DeWalt D25500 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D25500. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Boormachine
  • Model/naam: D25500
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 48
49
N E D E R L A N D S
BOORHAMER D25500/D25600
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
D25500 D25600
Spanning V 230 230
Opgenomen vermogen W 1.050 1.150
Slagenergie J 1 - 9 1 - 10
Boorcapaciteit in beton:
- massieve boren mm 12 - 40 12 - 45
- boorkronen mm 40 - 90 40 - 100
Optimale boorcapaciteit in beton:
- massieve boren mm 18 - 30 20 - 38
Beitelposities 8 8
Accessoire-houder SDS-max®
SDS-max®
Gewicht kg 6,5 6,6
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
D25500/D25600
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG,
89/336/EEG, 73/23/EEG, EN 50144, EN 55014-2,
EN 55014-1, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
Niveau van de geluidsdruk overeenkomstig
86/188/EEG & 98/37/EEG, gemeten volgens
EN 50144:
D25500 D25600
LpA
(geluidsdruk) dB(A)* 90,5 90,5
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 103,5 103,5
* op de werkplek
Neem de vereiste maatregelen voor
gehoorbescherming.
Gewogen kwadratische gemiddelde waarde van de
versnelling overeenkomstig EN 50144:
D25500 D25600
9,7 m/s2
9,8 m/s2
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 49
50
N E D E R L A N D S
Veiligheidsinstructies
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheids-
voorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees ook onderstaande instructies
aandachtig door voordat u met de machine gaat
werken. Bewaar deze instructies zorgvuldig!
Algemeen
1 Zorg voor een opgeruimde werkomgeving
Een rommelige werkomgeving leidt tot ongelukken.
2 Houd rekening met omgevingsinvloeden
Stel elektrische machines niet bloot aan vocht.
Zorg dat de werkomgeving goed is verlicht.
Gebruik elektrische machines niet in de buurt van
brandbare vloeistoffen of gassen.
3 Voorkom een elektrisch schok
Vermijd lichamelijk contact met geaarde voorwerpen
(bijv. buizen, radiatoren, fornuizen en koelkasten).
Onder extreme werkomstandigheden (bijv. hoge
vochtigheid, ontwikkeling van metaalstof, enz.)
kan de elektrische veiligheid door een
scheidingstransformator of een aardlek-(FI)-
schakelaar voor te schakelen, verhoogd worden.
4 Houd kinderen uit de buurt
Laat andere personen niet aan de machine of het
verlengsnoer komen. Onder 16 jaar is supervisie
verplicht.
5 Verlengsnoeren voor gebruik buitenshuis
Gebruik buitenshuis uitsluitend voor dit doel
goedgekeurde en als zodanig gemerkte
verlengsnoeren.
6 Berg de machine veilig op
Berg niet in gebruik zijnde elektrische machines
op in een droge, afgesloten ruimte, buiten het
bereik van kinderen.
7 Draag geschikte werkkleding
Draag geen wijde kleding of loshangende
sieraden. Deze kunnen door de bewegende
delen worden gegrepen. Draag bij het werken
buitenshuis bij voorkeur rubber
werkhandschoenen en schoenen met
profielzolen. Houd lang haar bijeen.
8 Draag een veiligheidsbril
Gebruik ook een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stofdeeltjes of spanen
vrijkomen.
9 Let op de maximum geluidsdruk
Neem voorzorgsmaatregelen voor
gehoorbescherming wanneer de geluidsdruk het
niveau van 85 dB(A) overschrijdt.
10 Klem het werkstuk goed vast
Gebruik klemmen of een bankschroef om het
werkstuk te fixeren. Dit is veiliger, bovendien kan
de machine dan met beide handen worden
bediend.
11 Zorg voor een veilige houding
Zorg altijd voor een juiste stabiele houding.
12 Voorkom onbedoeld inschakelen
Draag een op het net aangesloten machine niet
met de vinger aan de schakelaar. Laat de
schakelaar los wanneer u de stekker in het
stopcontact steekt.
13 Blijf voortdurend opletten
Houd uw aandacht bij uw werk. Ga met verstand
te werk. Gebruik de machine niet als u niet
geconcentreerd bent.
