DeWalt D26204K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D26204K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Freesmachine
  • Model/naam: D26204K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 95
NEDERLANDS
94
COMPACTE BOVENFREZEN VOOR ZWARE TOEPASSINGEN
D26200, D26203, D26204
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
D26200 D26203 D26204
Voltage V 230 230 230
Type 1 1 1
Vermogen W 900 900 900
Snelheid onbelast min-1
16000– 27000 16000– 27000 16000– 27000
Bovenfreeswagen 1 kolom 2 kolommen 2 kolommen
Slag bovenfreeswagen mm 55 55 55
Revolveraanslag 5-staps, 5-staps, 5-staps,
met schaalverdeling met schaalverdeling met schaalverdeling
Spantangformaat mm 8 (GB: 1/4") 8 (GB: 1/4") 8 (GB: 1/4")
Frezen diameter, max. mm 30 30 30
Gewicht kg 4,4 6,4 6,4
LPA (geluidsdruk) dB(A) 77 77 77
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk) dB(A) 3,0 3,0 3,0
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 88 88 88
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen) dB(A) 3,0 3,0 3,0
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah
= m/s2
7,0 7,0 7,0
Onzekerheid K = m/s2
2,7 2,7 2,7
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Pagina: 96
NEDERLANDS
95
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D26200, D26203, D26204
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG; EN 60745-1; EN 60745-2-17.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
20.08.2010
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
Pagina: 97
NEDERLANDS
96
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
Pagina: 98
NEDERLANDS
97
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende Speciale
Veiligheidsregels voor compacte
bovenfrezen
• Zet met klemmen of op een andere
praktische manier het werkstuk vast op een
stabiele ondergrond. Wanneer u het werkstuk
vasthoudt met de hand of het tegen uw lichaam
gedrukt houdt, is het instabiel en kunt u de
controle verliezen.
• Houd elektrisch gereedschap alleen vast
aan aanbevolen oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het gereedschap
in contact kan komen met verborgen
bedrading of het eigen netsnoer. Contact
met een draad waar spanning op staat zal
sommige blootgestelde metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en zal de
gebruiker een schok geven.
• Frees GEEN metaal.
• Houd de handgrepen droog, schoon en vrij
van olie en vet. U zult dan een betere controle
hebben over het gereedschap.
• Houd de frees stevig vast met beide
handen zodat u weerstand kunt bieden aan
begintorsie.
• Houd uw handen verwijderd van het
zaaggebied. Reik niet om welke reden dan
ook onder het werkstuk. Houd tijdens het
frezen de grondplaat van de frees stevig in
contact met het werkstuk. Wanneer u deze
voorzorgsmaatregelen in acht neemt, zal er
minder risico op persoonlijk letsel zijn.
• Laat nooit de motor-unit lopen wanneer
deze niet in één van de grondplaten van de
frees is geplaatst. Het is niet de bedoeling dat
de motor in de hand wordt gehouden.
• Blijf een constante druk op de frees
uitoefenen. Overbelast de motor niet.
• Controleer dat het snoer niet bekneld raakt
of de werking van de frees belemmert.
• Gebruik scherpere beitels. Botte beitels
kunnen ertoe leiden dat de bijtel slingert of
onder druk vastloopt.
• Controleer dat de motor volledig tot stilstand
is gekomen voordat u de frees neerlegt.
Als de beitelkop nog draait wanneer het
gereedschap wordt neergelegd, kan dat leiden
tot letsel of schade.
• Het is belangrijk dat u de motor start
wanneer de beitel van de frees het werkstuk
nog niet raakt. Als de beitel het werkstuk raakt
wanneer de motor wordt gestart, kan de frees
wegspringen, waardoor materiële schade of
letsel ontstaat.
• Trek ALTIJD de stekker van het gereedschap
uit het stopcontact voordat u aanpassingen
aanbrengt of beitels vervangt.
• Voortkom persoonlijk letsel, houd uw
handen verwijderd van de beitel wanneer de
motor loopt.
• Raak nooit de beitel aan direct na gebruik.
Deze kan heel erg heet zijn.
• Zorg onder het werkstuk voor ruimte voor de
beitel van de frees, wanneer u het werkstuk
doorboort.
• Zet de spantangmoer stevig vast zodat de
beitel niet kan slippen.
• Zet de spantangmoer nooit vast zonder een
beitel.
