DeWalt DC308K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt DC308K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: DC308K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 83
82
N E D E R L A N D S
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT
tot een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
DC308 DC318
Spanning VDC
36 28
Type 1 1
Nuttig vermogen (max.) W 550 500
Toerental, onbelast min-1
0 - 2.700 0 - 2.700
Slaglengte mm 26 26
Zaagdiepte in:
- hout mm 130 130
- aluminium mm 25 25
- staal mm 10 10
Instelling afschuinhoek (l/r) 0 - 45° 0 - 45°
Gewicht (zonder accu) kg 2,54 2,54
LPA
(geluidsdruk) dB(A) 89 86
KPA
(onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3 3
LWA
(akoestisch vermogen) dB(A) 98 97
KWA
(onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 4,3 3
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Hout
ah
= m/s² 4,5 4,3
Onzekerheid K = m/s² 1,7 1,5
Vibratie-emissiewaarde ah
Metaal
ah
= m/s² 5,0 6,2
Onzekerheid K = m/s² 1,8 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor de
hoofdtoepassingen van het gereedschap.
Als het gereedschap echter voor andere
toepassingen wordt gebruikt, dan wel
met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie
verschillen. Dit kan het blootstellingniveau
aanzienlijk verhogen gedurende de totale
arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen
gedurende de totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen tegen
de effecten van vibratie, zoals: onderhoud
het gereedschap en de accessoires,
houd de handen warm, organisatie van
werkpatronen.
Accu DE9360 DE9280
Spanning VDC
36 28
Capaciteit Ah 2,2 2,2
Gewicht kg 1,0 0,92
Oplader DE9000
Netspanning VAC
230
Oplaadduur (ca.) min 60
Gewicht kg 0,9
Zekeringen:
Europa 230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let op
deze symbolen.
SNOERLOZE DECOUPEERZAAG
DC308, DC318
Pagina: 84
83
N E D E R L A N D S
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar
aan dat, indien dit niet wordt voorkomen,
leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-Verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
DC308, DC318
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2006/42/EG (vanaf 29 december 2009);
EN 60745-1, EN 60745-2-11.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn 2004/108/
EG. Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.09.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwin-
gen voor elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan leiden
tot een elektrische schok, brand en/of
ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op
de netspanning aangesloten elektrische gereedschap
of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een
accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de dampen
kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas de
stekker nooit op enige manier aan. Gebruik
geen adapterstekkers samen met geaard
elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen
verminderen het risico op een elektrische
schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan
regen of natte omstandigheden. Als er
water in een elektrisch gereedschap terecht
komt, verhoogt dit het risico op een elektrische
schok.
Pagina: 85
84
N E D E R L A N D S
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn verhogen
het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor gebruik
buitenshuis. Het gebruik van een verlengsnoer
dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert het
risico op een elektrische schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een stofmasker,
antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste
omstandigheden zal het risico op persoonlijk
letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat
de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat
voordat u het gereedschap aansluit op
de stroombron en/of accu, het oppakt of
ronddraagt. Het ronddragen van elektrische
gereedschappen met uw vinger op de
schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan
staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap aan
zet. Een moersleutel of stelsleutel die in een
ronddraaiend onderdeel van het elektrische
gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit de buurt
van bewegende onderdelen. Loszittende
kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten en
gebruikt. Het gebruik van een stofverzamelaar
kan aan stof gerelateerde gevaren
verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan zetten.
Ieder gereedschap dat niet met de schakelaar
kan worden bediend is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico
dat het elektrische gereedschap per ongeluk
opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap of
deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en het
grijpen van bewegende onderdelen, breuk
van onderdelen en andere omstandigheden
die de werking van het gereedschap
nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt
gerepareerd als het beschadigd is. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht
onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp en schoon.
Correct onderhouden snijdgereedschappen
met scherpe snijdranden lopen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te beheersen.
Pagina: 86
85
N E D E R L A N D S
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die anders
zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen leiden
tot een gevaarlijke situatie.
