DeWalt D26453 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D26453. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Schuurmachine
  • Model/naam: D26453
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Turks, Grieks, Fins

Inhoudsopgave

Pagina: 52
NEDERLANDS
51
HANDPALMSCHUURMACHINE
D26453
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
D26453
Voltage VDC 230
Type 1
Vermogen W 280
Diameter schuurblad mm 125
Draaisnelheid min-1
7.000–12.000
Schuurcirkel ø mm 2,4
Gewicht kg 1,6
LPA (geluidsdruk) dB(A) 82
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk) dB(A) 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 92
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 4
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah
= m/s2
< 2,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Pagina: 53
NEDERLANDS
52
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D26453
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-3.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Pagina: 54
NEDERLANDS
53
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Pagina: 55
NEDERLANDS
54
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor schuurmachines
WAARSCHUWING! Contact met of
het inhaleren van stoffen afkomstig
van schuurtoepassingen kunnen
de gezondheid van de bediener en
eventuele omstanders schaden. Draag
een stofmasker dat speciaal ontworpen
is ter bescherming tegen giftige stoffen
en dampen, en verzeker u ervan dat
andere personen op de werkvloer of
die de werkvloer betreden eveneens
beschermd zijn.
WAARSCHUWING! Gebruik deze
machine in een goed geventileerde
ruimte tijdens het schuren van metaal.
Gebruik de machine niet in de buurt van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Vonken of gloeiende deeltjes van het
schuren of vonkende koolstofborstels
kunnen ontvlambare materialen
ontsteken.
Schuren van geverfde oppervlakken
WAARSCHUWING! Neem de
geldende regels voor het schuren van
geverfde oppervlakken in acht. Let
daarbij vooral op het volgende:
• Gebruik indien mogelijk steeds een
stofafzuigsysteem.
• Ga uiterst zorgvuldig te werk bij het schuren
van verf op loodbasis:
– Kinderen en zwangere vrouwen mogen
de werkvloer niet betreden.
– Alle personen die de werkvloer
betreden, moeten een masker dragen
ter bescherming tegen loodverfstof en
-damp.
– Eten, drinken en roken op de werkvloer is
niet toegestaan.
• Verwijder stof en ander afval op veilige en
verantwoorde wijze.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE (AFB. 1)
De datumcode (l), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Handpalmschuurmachine
1 Stofzak
1 Stofafzuigadapter
1 Vel schuurpapier
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Kiezer voor elektronische snelheidsregeling
c. Stofafzuigpoort
d. Schuurblad
GEBRUIKSDOEL
Uw schuurmachine is ontworpen voor professionele
schuurtoepassingen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Pagina: 56
NEDERLANDS
55
Deze schuurmachines zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2
; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Schuurpapier plaatsen (afb. 2)
Het gereedschap gebruikt 5” (125 mm) schuurpapier
met klittenband en een stofafzuigpatroon met 8
gaten.
1. Plaats het gereedschap op een tafel, het
schuurblad (d) omhoog.
2. Plaats het schuurpapier rechtstreeks boven op
het schuurblad.
3. Houd het schuurblad (d) met één hand vast
en plaats de gaten over de gaten voor de
stofafzuiging (e).
4. Plaats het schuurpapier stevig op het
schuurblad.
De kiezer voor de elektronische
snelheidsregeling instellen (afb. 1)
De snelheid is oneindig variabel van 7.000–12.000
min-1
met behulp van de kiezer voor de elektronische
snelheidsregeling (b).
Draai de kiezer voor de elektronische
snelheidsregeling naar het gewenste niveau. De
juiste instelling is echter een kwestie van ervaring.
Over het algemeen vragen hardere materialen een
hogere instelling.
Stofafzuiging (afb. 3)
WAARSCHUWING: Omdat
het bewerken van hout met een
schuurmachine stof produceert, moet
u altijd een stofzak installeren die is
ontworpen in overeenstemming met de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofzak of stofafzuiging zonder een
goede vonkbeveiliging bij het schuren
van metaal.
Dit gereedschap is voorzien van een adapter voor
het aansluiten van een stofzak of voor stofafzuiging.
1. Pas de adapter voor stofafzuiging (f) op de
poort (c), zoals wordt afgebeeld.
2. Bevestig de stofzak (g) door de open sleuven
(h) tegenover de nokken (i) te houden en de zak
op de adapter (f) te bevestigen.
3. Draai de stofzak naar rechts vast
4. U kunt het gereedschap ook met de adapter (f)
op een systeem voor stofafzuiging aansluiten.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Zorg ervoor dat het te schuren
werkstuk goed vast staat.
Pagina: 57
NEDERLANDS
56
• Forceer de machine niet. Overmatige
druk op de machine verbetert
de schurende werking niet maar
resulteert alleen in grotere belasting
van de machine en versnelde slijtage
van het schuurpapier.
• Voorkom overbelasting.
WAARSCHUWING: Schuur geen
magnesium!
Juiste positie van de handen (afb. 5)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep (l), zoals wordt afgebeeld.
In- en uitschakelen (afb. 1)
Stel de snelheid in met behulp van de kiezer voor
elektronische snelheidsregeling (b).
U schakelt het gereedschap in door de aan/uit-
schakelaar in stand I te zetten.
U schakelt het gereedschap uit door de aan/uit-
schakelaar in stand O te zetten.
Schuren (afb. 1)
Begin met het grofste schuurpapier.
Het gereedschap produceert lichte schuursporen in
alle richtingen en daarom is het niet nodig rekening
te houden met de nerf.
Controleer uw werk met korte tussenpozen.
Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
De stofzak legen (afb. 3)
Voor een efficiënte stofafzuiging is het belangrijk
dat u de stofzak leeggemaakt wanneer deze voor
ongeveer een derde vol is.
1. Wanneer u de stofzak wilt leegmaken, trekt u
deze los samen met de adapter.
2. Maak de stofzak (g) los van de adapter (f) door
deze naar links te draaien en los te trekken.
3. Maak de stofzak leeg in een afvalbak. U kunt,
als dat nodig is, de stofzak schoonmaken
met een stofzuiger door de zuigmond op de
binnenzijde van de stofzak te zetten.
4. Plaats de adapter voor de stofafzuiging weer.
5. Plaats de stofzak weer.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Het schuurblad en de
snelheidsbeperkingsschijf
vervangen (afb. 4)
Zowel het schuurblad (d) als de
snelheidsbeperkingsschijf (j) zijn verbruiksartikelen.
Het schuurblad moet worden vervangen wanneer
tekenen van slijtage zichtbaar worden. De
snelheidsbeperkingsschijf moet worden vervangen
wanneer de snelheid van het schuurblad drastisch
toeneemt wanneer u de schuurmachine van het
werkstuk haalt.
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de schroeven (k) en neem het schuurblad
los.
3. Vervang het schuurblad (d) en/of de
snelheidsbeperkingsschijf (j) en draai de
schroeven (k) vast en let er daarbij op dat de
snelheidsbeperkingsschijf goed is uitgelijnd.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Pagina: 58
NEDERLANDS
57
Reiniging
OPMERKING: Wanneer u het gereedschap hebt
gebruikt voor het schuren van metaal zonder
stofzak, reinig het dan met perslucht onder lage
druk.
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 59
NEDERLANDS
58
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker
of uw wettelijke rechten als een privé,
niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de
12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een
erkende DEWALT reparateur. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de
datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen
of – naar onze beoordeling – het apparaat
gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan
redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D26453.

Stel een vraag over de DeWalt D26453

Heb je een vraag over de DeWalt D26453 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D26453. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D26453 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.