DeWalt D55155 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D55155. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Compressor
  • Model/naam: D55155
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 47
48
N E D E R L A N D S
LUCHTCOMPRESSOR D55155
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
D55155
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 1.100
Toerental, onbelast min-1
2.850
Nominale stroom A 15
Draairichting met de klok mee
Elektrische beschermingsklasse I
Beschermingsgraad IP23
Tankinhoud l 15
Luchtinname l/min 190
Vrije luchtafgifte l/min 120 (bij 6 bar)
Werkdruk bar 8
Max. druk bar 9
Slangaansluiting
type veiligheids-
snelkoppeling
(ISO 4414)
maat R 1/4"
Smeermiddel synthetische olie
Gewicht kg 27,7
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
D55155
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, 2000/14/EC, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 1012-2, EN 60204-1, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Geluidsniveau volgens 2000/14/EC:
D55155
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 81
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 89
LWA
(gegarandeerd geluidsvermogen)** dB(A) 99
* op de werkplek
** TÜV Rheinland, 2000/14/EC - Annex VI
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
TÜV Rheinland
Product safety GmbH
Taubenholzweg
D-51105 Köln
Germany
Pagina: 48
49
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van stationaire elektrische
machines altijd de plaatselijk geldende veiligheids-
voorschriften in acht in verband met brand-
gevaar, gevaar voor elektrische schokken en
lichamelijk letsel. Lees de gebruiksaanwijzing
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel de machine niet bloot aan regen. Gebruik de
machine niet in een vochtige of natte omgeving.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht
(250 – 300 Lux). Gebruik de machine niet op
plaatsen waar brand- of explosiegevaar bestaat,
b.v. in de buurt van brandbare vloeistoffen of
gassen.
3 Houd kinderen uit de buurt
Houd kinderen, bezoekers en dieren buiten het
werkgebied en laat ze de machine of de
elektriciteitskabel niet aanraken.
4 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende delen
worden gegrepen. Houd lang haar bijeen. Draag
bij het werken buitenshuis bij voorkeur geschikte
werkhandschoenen en schoenen met profielzolen.
5 Persoonlijke bescherming
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een
gezichts- of stofmasker bij werkzaamheden
waarbij stofdeeltjes of spanen vrijkomen.
Draag eveneens een hittebestendig schort indien
de vrijkomende spanen aanzienlijk heet kunnen
zijn. Draag altijd gehoorbescherming als het
geluidsniveau onaangenaam hoog is, d.w.z.
indien de in deze handleiding opgegeven
geluidsdruk het niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
6 Bescherming tegen elektrische schok
Voorkom aanraking van geaarde oppervlakken
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Bij gebruik onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid door
een scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
7 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste, stabiele houding.
8 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
9 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan de
machine dan met beide handen worden bediend.
10 Sluit de uitrusting van de stofafvoer aan
Indien hulpmiddelen zijn meegeleverd voor de
aansluiting van stofafvoer en voorzieningen voor
stofopvang, zorg dan dat deze zijn aangesloten
en naar behoren worden gebruikt.
11 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
12 Verlengsnoeren
Inspecteer voor gebruik het verlengsnoer.
Vervang het snoer indien het beschadigd is.
Maak bij gebruik buitenshuis uitsluitend gebruik
van verlengsnoeren die geschikt zijn voor gebruik
buitenshuis en als zodanig zijn gemerkt.
13 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen te lichte machine
of hulpstukken voor te zwaar werk. De machine
werkt beter en veiliger indien u deze gebruikt voor
het beoogde doel. Overbelast de machine niet.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend
volgens bestemming.
14 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine voor gebruik op schade.
Controleer of alle bewegende delen correct
gemonteerd zijn, of er geen onderdelen gebroken
zijn, of er geen beschermkappen en schakelaars
beschadigd zijn en of er andere gebreken zijn die
invloed op de werking van de machine zouden
kunnen hebben. Vergewis u er van dat de machine
correct werkt. Gebruik de machine niet als enig
onderdeel defect is. Gebruik de machine niet als
de aan/uit-schakelaar niet werkt. Defecte of
beschadigde onderdelen dienen door een erkend
DEWALT servicecenter te worden vervangen.