5) GEBRUIK EN VERZORGING VAN GEREEDSCHAP OP ACCU
a) Gebruik alleen de lader die door de
fabrikant wordt opgegeven. Een lader die
geschikt is voor één accutype, kan een risico
op brand veroorzaken indien gebruikt met een
andere accu.
b) Gebruik elektrische gereedschappen
uitsluitend met speciaal omschreven
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden
tot letsel en brandgevaar.
c) Als de accu niet in gebruik is, dient u
deze uit de buurt te houden van andere
metalen voorwerpen zoals paperclips,
munten, sleutels, spijkers, schroeven of
andere kleine metalen voorwerpen die een
verbinding van het ene contactpunt met het
andere kunnen maken. Het kortsluiten van de
accucontactpunten samen kan brandwonden
of brand veroorzaken.
d) Als het gereedschap te zwaar wordt belast,
kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd
contact hiermee. Als u per ongeluk hier
toch mee in contact komt, spoelt u met
water. Als de vloeistof in contact met de
ogen komt, dient u daarnaast medische
hulp in te roepen. Vloeistof afkomstig uit de
accu kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
6) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende reparateur
die uitsluitend identieke vervangende
onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft
gegarandeerd.
Extra veiligheidsregels voor decoupeerzagen
• Als u zaagbladen gebruikt die speciaal zijn
ontworpen om hout te zagen, verwijdert u eerst
alle spijkers en metalen voorwerpen uit het
werkstuk voordat u begint.
• Gebruik, indien mogelijk, altijd klemmen of
bankschroeven om uw werkstuk vast te zetten.
• Probeer geen extreem kleine werkstukken te
zagen.
• Buig niet te ver naar voren. Zorg dat u altijd
stevig staat, met name op steigerconstructies
en ladders.
• Houd de zaag altijd met beide handen vast.
• Om hoeken en in de diepte te zagen, gebruikt u
een aangepast zaagblad.
HET ZAAGBLAD CONTROLEREN EN VERVANGEN
• Gebruik alleen zaagbladen conform
de specificaties die zijn vervat in deze
gebruiksaanwijzing.
• Er mogen alleen scherpe zaagbladen in
perfecte conditie worden gebruikt; zaagbladen
die gebarsten of gebogen zijn, moeten
onmiddellijk worden weggegooid en vervangen.
• Controleer of het zaagblad goed is vastgezet.
• Tijdens het bewerkingsproces kan het zaagblad
heet worden. Voordat u het blad vervangt, dient
u te controleren of het koud of afgekoeld is,
anders moet u beschermende handschoenen
aantrekken voordat u het blad aanraakt.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
decoupeerzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks toepassing van de veiligheidsvoorschriften
en het aanbrengen van beveiligingen blijven bepaalde
gevaren bestaan. Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van accessoires.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat ontstaat als u met hout,
metselwerk, staal en plastic werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Pagina: 87
86
N E D E R L A N D S
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage
bevat, staat afgedrukt in de behuizing die het
verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu
vormt.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle acculaders
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze
gebruiksaanwijzing bevat belangrijke veiligheids- en
bedieningsinstructies voor de DE9000 acculader.
• Lees voordat u de lader gebruikt alle instructies
en waarschuwingsmarkeringen op de lader, accu,
en product dat de accu gebruikt.
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Dit kan leiden tot een elektrische schok of
elektrocutie.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
elektrische schok. Zorg dat er geen
vloeistof in de lader komt. Dit kan leiden
tot een elektrische schok.
VOORZICHTIG: Gevaar voor
brandwonden. Laad om het risico van
letsel te verminderen uitsluitend DEWALT
oplaadbare accu’s op. Andere accutypes
kunnen uiteenspatten hetgeen tot
persoonlijk letsel en schade leidt.
VOORZICHTIG: Onder bepaalde
omstandigheden kunnen als de lader
in de stroomvoorziening is gestoken de
blootliggende laadcontacten in de lader
worden kortgesloten door vreemde
voorwerpen. Vreemde voorwerpen met
een geleidende eigenschap zoals, maar
niet beperkt tot, staalwol, aluminiumfolie
of een opeenhoping van metaalpartikels
dienen uit de buurt van de laadpunten
te worden gehouden. Neem de lader
altijd uit de stroomvoorziening als er
zich geen accu in de holte bevindt.
Neem het stroomsnoer van de lader uit
het stopcontact voordat u deze gaat
schoonmaken.
