DeWalt D23700 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D23700. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: D23700
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks

Inhoudsopgave

Pagina: 58
59
N E D E R L A N D S
CIRKELZAAG D23700
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT.
Jarenlange ervaring, voortdurende produktontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een betrouwbare
partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
D23700
Spanning V 230
Opgenomen vermogen W 1.750
Toerental, onbelast min-1
4.900
Maximum zaagdiepte mm 86
Zaagbladdiameter mm 235
Zaagbladdikte mm 1,6
Asgat mm 30
Instellen van de afschuinhoek 0 - 45°
Gewicht kg 8,4
Zekeringen:
230 V machines 10 A
In deze handleiding worden de volgende
pictogrammen gebruikt:
Duidt op mogelijk lichamelijk letsel,
levensgevaar of kans op beschadiging
van de machine indien de instructies in
deze handleiding worden genegeerd.
Geeft elektrische spanning aan.
EG-Verklaring van overeenstemming
D23700
DEWALT verklaart dat deze elektrische machines in
overeenstemming zijn met: 98/37/EEG, 89/336/EEG,
73/23/EEG, 86/188/EEC, EN 60745, EN 55014-2,
EN 55014, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-11.
Neem voor meer informatie contact op met
DEWALT, zie het adres hieronder of op de
achterkant van deze handleiding.
D23700
LpA
(geluidsdruk) dB(A) 94
LWA
(geluidsvermogen) dB(A) 105
Gewogen kwadratische gemiddelde
waarde van de versnelling m/s2
< 2,5
KpA
(meetonzekerheid geluidsdruk) dB(A) 2,8
KWA
(meetonzekerheid geluidsvermogen) dB(A) 2,8
Director Engineering and Product Development
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
Pagina: 59
60
N E D E R L A N D S
Algemene veiligheidsvoorschriften
Waarschuwing! Lees alle voorschriften. Wanneer
de volgende voorschriften niet in acht worden
genomen, kan dit een elektrische schok, brand
of ernstig letsel tot gevolg hebben. Het hierna
gebruikte begrip ”elektrisch gereedschap” heeft
betrekking op elektrische gereedschappen voor
gebruik op het stroomnet (met netsnoer) of op
een accu (snoerloos).
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN GOED.
1 Werkomgeving
a Houd uw werkomgeving schoon en opgeruimd.
Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan
tot ongevallen leiden.
b Werk met de machine niet in een omgeving
met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, gassen of stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen
brengen.
c Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrische gereedschap
uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u
de controle over het gereedschap verliezen.
2 Elektrische veiligheid
a De netstekker van het gereedschap moet in
het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers in combinatie met geaarde
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.
b Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen,
verwarmingen, fornuizen en koelkasten.
Er bestaat een verhoogd risico voor een
elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
c Houd het gereedschap uit de buurt van regen
en vocht. Het binnendringen van water in het
elektrische gereedschap vergroot het risico van
een elektrische schok.
d Gebruik het snoer niet voor een verkeerd
doel. Gebruik het snoer niet om het
gereedschap te dragen of op te hangen of om
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende delen.
Beschadigde of in de war geraakte snoeren
vergroten het risico van een elektrische schok.
e Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengsnoeren te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik van
een voor gebruik buitenshuis geschikt verlengsnoer
beperkt het risico van een elektrische schok.
3 Veiligheid van personen
a Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van elektrische
gereedschappen. Gebruik elektrisch
gereedschap niet wanneer u moe bent of
onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid
bij het gebruik van het gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
b Draag persoonlijke beschermende uitrusting.
Draag altijd een veiligheidsbril. Het dragen van
persoonlijke beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico
van verwondingen.
c Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer
of de schakelaar inde uit-stand staat voordat
u de stekker in het stopcontact steekt.
Wanneer u bij het dragen van het gereedschap
uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.
d Verwijder instelgereedschappen of
schroefsleutels voordat u het gereedschap
inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in
een draaiend deel van het gereedschap kan tot
verwondingen leiden.
e Reik niet te ver. Zorg er altijd voor dat u
stevig staat en in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het gereedschap in onverwachte situaties
beter onder controle houden.
f Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren,
kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende delen. Loshangende kleding,
sieraden en lange haren kunnen door
bewegende delen worden meegenomen.