• Gebruik in dit gereedschap geen freesbeitels
met een diameter van meer dan 30 mm.
• Vermijd neerfrezen (frezen tegengesteld
aan de richting die wordt getoond in
afb. 12). Neerfrezen vergroot de kans van
verlies van controle en dat kan letsel tot
gevolg kan hebben. Wanneer “Neerfrezen”
vereist is (achterwaarts een hoek frezen), ga
Pagina: 99
NEDERLANDS
98
dan uitermate voorzichtig te werk zodat u de
controle over de vrees behoudt. Frees kleinere
hoeveelheden weg bij iedere beweging met het
gereedschap.
• Gebruik altijd rechte frezen, rabatfrezen,
profielfrezen, sleuvenfrezen of gegroefde
messen met een schachtdiameter van 6-8 mm
die overeenkomen met de grootte van de
spantang in uw gereedschap.
• Gebruik altijd frezen die geschikt zijn voor een
snelheid van 30000 min-1
en die overeenkomstig
zijn gemarkeerd.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
frezen met een diameter die groter is
dan de maximumdiameter die in de
technische gegevens wordt aangeduid.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging .
– Risico van persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico van brandwonden omdat accessoires
tijdens het gebruik heet worden.
– Risico van persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (y), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
D26200
De verpakking bevat:
1 Bovenfrees met vaste grondplaat
1 Stofverzameling met vaste grondplaat
1 Eenvoudige langsgeleiding (D262003)
1 Spantang 8 mm (GB: 1/4")
1 Steeksleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
D26203
De verpakking bevat:
1 Bovenfrees met invalgrondplaat
1 Stofverzameling voor invalgrondplaat
1 Parallelle langsgeleiding met geleidestangen
1 Spantang 8 mm (GB: 1/4")
1 Steeksleutel
1 Geleidebus 17 mm
1 Centreerconus
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
D26204
De verpakking bevat:
1 Bovenfrees met invalgrondplaat
1 Vaste grondplaat
1 Stofverzameling voor vaste grondplaat
1 Stofverzameling voor invalgrondplaat
1 Parallelle langsgeleiding met geleidestangen
1 Eenvoudige langsgeleiding (D262003)
1 Spantang 8 mm (GB: 1/4")
1 Steeksleutel
1 Geleidebus 17 mm
1 Centreerconus
1 Gereedschapskoffer
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Pagina: 100
NEDERLANDS
99
Beschrijving (fig. 1–11)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Nokken van de snelsluiting
b. Diepteafstelring
c. Kiesschijf variabele snelheid
d. Aan/Uit-schakelaar (I/O)
e. Knop spilvergrendeling
f. LED-lampjes
g. Groef geleidepen
h. Micro-afstelschaalverdeling
i. Vergrendelingshefboom
j. Sleuf parallelle langsgeleiding (vaste grondplaat)
k. Onder-grondplaat
[de ronde onder-grondplaat (ff) en de D-onder-
grondplaat (gg) zijn de verkrijgbaar als
accessoire.]
l. Hulpstuk voor stofafzuiging (voor gebruik met
invalgrondplaat)
m. Gaten voor Premium parallelle langsgeleiding
(D26203, D26204)
n. Revolverkopaanslag
o. Diepteafstelstang
p. Invalvergrendelingshendel
q. Parallele langsgeleiding
r. Geleidepennen
s. Stelschroef vergrendelingshendel
t. Centreergereedschap
u. Spantangmoer
v Hulpstuk voor stofafzuiging (vaste grondplaat)
w. Schroeven (hulpstuk voor stofafzuiging, vaste
grondplaat)
x. Sleuf parallelle langsgeleiding (grondplaat
invalfrees)
y. Datumcode
z. Motor-unit
aa. Motor-stop
bb. Vleugelschroef
cc. Gekartelde knop
dd. Diepteafstellingsschaal
ee. Nok nulafstelling
ff. Ronde onder-grondplaat
gg. D-vormige onder-grondplaat
hh. Nok (hulpstuk voor stofafzuiging, vaste
grondplaat)
ii. Inkliknok (hulpstuk voor stofafzuiging)
jj. Kunststof ring (hulpstuk voor stofafzuiging)
kk. Vleugelschroef (hulpstuk voor stofafzuiging)
ll. Schroeven onder-grondplaat
mm Schroeven parallelle langsgeleiding
GEBRUIKSDOEL
Uw compacte bovenfrees voor zware toepassingen
is ontworpen voor professioneel frezen van hout,
houtproducten en kunststoffen.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze compacte bovenfrezen zijn professioneel
elektrisch gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1,5 mm2
; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
Pagina: 101
NEDERLANDS
100
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Frezen
De bewerking kan worden uitgevoerd met het
complete assortiment commerciële frezen (bijv.:
recht, rabat, profielfrees, sleuvenfrees of gegroefd
mes) met de volgende technische gegevens:
1. Schachtdiameter 6–8 mm
2. Freessnelheid van min. 30000/min
WAARSCHUWING: Te gebruiken
maximale diameter:
• Voor rechte frezen, rabatfrezen,
profielfrezen MOET de maximale
schachtdiameter 8 mm zijn, de
maximale diameter MOET
36 mm zijn, de maximale
freesdiepte MOET 10 mm zijn.