• Probeer NIET om de accu op te laden
met een andere acculader dan die in deze
gebruiksaanwijzing staan beschreven. De
lader en de accu zijn speciaal ontworpen om met
elkaar te functioneren.
• Deze acculaders zijn niet bedoeld voor enig
ander gebruik dan het opladen van DEWALT
oplaadbare accu’s. Ieder ander gebruik kan
leiden tot brandgevaar, elektrische schok of
elektrocutie.
• Stel de acculader niet bloot aan regen of
sneeuw.
• Trek aan de stekker in plaats van aan het
snoer als u de lader afkoppelt. Dit vermindert
het risico op schade aan de stekker en het
stroomsnoer.
• Zorg ervoor dat het stroomsnoer zo is
gepositioneerd dat er niet op kan worden
gelopen, over kan worden gestruikeld, of op
een andere manier tot schade of problemen
kan leiden.
• Gebruik geen verlengsnoer tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Het gebruik van een ongeschikt
verlengsnoer kan leiden tot brandgevaar, een
elektrische schok of elektrocutie.
• Plaats geen voorwerpen op de acculader
en plaats de acculader niet op een zachte
ondergrond die de ventilatieopeningen kan
belemmeren en tot excessieve interne hitte
kan leiden. Plaats de acculader niet in de
buurt van een warmtebron. De acculader wordt
geventileerd door openingen in de bovenzijde en
de onderzijde van de behuizing.
• Gebruik de acculader niet met een
beschadigd snoer of beschadigde stekker -
vervang deze onmiddellijk.
• Gebruik de acculader niet wanneer deze een
zware klap heeft gehad, is laten vallen of
anderszins beschadigd is. Breng deze bij een
erkend servicecentrum.
• Demonteer de acculader niet; breng deze
bij een geautoriseerd servicecentrum als
onderhoud of reparatie nodig is. Het onjuist
opnieuw monteren kan leiden tot een elektrische
schok, elektrocutie of brand.
• Ontkoppel de lader van de stroomvoorziening
voordat u deze gaat reinigen. Dit zal het risico
op een elektrische schok verminderen. Het
verwijderen van de accu vermindert dit risico niet.
• Probeer NOOIT 2 laders op elkaar aan te sluiten.
• De acculader is ontworpen om te worden
gebruikt op standaard 230V huishoudstroom.
Probeer de lader niet op enig ander voltage
uit. Dit geldt niet voor de transportlader.
Pagina: 88
87
N E D E R L A N D S
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Laders
De DE9000 oplader werkt op 28 V en 36 V Li-Ion
accu’s.
Deze laders hebben geen aanpassingen nodig en zijn
ontworpen voor een gemakkelijke bediening.
Oplaadprocedure (fig. A, B)
GEVAAR: Elektrocutiegevaar. Er staat
230 volt op de oplaadterminals. Niet
doorboren met geleidende voorwerpen.
Gevaar voor een elektrische schok of
elektrocutie.
1. Steek de acculader (13) in een geschikt
stopcontact voordat u de accu erin plaatst.
2. Plaats de accu in de lader. De lader is voorzien
van een oplaadmeter met drie lampjes die
knipperen naar gelang de status van de lading
van de accu.
3. Het voltooien van het opladen wordt aangegeven
doordat het rode lampje continu ON (AAN) blijft.
De accu is volledig opgeladen en kan nu worden
gebruikt of in de lader worden gelaten.
OPMERKING: Om maximale prestaties en
levensduur van de Li-Ion accu’s te garanderen laadt u
de accu tenminste 10 uur voor het eerste gebruik op.
Oplaadproces
Zie voor de oplaadstatus van de accu de
onderstaande tabel.
Oplaadstatus
1 lampje knippert < 33%
1 lampje knippert, 1 lampje aan 33–66%
1 lampje knippert, 2 lampjes aan 66–99%
3 lampjes aan 100%
Automatisch verversen
De automatische verversingsmodus maakt de
individuele cellen in de accu op de piekcapaciteit gelijk
of balanceert ze. Accu’s dienen wekelijks te worden
opgeladen of telkens als de accu niet meer dezelfde
hoeveelheid werk levert.
Om uw accu te verversen plaatst u de accu zoals
gebruikelijk in de oplader. Laat de accu tenminste 10
uur in de acculader.
