DeWalt DC310KL handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DC310KL. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DC310KL
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 90
89
N E D E R L A N D S
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produkt-
ontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DC300 DC310
Spanning VDC
36 28
Type 1 1
Nuttig vermogen (max.) W 940 700
Toerental, onbelast min-1
4.000 3.850
Zaagbladdiameter mm 184 165
Maximum zaagdiepte mm 62 55
Asgat mm 20 20
Instellen van de afschuinhoek 0 - 50° 0 - 50°
Gewicht (zonder accu) kg 3,7 3,15
LPA
(geluidsdruk) dB(A) 97 97
KPA
(onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 4,5 4,5
LWA
(akoestisch vermogen) dB(A) 106 106
KWA
(onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 3 3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah
= m/s² < 2,5 < 2,5
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu DE9360 DE9280
Spanning VDC
36 28
Capaciteit Ah 2,2 2,2
Gewicht kg 1,0 0,92
Oplader DE9000
Netspanning VAC
230
Oplaadduur (ca.) min 60
Gewicht kg 0,9
Zekeringen:
Europa 230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
SNOERLOZE CIRKELZAAG
DC300/DC310
Pagina: 91
90
N E D E R L A N D S
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC300/DC310
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009);
EN 60745-1, EN 60745-2-5.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.09.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas de
stekker nooit op enige manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico op een elektrische
schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of natte omstandigheden. Als er
water in een elektrisch gereedschap terecht
komt, verhoogt dit het risico op een elektrische
schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
Pagina: 92
91
N E D E R L A N D S
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn verhogen
het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico op een elektrische schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste
omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat
de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat
voordat u het gereedschap aansluit op
de stroombron en/of accu, het oppakt of
ronddraagt. Het ronddragen van elektrische
gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan
staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap aan
zet. Een moersleutel of stelsleutel die in een
ronddraaiend onderdeel van het elektrische
gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen. Loszittende
kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar
kan aan stof gerelateerde gevaren
verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan zetten.
Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar
kan worden bediend is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische gereedschap per ongeluk
opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen en andere omstandigheden
die de werking van het gereedschap
nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt
gerepareerd als het beschadigd is. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon.
Correct onderhouden snijdgereedschappen
met scherpe snijdranden lopen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
Pagina: 93
92
N E D E R L A N D S
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die anders
zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden
tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met een
andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding van het ene contactpunt met het
andere kunnen maken. Het kortsluiten van de
accucontactpunten samen kan brandwonden
of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt belast,
kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd
contact hiermee. Als u per ongeluk hier
toch mee in contact komt, spoelt u met
water. Als de vloeistof in contact met de
ogen komt, dient u daarnaast medische
hulp in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de
accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende reparateur
die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft
gegarandeerd.
Veiligheidsvoorschriften voor
alle zagen
GEVAAR:
a Houd uw handen uit de buurt van de
zaagomgeving en het zaagblad. Houd met
uw andere hand de extra handgreep of het
motorhuis vast.
Als u de zaagmachine met beide handen
vasthoudt, kan het zaagblad ze niet verwonden.
b Grijp niet onder het werkstuk.
De beschermkap kan u onder het werkstuk niet
tegen het zaagblad beschermen.
c Pas de zaagdiepte aan de dikte van het
werkstuk aan.
Er dient minder dan een volledige tandhoogte
onder het werkstuk zichtbaar te zijn.
d Houdt het te zagen werkstuk nooit in uw
hand of op uw been vast. Klem het werkstuk
op een stabiele ondergrond vast.
Het is belangrijk om het werkstuk goed te
ondersteunen om het gevaar van contact met
het lichaam, vastklemmen van het zaagblad of
verlies van de controle te minimaliseren.
e Houd de machine alleen aan de geïsoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoert waarbij het zaagblad verborgen
stroomleidingen of de eigen machinekabel
kan raken.
Het contact met een onder spanning
staande leiding zet ook de zichtbare metalen
machinedelen onder spanning en leidt tot een
elektrische schok.
f Gebruik bij het schulpen altijd een
parallelaanslag of een langsgeleider.
Dit verbetert de zaagnauwkeurigheid en verkleint
de mogelijkheid dat het zaagblad vastklemt.
g Gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat
en vorm (stervormig of rond) van het asgat.
Zaagbladen die niet bij de montagedelen van
de zaagmachine passen, lopen niet rond,
wat leidt tot controleverlies.
h Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
sluitringen of borgbout voor het zaagblad.
