DeWalt DW007K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DW007K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DW007K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 55
56
N E D E R L A N D S
SNOERLOZE CIRKELZAAG DW007K/DW007KH
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
DW007
Spanning V 24
Nuttig vermogen (max.) W 480
Toerental, onbelast min-1
4.000
Zaagbladdiameter mm 165
Maximum zaagdiepte mm 55
Asgat mm 10
Instelling afschuinhoek 0 - 45°
Gewicht (zonder accu) kg 2,9
Accu DE0240/DE0243 DE0241
Type accu NiCd NiMH
Spanning V 24 24
Capaciteit Ah 2,0 3,0
Gewicht kg 1,4 1,4
Oplader DE0246
Type accu NiCd/NiMH
Netspanning VAC 230
Oplaadduur (ca.) min 60/70
Gewicht kg 0,6
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
DW007
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, EN 50144, EN 50260, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
DW007
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 99
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 112
* op de werkplek
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
DW007
< 2,5 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 56
57
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheids-
voorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrische schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI-)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
6 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubberen werkhandschoenen en
schoenen met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
7 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
8 Let op de maximum geluidsdruk
Draag altijd gehoorbescherming.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren.
Dit is veiliger, bovendien kan de machine dan
met beide handen worden bediend.
10 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
11 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met beleid te
werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
12 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
14 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWALT
Service-center repareren. Controleer het
verlengsnoer regelmatig en vervang het in geval
van beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
15 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn. Ga na of de accessoires en
hulpstukken correct zijn gemonteerd en of aan
alle andere voorwaarden voor een juiste werking
is voldaan. Ga bij vervanging of reparatie van
beschadigde veiligheidsinrichtingen of defecte
onderdelen te werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is.
Laat de schakelaar vervangen door een erkend
DEWALT Service-center.
Pagina: 57
58
N E D E R L A N D S
16 Verwijder de accu
Verwijder de accu wanneer u de machine niet
gebruikt, alvorens onderhoud te verrichten of
hulpstukken te verwisselen.
17 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies voor accu’s en
opladers
Brandgevaar! Voorkom kortsluiting
tussen de contactpunten van een losse
accu. Bewaar of verplaats de accu niet
zonder dat de meegeleverde afdekdop
over de contactpunten is geplaatst.
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 % oplossing
van kalium hydroxide en kan gevaarlijk zijn. Indien
accuvloeistof met de huid in aanraking is gekomen,
spoel dan de huid onmiddellijk met water af.
Neutraliseer de vloeistof met een zwak zuur zoals
citroensap of azijn. Indien de accuvloeistof in de
ogen is gekomen, spoel de ogen dan gedurende
minimaal 10 minuten met schoon stromend water.
Raadpleeg vervolgens een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
• Gebruik voor het laden van NiMH-accu’s
uitsluitend opladers met het opschrift «NiMH» of
«NiMH + NiCd».
• Stel de oplader niet bloot aan vochtige of natte
omstandigheden.
• Probeer geen natte accu’s op te laden.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Laadproces op gang
Laadproces beëindigd
Laadprobleem
+
Geschikt voor NiMH- en NiCd-accu’s
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Zie technische gegevens voor de
oplaadduur
Draag een veiligheidsbril als u de netstekker
in het stopcontact steekt
Extra veiligheidsrichtlijnen voor cirkelzagen
Het zagen
• Verwijder alle spijkers en metalen voorwerpen uit
het werkstuk voordat u het apparaat inschakelt.
• Het zagen van zeer kleine werkstukken wordt
afgeraden.
• Na het uitschakelen niet proberen het zaagblad
af te remmen door tegen de zijkant van het blad
te drukken.
• Schakel het apparaat steeds uit alvorens het op
een tafel of werkbank te leggen.
Pagina: 58
59
N E D E R L A N D S
Beveiligingen
• De cirkelzaag mag uitsluitend gebruikt worden
voor het zagen van hout en plastic.
• Controleer of alle beschermkappen perfect
functioneren.
• Nooit de beschermkappen blokkeren.
• Gebruik de zaag niet wanneer de beschermkap
geblokkeerd is.
• Verwijder nooit het spouwmes.
• Zorg voor een juiste montage van het
spouwmes; de afstand tussen de zaagtanden en
het zaagblad dient maximaal 5 mm te bedragen,
terwijl het hoogteverschil tussen het spouwmes
en de getande rand maximaal 5 mm dient te zijn.
Controleren en verwisselen van het zaagblad
• Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de
specificaties in deze handleiding.