• Voor sleuvenfrezen MOET de
maximale schachtdiameter 8 mm
zijn en MOET de maximale diameter
25 mm zijn.
Voor gegroefde messen MOET de
maximale schachtdiameter 8 mm zijn,
MOET de maximale diameter 40 mm
zijn en MOET de maximale freesdiepte
4 mm zijn.
Snelsluiting motor (afb. 2)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
1. Open de vergrendelingshendel (i) op de
grondplaat.
2. Neem de motor-unit vast in één hand en druk
de beide nokken van de snelsluiting in (a).
3. Neem met de andere hand de grondplaat vast
en trek de motor los van de grondplaat.
Frees plaatsen en verwijderen
(afb. 3)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
DE FREES PLAATSEN
1. Neem de motor-unit uit de grondplaat,
raadpleeg, zo nodig, Snelsluiting motor .
2. Steek de schone schacht van de bovenfrees
van uw keuze zo ver mogelijk in de losgemaakte
spantang en trek de schacht dan ongeveer
1,6 mm uit.
3. Druk de knop (e) van de asvergrendeling in
zodat de spilschacht op z’n plaats blijft en
draai de spantangmoer (u) met de bijgeleverde
steeksleutel naar rechts.
OPMERKING: De unit is voorzien van
meervoudige vertanding in de spilvergrendeling
zodat u desgewenst met de hand de frees met
de “ratelmethode” kunt vastzetten.
Met de hand vastzetten met de
ratelmethode:
a. Laat de knop (e) van de asvergrendeling
los maar neem niet de steeksleutel van de
spantangmoer (u).
b. Reset de positie van de steeksleutel door
met steeksleutel nog op de spantangmoer
(u) de vastzetrichting om te keren.
c. Druk de knop (e) van de asvergrendeling
weer in en draai de steeksleutel naar rechts.
d. Herhaal de procedure totdat de
spantangmoer (u) zo vast zit als u wilt.
OPMERKING: Beschadig de spantang
niet. Zet de spantang nooit vast zonder
dat er een beitel inzit.
DE FREES VERWIJDEREN
1. Neem de motor-unit uit de grondplaat, zie
Snelsluiting motor.
2. Druk de knop (e) van de asvergrendeling in
zodat de spilschacht op z’n plaats blijft en
draai de spantangmoer (u) met de bijgeleverde
steeksleutel naar links.
Pagina: 102
NEDERLANDS
101
Met de hand losmaken met de
ratelmethode:
a. Laat de knop (e) van de asvergrendeling
los maar neem niet de steeksleutel van de
spantangmoer (u).
b. Reset de positie van de steeksleutel door
met steeksleutel nog op de spantangmoer
(u) de losdraairichting om te keren.
c. Druk de knop (e) van de asvergrendeling
weer in en draai de steeksleutel naar links.
d. Herhaal de procedure totdat de
spantangmoer (u) los is en de frees kan
worden uitgenomen.
Spantangen
OPMERKING: Zet de spantang nooit vast zonder
er eerst een bovenfrees in te plaatsen. Zelfs als u
een lege spantang met de hand vastzet, kan de
spantang beschadigd raken.
U kunt een ander formaat spantang inzetten door
de spantang in zijn geheel los te schroeven, zoals
hierboven wordt beschreven. Plaats de spantang
van uw keuze door de procedure in omgekeerde
volgorde uit te voeren. De spantang en de
spantangmoer zijn aan elkaar verbonden. Probeer
niet de spantang en de spantangmoer te scheiden.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Gebruik in dit
gereedschap geen freesbeitels met
een diameter van meer dan 30 mm.