Hete/koude accuvertraging
Als de oplader detecteert dat een accu te heet of te
koud is, begint deze automatisch met een hete/koude
accuvertraging, waarbij het opladen wordt uitgesteld
totdat de accu een geschikte temperatuur heeft
bereikt. De oplader schakelt vervolgens automatisch
naar de oplaadmodus voor de accu. Deze
functionaliteit verzekert u van maximale levensduur
van de accu.
UITSLUITEND LI-ION ACCU’S
Li-Ion accu’s zijn ontworpen met een elektronisch
beschermingssysteem dat de accu beschermt tegen
te lang opladen, oververhitting en bijna volledige
ontlading.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het
elektronische beschermingssysteem in werking treedt.
Als dit gebeurt, plaatst u de Li-Ion accu in de lader
totdat deze volledig is opgeladen.
Belangrijke veiligheidsinstructies
voor alle accu’s
Als u vervangende accu’s bestelt, zorg er dan voor
dat u het catalogusnummer en voltage vermeldt.
De accu is niet volledig opgeladen als deze
uit de verpakking komt. Voordat u de accu
en oplader gebruikt, dient u de onderstaande
veiligheidsinstructies te lezen. Volg vervolgens de
oplaadprocedures zoals die zijn uitgelegd.
LEES ALLE INSTRUCTIES
• Laad de accu niet op en gebruik deze niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Het plaatsen van de accu in
of verwijderen van de accu uit de acculader
kan ervoor zorgen dat het stof of de dampen
ontbranden.
• Laad de accu’s uitsluitend met DEWALT laders
op.
• NIET overgieten met of plaatsen in water of
andere vloeistoffen.
• Bewaar of gebruik het gereedschap en de
accu niet op plaatsen waar de temperatuur
40 ºC bereikt of overstijgt (zoals een
buitenkeet of metalen gebouw in de zomer).
GEVAAR: Probeer nooit de accu te
openen om welke reden dan ook. Plaats
de accu niet in de oplader wanneer deze
gebroken of beschadigd is oefen geen
kracht op de accu uit, laat deze niet
vallen en beschadig ze niet. Gebruik een
accu of oplader niet wanneer deze een
zware klap heeft gekregen, is laten vallen,
er overheen is gereden of op enigerlei
wijze is beschadigd (d.w.z. doorboord
met een spijker, geslagen met een
hamer, erop getrapt is). Dit kan leiden
tot een elektrische schok of elektrocutie.
Pagina: 89
88
N E D E R L A N D S
Beschadigde accu‘s dienen naar het
servicecentrum te worden gebracht voor
recycling.
VOORZICHTIG: Plaats het
gereedschap als het niet in gebruik
is op de zijkant op een stabiele
ondergrond waar er niet overheen
kan worden gestruikeld of het zelf
kan vallen. Sommige gereedschappen
met grote accu‘s staan rechtop op de
accu maar kunnen gemakkelijk worden
omgestoten.
SPECIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM ION
(Li Ion)
• Verbrand de accu niet, zelfs niet als deze
ernstig beschadigd is of volledig verbruikt.
De accu kan in vuur exploderen. Als lithium ion
accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen
en materialen vrij.
• Als de inhoud van de accu in contact met
de huid komt, wast u dit onmiddellijk af met
water en een milde zeep. Als accuvloeistof in
de ogen komt spoelt u 15 minuten met water
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt.
Als medische hulp nodig is dient u te vermelden
dat de accuelektrolyt is samengesteld uit een
mengsel van vloeibare organische carbonaten en
lithiumzouten.
• De inhoud van geopende accucellen kan
irritatie aan de luchtwegen veroorzaken.
Zorg voor frisse lucht. Zoek als de symptomen
aanhouden medische hulp.
WAARSCHUWING: Gevaar voor
brandwonden. Accuvloeistof kan
ontvlambaar zijn als deze aan een vonk of
vlam wordt blootgesteld.
Transport
DEWALT Li-Ion-accu's zijn in overeenstemming
met het handboek UN Manual of Tests and Criteria
(ST/SG/AC. 10/11/Rev.3 Deel III, Onderafdeling
38,3) conform de UN Aanbevelingen over het
Transport van Gevaarlijke Stoffen.
