteem.
• Plaats de stofafzuigmantel (18) op de
vingerbescherming (6) totdat hij op zijn plaats klikt.
• Monteer de stofafzuigadapter (17) aan de
machine zoals afgebeeld.
• Sluit de slang van een geschikt stofafzuigsysteem
aan de adapter.
WAARSCHUWING: Sluit indien nodig
een stofafzuigsysteem aan dat voldoet
aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik
bij het zagen van metaal een
stofafzuigsysteem met vonkendover.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
Pagina: 70
NEDERLANDS
69
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn. Verwijder
spijkers, schroeven en andere voorwerpen
die het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er aan de onderkant van
het werkstuk voldoende ruimte voor het
zaagblad is. Zaag geen materialen die
de maximum zaagdiepte van het zaagblad
overschrijden.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Vervang beschadigde of verbogen
zaagbladen onmiddellijk.
• Gebruik de machine niet voor het zagen
van pijpen en buizen.
• Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
• Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en oefen
geen zijdelingse druk op het zaagblad
uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat
geheel op het werkstuk rust en voer het
netsnoer altijd naar achteren weg. Bij
het zagen van bogen, cirkels of andere
ronde vormen zeer langzaam duwen.
• Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk
na het zagen. Het zaagblad kan erg heet
zijn.
Juiste positie van de handen
(afb. A, K)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de voorste handgreep (21) en de andere op
de hoofdhandgreep (20).
In- en uitschakelen (afb. A)
DW331
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
in te schakelen.
• Druk voor continu bedrijf de schakelaar (1) in en
houd deze ingedrukt. Druk op de blokkeerknop
(2) en laat de schakelaar los.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schakel het continu bedrijf uit door de schakelaar
kort in te drukken en deze meteen weer los te
laten. Schakel altijd de machine uit wanneer het
werk is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
DW333
• Inschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1) naar
voren.
• Uitschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1)
naar achteren.
Schakel altijd de machine uit wanneer het werk
is beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Instellen van de elektronische
zaagsnelheid (afb. G1 & G2)
DW331 (afb. G1)
De zaagsnelheid varieert met de druk die wordt
uitgeoefend op de aan/uit-schakelaar (1).
• Om de zaagsnelheid vooraf in te stellen, draait
u het stelwiel (3) naar de gewenste stand. Hoe
hoger de waarde, hoe hoger de zaagsnelheid.
De gewenste instelling hangt af van de dikte van
het materiaal en het soort materiaal.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van
zachte materialen zoals hout. Gebruik een laag
toerental voor het zagen van metaal.
DW333 (afb. G2)
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling
(3) kan worden gebruikt om vooraf de maximum
snelheid in te stellen.
• Zet het stelwiel in de gewenste stand.
De gewenste instelling hangt af van de dikte van
het materiaal en het soort materiaal.
Pagina: 71
NEDERLANDS
70
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van
zachte materialen zoals hout. Gebruik een laag
toerental voor het zagen van metaal.
WAARSCHUWING: Laat de machine
ca. 3 minuten op de maximum
onbelaste snelheid draaien, nadat
u haar gedurende lange tijd in lage
snelheidsinstellingen heeft gebruikt.
Zagen in hout
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Schakel de machine in.
• Houd de machine tegen het werkstuk en volg de
zaaglijn.
• Monteer voor zaagsneden die parallel met de
rand van het werkstuk lopen de parallelgeleider
en ga te werk als afgebeeld in figuur H.
Zagen in hout met voorboren
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het
zaagblad in.
• Schakel de machine in.
• Volg de zaaglijn.
• Gebruik voor het zagen van ronde vormen de
zaagspil en stel de juiste straal in (afb. I).
Zagen tot aan opstaande randen (afb. J)
• Zaag tot aan de opstaande rand met behulp van
een standaard zaagblad.
• Voltooi de zaagsnede met behulp van een
afwerkzaagblad.
Stofafzuiging (afb. F)
• Wanneer de zaagmachine gedurende lange
tijd binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt. Gebruik
een stofafzuiger die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Zagen in metaal
• Monteer het gewenste zaagblad met de juiste
vertanding.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
WAARSCHUWING: Gebruik
een koelmiddel (smeerolie) om
oververhitting van het zaagblad en/of
het werkstuk te voorkomen.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
De geleideroller smeren (afb. B)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de
geleiderol (8) om vastlopen te voorkomen.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Pagina: 72
NEDERLANDS
71
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Hiertoe behoren:
- DE3241 Parallelgeleider
- DE3242 Justeerbalk
De volgende vervangingsbladen zijn verkrijgbaar:
- DT2048 Fijngetand zaagblad
- DT2075 Grofgetand zaagblad
- DT2160 Zaagblad voor metaal
- DT2074 Afwerkzaagblad*
* Niet in alle landen verkrijgbaar.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 73
NEDERLANDS
72
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW331.

Stel een vraag over de DeWalt DW331

Heb je een vraag over de DeWalt DW331 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW331. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW331 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.