DeWalt D25712 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25712. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25712
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 76
NEDERLANDS
75
SDS MAX®
COMBINATIE- & BEITELHAMERS
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en
innovatie maken DEWALT tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel
gereedschap.
Technische gegevens
D25711 D25712 D25713 D25762 D25763 D25870
Voltage VDC 230 230 230 230 230 230
Type 1 1 1 1 1 1
Vermogen W 1250 1300 1300 1500 1500 1300
Slagenergie (EPTA 05/2009) J 9 9 9 15,5 15,5 9
Totaal boorbereik in beton:
massieve boortjes mm 12–48 12–48 12–48 18–52 18–52 –
boorkronen mm 40–115 40–125 40-125 40–150 40–150 –
Optimaal boorbereik in beton:
massieve boortjes mm 25–40 25–45 25–45 28–48 28–48 –
Beitelposities 24 24 24 24 24 24
Gereedschapshouder SDS Max®
SDS Max®
SDS Max®
SDS Max®
SDS Max®
SDS Max®
Gewicht kg 8,7 9,1 9,1 9,9 9,9 8
LPA (geluidsdruk) dB(A) 96 95 95 96 96 93
KPA (onzekerheidsfactor geluidsdruk) dB(A) 3 3 3 3 3 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 107 106 106 107 107 104
KWA (onzekerheid akoestisch vermogen) dB(A) 3 4 4 4 4 4
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
Boren in beton
ah,HD
= m/s² 8,9 7,2 7,2 8 8 –
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 –
Vibratie-emissiewaarde ah
Beitelen
ah,Cheq
= m/s² 8,1 6,6 6,6 7,2 7,2 10,9
Onzekerheid K = m/s² 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Pagina: 77
NEDERLANDS
76
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763, D25870
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder Technische gegevens in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1, EN 60745-2-6.
D25870
2000/14/EG Elektrische betonbreker (in de handl
m </= 15kg, Annex VIII; TÜV Rheinland Product
Safety GmbH (0197), D-51105 Köln, Germany,
Erkend Orgaan ID Nr.: 0197
Niveau van akoestisch vermogen volgens
2000/14/EG (Artikel 12, Annex III, Nr. 10; m </= 15
kg)
LWA (gemeten
geluidsvermogenniveau) dB 101
LWA (gegarandeerd
geluidsvermogenniveau) dB 105
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG en 2011/65/EU. Neem voor meer
informatie contact op met DEWALT via het
volgende adres of kijk op de achterzijde van de
gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
06.03.2012
Pagina: 78
NEDERLANDS
77
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
Pagina: 79
NEDERLANDS
78
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende veiligheidsinstructies
voor Boorhamers
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
• Gebruik de hulphandgre(e)p(en) als die bij
het gereedschap worden geleverd. Verlies
van controle kan leiden tot persoonlijk letsel.
• Houd het gereedschap alleen vast aan
geïsoleerde oppervlakken als u een
handeling uitvoert waarbij het accessoire
van het zaaggereedschap in contact
kan komen met verborgen bedrading
of het eigen netsnoer. Accessoires van
zaaggereedschap die in contact komen met
bedrading die onder stroom staat, kunnen
metalen onderdelen van het gereedschap onder
stroom zetten en de gebruiker een elektrische
schok geven.
Overige risico’s
De volgende risico’s horen bij het gebruik van
boorhamers en beitelhamers:
– Verwondingen die worden veroorzaakt door het
aanraken van de draaiende delen of hete delen
van het gereedschap
Ook al worden de relevante veiligheidsvoorschriften
en de veiligheidsvoorzieningen toegepast, bepaalde
risico’s kunnen niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
Pagina: 80
NEDERLANDS
79
– Een risico van het klemmen van de vingers
wanneer het accessoire wordt gewisseld.
– Gevaren voor de gezondheid die worden
veroorzaakt door het inademen van stof
dat ontstaat bij het werken in beton en/of
metselwerk.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
Koppelingsinstelling 40 Nm is bedoeld
voor de meeste boorapplicaties
Koppelingsinstelling 80 Nm is bedoeld
voor de boorapplicaties die een hoger
koppel vragen.