Juiste positie van de handen (fig. 13)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
D26200
Voor de juiste hand positie moet één hand om
de grondplaat worden gehouden, zoals wordt
afgebeeld.
D26203, D26204
Voor een juiste hand positie bij het gebruik van de
invalfrees houdt u met iedere hand een handgreep
(ww) vast, zoals wordt afgebeeld.
De motor starten en stoppen
(afb. 1)
VOORZICHTIG: Ruim de werkplek
goed op voordat u het gereedschap
start. Houd het gereedschap ook goed
vast zodat u weerstand kunt bieden aan
de begintorsie.
VOORZICHTIG: Vermijd persoonlijk
letsel en/of beschadiging van
het voltooide werkstuk, laat het
gereedschap altijd VOLLEDIG TOT
STILSTAND KOMEN voordat u het
gereedschap neerlegt.
U zet het gereedschap aan door de zijde van de
schakelaar (d) met stofbescherming waar ON op
staat in te drukken naar het symbool ‘’I’’.
U zet het gereedschap uit door de zijde van de
schakelaar OFF op staat in te drukken naar het
symbool ‘’O’’.
Afstelling vergrendelingshendel
(afb. 4)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
U mag niet al te veel kracht uitoefenen wanneer u
de vergrendelingshendel vastzet. Wanneer u al te
veel kracht uitoefent kan de grondplaat beschadigd
raken.
Wanneer de vergrendelingshendel (i) is vastgeklemd,
mag de motor niet kunnen bewegen in de
grondplaat.
Pagina: 103
NEDERLANDS
102
Als de vergrendelingshendel niet klemt zonder dat
u heel veel kracht uitoefent of als de motor na het
vastzetten kan bewegen in de grondplaat, moet de
hendel worden afgesteld.
De klemkracht van de vergrendelingshendel
afstellen:
1. Open de vergrendelingshendel (i).
2. Draai met een inbussleutel schroef (s) steeds
iets vaster.
OPMERKING: Wanneer u de schroef naar
rechts draait, klemt de hendel beter, wanneer
u de schroef naar links draait klemt de hendel
minder goed.
De onder-grondplaat centreren
(afb. 5)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Als u de onder-grondplaat moet afstellen,
wijzigen of vervangen, wordt het gebruik van
centreergereedschap aanbevolen, raadpleeg
Accessoires. Het centreergereedschap bestaat uit
een conus en een pen. Volg onderstaande stappen
als u de onder-grondplaat wilt afstellen.
1. Draai de schroeven (II) van de onder-grondplaat
los, maar niet uit, zodat de onder-grondplaat vrij
kan bewegen.
2. Steek de pen in de spantang en draai de
spantangmoer vast.
3. Plaats de motor in de grondplaat en klem de
vergrendelingshendel op de grondplaat vast.
4. Plaats de conus op de pen (t) en duw licht
op de conus totdat deze stopt, zoals wordt
afgebeeld. Hierdoor wordt de onder-grondplaat
gecentreerd.
5. Draai de schroeven van de onder-grondplaat
vast, terwijl u de conus omlaaggedrukt houdt.
Sjablonen gebruiken
U kunt sjablonen in de invalfreesonder-grondplaat
zetten. Er is een onder-grondplaat als accessoire
nodig voor het inzetten van sjablonen. Aanbevolen
accessoires bij uw gereedschap zijn tegen betaling
verkrijgbaar bij uw dealer ter plaatse of bij het
officiële servicecentrum.
OPMERKING: U kunt geen sjablonen in de
D-vormige onder-grondplaat zetten, deze grondplaat
is ontworpen voor frezen van maximaal 30 mm in
doorsnede.
SJABLONEN GEBRUIKEN
1. Zet sjablonen met twee schroeven in de onder-
grondplaat en zet deze stevig vast.
2. Centreer de onder-grondplaat. Raadpleeg De
onder-grondplaat centreren.
De freesdiepte aanpassen (afb. 6)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
1. Selecteer en plaats de frees van uw keuze.
Raadpleeg Frees plaatsen en verwijderen.
2. Monteer de grondplaat op de motor, let er
daarbij op dat de grondplaat is bevestigd op de
diepteafstelring (b). Plaats de bovenfrees op het
werkstuk.