Pagina: 60
61
N E D E R L A N D S
g Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-
voorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn
aangesloten en juist worden gebruikt.
Het gebruik van deze voorzieningen beperkt het
gevaar door stof.
4 Gebruik en onderhoud van elektrische
gereedschappen
a Overbelast het gereedschap niet. Gebruik
voor uw toepassing het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
b Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan
de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap
dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld,
is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
c Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
het gereedschap instelt, toebehoren wisselt
of het gereedschap weglegt. Deze
voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten
van het gereedschap.
d Bewaar niet-gebruikte elektrische
gereedschappen buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn en
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen worden
gebruikt.
e Verzorg het gereedschap zorgvuldig.
Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het gereedschap nadelig wordt
beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren
voordat u het gereedschap gebruikt. Veel
ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.
f Houd snijdende inzetgereedschappen scherp
en schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende
inzetgereedschappen met scherpe snijkanten
klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te geleiden.
g Gebruik elektrische gereedschappen,
toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen en zoals voor dit
speciale gereedschapstype voorgeschreven.
Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en
de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik
van elektrische gereedschappen voor andere dan
de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke
situaties leiden.
5 Service
a Laat het gereedschap alleen repareren door
gekwalificeerd en vakkundig personeel en
alleen met originele vervangingsonderdelen.
Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid
van het gereedschap in stand blijft.
Veiligheidsvoorschriften voor alle zagen
GEVAAR:
a Houd uw handen uit de buurt van de
zaagomgeving en het zaagblad. Houd met uw
andere hand de extra handgreep of het
motorhuis vast. Als u de zaagmachine met
beide handen vasthoudt, kan het zaagblad ze
niet verwonden.
b Grijp niet onder het werkstuk. De beschermkap
kan u onder het werkstuk niet tegen het
zaagblad beschermen.
c Pas de zaagdiepte aan de dikte van het
werkstuk aan. Er dient minder dan een volledige
tandhoogte onder het werkstuk zichtbaar te zijn.
d Houdt het te zagen werkstuk nooit in uw hand
of op uw been vast. Klem het werkstuk op
een stabiele ondergrond vast. Het is belangrijk
om het werkstuk goed te ondersteunen om het
gevaar van contact met het lichaam, vastklemmen
van het zaagblad of verlies van de controle te
minimaliseren.
e Houd de machine alleen aan de geïsoleerde
greepvlakken vast als u werkzaamheden
uitvoert waarbij het zaagblad verborgen
stroomleidingen of de eigen machinekabel
kan raken. Het contact met een onder spanning
staande leiding zet ook de zichtbare metalen
machinedelen onder spanning en leidt tot een
elektrische schok.
Pagina: 61
62
N E D E R L A N D S
f Gebruik bij het schulpen altijd een
parallelaanslag of een langsgeleider. Dit
verbetert de zaagnauwkeurigheid en verkleint de
mogelijkheid dat het zaagblad vastklemt.
g Gebruik altijd zaagbladen met de juiste maat
en vorm (stervormig of rond) van het asgat.
Zaagbladen die niet bij de montagedelen van de
zaagmachine passen, lopen niet rond, wat leidt
tot controleverlies.
h Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
sluitringen of borgbout voor het zaagblad.
De sluitringen en borgbout voor het zaagblad zijn
speciaal geconstrueerd voor deze zaagmachine,
voor optimaal vermogen en optimale
bedrijfszekerheid.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor alle
zagen
Oorzaken en voorkoming van een terugslag:
- een terugslag is de plotselinge reactie als gevolg
van een vasthakend, klemmend of verkeerd
afgesteld zaagblad, waardoor een ongecontroleerde
zaagmachine uit het werkstuk omhoogkomt en in
de richting van de gebruiker beweegt;
- als het zaagblad in de zich sluitende zaagsnede
vasthaakt of vastklemt, wordt het geblokkeerd en
slaat de motorkracht de machine in de richting
van de gebruiker terug;
- als het zaagblad in de zaagsnede wordt gedraaid
of verkeerd wordt gericht, kunnen de tanden van
de achterste zaagbladrand in het oppervlak van
het werkstuk vasthaken, waardoor het zaagblad
uit de zaagsnede beweegt en achteruitspringt in
de richting van de gebruiker.
