DeWalt DC759 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DC759. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: DC759
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 52
53
N E D E R L A N D S
SNOERLOZE SCHROEF-/KLOPBOOR-MACHINE
DC727/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van DeWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DeWALT tot een betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DC727 DC728 DC729 DC756 DC757 DC759
Spanning V 12 14,4 18 12 14,4 18
Toerental, onbelast
1e versnelling min-1
0-400 0-400 0-400 0-400 0-400 0-400
2e versnelling min-1
0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.400 0-1.400
Max. koppel Nm 32 35 40 35 40 44
Boorhoudercapaciteit mm 10 10 10 13 13 13
Maximum boorcapaciteit in staal/hout mm 10/25 10/32 10/38 13/28 13/35 13/38
Gewicht (zonder accu) kg 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
NiCd-accu DE9074 DE9094 DE9098
Spanning V 12 14,4 18
Capaciteit Ah 1,3 1,3 1,3
Gewicht kg 0,55 0,6 0,87
NiCd-accu DE9071 DE9091 DE9095
Spanning V 12 14,4 18
Capaciteit Ah 2,0 2,0 2,0
Gewicht kg 0,65 0,7 1,0
NiMH-accu DE9037 DE9038 DE9039
Spanning V 12 14,4 18
Capaciteit Ah 3,0 3,0 3,0
Gewicht kg 0,65 0,7 0,97
Oplader DE9107 DE9116 DE9118
Netspanning VAC 230 230 230
Oplaadduur (ca.) min 60 60 60
Gewicht kg 0,4 0,4 0,4
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
DC727/DC728/DC729/DC756/DC757/DC759
DeWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 60745, EN 55014-2,
EN 55014, EN 50260, EN 60335, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Pagina: 53
54
N E D E R L A N D S
DC727 DC728 DC729
DC756 DC757 DC759
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 79 79,6 80,1
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 92 92,6 93,1
Gewogen kwadratische
gemiddelde waarde
van de versnelling m/s2
< 2,5 < 2,5 < 2,5
* op de werkplek
KpA
(meetonzekerheid geluidsdruk) dB(A) 2.8
KWA
(meetonzekerheid geluidsvermogen) dB(A) 2.8
Director Engineering and Product Development
Horst Groflmann
DeWALT, Richard-Klinger-Strafle 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Algemene veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Lees alle voorschriften.
Wanneer de volgende voorschriften niet in acht
worden genomen, kan dit een elektrische schok,
brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Het hierna gebruikte begrip ˙elektrisch
gereedschap” heeft betrekking op elektrische
gereedschappen voor gebruik op het stroomnet
(met netsnoer) of op een accu (snoerloos).
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.
1 Werkomgeving
a Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan
tot ongevallen leiden.
b Werk met de machine niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen
brengen.
c Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u
de controle over het gereedschap verliezen.
2 Elektrische veiligheid
a De netstekker van het gereedschap moet in
het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.
b Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten.
Er bestaat een verhoogd risico voor een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c Houd het gereedschap uit de buurt van regen
en vocht. Het binnendringen van water in het
elektrische gereedschap vergroot het risico van
een elektrische schok.
d Gebruik het snoer niet voor een verkeerd
doel. Gebruik het snoer niet om het
gereedschap te dragen of op te hangen of om
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren
vergroten het risico van een elektrische schok.
e Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengsnoeren te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van
een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer
beperkt het risico van een elektrische schok.
3 Veiligheid van personen
a Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van elektrische
gereedschappen. Gebruik elektrisch
gereedschap niet wanneer u moe bent of
onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van
hetelektrische gereedschap, vermindert het risico
van verwondingen.
Pagina: 54
55
N E D E R L A N D S
c Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer
of de schakelaar in de uit-stand staat voordat
u de stekker in het stopcontact steekt.
Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.
d Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het gereedschap
inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in
een draaiend deel van het gereedschap kan tot
verwondingen leiden.
e Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u
stevig staat en in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het gereedschap in onverwachte situaties
beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende delen. Loshangende kleding,
sieraden en lange haren kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
g Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn
aangesloten en juist worden gebruikt.
Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het
gevaar door stof.
4 Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw toepassing het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
b Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.
c Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
het gereedschap instelt, toebehoren wisselt
of het gereedschap weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het gereedschap.
d Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer
deze door onervaren personen worden gebruikt.
e Verzorg het gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het gereedschap nadelig wordt
beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren
voordat u het gereedschap gebruikt.
Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp
en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten
klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te geleiden.
g Gebruik elektrische gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen en zoals voor dit
speciale gereedschapstype voorgeschreven.
Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en
de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor andere dan
de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke
situaties leiden.
5 Gebruik en onderhoud van accu-
gereedschappen
a Controleer of de schakelaar in de uit-stand
staat voordat u de accu in het gereedschap
steekt. Wanneer bij het aanbrengen van een
accu in elektrisch gereedschap de schakelaar in
de aan-stand staat, kan dit tot ongevallen leiden.
b Laad accu’s alleen op in opladers die door de
fabrikant zijn gespecificeerd. Voor een oplader
die voor een bepaald type accu geschikt is,
bestaat brandgevaar wanneer hij met andere
accu’s wordt gebruikt.
c Gebruik elektrische gereedschappen alleen
met de daarvoor bedoeldeaccu’s. Het gebruik
van andere accu’s kan leiden tot verwondings-
en brandgevaar.
Pagina: 55
56
N E D E R L A N D S
d Houd accu’s die niet in gebruik zijn uit de buurt
van metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven en andere
kleine metalen voorwerpen die overbrugging
van de contacten kunnen veroorzaken.
Kortsluiting tussen de accucontacten kan
brandwonden of brand tot gevolg hebben.
e Bij verkeerd gebruik kan vloeistof uit de accu
lekken. Voorkom contact. Spoel in geval van
onvoorzien contact met water af. Wanneer de
vloeistof in de ogen komt, dient u bovendien
een arts te raadplegen. Uit de accu gelekte
vloeistof kan huidirritaties of brandwonden
veroorzaken.
6 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
Extra veiligheidsrichtlijnen voor accu’s
Brandgevaar! Voorkom kortsluiting
tussen de contactpunten van een losse
accu. Bewaar of verplaats de accu niet
zonder dat de meegeleverde afdekdop
over de contactpunten is geplaatst.
• De accuvloeistof bestaat uit een 25-30 %
oplossing van kalium hydroxide en kan gevaarlijk
zijn. Indien accuvloeistof met de huid in aanraking
is gekomen, spoel dan de huid onmiddellijk met
water af. Neutraliseer de vloeistof met een zwak
zuur zoals citroensap of azijn. Indien de
accuvloeistof in de ogen is gekomen, spoel de
ogen dan gedurende minimaal 10 minuten met
schoon stromend water. Raadpleeg vervolgens
een arts.
• Probeer nooit een accu open te maken.
• Gebruik voor het laden van NiMH-accu’s
uitsluitend opladers met het opschrift «NiMH» of
«NiMH + NiCd».
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
100%
Laadproces op gang
100%
Laadproces beÎindigd
Accu defect
Niet met geleidende voorwerpen aan de
contactpunten komen
Geen beschadigde accu’s laden
Lees voor het gebruik de handleiding
Gebruik de oplader uitsluitend voor
DeWALT-accu’s; andere accu’s kunnen
barsten en letsel of schade veroorzaken
Niet aan water blootstellen
Beschadigd snoer direct laten vervangen
+40 ˚c
+4 ˚c
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze schroef-/boormachine
1 Oplader
2 Accu’s
1 Schroevedraaierbit
1 Transportkoffer
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
Pagina: 56
57
N E D E R L A N D S
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw snoerloze schroef-/boormachine DC727/
DC728/DC729/DC756/DC757/DC759 is ontworpen
voor professioneel boren en schroeven.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 L/R-schakelaar
3 Mechanische toerenomschakelaar
4 Keuzeschakelaar boren/klopborenInstelring voor
koppel en boorstand
5 Instelringposities
6 Snelspanboorhouder
7 Schroefbithouder
8 Handgreep
9 Accu
Oplader
Uw DE9107 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd-accu’s van 7,2 tot 14,4 V.
Uw DE9118 oplader is geschikt voor DeWALT
NiCd-accu’s van 7,2 tot 14,4 V.
Uw DE9116 oplader is geschikt voor DEWALT
NiCd- en NiMH-accu’s van 7,2 tot 18 V.
9 Accu
10 Accu-vergrendelingsknoppen
11 Oplader
12 Oplaadindicatie (rood)
Automatische spindelblokkering
De automatische spindelblokkering wordt bij het
uitschakelen van de boormachine geactiveerd.
