DeWalt D26480 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D26480. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: D26480
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 57
NEDERLANDS
56
BANDSCHUURMACHINE D26480
Gefeliciteerd!
U hebt een DEWALT werktuig gekozen. Jarenlange
ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie
maken DEWALT tot een van de meest betrouwbare
partners voor gebruikers van professioneel elektrisch
gereedschap.
Technische Gegevens
D26480
Voltage V 230
Type 1
Stroominvoer W 500
Bandsnelheid m/min 365
Schuuroppervlak mm 64 x 80
Bandlengte mm 356
Bandbreedte mm 64
Gewicht kg 2,4
LPA (geluidsdruk) dB(A) 84
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk) dB(A) 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 91
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen) dB(A) 4,9
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah
= m/s2 3,3
Onzekerheid K = m/s2 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad
voor elk signaalwoord. Gelieve de handleiding te
lezen en op deze symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een
mogelijk gevaarlijke situatie die, indien
niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige verwondingen.
LET OP: Wijst op een mogelijk
gevaarlijke situatie die, indien niet
vermeden, zou kunnen leiden tot
kleine of matige verwondingen.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Duidt op het risico op een elektrische
schok.
Wijst op een risico van brand.
Wijst op een risico van ontploffing
Pagina: 58
NEDERLANDS
57
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D26480
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.10.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Pagina: 59
NEDERLANDS
58
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Pagina: 60
NEDERLANDS
59
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor schuurmachines
WAARSCHUWING! Contact met of
het inhaleren van stoffen afkomstig
van schuurtoepassingen kunnen
de gezondheid van de bediener en
eventuele omstanders schaden. Draag
een stofmasker dat speciaal ontworpen
is ter bescherming tegen giftige stoffen
en dampen, en verzeker u ervan dat
andere personen op de werkvloer of
die de werkvloer betreden eveneens
beschermd zijn.
WAARSCHUWING! Gebruik deze
machine in een goed geventileerde
ruimte tijdens het schuren van metaal.
Gebruik de machine niet in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Vonken of gloeiende deeltjes van het
schuren of vonkende koolstofborstels
kunnen ontvlambare materialen
ontsteken.
WAARSCHUWING! Gebruik de
stoffiltercassette of de stofzuigadapter
niet voor het opbergen van voorwerpen.
• Houd het elektrisch gereedschap vast
bij de handgrepen, omdat de riem
het eigen snoer kan raken. Wanneer
een draad waar spanning op staat, wordt
doorgesneden, kunnen metalen onderdelen
van het gereedschap onder spanning komen
te staan en kan de gebruiker een elektrische
schok krijgen.
Verf schuren
WAARSCHUWING! Neem de
toepasselijke voorschriften voor het
schuren van verf in acht. Let in het
bijzonder op het volgende:
• Gebruik indien mogelijk een stofzuiger voor het
verzamelen van stof.
• Wees vooral voorzichtig bij het schuren van verf
of loodbasis:
– Laat kinderen of zwangere vrouwen de
werkplek niet betreden.
– Alle personen die de werkplek betreden,
moeten een masker dragen dat speciaal
is ontworpen voor het beschermen tegen
verfstof en dampen met lood.
– Niet eten, drinken of roken op de werkplek.
• Verwijder stofdeeltjes en ander afval op een
veilige manier.
Overige risico’s
• De volgende risico’s zijn inherent aan het
gebruik van dergelijke apparaten:
– letsel veroorzaakt door aanraken van
ronddraaiende delen.
– letsel veroorzaakt door het scheuren van de
schuurband.
• Deze risico’s zijn het grootst:
– binnen het werkingsbereik
– binnen het bereik van de ronddraaiende
machineonderdelen
• Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en de implementatie van
veiligheidsinrichtingen kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden.
Dit zijn:
– Gehoorsbeschadiging
– Risico op ongevallen veroorzaakt door
onbedekte delen van de schuurband.
– Risico op letsel bij het verwisselen van de
band.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (n), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van het pakket
Het pakket bevat:
1 Bandschuurmachine
1 Voorste handvat
5 Schuurbanden
1 Aansluiting stofzuiger
1 Gebruiksaanwijzing
1 Opengewerkte tekening
• Controleer op schade aan het gereedschap,
onderdelen of toebehoren die tijdens het
vervoer veroorzaakt kan zijn.
Pagina: 61
NEDERLANDS
60
• Neem de tijd om deze gebruiksaanwijzing
grondig te lezen en te begrijpen vóór gebruik.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Verander nooit
het elektrische gereedschap of enig
onderdeel daarvan. Dit kan leiden tot
schade of lichamelijke verwondingen.
a. Aan/uit-schakelaar
b. Voorste handvat
c. Voorste roller
d. Bandspanhendel
e. Bandcentreringsknop
f. Schuurband
g. Platte kruiskopschroef
h. Ventilatieopeningen
BEOOGD GEBRUIK
Uw D26480 bandschuurmachine is ontworpen voor
het professioneel schuren van hout, houtwerk en
kunststof. De D26480 schuurmachine is bedoeld
voor licht tot gematigd gebruik.