14 Trek de stekker uit het stopcontact
Schakel de stroom uit en wacht totdat de
machine volledig stil staat voordat u deze
achterlaat. Trek de stekker uit het stopcontact
wanneer u de machine niet gebruikt, tijdens
onderhoud of bij het vervangen van accessoires.
15 Verwijder sleutels of hulpgereedschappen
Controleer vóór het inschakelen altijd of de
sleutels en andere hulpgereedschappen zijn
verwijderd.
16 Gebruik de juiste machine
Het gebruik volgens bestemming is beschreven
in deze handleiding. Gebruik geen lichte machine
of hulpstukken voor het werk van zware
machines. De machine werkt beter en veiliger
indien u deze gebruikt voor het beoogde doel.
Waarschuwing! Gebruik ter voorkoming van
lichamelijk letsel uitsluitend de in deze
gebruiksaanwijzing aanbevolen accessoires en
hulpstukken. Gebruik de machine uitsluitend voor
het beoogde doel.
17 Gebruik het snoer niet verkeerd
Draag de machine nooit aan het snoer. Trek niet
aan het snoer om de stekker uit het stopcontact
te verwijderen. Houd het snoer uit de buurt van
warmtebronnen, olie en scherpe randen.
18 Onderhoud de machine met zorg
Houd de machine schoon om beter en veiliger te
kunnen werken.
Pagina: 50
51
N E D E R L A N D S
Houdt u aan de instructies met betrekking tot het
onderhoud en het vervangen van accessoires.
Controleer regelmatig het snoer en laat dit bij
beschadigingen door een erkend DEWalt Service-
center repareren. Controleer het verlengsnoer
regelmatig en vervang het in geval van
beschadiging. Houd de bedieningsorganen
droog en vrij van olie en vet.
19 Controleer de machine op beschadigingen
Controleer de machine vóór gebruik zorgvuldig
op beschadigingen om er zeker van te zijn dat
deze naar behoren zal functioneren. Controleer
of de bewegende delen niet klemmen, verdraaid
of gebroken zijn.
Ga na of de accessoires en hulpstukken correct
zijn gemonteerd en of aan alle andere voorwaarden
voor een juiste werking is voldaan.
Ga bij vervanging of reparatie van beschadigde
veiligheidsinrichtingen of defecte onderdelen te
werk zoals aangegeven.
Gebruik geen machine waarvan de schakelaar
defect is. Laat de schakelaar vervangen door een
erkend DEWALT Service-center.
20 Wendt u voor reparaties tot een erkend
DEWALT Service-center
Deze elektrische machine voldoet aan alle
geldende veiligheidsvoorschriften. Ter voorkoming
van ongevallen mogen reparaties uitsluitend door
daartoe bevoegde technici worden uitgevoerd.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Boorhamer
1 Zijhandgreep
1 Diepte-aanslag
1 Tube smeermiddel voor boren
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw D25500/D25600 boorhamer is ontworpen voor
professioneel gebruik: hamerboren en lichte beitel-,
hak- en sloopwerkzaamheden.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Elektronische toerental- en slagsterkteregeling
3 Service-indicatielampje (D25600)
4 Keuzeschakelaar
5 Vergrendeling
6 Accessoire-houder
7 Kraag
8 Zijhandgreep
9 Klemwiel voor zijhandgreep
10 Schroefpositie zijhandgreep, achter
11 Diepte-aanslag
12 Achterste handgreep
Aanloopstroombegrenzing
Dankzij de aanloopstroombegrenzing komt de motor
bij het starten van de machine langzaam op toeren.
De boor blijft daardoor goed op de plaats waar het
gat geboord moet worden. De aanloopstroom-
begrenzing voorkomt tevens dat er een aanloopschok
optreedt wanneer de machine wordt gestart met de
boor in een bestaand gat.
Koppelbegrenzing
De koppelbegrenzing beperkt de maximum
koppelreactie naar de gebruiker in geval van
vastlopen van het boortje. Hierdoor wordt tevens
vastlopen van motor en overbrenging voorkomen.
De koppelbegrenzing is in de fabriek vast ingesteld.