Probeer nooit om de machine zelf te repareren.
Pagina: 49
50
N E D E R L A N D S
15 Stekker uit stopcontact verwijderen
Schakel de machine uit en wacht totdat de
machine volledig tot stilstand is gekomen voordat
u deze achterlaat. Verwijder de stekker uit het
stopcontact als u de machine niet gebruikt,
voordat u gereedschappen, accessoires of
onderdelen van de machine verwisselt en
voordat u onderhoud aan de machine uitvoert.
16 Voorkom onbedoeld inschakelen
Wees ervan verzekerd dat de machine is
uitgeschakeld voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
17 Misbruik het snoer niet
Trek niet aan de kabel om de stekker uit het
stopcontact te verwijderen. Houd het snoer uit de
buurt van warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Berg de machine veilig op
Indien niet in gebruik, dienen machines te
worden opgeborgen in een droge, afsluitbare
plaats, buiten bereik van kinderen.
19 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires. Houd de handgrepen en
schakelaars droog en vrij van olie en vet.
20 Reparaties
Deze machine voldoet aan alle geldende
veiligheidsvoorschriften. Wendt u voor reparaties
tot een erkend DEWALT servicecenter.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door bevoegde vakmensen en met behulp van
originele reserveonderdelen; anders kan er een
aanzienlijk gevaar voor de gebruiker ontstaan.
Aanvullende veligheidsinstructies voor
luchtcompressoren
• De tank is zodanig ontworpen dat hij een
bepaalde werkdruk kan doorstaan. Verricht geen
aanpassingen en vervang geen onderdelen
waarmee u de in de fabriek ingeselde werkdruk
verandert.
• Volg nauwkeurig de instructies voor het drainen
van de tank. De instructies voor het drainen
negeren, of verzuimen deze instructies naar
behoren uit te voeren, leidt tot een verzwakking
van de tank, wat uiteindelijk resulteert in lekkage
en zorgt voor een gevaarlijk situatie.
• Indien er aan de tank een lek wordt geconstateerd,
schakel de machine dan onmiddellijk uit.
Neem de machine niet in gebruik voordat zij is
gerepareerd door een bevoegd technicien.
• Controleer altijd de drukspecificaties van de
apparaten die in combinatie met deze machine
worden gebruikt. Volg de aanbevelingen van de
fabrikant op en overschrijd de maximum
toelaatbare druk niet.
• Overschrijd nooit de maximum toelaatbare druk
van banden en andere artikelen die met deze
machine kunnen worden opgepompt.
• Probeer geen lagedrukartikelen op te pompen,
zoals kinderspeelgoed, voetballen, etc.
• Plaats de machine in een omgeving waar de
luchtaanvoer naar de ventilatieopeningen niet
wordt geblokkeerd.
• Plaats geen objecten tegen of bovenop de machine.
• Gebruik de machine uitsluitend in een droge
omgeving.
• Bedien de machine indien mogelijk in een goed
geventileerde ruimte vrij van ontvlambare materialen
of oplosmiddelen. Als de werkzaamheden bestaan
uit het spuiten van ontvlambare materialen,
zorg dan dat de machine boven de wind is
geplaatst en uit de buurt van het spuitgebied.
• Bepaalde onderdelen van de machine, zoals de
pomp en de uitlaat, kunnen tijdens gebruik zeer
heet worden. De machine blijft na gebruik nog
enkele minuten heet. Raak de zichtbare metalen
delen op de machine gedurende of direct na
gebruik niet aan.
• Verplaats de machine niet wanneer zij is
ingeschakeld.
• Ga niet boven op de machine staan.
• Gebruik geen perslucht om kleding schoon te
maken.
• Waarschuwing! Perlucht is niet geschikt om in
te ademen!
• Gespoten materialen zoals verfproducten kunnen
schadelijke bestanddelen bevatten die een risico
voor de gezondheid vormen. Gebruik altijd een
geschikte adembescherming bij het verrichten
van spuitwerkzaamheden. Raadpleeg ook de
voorschriften die van toepassing zijn op het te
spuiten materiaal.