De sluitringen en borgbout voor het zaagblad
zijn speciaal geconstrueerd voor deze
zaagmachine, voor optimaal vermogen en
optimale bedrijfszekerheid.
Oorzaken en voorkoming van een
terugslag
- een terugslag is de plotselinge reactie als
gevolg van een vasthakend, klemmend of
verkeerd afgesteld zaagblad, waardoor een
ongecontroleerde zaagmachine uit het werkstuk
omhoogkomt en in de richting van de gebruiker
beweegt;
Pagina: 94
93
N E D E R L A N D S
- als het zaagblad in de zich sluitende zaagsnede
vasthaakt of vastklemt, wordt het geblokkeerd
en slaat de motorkracht de machine in de
richting van de gebruiker terug;
- als het zaagblad in de zaagsnede wordt gedraaid
of verkeerd wordt gericht, kunnen de tanden
van de achterste zaagbladrand in het oppervlak
van het werkstuk vasthaken, waardoor het
zaagblad uit de zaagsnede beweegt en
achteruitspringt in de richting van de gebruiker.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd
gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden van
de zaagmachine.
Terugslag kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen, zoals hieronder beschreven,
te nemen.
a Houd de zaagmachine met beide handen
vast en houd uw armen zo dat u stand kunt
houden ten opzichte van de terugslagkrachten.
Blijf altijd opzij van het zaagblad en breng
het zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam.
Bij een terugslag kan de zaagmachine achteruit
springen. De bedienende persoon kan de
terugslagkrachten echter beheersen wanneer
geschikte voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
b Als het zaagblad vastklemt of het zagen
om een andere reden wordt onderbroken,
laat u de aan/uit-schakelaar los en houdt
de zaagmachine in het materiaal rustig tot
het zaagblad volledig stilstaat. Probeer
nooit om de zaagmachine uit het werkstuk
te verwijderen of de machine achteruit te
trekken zolang het zaagblad beweegt of een
terugslag kan optreden.
Spoor de oorzaak van het klemmen van het
zaagblad op neem maatregelen om de oorzaak
te voorkomen.
c Als u een zaagmachine die in het werkstuk
steekt weer wilt starten, centreert u het
zaagblad in de zaagsnede en controleert
of de zaagtanden niet in het materiaal zijn
vastgehaakt.
Als het zaagblad klemt, kan het uit het werkstuk
bewegen of een terugslag veroorzaken als de
zaagmachine opnieuw wordt gestart.
d Ondersteun grote platen om het risico van
een terugslag door een klemmend zaagblad
te beperken.
Grote platen kunnen onder hun eigen gewicht
doorbuigen. Platen moeten aan beide zijden
worden ondersteund, in de buurt van de
zaagsnede en aan de rand.
e Gebruik geen stompe of beschadigde
zaagbladen.
Zaagbladen met stompe of verkeerd gerichte
tanden maken een te nauwe zaagsnede, wat
leidt tot een verhoogde wrijving, vastklemmen
van het zaagblad of terugslag.
f Zorg ervoor dat de instellingen voor de
zaagdiepte en de zaaghoek voor het zagen
vastgedraaid zijn.
Als tijdens het zagen de instellingen
veranderen, kan het zaagblad vastklemmen
kan een terugslag optreden.
g Wees extra voorzichtig bij het maken van
een invallende zaagsnede in een bestaande
wand of in een ander verborgen gedeelte.
Het invallende zaagblad kan voorwerpen raken
waardoor een terugslag kan optreden.
Veiligheidsvoorschriften Onderste
Beschermkap
a Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de
zaagmachine niet als de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddellijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast.
Als de zaagmachine op de vloer valt, kan de
onderste beschermkap worden verbogen.
Open de beschermkap met de terugtrekhendel
en controleer of hij vrij beweegt en bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten het zaagblad of
andere delen niet aanraakt.
b Controleer de functie van de veer voor de
onderste beschermkap. Laat voor gebruik
de beschermkap en de veer nakijken als zij
niet naar behoren functioneren.
Door beschadigde delen, plakkende aanslag
of ophoping van spanen kan de onderste
beschermkap vertraagd functioneren.
Pagina: 95
94
N E D E R L A N D S
c Open de onderste beschermkap alleen met
de hand bij bijzondere zaagwerkzaamheden,
zoals invallend zagen en haaks zagen.
Open de onderste beschermkap met
de terugtrekhendel en laat hem los
zodra het zaagblad in het werkstuk is
binnengedrongen.
Bij alle andere zaagwerkzaamheden moet de
onderste beschermkap automatisch werken.
d Let er altijd op dat de onderste beschermkap
het zaagblad bedekt voordat u de
zaagmachine op een werkbank of op de
vloer legt.