– De accu's hebben een effectieve bescherming
tegen interne overdruk en kortsluiting.
– Er zijn de vereiste maatregelen getroffen
ter voorkoming van breuk door geweld en
gevaarlijke tegenstroom.
– Het equivalente lithiumgehalte ligt onder de
relevante grenswaarde.
DEWALT Li-Ion-accu's zijn vrijgesteld van nationale
en internationale bepalingen die gelden voor
gevaarlijke stoffen. Deze bepalingen treden toch
in werking wanneer meerdere accu's tegelijk
getransporteerd worden.
• Zorg ervoor dat de accu's verpakt worden in
overeenstemming met de bepalingen voor
gevaarlijke stoffen zoals hierboven beschreven,
om kortsluiting te voorkomen.
Accu (fig. A)
ACCUTYPE
De DC318 werkt op 28 volt Li-Ion accu’s.
De DC308 werkt op 36 volt Li-Ion accu’s.
Aanbevelingen voor opslag
1. De beste plaats om het apparaat op te bergen
is koel en droog, uit direct zonlicht en niet
in overmatige hitte of koude. Voor optimale
accuprestaties en levensduur bergt u accu’s op
bij kamertemperatuur als deze niet in gebruik zijn.
OPMERKING: Li-Ion accu‘s dienen volledig te
zijn opgeladen als ze worden opgeborgen.
2. Langdurige opslag zal de accu of de oplader niet
beschadigen. Onder de juiste omstandigheden
kunnen ze tot maximaal 5 jaar worden
opgeslagen.
Labels op de oplader en op de accu
De labels op de oplader en op de accu laten de
volgende pictogrammen zien:
Lees voor het gebruik de handleiding
Voor oplaadduur zie technische
gegevens.
Niet aan water blootstellen
Niet met geleidende voorwerpen aan
de contactpunten komen
Geen beschadigde accu's laden
Geen beschadigde opladers gebruiken
Alleen laden bij temperaturen tussen
4 °C en 40 °C
Pagina: 90
89
N E D E R L A N D S
Beschadigd snoer direct laten
vervangen
Probleem met de oplader
Probleem met de accu
Versleten accu's dienen op
milieubewuste wijze te worden verwerkt
Verbrand de accu nooit
Alleen laden met speciale DEWALT-
opladers
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Snoerloze decoupeerzaag
1 Zaagbladset
1 Anti-splinterplaat
1 Anti-kraszool
1 Stofafzuigmantel
1 Stofafzuigadapter
1 Accu (DC308K/DC318K)
2 Accu's (DC308KL/DC318KL)
1 Oplader
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
N.B.: Accu's en opladers zijn niet inbegrepen bij
N-modellen.
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
1 Schakelaar voor elektronisch regelbaar toerental
2 Vergrendeling
3 Regeling zaagselblower
4 Zaagbladvergrendeling
5 Vingerbescherming
6 Zaagbladhouder
7 Geleiderol
8 Bodemplaat
9 Schakelaar pendulumbeweging
10 Zaagschoenhendel
11 Accu
12 Ontgrendelingsknop
13 Oplader
14 Oplaadindicaties (rood)
BEOOGD GEBRUIK
De DC308, DC318 zware decoupeerzagen zijn
ontworpen voor het professioneel zagen van
hout, staal, aluminium, plastic en keramische
materialen op verschillende werklocaties (d.w.z.
bouwterreinen).
NIET gebruiken in vochtige omstandigheden of in
de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze zware haakse decoupeerzagen zijn
professionele elektrische gereedschappen.
HOUD het gereedschap uit de nabijheid van
kinderen. Toezicht is vereist als onervaren
bedieners dit gereedschap gebruiken.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of het voltage van de
accu overeenkomt met het voltage op het typeplaatje.
Zorg er ook voor dat het voltage van uw oplader
overeenkomt met dat van uw stroomvoorziening.
Uw DEWALT oplader is dubbel geïsoleerd
in overeenstemming met EN 60335;
daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden
vervangen door een speciaal geprepareerd snoer dat
leverbaar is via het DEWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer van
uw oplader (zie technische gegevens). De minimale
geleidergrootte is 1 mm2
; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen
Pagina: 91
90
N E D E R L A N D S
MONTEREN EN INSTELLEN
WAARSCHUWING: Verwijder vóór het
monteren en instellen altijd de accu uit
de machine.
