DeWalt DW321 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW321. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW321
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 50
N E D E R L A N D S
45 nl - 1
DECOUPEERZAAG
DW322/DW321/DW323/DW324
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Inhoudsopgave
Technische gegevens nl - 1
EG-Verklaring van overeenstemming nl - 2
Veiligheidsinstructies nl - 2
Inhoud van de verpakking nl - 3
Beschrijving nl - 4
Elektrische veiligheid nl - 4
Gebruik van verlengsnoeren nl - 4
Monteren en instellen nl - 4
Aanwijzingen voor gebruik nl - 6
Onderhoud nl - 7
Garantie nl - 7
Technische gegevens
DW322 DW321 DW323 DW324
Spanning V 230 230 230 230
Opgenomen vermogen W 650 701 701 650
Nuttig vermogen W 410 445 425 410
Aantal slagen onbelast min-1
3.100 500-3.100 500-3.100 3.100
Zaagslaglengte mm 26 26 26 26
Zaagdiepte in:
- hout mm afhankelijk afhankelijk afhankelijk afhankelijk
van blad van blad van blad van blad
- aluminium mm 20 20 20 20
- staal mm 10 10 10 10
- roestvrij staal mm - 3 3 -
Verstek (links en rechts) 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45° 0 - 45°
Gewicht kg 2,4 2,4 2,4 2,4
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Pagina: 51
nl - 2 46
N E D E R L A N D S
EG-Verklaring van overeenstemming
DW322/DW321/DW323/DW324
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW322 DW321
DW323 DW324
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 93 93
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 101 101
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A)
overschrijdt.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW322 DW321 DW323 DW324
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoor-
schriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot
ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen.
Onder 16 jaar is supervisie verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
Pagina: 52
N E D E R L A N D S
47 nl - 3
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer.
Trek niet aan het snoer om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit
de buurt van warmtebronnen, olie en scherpe
randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Decoupeerzaag
3 Zaagbladen
1 Anti-splinterplaatje
1 Stofafzuigadapter
1 Anti-kraszool (DW321/DW323)
2 Inbussleutels (DW322/DW324)
1 Inbussleutel (DW321/DW323)
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Pagina: 53
nl - 4 48
N E D E R L A N D S
Beschrijving (fig. A)
Uw decoupeerzaag is ontworpen voor het zagen
van hout, staal, aluminium, synthetische en
keramische materialen.
1 AAN/UIT-schakelaar
2 Instelwiel voor elektronisch regelbaar toerental
(DW321/DW323)
3 Blokkeerknop (DW321/DW322)
3 Motorhuis (DW323/DW324)
4 Schakelaar voor pendelbeweging
5 Stofafzuigopening
6 Bodemplaat
7 Geleiderol
8 Stofafzuigmantel
9 Zaagbladhouder
10 Instelhendel voor zaagsel-blower
11 Draaigreep (DW321/DW323)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een
bepaalde netspanning. Controleer altijd of uw
netspanning overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van een zaagblad
DW322/DW324 - (fig. B)
Het standaard DEWALT-systeem garandeert een
eenvoudige zaagbladwissel met behulp van de
meegeleverde inbussleutel.
• Beweeg het zaagblad naar boven of naar
beneden totdat de klemschroef (12) van de
zaagbladhouder (9) bereikbaar wordt.
• Draai de klemschroef van de zaagbladhouder (9)
los. Gebruik hiertoe de meegeleverde
inbussleutel (13).
• Plaats of verwijder het zaagblad en zorg ervoor
dat de rug van het zaagblad daarbij in de groef
van de geleiderol loopt (7).
DW321/DW323 - (fig. A & C)
Het DEWALT gereedschaploze wisselsysteem
garandeert een even snelle als eenvoudige
zaagbladwissel.
• Trek de draaigreep (11) omhoog en draai hem
tegen de klok in.
• Steek de schacht van het zaagblad in de
zaagbladhouder (9). Zorg ervoor dat de rug van
het zaagblad daarbij in de groef van de geleiderol
loopt (7).