• Zaagbladen van hooggelegeerd HSS-staal zijn
niet geschikt.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen die in
goede conditie zijn; gebarsten of verbogen
zaagbladen dienen onmiddellijk te worden
vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is bevestigd en
controleer de draairichting.
Speciale toepassingen
• Gebruik voor het schulpzagen van smalle
werkstukken (smaller dan 80 mm) een
langsgeleider. Leg deze tegen het werkstuk aan.
• Bij het zagen van vastgeklemde werkstukken
moet een beveiliging tegen het terugslaan van
werkstukken worden gebruikt.
• Bij het zagen van ronde stukken hout moet het
werkstuk goed vastgeklemd worden om
wegglijden te voorkomen.
• Zorg ervoor dat de afgezaagde stukken hout niet
door de tanden van het zaagblad worden
gegrepen en in de lucht gegooid.
Beveiliging tegen terugslag
• Terugslag treedt op wanneer de zaag plotseling
vastloopt of in de richting van de gebruiker wordt
gedreven. Laat de aan/uit-schakelaar onmiddellijk
los wanneer het zaagblad of de motor vastlopen.
• Gebruik uitsluitend scherpe zaagbladen.
• Ondersteun grote panelen vlakbij het zaagblad.
• Gebruik bij schulpzagen een langsgeleider.
• Laat het zaagblad tot stilstand komen alvorens
de zaag uit het werkstuk te halen.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat
1 Snoerloze cirkelzaag
1 Zaagblad
1 Inbussleutel
1 Accu (met afdekdop)
1 Oplader
1 Koffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw snoerloze DEWALT cirkelzaag is ontworpen voor
professionele toepassingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Spindelvergrendeling
5 Stofafzuigadapter
6 Afschuininstelling
7 Markering
8 Spouwmes
9 Spanschroef voor zaagblad
10 Onderste beschermkap
11 Hefboom van onderste beschermkap
12 Bodemplaat
13 Zaagdiepte-instelling
14 Accu-vergrendelingsknop
15 Accu
Oplader
Uw DE0246 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd- en NiMH-accu’s van 24 V.
15 Accu
16 Oplader
17 Oplaadindicatie (rood)
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Pagina: 59
60
N E D E R L A N D S
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 0,5 mm2
;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
• Vergewis u er voor gebruik van de
machine van dat de accu naar behoren
is aangebracht.
Gebruik uitsluitend DEWALT-accu’s en -
opladers.
Accu (fig. A & B)
Oplader (fig. A)
Controleer altijd de netspanning, voordat u de accu
oplaadt. Als de netspanning normaal aanwezig is,
maar de accu niet wordt opgeladen, breng dan uw
oplader naar een erkend DEWALT Service-center.
Tijdens het opladen kunnen oplader en accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een defect.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of > 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
• Plaats de accu (9) in de oplader (10) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact.
Let erop dat de accu goed in de oplader zit.
De rode oplaad-indicatie (11) begint te
knipperen. Na ca. 1 uur stopt het knipperen en
brandt de indicatie continu. De accu is nu
volledig opgeladen.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DEWALT Service-center. Sommige
energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken.
Automatische regeneratie
In de automatische regeneratiestand
worden de individuele cellen in de
accu gecompenseerd of gebalanceerd
op de maximale capaciteit van de
accu. Accu’s worden iedere nacht
geregenereerd of na iedere 10de laad/
ontlaad-cyclus of wanneer de accu
niet meer dezelfde prestatie levert.
• Voor het regenereren van uw accu plaatst u de
accu in de oplader. Het rode lampje zal continu
gaan knipperen om aan te geven dat de
laadcyclus is begonnen.
• Na de 1 uur durende laadcyclus, zal het lampje
continu branden en niet langer knipperen. De
accu is volledig opgeladen en is klaar voor
gebruik.
• Als de accu langer dan 1 uur in de oplader blijft
zitten, start de oplader automatisch de
regeneratiefunctie op. Deze functie duurt
maximaal 8 uur, maar de accu kan op ieder
willekeurig moment tijdens de regeneratiefunctie
worden verwijderd.
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Steek de accu in de daarvoor bestemde opening
in de machine en druk hem aan totdat hij vastklikt.
Het kan in verband met het veermechanisme
nodig zijn om enige kracht te gebruiken.
• Om de accu te verwijderen, drukt u de
vergrendelingsknop (14) in.
Pagina: 60
61
N E D E R L A N D S
Wij bevelen aan om de accu direct in de oplader te
plaatsen nadat hij uit de machine is verwijderd.
Accu-afdekdop (fig. B)
De meegeleverde afdekdop wordt gebruikt om de
contactpunten van de losse accu te beschermen.