WAARSCHUWING: Schakel de
machine altijd uit alvorens de accu aan
te brengen of te verwijderen.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend
DEWALT-accu's en -opladers.
Aanbrengen en verwijderen van de accu (fig. A)
• Breng de accu (11) aan door hem op een lijn met
de houder op de machine te brengen. Schuif de
accu in de houder en duw totdat de accu op zijn
plaats vastklikt.
• Verwijder de accu door de ontgrendelknop (12) in
te drukken en gelijktijdig de accu uit de houder te
trekken.
Aanbrengen en verwijderen van het zaagblad
(fig. C)
Het gereedschapsloze zaagbladwisselsysteem
garandeert een even snelle als eenvoudige
zaagbladwissel.
• Open de zaagbladbouder (6) door de
zaagbladvergrendeling (4) volledig in te trekken.
• Steek het zaagblad in de zaagbladhouder (6)
door de achterkant van het blad in de groef van
de geleiderol (7) te voeren.
• Ontkoppel de zaagvladvergrendeling (4).
• Om het zaagblad te verwijderen, trekt u de
zaagbladvergrendeling volledig in en trekt het
zaagblad uit de houder.
Zaagbladen
Zaagbladtype Toepassingen
Fijngetand zaagblad voor vlakke, rechte zaagsneden
Grofgetand zaagblad voor snelle, rechte zaagsneden
Zaagblad voor metaal voor ferro- en non-ferro-metalen
Afwerkzaagblad1)
voor het afwerken van
zaagsneden langs een muur of
hoek.
1)
Niet in alle landen verkrijgbaar.
Een breed scala aan speciale zaagbladen is als
optie beschikbaar.
WAARSCHUWING: Kies uw zaagblad
altijd met grote zorg.
Instellen van de afschuinhoek (fig. D)
Met de instelbare zaagschoen (8) kunnen zowel
linkse als rechtse afschuinhoeken tot 45° worden
gezaagd. De afschuinschaal heeft vooringestelde
posities op 0°, 15°, 30° en 45°.
• Laat de zaagschoenhendel (10) los.
• Schuif de zaagschoen (8) naar het zaagblad.
• Kantel de zaagschoen en stel de gewenste
afschuinhoek in met behulp van de schaal.
• Zet de zaagschoenhendel vast.
Instellen van de pendulumbeweging (fig. A)
De instelbare pendulumbeweging garandeert
een perfecte zaagbeweging voor verschillende
materialen.
• Schuif de schakelaar (9) naar de gewenste
positie volgens onderstaande tabel.
De schakelaar kan tijdens gebruik worden
gehanteerd.
Pos. Hout Metaal Kunststoffen
3 Snelle sneden - PVC
2 Dikke werkstukken - Fiberglas
Acryl
1 Multiplex Aluminium -
Spaanplaat Non-ferro -
0 Dunne werkstukken Bladmetaal -
Fijne sneden
Instellen van de zaagselblazer (fig. A)
De zaagselblazer voert een instelbare luchtstroom
naar het zaagblad om het werkstuk tijdens gebruik
vrij van zaagsel te houden.
• Stel de zaagselblazer in met behulp van de
hendel (3).
- Laag Voor het werken met metalen,
waarbij koel- en smeermiddelen
worden gebruikt, en voor gebruik met
stofafzuiging.
- Midden Voor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een lage
snelheid.
Pagina: 92
91
N E D E R L A N D S
- Hoog Voor het werken met hout en
soortgelijke materialen bij een hoge
snelheid.
Monteren van de plastic anti-kraszool (fig. E)
De anti-kraszool (16) beperkt de schade aan het
oppervlak van (gevoelige) werkstukken.
• Klik het deksel op de schoen zoals afgebeeld.
Monteren en verwijderen van de anti-
splinterplaat (fig. F1 & F2)
De anti-splinterplaat (17), dat dicht bij het zaagblad
zit, beperkt het splinteren van het werkstuk.
Het inzetstuk kan zowel in de zaagschoen als in
het schoendeksel worden gemonteerd.
• Houd de plaat (17) in de oriëntatie zoals
afgebeeld.