Rode service-indicatie-LED. Zie voor een
gedetailleerde beschrijving bij Service-
indicatie-LED’s.
Gele service-indicatie-LED. Zie voor een
gedetailleerde beschrijving bij Service-
indicatie-LED’s.
POSITIE DATUMCODE (AFB. [FIG.] 1)
De datumcode (w), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2012 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer
(D25711, D25712, D25713, D25762, D25763)
of
1 Beitelhamer (D25870)
1 Zijhandgreep
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Puntbeitel (alleen D25870)
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (afb.1A, 1B, 2A, 2B)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/uit-schakelaar (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763)
Aan/uit-kantelschakelaar (D25870)
b. Vergrendelknop (D25711, D25712, D25762,
D25713, D25763)
c. Zijhandgreep
d. Hoofdhandgreep
e. Actieve vibratiebeheersing
f. Standenselectieschakelaar
g. Kiezer elektronische snelheids- en slagregeling
h. Klemwiel
i. Zijhandgreepklem
j. Stalen ring
k. Bus
l. Gereedschapshouder
m. Pen
n. Kraag
o. Vergrendelmof
p. Zijhandgreepknop
GEBRUIKSDOEL
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Uw boorhamer is ontworpen voor professionele
boor- en beiteltoepassingen.
D25870
Uw beitelhamer is ontworpen voor professionele
afbik-, beitel- en slooptoepassingen.
Pagina: 81
NEDERLANDS
80
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze hamers zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) die verminderde
fysieke, sensorische of psychische vermogens
hebben of die het ontbreekt aan ervaring en/
of kennis of bekwaamheden, als dat niet
gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen
mogen nooit alleen worden gelaten met dit
product zodat ze ermee zouden kunnen spelen.
Functie langzame start
D25712, D25713, D25762, D25763
Met de functie Langzame Start kan het gereedschap
de snelheid langzaam opbouwen en zo wordt
voorkomen dat bij het starten het boortje wegloopt
uit de bedoelde boorpositie.
De functie Langzame Start vermindert ook de
onmiddellijke koppelreactie die wordt overgebracht
op de tandwielen en de gebruiker als de boorhamer
wordt gestart met het boortje in een bestaand gat.
Elektronische Snelheids- en
Slagregeling (afb. 1, 3)
De elektronische snelheids- en slagregeling (g) biedt
de volgende voordelen:
– gebruik van kleinere accessoires zonder het
risico van breuk;
– minimaal afbreken bij het beitelen of boren in
zachte of brosse materialen;
– optimale controle over het gereedschap voor
nauwkeurig beitelen.
Koppelbegrenzende koppeling
WAARSCHUWING: De gebruiker moet
tijdens het werken het gereedschap
altijd stevig vasthouden.
De koppelbegrenzende koppeling vermindert de
maximale koppelreactie die wordt overgebracht op
de gebruiker in het geval dat de boor vastloopt. De
functie voorkomt ook dat de overbrenging en de
elektrische motor vastlopen.
KENNISGEVING: Schakel het
gereedschap altijd uit voordat u de
koppelregeling wijzigt omdat, als u
dat niet doet, beschadiging van het
gereedschap het gevolg kan zijn.
VOLLEDIGE KOPPELREGELING (COMPLETE TORQUE
CONTROL - CTC) (AFB. 3)
D25712/D25762
Volledige Koppelregeling (Complete Torque Control -
CTC) biedt de gebruiker een mechanische koppeling
in twee stadia met opties voor het aanpassen van
het koppel. Door het koppel aan te passen krijgt
men meer controle voor diverse applicaties.
In de lage instelling (40 Nm) kan het gereedschap
werken op een lager koppelniveau en dat levert een
verbeterde controle op voor veel boortoepassingen
in massief materiaal. De hoge instelling (80 Nm) is
beschikbaar voor veeleisender toepassingen zoals
ringboren en werken met boren van een grote
diameter.
Raadpleeg De Mechanische koppeling in twee
stadia instellen voor meer informatie.