Een terugslag is het gevolg van het verkeerd gebruik
of onjuiste gebruiksomstandigheden van de
zaagmachine. Terugslag kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgsmaatregelen, zoals
hieronder beschreven, te nemen.
a Houd de zaagmachine met beide handen vast
en houd uw armen zo dat u stand kunt
houden ten opzichte van de terugslagkrachten.
Blijf altijd opzij van het zaagblad en breng het
zaagblad nooit in één lijn met uw lichaam.
Bij een terugslag kan de zaagmachine achteruit
springen. De bedienende persoon kan de
terugslagkrachten echter beheersen wanneer
geschikte voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.
b Als het zaagblad vastklemt of het zagen om
een andere reden wordt onderbroken, laat u
de aan/uit-schakelaar los en houdt de
zaagmachine in het materiaal rustig tot het
zaagblad volledig stilstaat. Probeer nooit om
de zaagmachine uit het werkstuk te
verwijderen of de machine achteruit te
trekken zolang het zaagblad beweegt of een
terugslag kan optreden. Spoor de oorzaak van
het klemmen van het zaagblad op neem
maatregelen om de oorzaak te voorkomen.
c Als u een zaagmachine die in het werkstuk
steekt weer wilt starten, centreert u het
zaagblad in de zaagsnede en controleert of
de zaagtanden niet in het materiaal zijn
vastgehaakt. Als het zaagblad klemt, kan het uit
het werkstuk bewegen of een terugslag veroorzaken
als de zaagmachine opnieuw wordt gestart.
d Ondersteun grote platen om het risico van
een terugslag door een klemmend zaagblad
te beperken. Grote platen kunnen onder hun
eigen gewicht doorbuigen. Platen moeten aan
beide zijden worden ondersteund, in de buurt
van de zaagsnede en aan de rand.
e Gebruik geen stompe of beschadigde
zaagbladen. Zaagbladen met stompe of
verkeerd gerichte tanden maken een te nauwe
zaagsnede, wat leidt tot een verhoogde wrijving,
vastklemmen van het zaagblad of terugslag.
f Zorg ervoor dat de instellingen voor de
zaagdiepte en de zaaghoek voor het zagen
vastgedraaid zijn. Als tijdens het zagen de
instellingen veranderen, kan het zaagblad
vastklemmen kan een terugslag optreden.
g Wees extra voorzichtig bij het maken van een
invallende zaagsnede in een bestaande wand
of in een ander verborgen gedeelte.
Het invallende zaagblad kan voorwerpen raken
waardoor een terugslag kan optreden.
Pagina: 62
63
N E D E R L A N D S
Veiligheidsvoorschriften voor zagen met een
pendulum-zaagbladbeschermkap
a Controleer voor elk gebruik of de onderste
beschermkap correct sluit. Gebruik de
zaagmachine niet als de onderste beschermkap
niet vrij kan bewegen en niet onmiddellijk
sluit. Klem of bind de onderste beschermkap
nooit in de geopende stand vast. Als de
zaagmachine op de vloer valt, kan de onderste
beschermkap worden verbogen. Open de
beschermkap met de terugtrekhendel en controleer
of hij vrij beweegt en bij alle zaaghoeken en
zaagdiepten het zaagblad of andere delen niet
aanraakt.
b Controleer de functie van de veer voor de
onderste beschermkap. Laat voor gebruik de
beschermkap en de veer nakijken als zij niet
naar behoren functioneren. Door beschadigde
delen, plakkende aanslag of ophoping van
spanen kan de onderste beschermkap vertraagd
functioneren.
c Open de onderste beschermkap alleen met
de hand bij bijzondere zaagwerkzaamheden,
zoals invallend zagen en haaks zagen.
Open de onderste beschermkap met de
terugtrekhendel en laat hem los zodra het
zaagblad in het werkstuk is binnengedrongen.