• Om de plaat in de zaagschoen (8) te monteren:
– Schuif de randen (18) in de groeven (19).
– Schuif de plaat terug in positie tegen de
zaagschoen.
• Om de plaat in het deksel (16) te monteren:
- Schuif de randen (18) achter de ribben (20).
- Duw de voorzijde van de plaat naar het
deksel toe. De plaat klikt op zijn plaats.
• Om de anti-splinterplaat te verwijderen, volgt
u het bovenstaande proces in omgekeerde
volgorde.
Stofafzuiging (fig. G)
De stofafzuigadapter (21) helpt in combinatie
met de stofafzuigmantel (22) de stof van het
werkstukoppervlak te verwijderen, wanneer ze zijn
aangesloten aan een geschikt stofafzuigsysteem.
• Plaats de stofafzuigmantel (22) op de
vingerbescherming (5) totdat hij op zijn plaats
klikt.
• Monteer de stofafzuigadapter (21) aan de
machine zoals afgebeeld.
• Sluit de slang van een geschikt
stofafzuigsysteem aan de adapter.
WAARSCHUWING: Het inademen van
stof bij het verwerken van hout vormt
een serieus gezondheidsrisico. Sluit
altijd een stofafzuigsysteem aan dat
voldoet aan de geldende richtlijnen voor
stofemissie.
Draag bij voorkeur een stofmasker.
WAARSCHUWING: Gebruik bij het
zagen van metaal een stofafzuigsysteem
met vonkendover.
Voor gebruik
• Zorg dat de accu (helemaal) is opgeladen.
• Zorg dat de accu goed op de plaats zit.
BEDIENING
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING:
• Neem altijd de veiligheidsinstructies
in acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Zorg ervoor dat alle te bewerken
materialen stevig bevestigd zijn.
Verwijder spijkers, schroeven en andere
voorwerpen die het zaagblad kunnen
beschadigen.
• Controleer of er aan de onderkant van
het werkstuk voldoende ruimte voor
het zaagblad is. Zaag geen materialen
die de maximum zaagdiepte van het
zaagblad overschrijden.
• Gebruik uitsluitend scherpe
zaagbladen. Vervang beschadigde of
verbogen zaagbladen onmiddellijk.
• Gebruik de machine niet voor het zagen
van pijpen en buizen.
• Laat de machine uitsluitend draaien
met gemonteerd zaagblad.
• Beweeg de machine tijdens het zagen
altijd rustig en gelijkmatig voort en
oefen geen zijdelingse druk op het
zaagblad uit. Zorg ervoor dat de
bodemplaat geheel op het werkstuk
rust. Bij het zagen van bogen, cirkels of
andere ronde vormen zeer langzaam
duwen.
• Verwijder het zaagblad uit het werkstuk
wanneer de machine helemaal stilstaat.
Raak het zaagblad niet aan onmiddellijk
na het zagen. Het zaagblad kan erg
heet zijn.
Pagina: 93
92
N E D E R L A N D S
Juiste positie van de handen (fig. A, L)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de bovenhandgreep (15), terwijl u met de andere
hand de hoofdgreep (23) vasthoudt.
In- en uitschakelen (fig. H)
Om veiligheidsredenen is uw machine voorzien
van een ontgrendelknop.
• Om de machine te ontgrendelen, laat u de
vergrendeling (2) los.
• Druk op de schakelaar (1) om de machine te
starten. Het toerental van de machine wordt
bepaald door de druk die op de schakelaar
wordt uitgeoefend.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
• Om de machine in de uit-stand the blokkeren,
activeert u de vergrendeling.
WAARSCHUWING: Laat de machine
ca. 3 minuten op de maximum
onbelaste snelheid draaien, nadat u
haar gedurende lange tijd in lage
snelheidsinstellingen heeft gebruikt.
Zagen in hout
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Schakel de machine in.
• Houd de machine tegen het werkstuk en volg
de zaaglijn.
• Monteer voor zaagsneden die parallel met de
rand van het werkstuk lopen de parallelgeleider
en ga te werk als afgebeeld in figuur I.
Zagen in hout met voorboren
• Teken eventueel een zaaglijn.
• Boor een gat (ø minimaal 12 mm) en voer het
zaagblad in.
• Schakel de machine in.
• Volg de zaaglijn.
