DeWalt D25730 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25730. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25730
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 63
NEDERLANDS
62
ROTERENDE HAMER
D25700, D25701, D25730
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warmen,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
D25700 D25701 D25730
Voltage V 230 230 230
Type 1 2 2
Vermogen W 1250 1300 1500
Slagarbeid J 1,5–13 2–14 3–14
Totaal boorbereik in beton:
vaste boorstukken mm 12–48 12–48 18–52
kernboren mm 40–115 40–125 40–150
Optimaal boorbereik in beton:
vaste boorstukken mm 25–40 25–45 28–48
Beitelposities 24 24 24
Gereedschapshouder SDS Max®
SDS Max®
SDS Max®
Gewicht kg 7,8 8,3 9,5
LPA
(geluidsdruk) dB(A) 84 84 84
KPA
(onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 2,8 2,8 2,8
LWA
(akoestisch
vermogen) dB(A) 105 105 105
KWA
(onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 2,8 2,8 2,8
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN60745-1, EN 60745-2-6:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD
= m/s² 15,0 10,0 11,5
Onzekerheid K =m/s² 1,8 1,6 2,4
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq
= m/s² 12,0 9,5 10,5
Onzekerheid K =m/s² 1,5 1,6 1,6
Pagina: 64
NEDERLANDS
63
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D25700, D25701, D25730
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009);
2004/108/EG, 2006/42/EG (vanaf 29 december
2009); 2006/95/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op
de achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT .
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT , Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
24.07.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
Pagina: 65
NEDERLANDS
64
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
Pagina: 66
NEDERLANDS
65
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor roterende klopboren
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
geluid kan leiden tot gehoorverlies.
• Gebruik aanvullende handgrepen die bij
het gereedschap zijn meegeleverd. Als u de
controle over het apparaat verliest, kan dit tot
persoonlijk letsel leiden.
• Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakten als u
een handeling uitvoert waarbij het
snijdgereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer. Snijdaccessoires die in contact
komen met bedrading die onder stroom staat
kunnen ijzeren onderdelen van het gereedschap
onder stroom zetten en de operator een
elektrische schok geven.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van
roterende hamers:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten, kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Het risico om uw vingers te beknellen als u
accessoires verwisselt.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof die ontstaat als u in beton
en/of metselwerk werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 1)
De datumcode (r), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2009 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Roterende hamer
1 Zijhandgreep
1 Doek
1 Gereedschapskit (uitsluitend K-modellen)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit schakelaar
b. Knop automatisch volgen
c. Controlewieltje elektronische snelheid en impact
d. Service-indicator LED
e. LED indicatorlampje borstelslijtage
f. Torsie besturingschakelaar (D25701/D25730)
g. Moduskeuzeschakelaar
Pagina: 67
NEDERLANDS
66
h. Gereedschapshouder
i. Kraag
j. Zijhandgreep
k. Klemknop zijhandgreep
l. Hendelpositie achterzijde
m. Hoofdhendel
GEBRUIKSDOEL
Uw roterende hamer is ontworpen voor
professioneel klopboren en bik-, beitel- en
slooptoepassingen.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze klopboren zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Functie langzame start
De functie langzame snelheid maakt het mogelijk dat
de snelheid langzaam wordt opgebouwd, waardoor
wordt voorkomen dat het boorstuk wegglijdt van de
beoogde positie van het gat wanneer u begint met
boren. De langzame startfunctie vermindert ook de
onmiddellijke torsiereactie die wordt uitgeoefend op
de transmissie en de operator als de klopboor wordt
gestart terwijl het boorstuk zich in een bestaand gat
bevindt.
Elektronische snelheid en
impactbeheersing (fig. 2)
Het beheer elektronische impactenergie (c) biedt de
volgende voordelen:
– gebruik van kleinere accessoires zonder het
risico dat deze breken;
– geminimaliseerde afbraak als u in zachte of
broze materialen beitelt;
– optimale beheersing van het gereedschap voor
precisie beitelen.
Torsiebeperking controle
De torsiebeperking controle vermindert de maximale
torsiereactie die wordt doorgegeven aan de gebruik
als een boorstuk vast komt te zitten. Deze functie
voorkomt ook dat de transmissie en elektrische
motor vastlopen. De koppelbegrenzende koppeling
is in de fabriek ingesteld en kan niet worden
aangepast.
