DeWalt D25900K handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25900K. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25900K
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 48
49
N E D E R L A N D S
BREEKHAMER D25900K
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een elektrische machine van
DEWALT. Jarenlange ervaring, voortdurende
produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot
een betrouwbare partner voor de professionele
gebruiker.
Technische gegevens
D25900K
Spanning V 230
Frequentie Hz 50
Stroomsterkte A 7,9
Opgenomen vermogen W 1.500
Slagsnelheid min-1
1.040 - 2.040
Slagenergie J 5 - 25
Accessoire-houder SDS-max®
Beitelposities 12
Gewicht kg 9,8
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
Pagina: 49
50
N E D E R L A N D S
EG-Verklaring van overeenstemming
D25900K
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, 2000/14/EC-Annex VI, EN 50144, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met DEWALT, zie het adres hieronder of op de achterkant van deze
handleiding.
Niveau van het geluidsvermogen volgens 2000/14/EC (Artikel 12, Annex III Nr. 10; m ≤ 15 kg):
D25900K
LWA
(gemeten) dB(A) 102,0
LWA
(gegarandeerd) dB(A) 107,0
Laboratoriumrapport 21100341 001
Keuringsinstantie die het certificaat afgeeft Société Nationale de Certification et d’Homologation
Certificaatnr. e13*2000/14*0153*00
Datum 28/2/2002
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig 86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens EN 50144:
D25900K
LpA
dB(A)* 88,0
* op de werkplek
Neem voorzorgsmaatregelen voor gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de versnelling:
D25900K
Gemeten onder typische werkomstandigheden 9,8 m/s2
Gemeten volgens EN 50144-1 & EN 50144-2-6 12,1 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 50
51
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheids-
voorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken.
Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde
voorwerpen (bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en
koelkasten). Onder extreme werkomstandigheden
(bijv. hoge vochtigheid, ontwikkeling van
metaalstof, enz.) kan de elektrische veiligheid
door een scheidingstransformator of een aardlek-
(FI)-schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende sieraden.
Deze kunnen door de bewegende delen worden
gegrepen. Draag bij het werken buitenshuis bij
voorkeur rubber werkhandschoenen en schoenen
met profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de schakelaar
los wanneer u de stekker in het stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de sleutels
en andere hulpgereedschappen zijn verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken. Houdt u aan de instructies met
betrekking tot het onderhoud en het vervangen
van accessoires.
Pagina: 51
52
N E D E R L A N D S
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Service-
center repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren.
Controleer of de bewegende delen niet klemmen,
verdraaid of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct
zijn gemonteerd en of aan alle andere
voorwaarden voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften.
Ter voorkoming van ongevallen mogen reparaties
uitsluitend door daartoe bevoegde technici
worden uitgevoerd.
Extra veiligheidsinstructies voor breekhamers
• Controleer vóór het inschakelen of de beitel goed
op zijn plaats vastzit.
• Laat de machine bij koude weersomstandigheden,
of wanneer de machine langere periode niet in
gebruik is geweest, voor gebruik een aantal
minuten onbelast draaien.
• Houd de machine steeds met beide handen vast
en neem een veilige werkhouding aan. Zorg altijd
voor een juiste bevestiging van de zijhandgreep.
• Zorg bij werkzaamheden boven de begane grond
dat het onderliggende terrein verlaten is.
• Controleer de werkomgeving op de
aanwezigheid van stroomdraden, ter voorkoming
van elektrische schokken.
• Voorkom aanraking van de beitel of de onderdelen
dichtbij de beitel vlak na afloop van de
werkzaamheden, aangezien zij dan mogelijk
extreem heet zijn en brandwonden kunnen
veroorzaken.
• Houd het netsnoer altijd achter de machine,
uit de buurt van de beitel.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Breekhamer
1 Zijhandgreep
1 Puntbeitel
1 Kunststof koffer
1 Tube smeermiddel voor beitels
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw DEWALT breekhamer is ontworpen voor
professioneel gebruik: zwaar sloop- beitel- en
hakwerk in beton, steen en ander metselwerk.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Achterste handgreep
3 Elektronische slagsterkteregeling
4 Zijhandgreep
5 Beitelpositie-instelkraag
6 Accessoire-houder
Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam op toeren.
Zodoende wordt voorkomen dat de beitel
wegspringt van de aanvangspositie.
Actieve trillingsdemping
De actieve trillingsdemping beperkt de trilling van de
terugslag van het hamermechanisme. Trillingen in
handen en armen nemen af, wat leidt tot een
comfortabeler gebruiksgemak over een langere
periode. Bovendien voorziet het systeem in een
verlenging van de levensduur van de machine.