Bij alle andere zaagwerkzaamheden moet de
onderste beschermkap automatisch werken.
d Let er altijd op dat de onderste beschermkap
het zaagblad bedekt voordat u de zaagmachine
op een werkbank of op de vloer legt. Een
onbeschermd uitlopend zaagblad beweegt de
zaagmachine tegen de zaagrichting en zaagt wat
er in de weg komt. Let op de uitlooptijd van het
zaagblad nadat de machine is uitgeschakeld.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor alle
zagen met een spouwmes
a Gebruik het juiste spouwmes bij het toegepaste
zaagblad. Voor een juiste werking moet het
spouwmes dikker zijn dan het zaagblad maar
dunner dan de tandbreedte van het blad.
b Stel het spouwmes in zoals in deze
gebruiksaanwijzing beschreven. Verkeerde
dikte, positie en uitlijning kunnen een reden zijn
dat het spouwmes een terugslag niet effectief
voorkomt.
c Gebruik altijd het spouwmes, behalve bij
invallend zagen. Breng het spouwmes na het
invallend zagen weer aan. Het spouwmes stoort
bij invallend zagen en kan een terugslag
veroorzaken.
d Voor een juiste werking moet het spouwmes
zich in het werkstuk bevinden. Bij kort zagen is
het spouwmes niet werkzaam ter voorkoming
van een terugslag.
e Gebruik de zaagmachine niet met een verbogen
spouwmes. Slechts een geringe storing kan het
sluiten van de beschermkap verlangzamen.
Aanvullende veiligheidsvoorschriften voor
cirkelzagen
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Draag bij voorkeur een stofmasker.
• Gebruik geen zaagblad met een grotere of
kleinere diameter dan is voorgeschreven. Voor de
juiste specificaties van het zaagblad,
zie technische gegevens. Gebruik alleen de
bladen die in deze handleiding worden
gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Gebruik nooit doorslijpschijven.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Parallelaanslag
1 Zaagbladsleutel
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en
accessoires op transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door
voordat u met de machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A)
Uw D23700 cirkelzaag is ontwikkeld voor het
professioneel zagen van hout en plastic.
Schuurschijven voor het afkorten van metaal en
steenachtige materialen zijn als optie beschikbaar.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Ontgrendelknop
3 Voorhandgreep
4 Spindelblokkering
5 Stofafzuigopening
Pagina: 63
64
N E D E R L A N D S
6 Zaagschoen
7 Spouwmes
8 Hefboom van onderste beschermkap
9 Onderste beschermkap
10 Zaagblad
11 Afschuininstelling
12 Markering voor afschuinen
13 Markering voor recht zagen
14 Zaagdiepte-instelling
15 Parallelaanslag
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is ontwikkeld voor een bepaalde
netspanning. Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.
Uw DEWALT-machine is dubbel
geïsoleerd overeenkomstig EN 60745;
een aarddraad is dan ook niet nodig.
Vervangen van het snoer of de stekker
Als de stekker of het snoer wordt vervangen, moet
de oude stekker c.q. het oude snoer worden
weggegooid. Het is gevaarlijk om de stekker van een
los snoer in het stopcontact te steken.
Gebruik van verlengsnoeren
Wanneer een verlengsnoer wordt gebruikt, neem
dan een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is
voor het vermogen van de machine (zie technische
gegevens). De aders moeten minimaal een
doorsnede hebben van 1,5 mm2
.
Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het
snoer dan helemaal af.
Spanningsvallen
Inschakelprocessen veroorzaken kortstondige
spanningsvallen. Onder ongunstige omstandigheden
in de stroomvoorziening kunnen andere apparaten
nadelig worden beïnvloed.
Indien de impedantie van de stroomvoorziening
lager is dan 0,25 ø, is de kans op een storing
nagenoeg uitgesloten.
Monteren en instellen
Haal vóór het monteren en instellen altijd
de stekker uit het stopcontact.
Zaagdiepte-instelling (fig. A & B)
• Draai de zaagdiepte-instelling (14) los.
• Beweeg de bodemplaat (6) totdat de gewenste
zaagdiepte bereikt wordt.
• Draai de zaagdiepte-instelling (14) weer vast.