3. Open de vergrendelingshendel (i) en draai de
diepteafstelring (b) totdat de frees het werkstuk
net geraakt. Door de ring naar rechts te draaien
brengt u de freeskop omhoog en door de
ring naar links te draaien brengt u de freeskop
omlaag.
4. Draai de micro-afstelschaalverdeling (h) naar
rechts totdat de 0 op de schaalverdeling op één
lijn staat met de wijzer op de onderzijde van de
diepteafstelring.
5. Draai de diepteafstelring totdat de wijzer op één
lijn staat met de markering van de gewenste
freesdiepte op de micro-afstelschaalverdeling.
OPMERKING: Iedere markering op de
afstelbare schaalverdeling geeft een verandering
van diepte weer van 0,5 mm en één volledige
omwenteling (360º) van de ring geeft een
verandering van de diepte van 12,7 mm.
6. Sluit de vergrendelingshendel (i) zodat de
grondplaat is vergrendeld.
Een parallelle langsgeleiding
gebruiken (afb. 7A)
Er wordt bij de D26200, D26204 een eenvoudige
parallelle langsgeleiding geleverd die goed werkt
bij vaste grondplaten en invalgrondplaten. De
eenvoudige parallelle langsgeleiding D262003-XJ
is leverbaar als een accessoire voor de andere
Pagina: 104
NEDERLANDS
103
modellen en kan bij uw lokale leverancier of
servicecentrum worden aangeschaft.
1. Neem de motor-unit uit de grondplaat, zie
Snelsluiting motor.
2. Neem de schroeven met platte kop (mm) uit de
opberggaten op de parallelle langsgeleiding.
3. Schuif de parallelle langsgeleiding in de sleuf
voor de parallelle langsgeleiding aan de zijkant
van de grondplaat. Steek de twee schroeven
met platte kop door de daarvoor bestemde
gaten in de onder-grondplaat zodat u de
parallelle langsgeleiding kunt vastzetten. Zet de
onderdelen vast
4. Volg alle instructies die bij de parallelle
langsgeleiding worden geleverd.
OPMERKING: U kunt de parallelle langsgeleiding
verwijderen door de hierboven vermelde procedure
in omgekeerde volgorde uit te voeren. Plaats na
verwijdering van de parallelle langsgeleiding altijd
de twee schroeven met platte kop (mm) in de
opberggaten zodat de schroeven niet kwijt kunnen
raken.
Een Parallelle Langsgeleiding
gebruiken met Geleidestangen
(alleen invalgrondplaat: D26203,
D26204)
Er kan een parallelle langsgeleiding bij uw
invalgrondplaat worden geleverd. Er is tegen betaling
ook een Premium parallelle langsgeleiding (model
DE6913) verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of
servicecentrum.
DE PARALLELLE LANGSGELEIDING MONTEREN (AFB. 7B)
1. Bevestig de geleidestangen (rr) op de
grondplaat van de bovenfrees (ss).
2. Bevestig de vleugelschroeven (tt) en veren (qq)
op de grondplaat.
3. Draai de vleugelschroeven aan (tt).
4. Schuif de parallelle langsgeleiding (uu) over de
stangen.
5. Bevestig vleugelschroeven (tt) en veren (qq) op
de parallelle langsgeleiding.
6. Draai de vleugelschroeven (v v) tijdelijk aan.
Raadpleeg De Parallelle langsgeleiding
afstellen.
DE PARALLELLE LANGSGELEIDING AFSTELLEN
(AFB. 1, 7C)
Volg de montage-instructies die bij de parallelle
langsgeleiding worden geleverd.
1. Teken een zaaglijn op het materiaal.
2. Breng de bovenfreeswagen omlaag tot de frees
het werkstuk raakt.
3. Vergrendel het invalmechanisme door de
invalvergrendelingshendel (p) los te maken
4. Plaats de bovenfrees op de zaaglijn. De
buitenste zaagrand van de bovenfrees moet
samenvallen met de zaaglijn.
5. Schuif de parallelle langsgeleiding (uu) tegen het
werkstuk en draai de vleugelschroeven aan (v v).
Hulpstuk voor stofafzuiging
(Alleen vaste grondplaat, afb. 8)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert..
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
Ga als volgt te werk als u voor stofafzuiging de
bovenfrees wilt aansluiten op een stofzuiger:
1. Neem de motor-unit uit de grondplaat, zie
Snelsluiting motor.