Een onbeschermd uitlopend zaagblad beweegt
de zaagmachine tegen de zaagrichting
en zaagt wat er in de weg komt. Let op de
uitlooptijd van het zaagblad nadat de machine
is uitgeschakeld.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
cirkelzagen
● Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
● Draag bij voorkeur een stofmasker.
● Gebruik geen zaagblad met een grotere of
kleinere diameter dan is voorgeschreven. Voor
de juiste specificaties van het zaagblad, zie
technische gegevens. Gebruik alleen de bladen
die in deze handleiding worden gespecificeerd
en voldoen aan EN 847-1.
● Gebruik nooit doorslijpschijven.
Bijkomende veiligheidsinstructies
voor alle zagen met splijtmes
a) Gebruik het passende splijtmes voor het blad
dat gebruikt wordt. Opdat het splijtmes zou
werken moet het dikker zijn dan het lichaam van
het blad maar dunner dan de tanden van het
blad.
b) Regel het splijtmes zoals beschreven in deze
handleiding. Onjuiste spatiëring, plaatsing en
alignering kan ervoor zorgen dat het splijtmes niet
doeltreffend is bij het vermijden van terugslag.
c) Opdat het splijtmes zou werken, moet het
in het werkstuk vastzitten. Het splijtmes is
niet doeltreffend bij het vermijden van terugslag
tijdens korte sneden.
d) Bedien de zaag niet indien het splijtmes
gebogen is. Zelfs een lichte storing kan de
sluitsnelheid van een bescherming vertragen.
Overige risico's
De volgende risico's zijn inherent aan het gebruik van
cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan. Deze
zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico's veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE9000 acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
Pagina: 96
95
N E D E R L A N D S
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker -
vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9000 oplader werkt op 28 V en 36 V Li-Ion
accu’s.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (15) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de lader. De lader is voorzien
van een oplaadmeter met drie lampjes die
knipperen naar gelang de status van de lading
van de accu.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu ON (AAN) blijft.
De accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de lader worden gelaten.
Pagina: 97
96
N E D E R L A N D S
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de Li-Ion accu’s te garanderen laadt u
de accu tenminste 10 uur voor het eerste gebruik op.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
1 lampje knippert < 33%
1 lampje knippert, 1 lampje aan 33–66%
1 lampje knippert, 2 lampjes aan 66–99%
3 lampjes aan 100%
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
Pagina: 98
97
N E D E R L A N D S
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT Li-Ion-accu's zijn in overeenstemming
met het handboek UN Manual of Tests and Criteria
(ST/SG/AC. 10/11/Rev.3 Deel III, Onderafdeling 38,3)
conform de UN Aanbevelingen over het Transport
van Gevaarlijke Stoffen.
– De accu's hebben een effectieve bescherming
tegen interne overdruk en kortsluiting.
– Er zijn de vereiste maatregelen getroffen
ter voorkoming van breuk door geweld en
gevaarlijke tegenstroom.
– Het equivalente lithiumgehalte ligt onder de
relevante grenswaarde.
DEWALT Li-Ion-accu's zijn vrijgesteld van nationale
en internationale bepalingen die gelden voor
gevaarlijke stoffen. Deze bepalingen treden toch
in werking wanneer meerdere accu's tegelijk
getransporteerd worden.
● Zorg ervoor dat de accu's verpakt worden in
overeenstemming met de bepalingen voor
gevaarlijke stoffen zoals hierboven beschreven,
om kortsluiting te voorkomen.
Accu
ACCUTYPE
De DC310 werkt op 28 volt Li-Ion accu’s.
De DC300 werkt op 36 volt Li-Ion accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Voor oplaadduur zie technische
gegevens.
Niet aan water blootstellen
Niet met geleidende voorwerpen aan
de contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Geen beschadigde opladers gebruiken
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Beschadigd snoer direct laten
vervangen
Probleem met de oplader
Probleem met de accu
Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Alleen laden met speciale DEWALT-
opladers
Pagina: 99
98
N E D E R L A N D S
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze cirkelzaag
1 Zaagblad (DT1211)
1 Inbussleutel
1 Accu (DC300K/DC310K)
2 Accu's (DC300KL/DC310KL)
1 Oplader
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
N.B.: Accu's en opladers zijn niet inbegrepen bij
N-modellen.
● Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
● Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Spindelblokkering
5 Stofafzuigadapter
6 Zaagschoen
7 Hefboom van onderste beschermkap
8 Onderste beschermkap
9 Zaagblad
10 Hendel voor het afschuinen
11 Markering
12 Hendel voor de zaagdiepte-instelling
13 Accu
14 Ontgrendelingsknop
15 Oplader
16 Oplaadindicaties (rood)
GEBRUIKSDOEL
De DC300/310 zware cirkelzagen zijn ontworpen
voor professionele zaagtoepassingen op
verschillende werklocaties (d.w.z. bouwterreinen).
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zware cirkelzagen zijn professionele
elektrische gereedschappen.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als onervaren
gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de
accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via het DEWALT servicecentrum.
Gebruik van verlengsnoeren
Gebruik verlengsnoeren alleen in uiterste
noodzaak. Gebruik een goedgekeurd snoer dat
beantwoordt aan het vermogen van de oplader (zie
technische gegevens). De minimum geleiderdikte
is 1 mm2
; de maximum snoerlengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
Monteren en instellen
WAARSCHUWING: Verwijder vóór het
monteren en instellen altijd de accu uit
de machine.
WAARSCHUWING: Schakel de
machine altijd uit alvorens de accu aan
te brengen of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
● Breng de accu (13) aan door hem op een lijn
met de houder op de machine te brengen.
Schuif de accu in de houder en duw totdat de
accu op zijn plaats vastklikt.
● Verwijder de accu door de ontgrendelknop
(14) in te drukken en gelijktijdig de accu uit de
houder te trekken.
Pagina: 100
99
N E D E R L A N D S
Instellen van de maximum zaagdiepte (fig. A, C)
● Draai de hendel van de zaagdiepte-instelling (12)
los.
● Beweeg de bodemplaat (6) totdat de gewenste
zaagdiepte bereikt wordt.
● Draai de hendel van de zaagdiepte-instelling (12)
weer vast.
WAARSCHUWING: Voor optimale
resultaten het zaagblad ongeveer 3 mm
door het werkstuk heen laten zagen
(zie inzet in figuur C).
Aanpassen van de helling (fig. D)
De helling van de hoek kan worden aangepast
tussen 0° en 50°.
● Maak de hellingaanpassingshendel of -knop
(10) los.
● Stel de hellinghoek in door de zaagvoet (6) te
kantelen tot de markering de gewenste hoek
aangeeft op de schaal.
● Zet de hellingaanpassingshendel of -knop (10)
vast.
Voetaanpassing voor insnijdingen van 90°
(fig. D)
● Pas de zaag aan op een helling van 0°.
● Trek de zaagbladbescherming in met de hendel
(7) en plaats de zaag op de zaagbladzijde.
● Maak de hellingaanpassingshendel of -knop
(10) los.
● Zet een vierkant tegen het blad en de voet om
de instelling van 90° aan te passen.
Het zaagblad vervangen (fig. E)
DC300
● Druk op de bladvergrendelingsknop (4) en draai
aan de spoel tot het blad stopt te draaien.
● Trek aan de hendel op de bladklemschroef
(17). Houd de hendel vast en maak de
bladklemschroef los door deze linksom te
draaien.
● Trek de onderste bladbescherming (8) terug
met behulp van de hendel (7) en vervang het
blad (9). Plaats de sluit-ringen (18, 19) terug op
de juiste positie.
● Controleer de draairichting van het blad.
● Schroef de bladklemschroef (17) er met de
hand op om de sluitring in positie te houden.
Rechtsom draaien.
● Druk op de bladvergrendelingsknop (4).
● Trek aan de hendel op de bladklemschroef
(17). Zet, terwijl u de hendel vasthoudt, de
bladklemschroef vast door deze rechtsom te
draaien.
DC310
• Druk op de bladvergrendelingsknop (4) en
schroef de bladklemschroef (17) los door deze
linksom te draaien met de inbussleutel die met
het gereedschap is meegeleverd.
• Trek de onderste bladbescherming (8) terug
met behulp van de hendel (7) en vervang het
blad (9). Plaats de sluit-ringen (18, 19) terug op
de juiste positie.
• Controleer de draairichting van het blad.
• Schroef de bladklemschroef (17) er met de
hand op om de sluitring in positie te houden.
Rechtsom draaien.
• Druk op de bladvergrendelingsknop (4) en draai
aan de spoel tot het blad stopt te draaien.
• Draai de bladklemschroef (17) goed vast met
de inbussleutel.
Het splijtmes aanpassen (fig. E, DC310)
Raadpleeg voor de juiste aanpassing van het
splijtmes (21), de bijlage bij figuur E, DC310. Pas
de ruimte van het splijtmes aan na vervanging van
het zaagblad of indien nodig.