De D26480 bandschuurmachine is een professioneel
elektrisch gereedschap.
NIET gebruiken onder natte omstandigheden.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een Verlengsnoer Gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
MONTAGE EN AANPASSING
WAARSCHUWING: Trek vóór montage
en aanpassing altijd de stekker van het
gereedschap uit het stopcontact.
De Schuurband Plaatsen en
Centreren (fig. 1)
Het gereedschap maakt gebruik van 64 x 356 mm
schuurbanden.
1. Draai de bandspanhendel (d) rechtsom tot deze
in de ontspanstand staat.
2. Verwijder de schuurband (f).
3. Plaats een nieuwe schuurband en zorg er
daarbij voor dat de pijl aan de binnenkant van
de schuurband dezelfde richting op wijst als de
pijl op de machine.
Schuurbanden zonder pijlen mogen in beide
richtingen worden geplaatst. Als de band
voor één richting is bedoeld en er pijlen op de
binnenkant staan, zorg dan dat deze pijlen in de
richting staan waarop de band draait zoals staat
aangegeven op de schuurmachine. (De band
draait rechtsom als men in de open kant van de
schuurmachine kijkt).
4. Draai de bandspanhendel linksom tot deze in
de klemstand staat.
5. Schakel de machine in en draai de
bandcentreringsknop (e) tot de schuurband
gecentreerd is op de voorste roller (c).
Voorste Handvat (fig. 1)
Het voorste handvat is verwijderbaar zodat de
schuurmachine op moeilijk bereikbare plekken
kan worden gebruikt. De unit wordt geleverd met
een geïnstalleerd handvat (b) zoals weergegeven.
Schroef om het handvat te verwijderen de platte
kruiskopschroef (g) in het midden van het handvat
los met behulp van een platkopschroevendraaier en
verwijder het handvat en de platte kruiskopschroef.
OPMERKING: Het voorste handvat moet goed op
het montagevlak worden geplaats vóór de schroef
wordt vastgedraaid.
De Bandloop (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Gevaar op ernstige
scheuren Stel de bandloop goed in
zodat deze niet over de behuizing
hangt. Een lopende band die over de
behuizing hangt kan ernstige scheuren
veroorzaken.
Pagina: 62
NEDERLANDS
61
Om te zorgen dat de schuurband goed op uw unit
loopt:
1. Neem de unit in uw hand en houd deze vast
met de band naar u toe.
2. Zet de schakelaar (a) op aan om de
bandschuurmachine op te starten.
3. Draai de omloopknop (e) linksom (naar de
voorkant van de schuurmachine draaien) om
de band naar de behuizing toe te draaien.
Draai de knop rechtsom (in de richting van
de stroomkabel) om de band weg van de
behuizing te draaien.
OPMERKING: De moet op één lijn staan
met de opstaande rand van de plaat (i) als de
schuurmachine in bedrijf is.
4. Zet de schakelaar op uit en controleer of de
band volledig stil staat vóór u de unit neerzet.
Stofafvoer (fig. 3)
WAARSCHUWING: Leeg het
stofverzamelingssysteem regelmatig,
vooral bij het schuren van met
hars gecoate oppervlakken, zoals
polyurethaan, vernis, schellak, etc.
Verwijder de stofdeeltjes volgens
de richtlijnen van de fabrikant van
de coating of plaats het afval in een
metalen blik met een goedsluitend
metalen deksel. Verwijder de stofdeeltjes
van de coating dagelijks uit de
ruimte. De opeenhoping van fijne
schuurstofdeeltjes kan ontvlammen en
brand veroorzaken.
WAARSCHUWING: Schokgevaar.
Het gebruik van een stofzuigerslang
en stofzuigeradapter voor de
bandschuurmachine kan statische
elektriciteit veroorzaken die kan
resulteren in schokken veroorzakende
statische ontlading.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofzak of stofzuiger zonder de juiste
bescherming tegen vonken bij het
schuren van metaal. Dit veroorzaakt
brandgevaar dat kan leiden tot ernstig
persoonlijk letsel en/of beschadiging van
het gereedschap.
Uw bandschuurmachine is uitgerust met een
dubbele slangadapter. De verschillende diameters
van de stofzuigeradapter kunnen worden
aangesloten op stofzuigerslangen van 20, 25–27
en 35–38 mm in diameter voor het verzamelen van
stof. Plaats de adapter (j) in de stofuitgang (k) en
draai hem 1/8e slag rechtsom om de adapter vast
te zetten op de schuurmachine. Sluit vervolgens de
juiste stofzuigerslang aan op de adapter.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Zet te bewerken
onderdelen altijd goed vast om te
voorkomen dat deze terugslaan naar de
gebruiker om zo het risico op letsel te
beperken.
WAARSCHUWING: Zorg dat de
schuurmachine niet op het te bewerken
onderdeel licht terwijl deze aan staat om
zo het risico op letsel te beperken.
LET OP: Controleer of de
bandbeveiliging (l) op zijn plaat zit, goed
vast zit en goed werkt om het risico op
letsel te beperken.
WAARSCHUWING:
• Zorg dat alle materialen die moeten
worden geschuurd goed vast zitten.