Voor optimale resultaten het zaagblad
ongeveer 3 mm door het werkstuk heen
laten zagen (zie inzet in figuur B).
Afschuinvergrendeling (fig. C)
De afschuinhoek is van 0° tot 45° instelbaar.
• Draai de knop (11) los.
• Stel de hoek in door de bodemplaat (6) zodanig
te kantelen dat de markering de gewenste
waarde aangeeft.
• Draai de knop (11) vast.
Instelling van de bodemplaat voor zaagsneden
met een hoek van 90° (fig. D)
• Zet de afschuinhoek op 0°.
• Open de beschermkap door de hefboom (8)
omhoog te trekken.
• Draai de knop (11) los.
• Plaats een winkelhaak tegen het zaagblad en de
bodemplaat zodat de hoek 90° wordt.
- Draai de moer (14) van de stop (15) los.
- Stel de stop (15) bij zover als gewenst.
- Draai de moer (14) en de knop (11) weer vast.
Verwisselen van het zaagblad (fig. E)
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en draai de
spanschroef voor het zaagblad (16) los. Gebruik
de meegeleverde inbussleutel en draai linksom.
• Open de onderste beschermkap van het
zaagblad (9) m.b.v. de hefboom (8) en vervang
het zaagblad (10). Zet de ringen (17 & 18) weer
op dezelfde manier terug.
• Controleer de draairichting van het zaagblad.
• Draai de spanschroef voor het zaagblad (16) met
de hand aan om de sluitring in positie te houden.
Draai rechtsom.
• Druk de spindelvergrendeling (4) in en verdraai
het zaagblad totdat het blokeert.
• Draai de spanschroef voor het zaagblad met de
sleutel aan.
Pagina: 64
65
N E D E R L A N D S
Instellen van het spouwmes (fig. E)
De juiste instelling van het spouwmes (7) is afgebeeld
in de inzet in fig. E. Stel de speling van het spouwmes
in bij het vervangen van het zaagblad of indien nodig.
• Stel de zaagdiepte in op 0 mm zodat de
bevestigingsschroeven van het spouwmes
zichtbaar worden.
• Draai de schroeven (19) los en trek het
spouwmes geheel uit.
• Stel de juiste speling in en draai de schroef vast.
Afstellen van de markeringen (fig. F)
De markeringen voor afschuinen (12) en voor recht
zagen (13) hebben beide twee inkepingen:
- smalle inkeping: voor het centreren van
standaard stalen zaagbladen
- bredere inkeping: voor het centreren van HM
zaagbladen
Ga als volgt te werk om af te stellen:
• Maak een proefsnede van ongeveer 400 mm met
de snijhoek op 90° geblokkeerd.
• Trek de zaag enkele centimeters terug.
• Draai de schroef (20) los en lijn de snede (21) uit
op de markering (13).
• Draai de schroef (20) goed vast.
Beide markeringen zijn nu goed afgesteld.
Monteren en afstellen van de parallelgeleider
(fig. G)
De parallelaanslag (15) wordt gebruikt voor
zaagsneden die parallel met de rand van het
werkstuk moeten lopen.
Monteren
• Schuif de parallelgeleider (15) in de zaagschoen
(6) zoals afgebeeld.
• Steek de bout (22) in de opening (23).
• Plaats de klembeugel (24) op de bout en draai de
spanschroef (25) vast.
Afstellen
• Draai de spanschroef (25) los en stel de
parallelgeleider (15) op de gewenste breedte in.
De instelling kan worden afgelezen op de schaal
(26).
• Draai de borgschroef vast (25).
De markeringen (27) en (28) dienen als hulp:
markering (27): voor standaard stalen zaagbladen
markering (28): voor HM zaagbladen
Aanwijzingen voor gebruik
• Neem altijd de veiligheidsinstructies in acht
en houdt u aan de geldende voorschriften.
• Zet het werkstuk stevig vast.
• Oefen geen overmatige druk uit op de
machine. Geef geen zijdelingse druk op
het zaagblad.
• Voorkom overbelasting.
• Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen.
Begin nooit midden in het werkstuk te
zagen.