2. Bevestig het hulpstuk voor stofafzuiging (v) op
de grondplaat, zoals wordt afgebeeld. Draai de
vleugelsschroeven (w) stevig aan met de hand.
3. Bevestig de slangadapter op het hulpstuk voor
stofafzuiging.
4. Wanneer u het hulpstuk voor stofafzuiging
gebruikt, let dan goed op waar u de stofzuiger
neerzet. Het is belangrijk dat de stofzuiger stevig
staat en dat de slang u niet in de weg zit bij uw
werkzaamheden.
Hulpstuk voor stofafzuiging
(Alleen invalgrondplaat, afb. 9)
1. Neem de motor-unit uit de invalgrondplaat, zie
Snelsluiting motor.
2. Schuif de nok (hh, inzet) op het hulpstuk in de
sleuf in de invalgrondplaat en klik de nok (ii,
inzet) in het gat in de invalgrondplaat.
3. Zet goed vast op de grondplaat met de
bijgeleverde kunststof ring (jj) en vleugelschroef
(kk). Draai de vleugelsschroef stevig aan met
de hand.
4 Bevestig de slangadapter op het hulpstuk voor
stofafzuiging.
5. Wanneer u het hulpstuk voor stofafzuiging
gebruikt, let dan goed op waar u de stofzuiger
neerzet. Het is belangrijk dat de stofzuiger stevig
Pagina: 105
NEDERLANDS
104
staat en dat de slang u niet in de weg zit bij uw
werkzaamheden.
Installatie: vaste grondplaat
DE MOTOR IN DE VASTE GRONDPLAAT ZETTEN (AFB. 1, 2)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
1. Open de vergrendelingshendel (i) op de
grondplaat.
2. Als de diepteafstelring (b) niet op de motor zit,
schroef de ring (b) dan op de motor totdat de
ring zich halverwege tussen de onderzijde en de
bovenzijde van de motor bevindt, zoals wordt
afgebeeld. Plaats de motor op de grondplaat
door de groef op de motor (g) uit te lijnen met
de geleidepennen (r) op de grondplaat. Schuif
de motor omlaag totdat de diepteafstelring op
z’n plaats klikt.
OPMERKING: Er bevinden zich groeven van
de geleidepennen (g) aan beide zijden van
de motor, dus montage in twee richtingen is
mogelijk.
3. Pas de freesdiepte aan door de diepteafstelring
te draaien. Zie De freesdiepte aanpassen.
4. Sluit de vergrendelingshendel (i) wanneer de
gewenste diepte is bereikt. Zie voor informatie
over het instellen van de freesdiepte De
freesdiepte aanpassen.
Installatie: invalgrondplaat
DE MOTOR IN DE INVALGRONDPLAAT ZETTEN
(AFB. 1, 10)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
1. Verwijder de diepteafstelring (b) van de motor.
Deze wordt niet gebruikt bij de invalgrondplaat.
OPMERKING: Klik de diepteafstelring op
de vaste grondplaat, wanneer u de ring niet
gebruikt, zodat deze niet kwijt kan raken
(afb. 10).
2. Plaats de motor op de grondplaat door de
groef op de motor (g) uit te lijnen met de
geleidepennen (r) op de grondplaat. Schuif
de motor omlaag totdat deze stopt op de
motorstop (aa).
3. Sluit de vergrendelingshendel (i).
DE INVALFREESDIEPTE AANPASSEN (AFB. 11)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
1. Vergrendel het invalmechanisme door de
invalvergrendelingshendel (p) omlaag te trekken.
Breng de bovenfrees zover mogelijk omlaag,
laat de beitel (pp) het werkstuk net raken.
2. Vergrendel het invalmechanisme door de
invalvergrendelingshendel (p) los te maken.
3. Maak de diepteafstelstang (o) los door de
vleugelgroef (bb) naar links te draaien.
4. Schuif de diepteafstelstang (o) omlaag tot deze
de laagste revolverkopstop (n) geraakt.
5. Schuif de nok voor de nulafstelling (ee) op de
diepteafstelstang omlaag zodat de bovenzijde
ervan bij nul op de schaalverdeling voor de
diepteafstelling (dd) uitkomt.
6. Pak het bovenste, gekartelde deel van de
diepteafstelstang (o) vast, schuif het omhoog tot
de nok (ee) op één lijn staat met de gewenste
freesdiepte op de schaalverdeling voor de
diepteafstelling (dd).