Zonder de afdekdop kunnen de contactpunten
worden kortgesloten door rondslingerende metalen
voorwerpen, waardoor brandgevaar ontstaat en de
accu beschadigd raakt.
• Neem de afdekdop (12) af voordat u de accu (9)
in de lader of de machine plaatst.
• Plaats de afdekdop over de contactpunten
meteen nadat de accu uit de lader of machine is
genomen.
Zorg dat de afdekdop op zijn plaats zit
voodat u een losse accu opbergt of
transporteert.
AIR COOLED
De oplader is voorzien van een ingebouwde
ventilator om accu’s snel te koelen. De ventilator
wordt indien nodig automatisch ingeschakeld. Ook
als er geen accu in de oplader aanwezig is, wordt de
ventilator af en toe ingeschakeld om stof uit de
ventilatieopeningen te blazen.
Draag een veiligheidsbril als u de
netstekker in het stopcontact steekt.
Vertraagd opladen van hete/koude accu’s
Wanneer een te hete of te koude accu in de oplader
wordt geplaatst, wordt het oplaadproces
automatisch uitgesteld. Als de accu een geschikte
temperatuur heeft bereikt, schakelt de oplader
automatisch over naar de laadstand. Hierdoor wordt
een lange levensduur van de accu gegarandeerd.
De rode oplaad-indicatie knippert langzaam;
gedurende de vertragingstijd knippert de indicatie
snel.
Zaagdiepte-instelling (fig. A)
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) los.
• Beweeg de bodemplaat (12) totdat de gewenste
zaagdiepte is bereikt.
• Draai de zaagdiepte-instelling (13) weer vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 3 mm door het werkstuk heen
laten zagen.
Afschuinvergrendeling (fig. A & C)
De afschuinhoek is van 0° tot 45° instelbaar.
• Draai de knop (6) los.
• Stel de hoek in door de bodemplaat (12)
te kantelen.
• Draai de knop (6) vast.
Instelling van de bodemplaat voor zaagsneden
met een hoek van 90° (fig. C)
• Zet de afschuinhoek op 0°.
• Open de beschermkap door de hefboom (11)
omhoog te trekken.
• Draai de knop (6) los.
• Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
bodemplaat.
Verwijderen en aanbrengen van het zaagblad
(fig. D)
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en draai de
spanschroef voor het zaagblad (9) los. Gebruik
de meegeleverde inbussleutel en draai rechtsom.
• Open de beschermkap van het zaagblad m.b.v.
de hefboom (11) en vervang het zaagblad (21).
Zet de ringen (20 & 22) weer op dezelfde manier
terug.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai
het zaagblad totdat het blokkeert.
• Draai de spanschroef voor het zaagblad met de
inbussleutel aan.
Instellen van het spouwmes (fig. D)
De juiste instelling van het spouwmes (8)
is afgebeeld in de inzet in fig. C. Stel de speling van
het spouwmes in bij het vervangen van het zaagblad
of indien nodig.
• Draai de schroef (23) los en trek het spouwmes
geheel uit.
• Stel de juiste speling in en draai de schroef vast.
Pagina: 61
62
N E D E R L A N D S
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
Alvorens met de machine te gaan werken:
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Gebruik geen overmatig versleten zaagbladen.
In- en uitschakelen (fig. A)
De aan/uit-schakelaar (1) van deze machine is
voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk de aan/uit-schakelaar in om de machine te
starten. Zodra de aan/uit-schakelaar wordt
losgelaten, treedt de vergrendeling in werking
zodat de machine niet per ongeluk gestart kan
worden.
Schakel de machine nooit aan of uit
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd de machine vast bij de hoofdgreep en bij
de voorhandgreep (3) zodat u de zaag optimaal
kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast. De zaagsnede is namelijk het zuiverst
aan de zijde waar het zaagblad weer uit het
werkstuk komt.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (7). Bij een afschuinhoek van 45° ligt
de markering in een lijn met de linkerkant van het
zaagblad. Bij een afschuinhoek van 0° ligt de
markering in een lijn met de rechterkant van het
zaagblad.
Stofafzuiging (fig. A)
Deze machine is voorzien van een stofafzuigadapter (5).
• Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
Gebruik bij het zagen van metaal een
stofafzuiger met vonkendover.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Pagina: 62
63
N E D E R L A N D S
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG»
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze Service-
centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpu.com.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen,
zodra deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de boormachine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een plaatselijk
verwerkingscentrum voor klein chemisch afval.
De ingezamelde accu’s worden dan op
milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of verwijderd.
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DEWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DW007K.

Stel een vraag over de DeWalt DW007K

Heb je een vraag over de DeWalt DW007K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DW007K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DW007K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.