• Gebruik voor het zagen van ronde vormen de
zaagspil en stel de juiste straal in (fig. J).
Zagen tot aan opstaande randen (fig. K)
• Zaag tot aan de opstaande rand met behulp
van een standaard zaagblad.
• Voltooi de zaagsnede met behulp van een
afwerkzaagblad.
Stofafzuiging (fig. G)
• Wanneer de zaagmachine gedurende lange
tijd binnenshuis wordt gebruikt, moet een
stofafzuiginstallatie worden gebruikt. Gebruik
een stofafzuiger die voldoet aan de geldende
richtlijnen voor stofemissie.
Zagen in metaal
• Monteer het gewenste zaagblad met de juiste
vertanding.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
VOORZICHTIG: Gebruik een
koelmiddel (smeerolie) om
oververhitting van het zaagblad en/of
het werkstuk te voorkomen.
Opties
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zijn getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico van
letsel te beperken, mogen uitsluitend
toebehoren worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Hiertoe behoren:
– DE3241 Parallelgeleider
– DE3242 Justeerbalk
De volgende vervangingsbladen zijn verkrijgbaar:
– DT2048 Fijngetand zaagblad
– DT2075 Grofgetand zaagblad
– DT2160 Zaagblad voor metaal
– DT2074 Afwerkzaagblad1)
1)
Niet in alle landen verkrijgbaar.
Pagina: 94
93
N E D E R L A N D S
ONDERHOUD
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud.
Een juiste behandeling en regelmatige reiniging
van de machine garanderen een hoge levensduur.
Smeren van de geleiderol (fig. C)
• Breng regelmatig een druppel olie aan op de
geleiderol (7) om vastlopen te voorkomen.
Reiniging
WAARSCHUWING:
• Trek de stekker van de oplader uit het
stopcontact voordat u de behuizing met
een zachte doek reinigt.
• Verwijder de accu voordat u de
machine reinigt.
• Houd de ventilatiesleuven vrij en maak
de behuizing regelmatig schoon met
een zachte doek.
Milieu
Gescheiden inzameling. Dit product mag
niet met het gewone huishoudelijke afval
worden weggegooid.
Wanneer uw oude DEWALT-product aan vervanging
toe is of het u niet langer van dienst kan zijn, gooi
het dan niet bij het huishoudelijk afval.
Zorg ervoor dat het product gescheiden kan
worden ingezameld.
Door gebruikte producten en
verpakkingen gescheiden in te
zamelen, worden de materialen
gerecycled en opnieuw gebruikt.
Hergebruik van gerecyclede materialen
voorkomt milieuvervuiling en vermindert
de vraag naar grondstoffen.
Inzamelpunten voor gescheiden inzameling van
electrische huishoudproducten bij gemeentelijke
vuilnisbergen of bij de verkoper waar u een
nieuw product koopt, kunnen aan plaatselijke
voorschriften gebonden zijn.
DEWALT biedt de mogelijkheid tot inzamelen en
recyclen van afgedankte DEWALT-producten.
Om gebruik te maken van deze service,
retourneert u het product naar een van de erkende
servicecentra, die deze producten voor ons
verzamelt.
U kunt het adres van het dichtstbijzijnde
servicecentrum opvragen via de adressen op de
achterzijde van deze handleiding. U kunt ook een
lijst van onze servicecentra en meer informatie
m.b.t. onze klantenservice vinden op het volgende
Internet-adres: www.2helpU.com
Accu
De accu met een lange levensduur moet worden
opgeladen als deze niet meer voldoende voeding
levert bij werkzaamheden die eerder probleemloos
werden uitgevoerd. Voer de accu aan het
einde van de technische levensduur op een
milieuvriendelijke manier af.
• Laat de accu volledig leeglopen en verwijder
hem vervolgens uit de machine.
• Li-ion-accu's zijn recycleerbaar. Breng
ze naar uw handelaar of uw plaatselijke
verwerkingscentrum. De ingezamelde accu's
worden dan op een milieuvriendelijke manier
gerecycled of afgevoerd.
Pagina: 95
94
N E D E R L A N D S
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt DC308K.

Stel een vraag over de DeWalt DC308K

Heb je een vraag over de DeWalt DC308K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt DC308K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt DC308K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.