7. Draai de vleugelschroef (bb) vast zodat de
diepteafstelstang (o) op z’n plaats wordt
gehouden.
8. Houd beide handen op de handgrepen en
ontgrendel het invalmechanisme door de
invalvergrendelingshefboom (p) omlaag te
trekken. Het invalmechanisme en de motor
worden omhoog verplaatst. Wanneer de
bovenfrees omlaag wordt gebracht, raakt de
diepteafstelstang (o) de revolverkopstop en kan
de bovenfrees nauwkeurig de gewenste diepte
bereiken.
DE DRAAIENDE REVOLVERKOP GEBRUIKEN VOOR FREZEN
IN STAPPEN (AFB. 11)
Als u dieper moet frezen dan in één enkele
mogelijk is, draai dan de revolverkop zo dat
de diepteafstelstang (o) in het begin op één lijn
komt met de grotere revolverkopstop. Na iedere
Pagina: 106
NEDERLANDS
105
freesbeweging draait u de revolverkop zo dat de
dieptestop op één lijn komt met de kortere post tot
de uiteindelijke diepte is bereikt.
WAARSCHUWING: Wijzig de
revolverkopstop niet terwijl de
bovenfrees loopt. U komt dan met uw
handen te dicht bij de beitelkop.
FIJNAFSTELLING VAN DE INVALFREESDIEPTE (AFB. 11)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert.
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
U kunt met de gekartelde knop (cc) aan de
onderzijde van de diepteafstelstang (o) zeer kleine
veranderingen in de afstelling maken.
1. Draai de knop naar rechts (vanaf de bovenzijde
van de bovenfrees gezien) als u de freesdiepte
wilt laten afnemen.
2. Draai de knop naar links (vanaf de bovenzijde
van de bovenfrees gezien) als u de freesdiepte
wilt laten toenemen.
OPMERKING: Één volledige rotatie van de knop
geeft een verandering in diepte van ongeveer 1 mm.
FREZEN MET DE INVALGRONDPLAAT (AFB. 11)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of wanneer u reparaties uitvoert..
Letsel zou het gevolg kunnen zijn als het
gereedschap per ongeluk wordt gestart.
OPMERKING: De freesdiepte is vergrendeld in de
standaardtoestand van de invalgrondplaat. Voor
vergrendeling van de invalfrees moet de gebruiker
het invalmechanisme “vrijgave voor vergrendeling’’ in
werking stellen.
1. Druk de invalvergrendelingshefboom (p) in en
breng de bovenfrees omlaag tot de beitel de
ingestelde diepte bereikt.
2. Laat de invalvergrendelingshendel (p) los
wanneer de gewenste diepte is bereikt.
OPMERKING: Wanneer u de
invalvergrendelingshendel loslaat, wordt de
motor automatisch op z’n plaats vergrendeld.
OPMERKING: Als meer kracht
nodig is, druk dan met uw hand de
invalvergrendelingshendel in.
OPMERKING: Als meer klemkracht nodig is,
druk de vergrendelingshendel dan verder vast
naar rechts.
3. Voor de freeshandeling uit.
4. Wanneer u de invalvergrendelingshendel indrukt,
wordt het vergrendelmechanisme uitgeschakeld
en kunt u de bovenfrees van het werkstuk
halen.
5. Zet de bovenfrees uit.
Werking: alle grondplaten
AANVOERRICHTING (AFB. 12)
De aanvoerrichting is zeer belangrijk bij het frezen
en kan het verschil uitmaken tussen een geslaagd
karwei en een mislukt project. De afbeeldingen
laten de juiste aanvoerrichting voor enkele
freeshandelingen zien. Een algemene regel is de
frees te volgen in een richting naar links bij het naar
buiten frezen en een richting naar rechts bij het naar
binnen frezen.
Vorm de buitenste rand van werkstuk door als volgt
te werk te gaan:
1. Vorm de eindnerf, van links naar rechts.
2. Vorm de rechte nerfzijde door van links naar
rechts te bewegen.
3. Frees de andere eindnerfzijde.
4. Voltooi de overblijvende rechte nerfzijde
FREESSNELHEID KIEZEN (AFB. 1)
Raadpleeg de Snelheidselectietabel als u de
snelheid van de bovenfrees wilt kiezen. Draai de
kiesschijf voor de variabele snelheid (c) als u de
snelheid van de bovenfrees wilt regelen.