ULTIEME KOPPELREGELING (ULTIMATE TORQUE CONTROL
- UTC)
D25713/D25763
Behalve de mechanische koppeling in twee
stadia biedt Ultieme Koppelregeling (Ultimate
Torque Control - UTC) de gebruiker meer comfort
en veiligheid door middel van een interne, anti-
rotatietechnologie die, als de gebruiker de controle
over de hamer verliest, dat kan waarnemen.
Wanneer wordt waargenomen dat de boor
vastloopt, worden het koppel en de snelheid
ogenblikkelijk verminderd. Deze functie voorkomt dat
het gereedschap zelf kan ronddraaien en dat maakt
dat er minder polsblessures voorkomen.
Service-indicatie-LED’s (afb. 3)
De gele indicatie-LED (s) voor de slijtage van de
koolborstels gaat branden wanneer de koolborstels
bijna zijn versleten en dat duidt aan dat het
gereedschap binnen de volgende 8 uren van gebruik
moet worden nagezien.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
De rode service-indicatie-LED (r) gaat branden
als de vergrendelknop (b) wordt gebruikt in een
andere stand dan de afbikstand. Op modellen die
zijn voorzien van Ultimate Torque Control (UTC),
gaat de rode indicatie-LED (r) branden als de
anti-rotatievoorziening wordt geactiveerd. De rode
indicatie-LED begint te knipperen als er een storing
in het gereedschap optreedt of als de koolborstels
Pagina: 82
NEDERLANDS
81
geheel zijn versleten (raadpleeg Koolborstels onder
Onderhoud).
D25870
De rode service-indicatie-LED (r) gaat branden
als er iets mis is met het gereedschap of als de
koolborstels volledig zijn versleten (raadpleeg
Koolborstels bij Onderhoud).
Volledig Vibratiegedempte
Hoofdhandgreep (afb. 1)
De dempers in de hoofdhandgreep (d) absorberen
de trillingen voordat ze worden doorgegeven aan de
gebruiker. Dit zorgt voor een beter gebruikscomfort
tijdens het werken met het gereedschap.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik, als een verlengsnoer nodig is, een
goedgekeurd 3-aderig verlengsnoer dat geschikt is
voor de stroomvoorziening van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidergrootte
is 1.5 mm2
; de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Controleer dat de aan/uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
WAARSCHUWING: Boortjes kunnen
heet zijn en u kunt beter handschoenen
dragen wanneer u boortjes verwisselt of
uitneemt zodat u zich niet bezeert.
De zijhandgreep monteren en
plaatsen (afb. 2A, 2B)
De zijhandgreep (c) kan aan één van beide zijden
van de machine worden gemonteerd voor zowel
rechtshandige als linkshandige gebruikers.
WAARSCHUWING: Bedien het
gereedschap altijd met de zijhandgreep
op de juiste wijze gemonteerd.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
MONTAGE IN DE VOORSTE POSITIE (AFB. 2A)
1. Klik de stalen ring (j) over de kraag (n) achter
de gereedschapshouder (l). Knijp de beide
uiteinden naar elkaar toe, monteer de bus (k) en
plaats de pen (m).
2. Plaats de klem van de zijhandgreep (i) en
schroef het klemwiel (h) erop. Draai het niet
vast.
WAARSCHUWING: Wanneer de klem van
de zijhandgreep eenmaal is gemonteerd,
mag deze nooit meer worden verwijderd.
3. Schroef de zijhandgreep (c) in de bus (k) en
vervolgens in het klemwiel. Zet stevig vast.
4. Draai de montagevoorziening van de
zijhandgreep in de gewenste positie. Wij
adviseren u bij het horizontaal boren met
een zware boor voor optimale controle de
zijhandgreep in een hoek van ongeveer 20° te
plaatsen.
5. Vergrendel de montagevoorziening voor
de zijhandgreep door het klemwiel vast te
draaien (h).
Pagina: 83
NEDERLANDS
82
D25870 (AFB. 2B)
1. Schroef de knop van de zijhandgreep (p) los.
2. Schuif de zijhandgreep op de machine waarbij
u de stalen ring (j) in het montagegebied (y)
plaatst. De juiste positie van de zijhandgreep is
tussen de kop en het midden van de buis.
3. Stel de zijhandgreep (c) af in de gewenste hoek.
4. Schuif en draai de zijhandgreep in de gewenste
positie.