Elektronische toerental- en slagsterkteregeling
(fig. B)
De elektronische toerental- en slagsterkteregeling (2)
biedt de volgende voordelen:
- gebruik van kleinere beitels zonder gevaar voor
breken
- beperkt wegbreken bij werken in lichte, brosse
materialen
- optimale beheersing van de machine voor
precisie-boor- en beitelwerk
Service-indicatielampje (fig. B)
Het rode service-indicatielampje (3) licht op wanneer
de koolborstels bijna versleten zijn ten teken dat de
machine aan een onderhoudsbeurt toe is. Na de
volgende 8 bedrijfsuren wordt de motor dan
automatisch uitgeschakeld. De koolborstels kunnen
niet door de gebruiker worden vervangen. Breng de
machine naar een erkend Service-center.
Pagina: 51
52
N E D E R L A N D S
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 50144;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een doorsnede
hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Plaatsen en verwijderen van SDS-max®
-
accessoires (fig. C1 & C2)
Deze machine werkt met SDS-max®
boren en
beitels (zie inzet in fig. C2 voor een doorsnede van
een SDS-max®
boorschacht).
• Reinig de boorschacht en vet deze in.
Breng slechts een beperkte hoeveelheid
smeermiddel op de boorschacht aan.
Breng geen smeermiddel op de machine
aan.
• Steek de boorschacht in de houder (6), en druk
de boor aan en draai hem iets totdat de kraag in
de juiste positie vastklikt.
• Trek aan de boor om te controleren of deze goed
vastzit. In de hamerfunctie moet de boor enkele
centimeters naar binnen en naar buiten kunnen
bewegen.
• Voor het verwijderen de borgkraag (6) naar
achteren trekken en de boor uitnemen.
Kiezen van de boorstand (fig. D1 & D2)
De klopboormachines hebben twee verschillende
bedrijfsmodes (fig. D1):
Hamerboren: voor boren in steen en
beton.
Hameren: voor licht beitel-, hak- en
sloopwerk.
In deze stand kunt u de machine ook
gebruiken als hefboom om een
vastgelopen boor los te wrikken.
• Om de functie te selecteren, drukt u de
vergrendeling (5) in en draait u de
keuzeschakelaar (4) naar het symbool van de
gewenste functie.
• Laat de vergrendeling los en controleer of de
keuzeschakelaar vergrendeld is.
Bepalen van de stand van de beitel
De beitel kan in 8 verschillende standen worden
vergrendeld (fig. D2).
• Draai de keuzeschakelaar (4) naar boven.
• Draai de beitel in de gewenste stand.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hameren.
• Draai de beitel iets totdat hij op zijn plaats vastzit.
Instellen van de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (fig. B)
• Zet het stelwiel (2) in de gewenste stand.
Hoe hoger het getal, hoe groter de snelheid en
de slagsterkte. Het bereik gaat van “1” (lage
snelheid/hoog koppel) tot “5” (hoge snelheid/laag
koppel). De machine is dus uiterst flexibel en
geschikt voor zeer uiteenlopende toepassingen.
De juiste instelling wordt proefondervindelijk
vastgesteld. Bijvoorbeeld:
- bij beitel- of boorwerk in licht, bros materiaal,
of indien minimaal wegbreken is gewenst, kiest
u stand “1” of “2”;
- bij hak- of boorwerk in hard materiaal kiest u
stand “5”.
Pagina: 52
53
N E D E R L A N D S
D25600
Met instelmogelijkheden van “1” tot “7” kan deze
machine nog preciezer voor het gekozen materaal
worden ingesteld.
Assembleren en bevestigen van de zijhandgreep
(fig. E1 - E4)
De zijhandgreep (8) kan aan de voorkant gemonteerd
worden of aan weerszijden van de machine aan de
achterkant, voor linkshandige of rechtshandige
gebruikers.
Gebruik de machine alleen als de
zijhandgreep op juiste wijze is gemonteerd.
Bevestiging aan de voorkant (fig. E1 & E2)
• Klik de stalen ring (16) over de kraag (7) achter
de houder (6). Knijp beide uiteinden samen,
monteer de bus (14) en steek de pen (15) erin.
• Plaats de klem (13) en schroef er het klemwiel (9)
op. Draai niet volledig aan.
• Schroef de zijhandgreep (8) in het klemwiel en
draai deze vast.
• Draai de montagesteun van de zijhandgreep in
de gewenste stand. Voor horizontaal boren met
een zware boor, de zijhandgreep in een hoek van
ongeveer 20&& plaatsen (fig. E2). Zo wordt een
optimale beheersing van de machine verkregen.