Volledige torsiebesturing
D25701, D25730
De torsiekoppeling kan worden heen en weer
geschakeld tussen hoog en laag, afhankelijk van de
toepassing. Bij normaal gebruik wordt de koppeling
ingesteld op lage torsie, die voldoende torsie heeft
voor de meerderheid van boortoepassingen. Als het
boorstuk vast komt te zitten bij lage torsie, activeert
de koppeling veel sneller dan bij conventionele
klopboor koppelingen. Als lage torsie niet voldoende
is, kan het gereedschap worden omgezet naar hoge
torsie, waardoor een torsie-instelling wordt geleverd
die gelijk is aan conventionele machines. Telkens
als het gereedschap wordt ingeschakeld, zal de
koppeling zichzelf automatisch terugstellen op lage
torsie.
Service-indicator LED lampjes (fig. 2)
Het gele service-indicator LED lampje (e)
‘borstelslijtage’ licht op als de koolstofborstels bijna
versleten zijn, om aan te geven dat het gereedschap
een onderhoudsbeurt nodig heeft binnen de
volgende 8 gebruiksuren. Het rode service-indicator
LED lampje (d) licht op als er zich een fout heeft
voorgedaan met het gereedschap of als de borstels
volledig versleten zijn (zie Borstels bij de paragraaf
Onderhoud).
Volledig trillinggedempte hoofdgreep
(fig. 1)
De dempers in de hoofdgreep (m) absorberen de
trillingen waaraan de gebruiker bloot wordt gesteld.
Dit verhoogt het gebruikerscomfort tijdens de
bediening.
Actieve trillingscontrole
D25701, D25730
De actieve trillingscontrole neutraliseert
terugslagtrillingen van het klopboormechanisme. Het
verlagen van de hand- en armtrilling zorgt voor een
comfortabeler gebruik tijdens lange arbeidsperiodes
en verlengt de levensduur van het apparaat.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Pagina: 68
NEDERLANDS
67
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw gereedschap (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2
; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
SDS Max®
accessoires plaatsen en
verwijderen (fig. 3A, 3B)
Deze machine maakt gebruik van SDS Max®
boorstukken en beitels (zie de inzet in figuur 3B
voor een dwarsdoorsnede van een SDS Max®
boorschacht).
1. Maak de boorschacht schoon en vet deze in.
WAARSCHUWING: Gebruik slechts
een kleine hoeveelheid smeermiddel
op de boorschacht. Smeer geen
smeermiddel op de machine.
2. Plaats de boorschacht in de
gereedschapshouder (h) en druk en draai het
boorstuk zachtjes totdat de huls op zijn plaats
klikt.
3. Trek aan het boorstuk om te controleren of het
stevig is vergrendeld. Bij de klopboorfunctie
dient het boorstuk meerdere centimeters
om de as te kunnen draaien als het in de
gereedschapshouder is vergrendeld.
4. Om een boorstuk te verwijderen trekt u de
vergrendelinghuls van de gereedschapshouder
(h) terug en trekt u het boorstuk uit de
gereedschapshouder.
De bedieningsmodus kiezen
(fig. 4A, 4B)
Het gereedschap kan in twee bedieningsmodi
worden gebruikt (fig. 4A):
Klopboren: voor boorhandelingen in
beton, baksteen, steen, en metselwerk.
Uitsluitend klopboren: voor beitel-
en sloopwerkzaamheden. In de deze
modus kan het gereedschap ook
worden gebruikt als een koevoet om een
vastgelopen boorstuk vrij te laten komen.
1. Om de bedieningsmodus te kiezen, draait u de
moduskeuze schakelaar (g) totdat deze wijst op
het symbool van de gewenste modus.
Het is mogelijk nodig om de
gereedschapshouder (h) enigszins te draaien
om ervoor te zorgen dat de moduskeuze
schakelaar (g) langs de “0” positie komt.
2. Controleer of de moduskeuze schakelaar (g) op
zijn plaats is vergrendeld.
De beitelpositie indexeren
(fig. 4A, 4B)
De beitel kan in 24 verschillende posities worden
geïndexeerd en vergrendeld (fig. 4B).
1. Draai de moduskeuze schakelaar (g) totdat
deze wijst naar de “0” positie.
2. Draai de beitel naar de gewenste positie.
3. Stel de moduskeuze schakelaar (g) in op de
positie ‘uitsluitend klopboren’.
4. Draai de beitel totdat deze op zijn positie vastzit.
De keuzeknop elektronische
snelheid en impactbeheer instellen
(fig. 2)
Draai de draaiknop (c) naar het gewenste niveau.