5. Vergrendel de zijhandgreep op zijn plaats door
de knop (p) aan te draaien.
SDS Max™-accessoires plaatsen en
verwijderen (afb. 1, 4A, 4B)
Deze machine maakt gebruik van SDS Max®
-boren
en -beitels (in de inzet in afbeelding 4B ziet u een
dwarsdoorsnede van een SDS Max®
boorschacht).
1. Maak de boorschacht schoon.
2. Trek de vergrendelmof (o) naar achteren en
plaats de boorschacht.
3. Draai het boortje iets totdat de mof op zijn
plaats klikt.
4. Controleer dat het boortje goed is
vergrendeld door eraan te trekken. Voor de
boorhamerfunctie moet het boortje enkele
centimeters axiaal kunnen bewegen wanneer
het is vergrendeld in de gereedschapshouder.
5. U kunt het boortje verwijderen door
de vergrendelmof/-kraag (o) wat naar
achteren te trekken en het boortje uit de
gereedschapshouder (l) te trekken.
De werkstand selecteren (afb. 1)
Hamerboren:
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
voor boortoepassingen in beton,
baksteen, natuursteen, metselwerk.
Alleen kloppen :
voor beitel- en slooptoepassingen. In
deze stand kunt u het gereedschap
gebruiken als hefboom voor het bevrijden
van een vastgelopen boortje.
1. U kunt de bedieningsstand selecteren door de
standenselectieschakelaar (f) te draaien naar het
symbool van de stand van uw keuze.
Het zal misschien nodig zijn de
gereedschapshouder (l) wat te draaien zodat de
standenselectieschakelaar (f) de positie kan
passeren.
2. Controleer dat de standenselectieschakelaar (f)
is vergrendeld.
De beitelpositie indexeren (afb. 5)
De beitel kan worden geïndexeerd en vergrendeld in
24 verschillende posities.
1. Draai de standenselectieschakelaar (f) totdat
deze naar de positie wijst.
2. Draai de beitel in de positie van uw keuze.
3. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
“alleen kloppen.”
4. Draai de beitel totdat deze is vergrendeld.
De kiezer voor Elektronische
Snelheids- en Slagregeling instellen
(afb. 1, 3)
Draai de kiezer (g) naar het gewenste niveau. Draai
de kiezer omhoog voor hogere snelheid en omlaag
voor lagere snelheid. Het vinden van de instelling die
u nodig hebt, is een kwestie van ervaring, bijv.
– bij het beitelen of boren in zachte, brosse
materialen of wanneer u zo min mogelijk wilt
uitbreken, zet u de kiezer in een lage stand;
– bij het breken of boren in hardere materialen zet
u de kiezer in een hogere stand.
De Mechanische koppeling in twee
stadia instellen (afb. 3)
D25712, D25713, D25762, D25763
OPMERKING: Schakel het gereedschap
altijd uit voordat u de koppelregeling
wijzigt omdat, als u dat niet doet,
beschadiging van het gereedschap het
gevolg kan zijn.
Verplaats de koppelregelhefboom (t) naar de stand
40 Nm of 80 Nm, afhankelijk van wat de toepassing
vraagt.
• Koppelingsinstelling 40 Nm (u) is ontworpen
voor de meeste boortoepassingen en is
ontworpen voor een gemakkelijker ontkoppeling
wanneer de boor stuit op betonijzer of dergelijke
materialen.
• Koppelingsinstelling 80 Nm (v) is bedoeld voor
toepassingen die een hoger koppel vragen
zoals boorkronen en het boren van diepe gaten
en is ontworpen voor ontkoppeling bij hogere
koppelwaarden.
OPMERKING: Als het niet lukt de positie 80 Nm te
selecteren, laat de unit dan onder belasting werken
en probeer het nog eens.
Iedere keer dat de stekker van het gereedschap in
het stopcontact wordt gestoken, wordt automatisch
koppelingsinstelling 1, 40 Nm (u) ingeschakeld, de
meest gevoelige instelling.
Pagina: 84
NEDERLANDS
83
BEDIENING
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Controleer dat de aan/uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
WAARSCHUWING: Boortjes kunnen
heet zijn en u kunt beter handschoenen
dragen wanneer u boortjes verwisselt of
uitneemt zodat u zich niet bezeert.