• Fixeer de montagesteun van de zijhandgreep
door het klemwiel (9) vast te draaien.
Bevestiging aan de achterkant (fig. E3 & E4)
Bij het boren in plafonds of vloeren is het zeer
praktisch de zijhandgreep in de achterste positie te
bevestigen. Zie fig. D4.
• Schroef de zijhandgreep (8) los maar laat de
montagesteun op zijn plaats i.v.m het gebruik
van de diepte-aanslag.
• Schroef de zijhandgreep direct in een van de
schroefgaten aan de achterkant (10), links of rechts.
Instellen van de boordiepte (fig. F)
• Plaats de juiste boor in de houder.
• Draai de vleugelmoer (17) los en steek de diepte-
aanslag (11) door het gat in de klem van de
zijhandgreep.
• Druk de boor in een rechte hoek tegen een
oppervlak en stel de diepteaanslag (11) in zoals
afgebeeld.
• Draai de vleugelmoer (17) vast.
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende
voorschriften.
• Houd de machine met beide handen
vast, voor uw eigen veiligheid.
• Let op de eventueel aanwezige gas-,
water- en elektriciteitsleidingen.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine (ca. 20 kg). Overmatige druk op
de machine versnelt het boren niet maar
resulteert juist in slechtere prestaties en
voortijdige slijtage van de machine.
In- en uitschakelen (fig. A)
• Om de machine in te schakelen, drukt u de aan/
uit-schakelaar (1) in.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Boren met een massieve boor (fig. A)
• Plaats de juiste boor.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hamerboren.
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) in.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Stel, indien noodzakelijk, de boordiepte in.
• Markeer de plek waar het gat moet worden
geboord.
• Plaats de boor op de gemarkeerde plek en
schakel de machine in.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Boren met een kroonboor (fig. A)
• Plaats de juiste kroonboor.
• Plaats het centreerboortje in de kroonboor.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hamerboren.
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) op matige tot hoge
snelheid in.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Plaats het centreerboortje op de plek waar het
gat geboord moet worden en schakel de
machine in. Boor totdat de kroonboor ongeveer
1 cm in het beton vreet.
Pagina: 53
54
N E D E R L A N D S
• Stop de machine en verwijder het centreerboortje.
Plaats de kroonboor weer in het gat en ga verder
met boren.
• Wanneer het te boren gat dieper is dan de diepte
van de kroonboor, verwijder dan regelmatig de
ronde betoncilinder die zich in de kroonboor vormt.
Om beschadiging van het beton rondom het
geboorde gat te voorkomen, eerst voorboren.
Gebruik hiertoe een boor met dezelfde diameter
als die van het centreerboortje en boor hiermee
helemaal door het beton heen. Vervolgens het
gat vanaf beide zijden naar het midden toe boren.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Beitelen en hakken (fig. A)
• Plaats de juiste beitel en draai deze met de hand
in een van de 8 posities vast.
• Zet de keuzeschakelaar (4) op hameren.
• Stel de elektronische toerental- en
slagsterkteregeling (2) in.
• Monteer de zijhandgreep (8) en stel deze in.
• Schakel de machine in en begin met werken.
• Schakel altijd de machine uit wanneer het werk is
beëindigd en voordat u de stekker uit het
stopcontact haalt.
Diverse typen SDS-max®
-accessoires zijn als optie
verkrijgbaar.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Er dient onderhoud aan de machine te worden
uitgevoerd zodra de het indicatielampje oplicht.
• De machine kan niet door de gebruiker worden
gerepareerd. Breng de machine naar een erkend
DEWALT Service-center na ongeveer
80 gebruiksuren.
Mochten er zich eerder problemen voordoen,
neem dan contact op met een erkend DEWALT
Service-center.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
Pagina: 54
55
N E D E R L A N D S
GARANTIE
• 30 DAGEN “NIET GOED, GELD TERUG”
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw aankoopbewijs
en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het aankoopbewijs.
Stuur uw machine rechtstreeks of via uw dealer
naar een erkend DEWALT Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het dichtstbijzijnde
Service-center (zie de achterzijde van deze
handleiding). Een overzicht van erkende DEWALT
Service-centers en nadere informatie over onze
service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D25500.

Stel een vraag over de DeWalt D25500

Heb je een vraag over de DeWalt D25500 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D25500. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D25500 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.