De kraag kan gemakkelijk met een hand worden
gedraaid terwijl met de andere hand de
boormachine wordt vastgehouden.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
spanning. Controleer altijd of de accuspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Controleer tevens of de ingangsspanning van de
oplader overeenkomt met uw netspanning.
Uw DEWALT-oplader is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60335.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste noodzaak.
Gebruik een goedgekeurd snoer dat beantwoordt
aan het vermogen van de oplader (zie technische
gegevens). De minimum geleiderdikte is 1 mm2
;
de maximum snoerlengte is 30 m.
Monteren en instellen
• Verwijder vóór het monteren en instellen
altijd de accu uit de machine.
• Schakel de machine altijd uit alvorens de
accu aan te brengen of te verwijderen.
• Gebruik uitsluitend DeWALT-accu’s en -
opladers.
Accu (fig. A & B)
Opladen
• Plaats de accu (9) in de oplader (11) zoals
weergegeven en steek de stekker van de oplader
in het stopcontact. Let erop dat de accu goed in
de oplader zit, maar forceer de accu niet.
De rode oplaad-indicatie (12) begint te knipperen.
Na ca. 1 uur stopt het knipperen en brandt de
indicatie continu. De accu is nu volledig opgeladen
en de oplader schakelt automatisch over naar de
compensatiestand. Na ongeveer 4 uur schakelt de
oplader uiteindelijk naar de druppellaadstand.
De accu kan op elk gewenst moment uit de oplader
worden gehaald of voor onbepaalde tijd in de op het
net aangesloten oplader blijven zitten.
• De rode oplaad-indicatie begint snel te knipperen
als het laden problemen oplevert. Steek de accu
opnieuw in de oplader of probeer een andere
accu. Breng, indien nodig, uw oplader naar een
erkend DeWALT Service-center.
• Sommige energiebronnen (zoals generatoren of
spanningsomvormers) kunnen tijdelijke
laadproblemen veroorzaken. De rode oplaad-
indicatie knippert dan tweemaal snel en de
oplader schakelt uit. Dit kan meerdere malen
voorkomen.
Pagina: 57
58
N E D E R L A N D S
Zodra het mogelijk is, schakelt de oplader
automatisch weer naar de laadstand.
Laad de accu niet op bij
omgevingstemperaturen < 4 °C of
> 40 °C. Aanbevolen oplaadtemperatuur:
ca. 24 °C.
Aanbrengen en verwijderen van de accu
• Duw de accu in de handgreep (8) totdat de accu
vastklikt.
• Verwijder de accu door het tegelijkertijd
indrukken van de twee vergrendelknoppen (10).
Trek dan de accu uit de handgreep (8).
Accu-afdekdop (fig. B)
De meegeleverde afdekdop wordt gebruikt om de
contactpunten van de losse accu te beschermen.
Zonder de afdekdop kunnen de contactpunten
worden kortgesloten door rondslingerende metalen
voorwerpen, waardoor brandgevaar ontstaat en de
accu beschadigd raakt.
• Neem de afdekdop (13) af voordat u de accu (9)
in de lader of de machine plaatst.
• Plaats de afdekdop over de contactpunten
meteen nadat de accu uit de lader of machine is
genomen.
Zorg dat de afdekdop op zijn plaats zit
voodat u een losse accu opbergt of
transporteert.
Compensatiestand
De compensatiestand helpt om de maximale
capaciteit van de accu te handhaven. Het is aan te
bevelen om deze functie wekelijks dan wel elke
10 laad-/ontlaadcycli te gebruiken.
• Start het laadproces zoals hierboven beschreven.
• Als de oplaad-indicatie stopt met knipperen,
laat u de accu nog ca. 4 uur in de oplader.
DE9116 -
Vertraagd opladen van verhitte accu’s
Wanneer een verhitte accu in de oplader wordt
geplaatst, wordt het oplaad-proces automatisch
uitgesteld. Nadat de accu is afgekoeld, schakelt de
oplader automatisch over naar de laadstand.
Hierdoor wordt een lange levensduur van de accu
gegarandeerd.
De rode oplaad-indicatie (12) knippert gedurende de
vertragingstijd afwisselend kort en lang.