WAARSCHUWING:
• Let goed op de locatie van leidingen
en bedrading.
• Oefen uitsluitend zachte druk op het
gereedschap uit (ongev. 20 kg). Al
te veel kracht versnelt het boren niet
maar maakt dat het gereedschap
minder goed presteert en minder lang
meegaat.
• Houd het gereedschap altijd stevig
met beide handen vast en zorg
ervoor dat u stevig staat. Bedien
het gereedschap altijd met de
zijhandgreep op de juiste wijze
gemonteerd.
OPMERKING: Bedrijfstemperatuur is -7˚ tot +40˚ C
Wanneer u het gereedschap gebruikt buiten dit
temperatuurbereik zal het minder lang meegaan.
Juiste handpositie (afb. 6)
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, houd
ALTIJD uw handen in de juiste stand,
zoals wordt getoond.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van ernstig persoonlijk letsel, houd het
gereedschap ALTIJD stevig vast en
wees voorbereid op een plotselinge
reactie. .
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de zijhandgreep (c) en de andere op de
hoofdhandgreep (d).
In- en uitschakelen (afb. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
U kunt het gereedschap in werking zetten door de
Aan/Uit-schakelaar (a) in te drukken.
Als u het gereedschap wilt stoppen, laat u de Aan/
Uit-schakelaar los.
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
Met de vergrendelknop (b) kunt u de Aan/Uit-
schakelaar (a) vergrendelen in de stand voor alleen
beitelen. Als u de vergrendelknop bedient tijdens het
boren, schakelt het gereedschap zichzelf uit.
U kunt het gereedschap in werking zetten door de
Aan/Uit-schakelaar (a) in te drukken.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
U kunt het gereedschap zonder onderbreking
gebruiken als u de schakelaar (a) naar beneden
gedrukt houdt, op de vergrendelknop (b) omhoog
schuift en de schakelaar loslaat.
U kunt het gereedschap dat ononderbroken werkt,
laten stoppen door kort op de schakelaar te drukken
en deze los te laten. Schakel het gereedschap altijd
uit wanneer het werk is voltooid en voordat u de
stekker uit het stopcontact trekt.
D25870
U schakelt het gereedschap in door de Aan/Uit-
kantelschakelaar (a) aan de onderzijde in te drukken.
U stopt het gereedschap door de Aan/Uit-
kantelschakelaar aan de bovenzijde in te drukken.
Hamerboren
U kunt het gereedschap inschakelen door op de
Aan/Uit-schakelaar (a) te drukken.
Om het gereedschap te stoppen, laat u de
schakelaar los.
Boren met een Massief boortje
(afb. 1)
D25711, D25712, D25713, D25762, D25763
1. Plaats het geschikte boortje.
2. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
voor hamerboren.
3. Stel de kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling (g) in.
Pagina: 85
NEDERLANDS
84
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af (c).
5. Markeer de plaats waar u het gat wilt boren.
6. Plaats het boortje op de plek en schakel het
gereedschap in.
7. Schakel het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Boren met een boorkroon (afb. 1)
1. Plaats de geschikte boorkroon.
2. Monteer de centerboor in de boorkroon.
3. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
voor hamerboren.
4. Draai de kiezer voor elektronische snelheids-
en slagregeling (g) in een stand voor een
gemiddelde of hoge snelheid.
5. Monteer de zijhandgreep en stel deze af (c).
6. Plaats de centerboor op de plek en schakel
het gereedschap in. Boor tot de boorkroon
ongeveer 1 cm in het beton dringt.
7. Stop het gereedschap en verwijder de
centerboor. Plaats de boorkroon weer in het gat
en ga door met boren.
8. Wanneer u boort door een structuur die dikker
is dan de diepte van de boorkroon, breek dan
met een regelmatige tussenpozen een ronde
cilinder van beton of de kern binnen in de
boorkroon weg.
U kunt voorkomen dat beton rond het gat
afbreekt, door eerst een gat met de diameter
van de centerboor volledig door de structuur
te boren. Boor vervolgens de kern van twee
kanten tot halverwege uit.
9. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
Afbikken en beitelen (afb. 1)
1. Zet de geschikte beitel in en draai deze met de
hand vast in één van de 24 posities.
2. Zet de standenselectieschakelaar (f) in de positie
voor alleen kloppen.
3. Stel de kiezer voor elektronische snelheids- en
slagregeling (g) in.
4. Monteer de zijhandgreep en stel deze af (c).
5. Zet het gereedschap aan en begin met het
werk.
6. Zet het gereedschap altijd uit wanneer het
werk is voltooid en voordat u de stekker uit het
stopcontact trekt.
ONDERHOUD
Uw elektrisch gereedschap van DEWALT is
ontworpen voor gebruik gedurende lange tijd met
een minimum aan onderhoud. Het continu naar
tevredenheid functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Beperk het risico
van letsel, zet de unit uit en trek de
stekker uit het stopcontact voordat
u accessoires plaatst of verwijdert,
voordat u aanpassingen aanbrengt
of een andere opstelling kiest of
wanneer u reparaties uitvoert.
Controleer dat de aan/uit-schakelaar in
de stand OFF (UIT) staat. Letsel zou het
gevolg kunnen zijn als het gereedschap
per ongeluk wordt gestart.
Er kan aan deze machine door de gebruiker
geen onderhoud worden uitgevoerd. Breng
het gereedschap naar een erkende DEWALT-
reparatiemonteur na ongeveer 150 bedrijfsuren.
Neem contact op met een erkende DEWALT-
reparatiemonteur als er zich voor die tijd problemen
voordoen.
Koolborstels (afb. 3)
De koolborstels kunnen niet door de gebruiker
worden vervangen. Breng het gereedschap naar een
erkende DEWALT-reparatiemonteur.
De gele indicatie-LED (s) voor de slijtage van de
koolborstels gaat branden wanneer de koolborstels
bijna zijn versleten. Na nog eens 8 uren gebruik of
nadat de borstels volledig zijn versleten, schakelt de
motor zichzelf uit.
Er moet onderhoud aan het gereedschap worden
uitgevoerd zodra de service-indicatie-LED (r) gaat
branden.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
Pagina: 86
NEDERLANDS
85
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Diverse typen SDS Plus®
boren en beitels zijn als
optie leverbaar.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 87
NEDERLANDS
86
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt professionele
gebruikers van het product een uitstekende
garantie. Deze garantieverklaring is een
aanvulling op uw contractuele rechten
als een professionele gebruiker of uw
wettelijke rechten als een particuliere,
niet-professionele gebruiker, en is op
geen enkele wijze van invloed op deze
rechten. De garantie is geldig binnen
het grondgebied van de Lidstaten van
de Europese Unie en de Europese
Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet geheel tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT-gereedschap,
kunt u dit compleet met de originele
onderdelen, zoals u het hebt aangekocht.
binnen 30 dagen, gewoon terugbrengen
bij het verkooppunt en omruilen voor een
ander stuk gereedschap of tegen restitutie
van het aankoopbedrag. Het product mag
niet in onredelijke mate zijn versleten en u
dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS
ONDERHOUDSCONTRACT •
Als onderhouds- of servicewerkzaamheden
nodig zijn voor uw DEWALT-gereedschap,
in de 12 maanden na uw aankoop, hebt
u recht op één jaar gratis service. Deze
zal kosteloos worden uitgevoerd in een
DEWALT-servicecentrum. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT-product defect raakt als
gevolg van het gebruik van verkeerde
materialen of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van
aankoop, garandeert DEWALT alle defecte
onderdelen gratis te vervangen of – naar
onze beoordeling – het apparaat gratis te
vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product in redelijke mate is
versleten;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt
overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u aanspraak wilt maken op de garantie,
neem dan contact op met uw leverancier of
zoek het officiële DEWALT-servicecentrum
bij u in de buurt in de DEWALT-catalogus of
neem contact op met het DEWALT-kantoor
op het adres dat wordt vermeld in deze
handleiding. Een lijst van officiële DEWALT-
servicecentra en volledige details over onze
after-sales-service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25712.

Stel een vraag over de DeWalt D25712

Heb je een vraag over de DeWalt D25712 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25712. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25712 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.