• Draag een veiligheidsbril met zijschermen als u
de machine gebruikt.
• Richt de luchtstroom nooit op mensen of dieren.
Pagina: 50
51
N E D E R L A N D S
Druklucht kan blootliggende huid beschadigen en
rondzwervende deeltjes en kleine voorwerpen op
hoge snelheid voortstuwen, wat kan leiden tot
ernstig letsel.
• Schakel de machine uit, haal de druk van de slangen
en de tank en trek de stekker uit het stopcontact
alvorens onderhoudswerkzaamheden te verrichten
of apparaten en artikelen aan te sluiten.
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Draag gehoorbescherming
Gegarandeerd geluidsniveau
Max. druk
Tankinhoud
Luchtinname
Vrije luchtafgifte
Waarschuwing voor hoge temperatuur
Vermijd contact met hete onderdelen van
de machine
Ga niet boven op de machine staan
Drain de tank
Tankdrukmeter
Instelknop voor de luchtdruk
Luchtdrukmeter
Lees voor het gebruik de handleiding
Waarschuwing voor veilig gebruik
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Luchtcompressor
1 Fles synthetische compressorolie
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw luchtcompressor D55155 is ontworpen voor het
produceren en leveren van perslucht bij
professionele toepassingen.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Slangaansluiting
3 Luchtdrukmeter
4 Instelknop voor de luchtdruk
5 Tankdrukmeter
6 Oliepeilstok
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Pagina: 51
52
N E D E R L A N D S
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem dan
een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor
het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Aansluiten en verwijderen van een luchtslang
(fig. A)
De machine is voorzien van 2 luchtslangaansluitingen.
Aansluiten
• Druk de mannelijke aansluiting van de luchtslang
in de aansluiting (2).
• Controleer of de luchtslang naar behoren is
aangesloten.
Demonteren
• Druk de mannelijke aansluiting van de luchtslang
verder in de aansluiting (2).
• Duw de kraag op de aansluiting naar binnen.
• Verwijder de luchtslang door de mannelijke
aansluiting uit de aansluiting te trekken.
• Laat de kraag los.
Zorg altijd dat de druk van de tank is
voordat u een luchtslang aansluit of
verwijdert.
Afstellen van de luchtdruk (fig. A)
De aan de luchtslang beschikbare druk kan worden
afgesteld op de drukspecificaties van het apparaat
of artikel dat op deze machine wordt aangesloten.
• Trek de instelknop (4) naar buiten.
• Stel de luchtdruk in door aan de knop te draaien.
De luchtdruk kan worden afgelezen op de schaal
(3).
- Om de luchtdruk te verhogen draait u de knop
naar rechts.
- Om de luchtdruk te verlagen draait u de knop
naar links.
• Druk de knop in de vergrendlingspositie zodra de
vereiste druk is ingesteld.
Controleer altijd de maximum
drukspecificaties van het apparaat of artikel
dat op de machine wordt aangesloten.
Aanwijzingen voor gebruik
Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
In gebruik nemen van de machine
• Controleer het oliepeil.
• Zorg dat de tank naar behoren is gedraind.
• Controleer of de veiligheidskleppen naar behoren
functioneren.
• Sluit de luchtslang aan op de machine en stel de
luchtdruk in.
• Schakel de machine in.
• Laat de machine druk opbouwen. De motor stopt
automatisch zodra de uitschakeldruk is bereikt.
• De motor slaat automatisch aan zodra de tankdruk
onder de uitschakeldruk valt.
Buiten gebruik stellen van de machine
• Schakel de machine uit.
• Laat de machine afkoelen.
• Draai de instelknop voor de luchtdruk dicht en
verwijder de luchtslang.
• Drain de tank.
In- en uitschakelen (fig. B)
• Om de machine in te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar positie I.
• Om de machine uit te schakelen draait u de
schakelaar (1) naar positie 0.
Schakel altijd de machine uit wanneer
het werk is beëindigd en voordat u de
stekker uit het stopcontact haalt.