Draai de draaiknop omhoog voor hogere snelheid en
omlaag voor lagere snelheid. De benodigde instelling
is een kwestie van ervaring. Bv.:
– als u beitelt of zachte, broze materialen boort
of als minimaal breken nodig is, stelt u de
draaiknop in op een lage instelling;
– als u harder materiaal hakt of boort, stelt u de
draaiknop in op een hogere instelling.
De torsie besturingschakelaar
instellen (fig. 2)
D25701/D25730
Het gereedschap kiest automatisch een
lage torsiepositie telkens wanneer het wordt
ingeschakeld.
1. Om een hoge torsie te kiezen, schuift u de
torsie besturingschakelaar (f) naar rechts totdat
deze op zijn plaats is.
Pagina: 69
NEDERLANDS
68
2. Om een lage torsie te kiezen, schuift u de torsie
besturingschakelaar (f) naar links totdat deze op
zijn plaats is.
3. Het kan nodig zijn om de gereedschapshouder
licht te draaien om ervoor te zorgen dat het
gereedschap inschakelt.
De zijhandgreep monteren en
aanpassen (fig. 5A–5C)
De zijhandgreep (j) kan worden aangebracht
aan beide zijdes om de machine zowel voor
rechtshandige als linkshandige gebruikers geschikt
te maken.
WAARSCHUWING: Bedien het
gereedschap altijd terwijl de zijhendel
correct is gemonteerd.
BEVESTIGING AAN DE VOORZIJDE (FIG. 5A, 5B)
1. Klik de stalen ring (q) over de kraag (i) achter de
gereedschapshouder (h). Knijp beide uiteinden
samen, prepareer de huls (o) en steek de pen
(p) erin.
2. Plaats de zijhandgreep (n) en schroef de
klemknop (k) erop. Niet vastdraaien.
WAARSCHUWING: Als de
zijhandgreep klem eenmaal is bevestigd,
mag deze nooit worden verwijderd.
3. Schroef de zijhandgreep (j) in het klemknop en
draai deze vast.
4. Draai de bevestigingsassemblage van de
zijhendel in de gewenste positie. Voor het
horizontaal boren met een zwaar boorstuk,
raden wij aan om de zijhandgreep te plaatsen
op een hoek van ong. 20º voor optimale
besturing (fig. 5B).
5. Vergrendel de bevestigingsassemblage van de
zijhendel op zijn plaats door de klemknop (k)
vast te draaien.
BEVESTIGING AAN DE ACHTERZIJDE (FIG. 5C)
De positie aan de achterzijde is vooral handig als u
in een vloer boort.
1. Schroef de zijhandgreep (j) los en verwijder
deze van de positie aan de voorkant. Laat de
bevestigingsassemblage van de zijhendel aan
de voorzijde.
2. Schroef de zijhandgreep direct in één van de
hendelposities aan de achterzijde (l) aan een van
beide kanten van het gereedschap.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
Waarschuwing:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en
toepassingregels.
• Let op de locatie van pijpleidingen en
bedrading.
• Oefen uitsluitend zachte druk op
het gereedschap uit (ong. 20 kg).
Overmatige druk maakt het boren niet
sneller maar vermindert de prestaties
van het gereedschap en kan de
levensduur van het gereedschap
bekorten.
• Houd het gereedschap altijd stevig
met beide handen vast om voor een
veilige houding te zorgen. Bedien het
gereedschap altijd terwijl de zijhendel
correct is gemonteerd.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 6)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
De juiste positie van de handen betekent één hand
aan de zijhandgreep (j), terwijl u met de andere hand
de hoofdgreep (m) vasthoudt.
Aan en uitschakelen (fig. 1)
De knop automatisch volgen (b) maakt het mogelijk
dat de aan/uit schakelaar (a) wordt vergrendeld in de
modus uitsluitend beitelen. Als de knop automatisch
volgen wordt geactiveerd in de boormodus, schakelt
het gereedschap om veiligheidsredenen automatisch
uit.
Om het gereedschap in te schakelen, drukt u de
aan/uit schakelaar (a) in.
Voor doorlopende bediening drukt u de schakelaar
voor variabele snelheid (a) in en houdt u deze
ingedrukt, beweegt u de knop automatisch volgen
(b) omhoog, en laat u de schakelaar vervolgens los.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Pagina: 70
NEDERLANDS
69
Om te stoppen met continue bediening, drukt u de
schakelaar kort in en laat u deze weer los. Zet het
gereedschap altijd uit als het werk beëindigd is en
voordat u het stroomsnoer uit de contactdoos haalt.