Plaatsen en verwijderen van een boortje of
schroevedraaierbit (fig. A & C)
• Open de boorhouder door de kraag (14) linksom
te draaien en plaats het boortje of de
schroevedraaierbit.
• Plaats het boortje of de schroevedraaierbit zo ver
mogelijk in de boorhouder. Trek het boortje of de
bit daarna iets terug.
• Klem het boortje of de bit stevig vast door de
kraag rechtsom te draaien.
• Verwijder het boortje of de bit in omgekeerde
volgorde.
Kiezen van de boorstand of instellen van het
koppel (fig. D)
De instelring kent 17 verschillende posities voor het
afstemmen van het koppel op de gebruikte schroeven
en de materiaalsamenstelling van het werkstuk.
Voor instelling van het koppel, zie «In- en uitdraaien
van schroeven».
• Kies de gewenste boorstand of het juiste koppel
door de instelring (4) te verdraaien tot het
betreffende symbool of positienummer recht
tegenover de indicatie (15) op het motorhuis staat.
L/R-schakelaar (fig. E)
• Selecteer de draairichting (linksom of rechtsom)
door het verschuiven van de L/R-schakelaar (2),
zoals afgebeeld (zie de pijlen op de machine).
Wijzig de draairichting uitsluitend als de
machine volledig stilstaat.
Mechanische toerenomschakelaar (fig. F)
Uw machine is uitgerust met een mechanische
toerenomschakelaar (3) waarmee de verhouding
tussen toerental en koppel kan worden gewijzigd.
1 lage snelheid/hoog koppel
(boren van grote gaten, in- en uitdraaien van
grote schroeven)
2 hoge snelheid/laag koppel
(boren van kleine gaten)
Meer informatie over de toerentallen vindt u in de
technische gegevens.
Pagina: 58
59
N E D E R L A N D S
Druk de toerenomschakelaar altijd
geheel naar voren of naar achteren.
• Verdraai de schakelaar niet bij volle belasting of
tijdens het gebruik.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen slechts een lichte druk op de
machine uit.
In- en uitschakelen (fig. A & E)
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Schuif de L/R-schakelaar (2) in de middenstand
om de machine in de UIT-stand te blokkeren.
De machine is uitgerust met een
mechanisme waardoor de boorkop
wordt afgeremd zodra de schakelaar
voor elektronisch toerental geheel wordt
losgelaten.
In- en uitdraaien van schroeven (fig. A)
• Selecteer de gewenste draairichting met
de L/R-schakelaar (2).
• Zet de instelring (4) in pos. 1 (laag koppel) en
draai de schroef in het werkstuk.
• Indien de slipkoppeling te vroeg wordt
geactiveerd, stel dan met behulp van de ring een
hoger koppel in.
Boren (fig. A)
• Kies de boorstand met behulp van de instelring (4).
• Selecteer de draairichting rechtsom.
Boren in metaal
• Gebruik een smeermiddel bij het boren in metaal
(behalve voor gietijzer en koper).
Boren in hout
• Gebruik een boortje van een geschikt type.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DeWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met een
zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de
behuizing regelmatig schoon met een zachte
doek.
Het milieu
Oplaadbare accu
De duurzame accu moet worden opgeladen, zodra
deze niet meer genoeg energie levert voor
werkzaamheden die daarvóór nog moeiteloos
konden worden verricht. Versleten accu’s dienen op
milieubewuste wijze te worden verwijderd:
• Gebruik de energie van de accu helemaal op en
verwijder dan de accu uit de machine.
• NiCd- en NiMH-accu’s zijn recycleerbaar.
Breng ze naar uw handelaar of naar een
plaatselijk verwerkingscentrum voor klein
chemisch afval. De ingezamelde accu’s worden
dan op milieuvriendelijke wijze gerecycleerd of
verwijderd.
Pagina: 59
60
Gebruikte machines
Wanneer uw machine aan vervanging toe is, breng
deze dan naar een DeWALT Service-center waar de
machine op milieuvriendelijke wijze zal worden
verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG»
GARANTIE •
Indien uw DeWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DeWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DeWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DeWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DeWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DeWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DeWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van
erkende DeWALT Service-centers en nadere
informatie over onze service vindt u ook op
Internet: www.2helpU.com.
N E D E R L A N D S

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DC759.

Stel een vraag over de DeWalt DC759

Heb je een vraag over de DeWalt DC759 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DC759. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DC759 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.