Elektronische slagsterkteregeling (fig. A)
De elektronische slagsterkteregeling (3) biedt de
volgende voordelen:
- gebruik van kleinere beitels zonder gevaar voor
breken
Pagina: 52
53
N E D E R L A N D S
- beperkt wegbreken bij werken in lichte, brosse
materialen
- optimale beheersing van de machine voor
precisie-beitelwerk
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen,
moet de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt,
neem dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat
geschikt is voor het vermogen van de machine
(zie technische gegevens). De aders moeten
minimaal een doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van
SDS-max®
-accessoires (fig. B1 & B2)
Uw breekhamer werkt met SDS-max®
-accessoires
(zie inzet in fig. B2 voor een doorsnede van een
SDS-max®
-beitelschacht). Wij adviseren om
uitsluitend professionele accessoires te gebruiken.
• Reinig de beitelschacht en vet deze in.
Breng geen smeermiddel op de machine
aan.
Steek de beitelschacht in de houder (6), en druk de
beitel aan en draai hem iets totdat de kraag in de
juiste positie vastklikt.
• Trek aan de beitel om te controleren of deze
goed vastzit. De beitel moet enkele centimeters
naar binnen en naar buiten kunnen bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (6) naar
achteren trekken en de beitel uit de accessoire-
houder nemen.
Bepalen van de stand van de beitel (fig. C)
De beitel kan in 12 verschillende standen worden
vergrendeld.
• Plaats de beitel zoals hierboven beschreven.
• Draai de kraag (5) in de door de pijl aangegeven
richting totdat de beitel in de juiste stand staat.
Instellen van de elektronische
slagsterkteregeling (fig. A)
• Zet het stelwiel (3) in de gewenste stand.
Hoe hoger de waarde, hoe groter de slagsterkte.
Het bereik gaat van «1» tot «7». De machine is
dus uiterst flexibel en geschikt voor zeer
uiteenlopende toepassingen. De juiste instelling
wordt proefondervindelijk vastgesteld.
Bijvoorbeeld:
- bij beitelwerk in licht, bros materiaal, of indien
minimaal wegbreken is gewenst, kiest u stand
«1» of «2»;
- bij hakwerk in hard materiaal kiest u stand «7».
Monteren en instellen van de zijhandgreep (fig. D)
De zijhandgreep (4) kan aan de voorkant van uw
machine aan beide zijden gemonteerd worden, voor
linkshandige of rechtshandige gebruikers.
Zorg altijd voor een juiste bevestiging van
de zijhandgreep.
• Draai de klemschroef voor de zijhandgreep (7) los.
• Schuif de zijhandgreep op de machine en plaats
de stalen ring (8) in het montagegebied (X).
• Stel de zijhandgreep (4) op de gewenste hoek in.
• Schuif en draai de zijhandgreep in de gewenste
stand.
• Fixeer de zijhandgreep door de klemschroef (7)
vast te draaien.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
Pagina: 53
54
N E D E R L A N D S
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen een druk van ongeveer 20 - 30 kg
uit op de machine. Overmatige druk op
de machine versnelt het beitelen niet maar
resulteert juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Inschakelen: zet de aan/uit-schakelaar (1) in
positie 1.
• Uitschakelen: zet de aan/uit-schakelaar (1) in
positie 0.
Slopen, hameren en sleuven uitbeitelen (fig. A)
• Kies de juiste beitel en maak de schacht schoon.
Smeer vervolgens de schacht in.
• Plaats de beitel en controleer of deze goed vastzit.
• Stel de gewenste slagsterkte in.
• Monteer de zijhandgreep (4), stel hem in en zorg
dat hij goed vastgezet is.
• Houd de machine aan beide handgrepen (2 & 4)
vast en schakel vervolgens in. De machine werkt
dan in continu bedrijf.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Als toebehoren zijn diverse types SDS-max®
-boren
verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een erkend
DEWALT Service-center na ongeveer
100 gebruiksuren. Mochten er zich eerder
problemen voordoen, neem dan contact op met
een erkend DEWALT Service-center.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Onderhoud van accessoires
Door regelmatig de accessoires te onderhouden
garandeert u optimale resultaten en gaan de
accessoires langer mee.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Pagina: 54
55
N E D E R L A N D S
GARANTIE
• 30 DAGEN «NIET GOED, GELD TERUG» GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25900K.

Stel een vraag over de DeWalt D25900K

Heb je een vraag over de DeWalt D25900K en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25900K. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25900K zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.