Voor gebruik:
• Controleer of alle beschermkappen juist
gemonteerd zijn. De beschermkap van het
zaagblad moet gesloten zijn.
• Controleer de draairichting van het zaagblad
(zie pijl op het blad).
In- en uitschakelen (fig. A)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit-schakelaar (1)
van uw machine voorzien van een ontgrendelknop (2).
• Druk op de ontgrendelknop.
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine
in te schakelen. Zodra de aan/uit-schakelaar
wordt losgelaten, treedt de vergrendeling in
werking zodat de machine niet per ongeluk
gestart kan worden.
• Schakel de machine nooit aan of uit
terwijl het zaagblad in contact is met het
werkstuk of andere materialen.
• Bedien de spindelvergrendeling niet
terwijl de machine in werking is.
Hanteren van de machine (fig. A)
• Houd de machine vast bij de hoofdgreep en bij
de voorhandgreep (3) zodat u de zaag optimaal
kunt leiden.
• Klem het werkstuk met de verkeerde kant naar
boven vast.
• Volg de op het werkstuk getekende lijn m.b.v. de
markering (13).
• Volg bij afschuinen met een hoek van 45° de op
het werkstuk getekende lijn m.b.v. de markering
(12).
Pagina: 65
66
N E D E R L A N D S
• Leid het snoer naar achteren weg, in lijn met de
machine.
Stofafzuiging (fig. A)
Uw machine is voorzien van een stofafzuigadapter (5).
• Sluit indien mogelijk een stofafzuiger aan die
voldoet aan de geldende richtlijnen voor stofemissie.
• Sluit een stofafzuiger aan die voldoet aan de
geldende richtlijnen voor stofemissie.
De stofzuigerslangen van de meest gangbare
stofafzuigsystemen passen direct op de
stofafzuigopening.
Gebruik bij het zagen van metaal een
stofafzuiger met vonkendover.
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie
over de juiste accessoires.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling en
regelmatige reiniging van de machine garanderen
een hoge levensduur.
Smering
Uw machine heeft geen extra smering nodig.
Reiniging
Houd de ventilatiesleuven vrij en maak de behuizing
regelmatig schoon met een zachte doek.
Gebruikte machines en het milieu
Wanneer uw oude machine aan vervanging toe is,
breng deze dan naar een DEWALT Service-center
waar de machine op milieuvriendelijke wijze zal
worden verwerkt.
GARANTIE
• 30 DAGEN „NIET GOED, GELD TERUG“
GARANTIE •
Indien uw DEWALT elektrisch gereedschap om
welke reden dan ook niet geheel aan uw
verwachtingen voldoet, stuurt u het dan
compleet zoals bij aankoop binnen 30 dagen
terug naar DEWALT, samen met uw
aankoopbewijs en uw rekeningnummer.
U ontvangt dan uw geld terug.
• 1 JAAR GRATIS SERVICE-CONTRACT •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na aankoop nazicht of
reparatie behoeven, dan worden deze
werkzaamheden gratis uitgevoerd in onze
Service-centers op vertoon van het
aankoopbewijs. Stuur uw machine rechtstreeks
of via uw dealer naar een erkend DEWALT
Service-center.
• 1 JAAR GARANTIE •
Mocht uw DEWALT elektrisch gereedschap
binnen 12 maanden na datum van aankoop
defect raken tengevolge van materiaal- of
constructiefouten, dan garanderen wij de
kosteloze vervanging van alle defecte delen of
van het hele apparaat, zulks ter beoordeling van
DEWALT, op voorwaarde dat:
• het produkt niet foutief gebruikt werd
• het produkt niet gerepareerd is door
onbevoegden
• het aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum wordt overlegd
Informeer bij uw dealer of bij het DEWALT-
hoofdkantoor naar het adres van het
dichtstbijzijnde Service-center (zie de achterzijde
van deze handleiding). Een overzicht van erkende
DEWALT Service-centers en nadere informatie
over onze service vindt u ook op Internet:
www.2helpU.com

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D23700.

Stel een vraag over de DeWalt D23700

Heb je een vraag over de DeWalt D23700 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D23700. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D23700 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.