• Maak de schroef (20) los en trek het splijtmes
uit tot de maximale lengte.
• Pas de ruimte aan en zet de schroef vast.
Voor gebruik
● Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
● Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
● Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
● Controleer de draairichting van het zaagblad
(zie pijl op het blad).
BEDIENING
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
Pagina: 101
100
N E D E R L A N D S
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING:
● Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
● Zet het werkstuk stevig vast.
● Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
● Voorkom overbelasting.
Juiste positie van de handen (fig. F)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de voorste handgreep (3), terwijl u met de andere
hand de hoofdgreep (22) vasthoudt.
In- en uitschakelen (fig. A)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit-schakelaar (1)
van uw machine voorzien van een ontgrendelknop
(2).
● Druk op de ontgrendelknop.
● Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de
machine in te schakelen. Zodra de aan/
uit-schakelaar wordt losgelaten, treedt de
vergrendeling in werking zodat de machine niet
per ongeluk gestart kan worden.
WAARSCHUWING: Schakel de
machine nooit aan of uit terwijl het
zaagblad in contact is met het werkstuk
of andere materialen.
Het gereedschap geleiden (fig. A, F)
● Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast.
● Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v.
de markering (11). De markering staat op een
lijn met de linkerzijde van het zaagblad wanneer
de afschuinhoek op 50° staat. De markering
staat op een lijn met de rechterzijde van het
zaagblad wanneer de afschuinhoek op 0° staat.
Afschuinen
● Stel de gewenste hoek in. De afschuin-
vergrendeling vergrendelt automatisch bij 22,5°
en 45°. Houd voor tussenliggende hoeken de
zaagschoen stevig vast en zet hem op zijn
plaats vast.
Dicht langs de rand zagen (fig. A, F)
● Meet en teken de gewenste zaagsnede af.
● Trek de onderste zaagbladbeschermkap terug.
● Laat de voorkant van de zaagschoen op het
werkstuk rusten. Zorg ervoor dat het blad op de
zaaglijn is geplaatst.
● Laat de onderste zaagbladbeschermkap los en
laat hem op het werkstuk rusten. Zorg ervoor
dat het blad niet in aanraking met het werkstuk
komt.
● Schakel het gereedschap in en voer het blad
op volle snelheid in het materiaal, houd het
gereedschap stevig tegen het werkstuk.
Stofafzuiging (fig. A)
Uw machine is voorzien van een stofafzuigadapter (5).
● Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
WAARSCHUWING: Gebruik bij het
zagen van metaal een stofafzuiger met
vonkendover.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine
garanderen een hoge levensduur.
Pagina: 102
101
N E D E R L A N D S
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING:
● Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met
een zachte doek reinigt.
● Verwijder de accu voordat u de
machine reinigt.
● Houd de ventilatiesleuven vrij en maak
de behuizing regelmatig schoon met
een zachte doek.
Optionele toebehoren
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen uitsluitend
toebehoren worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over
de geschikte toebehoren.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan
vervanging toe is of het u niet langer van dienst
kan zijn, gooi het dan niet bij het huishoudelijk
afval. Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een
nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten. Om
gebruik te maken van deze service, retourneert u
het product naar een van de erkende servicecentra,
die deze producten voor ons verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het
einde van de technische levensduur op een
milieuvriendelijke manier af.
● Laat de accu volledig leeglopen en verwijder
hem vervolgens uit de machine.
● Li-ion-accu's zijn recycleerbaar. Breng ze naar
uw handelaar of uw plaatselijke verwerkings-
centrum.
De ingezamelde accu's worden dan op een
milieuvriendelijke manier gerecycled of
afgevoerd.
Pagina: 103
102
N E D E R L A N D S
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of
uw wettelijke rechten als een privé, niet-
professioneel gebruiker. De garantie is geldig
binnen het grondgebied van de Lidstaten
van de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld zijn
geweest aan redelijke slijtage en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de 12
maanden volgend op uw aankoop, wordt dit
gratis uitgevoerd door een erkende DEWALT
reparateur. U dient een aankoopbewijs te
overleggen. Inclusief arbeidskosten. Exclusief
accessoires en reserveonderdelen, tenzij deze
defect raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de datum
van aankoop, garandeert DEWALT alle
defecte onderdelen gratis te vervangen of –
naar onze beoordeling – het apparaat gratis
te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DC310KL.

Stel een vraag over de DeWalt DC310KL

Heb je een vraag over de DeWalt DC310KL en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DC310KL. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DC310KL zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.