• Draai de draaigreep (11) met de klok mee totdat
u een klik hoort.
• Druk de draaigreep naar beneden.
• On het zaagblad te verwijderen, gaat u in
omgekeerde volgorde te werk.
Instellen van de verstekhoek (fig. D)
Dankzij de kantelbare bodemplaat (6) kan er links en
rechts in verstek gezaagd worden tot 45°.
De standen 0° en 45° zijn vast ingesteld.
• Draai de schroef (14) los met behulp van de
meegeleverde inbussleutel (13).
• Schuif de bodemplaat (6) weg van het zaagblad.
• Kantel de bodemplaat en stel met behulp van de
schaalverdeling de gewenste verstekhoek in.
• Draai voor tussenliggende hoeken eerst de schroef
(14) enigszins vast met de inbussleutel (13).
• Stel de verstekhoek bij en draai de schroef
(14) vast.
• Zet de 0°- en 45°-standen vast door de
bodemplaat terug naar de voorste positie te
schuiven.
Pagina: 54
N E D E R L A N D S
49 nl - 5
Instellen van de zaagsel-blower (fig. A)
De zaagsel-blower stuurt een instelbare luchtstroom
in de richting van het zaagblad zodat de zaaglijn
tijdens het zagen goed zichtbaar blijft.
• Stel de luchtstroom in met de instelhendel (10).
Deze heeft drie standen:
Laag
Voor het zagen van metaal, bij zagen
met gebruikmaking van koel- of
smeermiddelen en voor gebruik in
combinatie met stofafzuiging.
Midden
Bij het zagen van hout en soortgelijke
materialen met lage snelheden.
Hoog
Bij het zagen van hout en soortgelijke
materialen met hoge snelheden.
Monteren van de stofafzuigadapter (fig. E)
• Plaats de stofafzuigadapter (5) in de opening.
• Steek de stofafzuigslang in de adaptor.
• Monteer de stofafzuigmantel (8) zoals afgebeeld.
• Verwijder de stofafzuigadapter (5) door de lip (16) in
te drukken en de adapter naar buiten te trekken.
Sluit, indien wenselijk, een stofafzuiger aan. Deze
moet voldoen aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie. Gebruik geen stofafzuiger zonder
vonkendover bij het zagen van metaal.
Monteren en demonteren van het anti-
splinterplaatje (fig. F)
Het anti-splinterplaatje (17) dat dicht bij het zaagblad
zit, voorkomt splinteren van het werkstuk.
• Plaats het anti-splinterplaatje (17) in de
bodemplaat zoals afgebeeld.
• Demonteer het anti-splinterplaatje in omgekeerde
volgorde.
DW321/DW323 - Monteren en demonteren van
de anti-kraszool (fig. G)
De anti-kraszool (18) voorkomt beschadiging van het
werkstuk tijdens het zagen.
• Klik de anti-kraszool vast op de bodemplaat
zoals afgebeeld.
DW321/DW323 - Instellen van de elektronische
snelheid (fig. H)
Naarmate de aan/uit-schakelaar verder wordt
ingedrukt, wordt de zaagsnelheid hoger.
• Draai het instelwiel (2) in de gewenste stand om
de snelheid vooraf in te stellen. Hoe hoger de
waarde, des te hoger de zaagsnelheid. De juiste
instelling moet proefondervindelijk worden
vastgesteld.
Wanneer gedurende langere tijd op een
lage snelheid is gezaagd, laat de zaag
dan gedurende ca. 3 minuten op het
maximum toerental onbelast draaien.
Instellen van de pendelbeweging (fig. I)
Dankzij de instelbare pendelbeweging kan voor
verschillende materialen de juiste zaaghoek worden
gekozen.
• Zet de schakelaar (4) in de gewenste stand.
De juiste instelling moet proefondervindelijk
worden vastgesteld. De instelling kan tijdens
gebruik worden veranderd.