• Oefen slechts lichte druk uit op het
te bewerken deel. Overmatige druk
leidt niet tot een verbetering van het
schuureffect, maar leidt slechts tot een
verhoogde belasting van de machine
en het scheuren van het schuurpapier.
• Vermijd overbelasting.
WAARSCHUWING: Schuur geen
magnesium
Juiste Positie Van de Handen (fig. 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Pagina: 63
NEDERLANDS
62
Dit gereedschap kan met één hand worden
bediend. De juiste plaatsing van de hand is met één
hand op het rubberen deel van de behuizing. Als er
meer stabiliteit of druk nodig is, kan de andere hand
op het voorste handvat (b) worden geplaatst
Aan- en Uitzetten (fig. 1)
Aanzetten: stel de aan-/uitschakelaar (a) in op de
“I”-stand (AAN) op de behuizing.
Uitzetten: stel de aan-/uitschakelaar in op de
“O”-stand (UIT) op de behuizing.
Schuren
WAARSCHUWING: Ontluchtingsgebied
kan heet worden na overmatig gebruik.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
de juiste handpositie tijdens het gebruik
van deze schuurmachine (Afb. 6).
• Begin met de grootste korreldikte.
• Beweeg het gereedschap in lange,
uitgestrekte halen.
• Controleer regelmatig uw werk.
WAARSCHUWING: Zet het
gereedschap altijd uit als het werk is
afgerond en vóór u de stekker uit het
contact haalt.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
De Schuurband Vervangen (fig. 2)
WAARSCHUWING: Controleer of
de schuurmachine uit staat en is
losgekoppeld van de stroom bij het
vervangen van de schuurband om het
risico op letsel te beperken. Controleer
vóór u het gereedschap weer aansluit
op de stroom of de schakelaar (a) op
“uit” staat.
DE BAND VERVANGEN
1. Draai de bandspanhendel (d) rechtsom tot de
voorste roller (c) zich intrekt en de spanning van
de band (f) is.
2. Verwijder de versleten band.
3. Plaats een nieuwe band rond de wielen.
WAARSCHUWING: Gevaar op ernstige
scheuren. Als schuurbanden die
bestemd zijn voor gebruik in één richting
de verkeerde kant op draaien, is het
mogelijk dat de band niet goed loopt
en over de behuizing hangt, waardoor
er mogelijk ernstige scheuren worden
veroorzaakt.
4. Draai de bandspanhendel (d) linksom op de
stand waarop de spanning weer op de band
wordt gezet.
ONDERHOUD
Uw DEWALT elektrisch gereedschap is ontworpen
om gedurende een lange periode te werken met een
minimum aan onderhoud. Een permanente goede
werking is afhankelijk van goed onderhoud en een
regelmatige reiniging van het gereedschap.
De Plaat/Stop Vervangen (fig. 1, 5)
De stop onder de plaat op uw bandschuurmachine
moet eventueel worden vervangen gedurende de
levensduur van het gereedschap. Een nieuwe plaat/
stop is vekrijgbaar via een door DEWALT erkend
servicecentrum.
1. Verwijder de schuurband zoals eerder
beschreven.
2. Draai de bandspanhendel (d) linksom in de
klempositie.
3. Verwijder de plastic afdekking van de
rechterkant van de plaat door de vier schroeven
(m) te verwijderen met een platkop- of
kruiskopschroevendraaier nr. 20.
4. Schuif de oude plaat/stop (i) naar buiten.
5. Schuif de nieuwe plaat/stop in de
schuurmachine en gooi de oude weg.
6. Plaats de plastic afdekking terug en controleer
of de omloopveer goed is geïnstalleerd.
7. Plaats een schuurband zoals eerder
beschreven.
Smering
Uw elektrisch gereeschap behoeft geen extra
smering.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
Pagina: 64
NEDERLANDS
63
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele Toebehoren
WAARSCHUWING: Omdat
accessoires, behalve die van DEWALT,
niet zin getest in combinatie met dit
product, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te beperken, mogen uitsluitend
accessoires worden gebruikt bij dit
product die worden aanbevolen door
DEWALT.
Raadpleeg uw dealer voor verder informatie over de
geschikte toebehoren.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet
bij het normale huishoudafval worden
gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product
vervangen moet worden of dat u het verder niet kunt
gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval.
Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte
producten en verpakkingen maakt
recycling en hergebruik van materialen
mogelijk. Hergebruik van gerecycleerde
materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar
grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een
aparte inzameling voor elektrische producten, in
containerparken of bij de verkoper wanneer u een
nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de
verzameling en recyclage van DEWALT producten
die het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Om van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw
product terugbrengen naar elke erkende reparateur
die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden
door contact op te nemen met uw plaatselijke
DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende
DEWALT reparateurs en alle gegevens over onze
herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
Pagina: 65
NEDERLANDS
64
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op geen
enkele wijze van invloed op deze rechten.
De garantie is geldig binnen het grondgebied
van de Lidstaten van de Europese Unie en
de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D26480.

Stel een vraag over de DeWalt D26480

Heb je een vraag over de DeWalt D26480 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D26480. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D26480 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.