Oververhitting van de motor (fig. C)
De machine heeft een beveilighing tegen oververhitting:
bij oververhitting van de motor wordt de
voedingsspanning voor de motor onderbroken.
• Wanneer de oververhittingsbeveiliging ingrijpt,
schakelt u de mahine uit en wacht tot de motor is
afgekoeld.
Pagina: 52
53
N E D E R L A N D S
• Druk de resetknop (7) stevig in totdat u een klik
hoort.
• Schakel de machine in. De machine is weer
gereed voor geburik.
Opties
Afhankelijk van de toepassing kunnen de volgende
accessoires gewenst zijn:
• Een luchtleidingfilter voor het verwijderen van
vocht en oliedamp uit perslucht.
• Een lijnsmeerinrichting voor het verlengen van de
levensduur van luchtapparaten.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• Controleer als voorzorgsmaatregel regelmatig de
volgende omstandigheden:
- lekkage aan de tank
- lekkage aan het oliesysteem
- ongebruikelijk lawaai of vibratie aan de
draaiende motor
Drainen van de tank (fig. D)
Voordat u een luchtslang aansluit of onderhoud
uitvoert, of wanneer u de machine buiten gebruik
stelt, moet de tank worden gedraind.
• Til de machine op om toegang tot de drainklep te
verkrijgen.
• Houd de hefboon (8) vast en draai hem langzaam
rond zodat geleidelijk lucht uit de tank ontsnapt.
• Als de druk 0,7 bar is, draait u de klep volledig
open.
• Houd de machine onder een hoek van ca. 10°
om eventueel vocht of vuil uit de tank de laten
lopen.
• Controleer of de tankdrukmeter 0 bar aangeeft
om er verzekerd van te zijn dat de druk van de
tank is.
• Sluit de drainklep.
Verversen van de olie (fig. C)
Na de eerste 50 uur van gebruik moet de olie worden
ververst. Daarna moet de olie iedere 200 uur, of op
zijn minst iedere 3 maanden, worden ververst.
• Plaats een geschikte opvangbak onder de
aftapplug (9).
• Verwijder de peilstok (6).
• Verwijder de aftapplug.
• Neem voldoende tijd om de olie volledig af te
tappen. Houd de machine onder een hoek van
ca. 10° om de olie in de richting van de aftapplug
te helpen vloeien.
• Nadat de olie is afgetapt, brengt u de aftapplug
weer aan.
• Vul het reservoir.
• Plaats de peilstok weer terug.
Controleren van het oliepeil (fig. E)
Het oliepeil moet dagelijks worden gecontroleerd.
• Verwijder de peilstok (6).
• Veeg de olie van de pielstok.
• Plaats de peilstok een paar seconden terug om
de olie aan de peilstok te laten verzamelen.
• Verwijder de peilstok om het oliepeil te controleren.
Het oliepeil is in orde als de verzamelde olie zich
tussen de markeringen (10) bevindt.
• Indien het oliepeil onder de onderste markering
zit, voegt u extra olie bij.
Controleren van het luchtfilter (fig. C)
Het luchtfilter moet wekelijks worden gecontroleerd.
Na 200 uur moet het luchtfilter worden vervangen.
• Verwijder het filter (11) van de kop van de pomp.
• Neem het filter in twee helften uiteen.
• Indien het elemen vuil is, maakt u het schoon met
droge lucht. Bij twijfel vervangt u het element.
• Zet het filter weer in elkaar.
• Monteer het filter op de kop van de pomp.
Draai het filter handvast.
Controleren van de werking van het
overdrukventiel (fig. B)
Het overdrukventiel moet maandelijks worden
gecontroleerd.
• Zorg dat de druk van de tank is.
• Houd de draadring (12) op het veiligheidsventiel
vast.
• Trek een aantal malen aan de ring om zeker te
zijn dat de dompelaar op en neer beweegt.
Pagina: 53
54
N E D E R L A N D S
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D55155.

Stel een vraag over de DeWalt D55155

Heb je een vraag over de DeWalt D55155 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D55155. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D55155 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.