Zie onderstaande tabel.
Stand Hout Metaal Plastic
3 Snel zagen - PVC
2 Dikke voorwerpen - Glasvezel
Acrylplaten
1 Multiplex Aluminium -
Spaanplaat Non-ferro -
0 Dunne voorwerpen Plaatijzer -
Fijn zagen
Opties
Monteren van de parallelgeleider (fig. J)
• Monteer de parallelgeleider (19) zoals afgebeeld.
Monteren van de zaagspil (fig. K)
• Monteer de zaagspil (20) zoals afgebeeld.
• Bevestig de zaagspil in het centrum van het te
zagen gat.
Pagina: 55
N E D E R L A N D S
nl - 6 50
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn. Verwijder
spijkers, schroeven en andere voorwerpen
die het zaagblad kunnen beschadigen.
• Controleer of er onder het werkstuk
voldoende ruimte is voor het zaagblad.
Zaag geen voorwerpen die dikker zijn
dan de maximum zaagcapaciteit.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
Vervang beschadigde of verbogen
zaagbladen onmiddellijk.
• Gebruik de machine niet voor het zagen
van pijpen en buizen.
• Laat de machine uitsluitend draaien met
gemonteerd zaagblad.
• Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en oefen
geen zijdelingse druk op het zaagblad
uit. Zorg ervoor dat de bodemplaat
geheel op het werkstuk rust en voer het
netsnoer altijd naar achteren weg. Bij het
zagen van bogen, cirkels of andere
ronde vormen zeer langzaam duwen.
• Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk na
het zagen. Het zaagblad kan erg heet zijn.
In- en uitschakelen (fig. A)
DW321/DW322
• Inschakelen: druk de aan/uit-schakelaar (1) in.
De zaagsnelheid van de DW321 hangt af van de
druk die op de aan/uit-schakelaar (1) wordt
uitgeoefend.
• Druk voor continu bedrijf ook de blokkeerknop
(3) in.
• Uitschakelen: druk nogmaals de aan/uit-
schakelaar in. Schakel altijd de machine uit
alvorens de stekker uit het stopcontact te
trekken.
DW323/DW324
• Inschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar (1) naar
voren.
• Uitschakelen: schuif de aan/uit-schakelaar naar
achteren. Schakel altijd de machine uit alvorens
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Zagen in hout
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Schakel de machine in.
• Houd de machine tegen het werkstuk en volg
de zaaglijn.
• Monteer voor zaagsneden die parallel met de
rand van het werkstuk lopen de parallelgeleider
en ga te werk als afgebeeld in figuur J.
Zagen in hout met voorboren
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het
zaagblad in.
• Schakel de machine in.
• Volg de zaaglijn.
• Gebruik voor het zagen van ronde vormen de
zaagspil en stel de juiste straal in.
Zagen tot aan opstaande randen (fig. D)
• Verwijder de geleider voor rechte/ronde sneden
indien.
• Zet de schakelaar voor pendelbeweging op 0.
• Draai de schroef (14) los met de inbussleutel (13).
• Schuif de bodemplaat (6) geheel naar achteren.
• Draai de schroef vast.
• Schakel de machine in.
Zagen in metaal
• Monteer het gewenste zaagblad met de juiste
vertanding.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
• Pas de zaagsnelheid aan.
• Zet de zaagsel-blower in de lage stand.
Gebruik een koelmiddel (smeerolie) om
oververhitting van het zaagblad en/of het
werkstuk te voorkomen.
Cirkels zagen (fig. K)
• Monteer de zaagspil zoals afgebeeld.
Pagina: 56
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smeren van de geleiderol (fig. L)
• Smeer regelmatig de geleiderol (7) om vastlopen
te voorkomen.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG” GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet: www.2helpu.com.
N E D E R L A N D S
51 nl - 7

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW321.

Stel een vraag over de DeWalt DW321

Heb je een vraag over de DeWalt DW321 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW321. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW321 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.