Klopboren
1. Om het gereedschap in te schakelen, drukt u
de aan/uit schakelaar (a) in.
2. Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Boren met een vast boorstuk (fig. 1)
1. Plaats het geschikte boorstuk.
2. Stel de moduskeuze schakelaar (g) in op de
positie ‘klopboren’.
3. Stel de elektronische snelheid en besturingknop
(c) in.
4. Bevestig de zijhendel (j) en pas deze indien
nodig aan.
5. Markeer het punt waar het gat dient te worden
geboord.
6. Plaats het boorstuk op de plaats en zet het
gereedschap aan.
7. Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
Boren met een kernboor (fig. 1)
1. Plaats de geschikte kernboor.
2. Monteer de middenboor in de kernboor.
3. Stel de moduskeuze schakelaar (g) in op de
positie ‘klopboren’.
4. Draai de elektronische snelheid en
impactbesturing knop (c) op een gemiddelde op
hoge snelheidsinstelling.
5. Bevestig de zijhendel (j) en pas deze indien
nodig aan.
6. Plaats de middenboor op de plaats en zet het
gereedschap aan. Boor totdat de kern ong.
1 cm in het beton doordringt.
7. Stop met boren en verwijder de middenboor.
Plaats de kernboor terug in het gat en ga verder
met boren.
8. Als u boort in een structuur die dikker is dan de
diepte van de kernboor, verwijdert u regelmatig
de ronde cilinder van beton of kern in het
boorstuk.
Om het ongewenst afbreken van beton rondom
het gat te voorkomen, boort u eerst een gat
met de diameter van de middenboor volledig
door de structuur heen. Vervolgens boort u
halverwege in het binnengat vanaf beide kanten.
9. Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
Bikken en beitelen (fig. 1)
1. Plaats de geschikte beitel en draai deze met
de hand om deze in één van de 24 posities te
vergrendelen.
2. Stel de moduskeuze schakelaar (g) in op de
positie ‘uitsluitend klopboren’.
3. Stel de elektronische snelheid en besturingknop
(c) in.
4. Bevestig de zijhendel (j) en pas deze indien
nodig aan.
5. Zet het gereedschap aan en begin met werken.
6. Zet het gereedschap altijd uit als het werk
beëindigd is en voordat u het stroomsnoer uit
de contactdoos haalt.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren, hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen aanpast
of wijzigt, of als u reparaties uitvoert.
Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar
in de OFF (UIT) positie staat. Het
onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Er kan geen onderhoud door de gebruiker aan dit
product worden uitgevoerd. Breng het gereedschap
bij een erkende DEWALT reparateur na ongeveer
150 gebruiksuren. Als zich voor die tijd problemen
voordoen, neem dan contact op met een erkende
DEWALT reparateur.
Borstels (fig. 2)
De gele LED ‘borstelslijtage’ indicator (e) licht op
als de koolstofborstels bijna versleten zijn. Nadat
de borstels nogmaals 8 uur worden gebruikt, zijn
ze volledig versleten en zal de motor automatisch
uitschakelen.
Pagina: 71
NEDERLANDS
70
De koolstofborstels kunnen niet door de gebruiker
worden vervangen. Breng het gereedschap naar een
erkende DEWALT reparateur.
Onderhoud aan het gereedschap dient te worden
uitgevoerd zodra het indicatorlampje (d) begint te
branden.
Smering
Uw gereedschap op stroom heeft geen aanvullende
smering nodig.
Accessoires en aanvullende onderdelen moeten
regelmatig worden gesmeerd rondom de SDS Max®
bevestiging.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT
worden aangeboden niet met dit
product zijn getest, kan het gebruik
van dergelijke accessoires met dit
gereedschap gevaarlijk zijn. Om het
risico op letsel te verminderen dient u
uitsluitend door DEWALT aanbevolen
accessoires met dit product te
gebruiken.
Optioneel zijn diverse types SDS Max®
boorstukken
en beitels leverbaar.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen en
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service en contactpersonen
zijn ook te vinden op internet via:
www.2helpU.com.
Pagina: 72
NEDERLANDS
71
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25730.

Stel een vraag over de DeWalt D25730

Heb je een vraag over de DeWalt D25730 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25730. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25730 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.