FUNCTIE LANGZAME START
De compacte bovenfrezen zijn uitgerust met
elektronica voor een Functie langzame start
waarmee de begintorsie van de motor kan worden
beperkt.
VARIABELE SNELHEIDSREGELING (AFB. 1)
Deze bovenfrees is voorzien van een kiesschijf
voor variable snelheid (c) met een oneindig aantal
snelheden tussen 16000 en 27000 TPM. U kunt de
snelheid aanpassen door de kiesschijf voor variabele
snelheid (c) te draaien.
OPMERKING: Bij een lage en
gemiddelde snelheid zorgt de
snelheidsregeling ervoor dat de snelheid
van de motor niet afneemt. Als u een
verandering in de snelheid hoort en
doorgaat met de motor belasten, zou de
motor beschadigd kunnen raken door
Pagina: 107
NEDERLANDS
106
oververhitting. Verminder de freesdiepte
en/of verlaag de aanvoersnelheid en
voorkom zo dat het gereedschap
beschadigd raakt.
De compact bovenfrezen zijn voorzien van
elektronica voor het bewaken en handhaven van de
snelheid van het gereedschap tijdens het frezen.
SNELHEIDSELECTIETABEL
STAND
VAN DE
KIESSCHIJF
TPM BIJ
BENADERING
TOEPASSING
1 16000
Frezen met grote
diameter
2 18200
3 20400
4 22600 Frezen met kleine
diameter. Zachthout,
kunststof, laminaten.
5 24800
6 27000
OPMERKING: U bereikt een resultaat van betere
kwaliteit door niet één enkele zware freesbeurt maar
verscheidene lichte uit te voeren.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Inspectie van de koolborstels
Voor langdurige veiligheid en bescherming van
de elektrische apparatuur is het nodig dat de
koolborsels van dit gereedschap UITSLUITEND
worden geïnspecteerd en vervangen door een
fabrieksservicecentrum van DEWALT, een officieel
servicecentrum van DEWALT of ander gekwalificeerd
onderhoudspersoneel.
Breng bij ongeveer 100 gebruiksuren uw gereedschap
naar het fabrieksservicecentrum van DEWALT of naar
het officiële servicecentrum van DEWALT bij u in de
buurt, zodat het grondig kan worden gereinigd en
geïnspecteerd. Laat versleten onderdelen vervangen
en smeren met vers smeermiddel. Laat nieuwe
koolborstels plaatsen en het gereedschap testen.
Een eventueel verlies van vermogen voordat de
hierboven genoemde onderhoudscontrole heeft
plaatsgevonden, kan erop wijzen dat uw gereedschap
onmiddellijk moet worden nagezien. WERK NIET
LANGER MET HET GEREEDSCHAP IN DEZE
TOESTAND. Als wel de juiste bedrijfsspanning
voorhanden is, breng uw gereedschap dan
onmiddellijk voor een onderhoudscontrole terug naar
het servicecentrum.
Motor en grondplaat in de was
zetten
U kunt ervoor zorgen dat de motor-unit soepel blijft
bewegen ten opzichte van de grondplaat door de
buitenzijde van de motor-unit en de binnenzijde van
de grondplaat met een standaardpasta of vloeibare
was in te smeren. Volgens de instructies van de
fabrikant brengt u de was aan op de buitenomtrek
van de motor-unit en de binnenomtrek van de
grondplaat. Laat de was te drogen en wrijf de resten
weg met een zachte doek.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Pagina: 108
NEDERLANDS
107
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 109
NEDERLANDS
108
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten als
een professionele gebruiker of uw wettelijke
rechten als een particuliere, niet-professionele
gebruiker, en is op geen enkele wijze van
invloed op deze rechten. De garantie is
geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen bij
het verkooppunt en omruilen voor een ander
stuk gereedschap of tegen restitutie van het
aankoopbedrag. Het product mag niet in
onredelijke mate zijn versleten en u dient een
aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt u
recht op één jaar gratis service. Deze zal
kosteloos worden uitgevoerd in een DEWALT-
servicecentrum. U dient een aankoopbewijs
te overleggen. Inclusief arbeidskosten.
Exclusief accessoires en reserveonderdelen,
tenzij deze defect raakten en onder de
garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen.
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D26204K.

Stel een vraag over de DeWalt D26204K

Heb je een vraag over de DeWalt D26204K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D26204K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D26204K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.