DeWalt D23650 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D23650. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: D23650
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 68
NEDERLANDS
67
CIRKELZAAG
D23550, D23650
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
D23550 D23650
Voltage VDC 230 230
Type 1 1
Vermogen W 1050 1350
Snelheid zonder
weerstand min-1
5000 5000
Zaagdiepte mm 55 65
Zaagbladdiameter mm 165 190
Dikte zaagblad mm 2,5 2,6
Zaagbladboorgat mm 20 30
Afschuininstelling 0 - 45˚ 0 - 55°
Gewicht kg 6,0 6,0
LPA (geluidsdruk) dB(A) 99 99
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 108 108
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 6,7 3,6
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom)
vastgesteld in overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah
= m/s2
≤ 2,5 ≤ 2,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5 1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Pagina: 69
NEDERLANDS
68
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D23550, D23650
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN 60745-1; EN 60745-2-5
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Pagina: 70
NEDERLANDS
69
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Pagina: 71
NEDERLANDS
70
Veiligheidsvoorschiften voor Alle
Zagen
a) GEVAAR: Hou de handen op een
afstand van het snijgebied en het
zaagblad. Hou je tweede hand op het
bijkomend handvat of de motorbehuizing.
Indien beide handen de zaag vasthouden
kunnen ze niet door het zaagblad worden
gesneden.
b) Grijp het werkstuk niet langs onder vast.
De beschermkap kan u niet van het zaagblad
beschermen onder het werkstuk.
c) Pas de zaagdiepte aan de dikte van
het werkstuk aan. Er zou minder dan een
volledig tand van de zaagtanden onderaan
het werkstuk zichtbaar moeten zijn.
d) Hou het stuk dat gezaagd moet worden
nooit vast met jet handen en leg het niet
op je been. Maak het werkstuk vast aan
een stabiel platform. Het is belangrijk dat
het werkstuk correct wordt vastgemaakt
om blootstelling aan het lichaam, vastzitten
van het zaagblad, of verlies van cotrole te
vermijden.
e) Houd elektrisch gereedschap vast aan
de geïsoleerde oppervlakken wanneer u
een bedieningshandeling uitvoert waarbij
het zaaggereedschap in contact kan
komen met verborgen bedrading of het
eigen snoer. Contact met een draad waar
spanning op staat zal ook blootgestelde
metalen delen van het elektrisch gereedschap
onder spanning zetten en zal de gebruiker
een schok geven.
f) Gebruik bij het snijden steeds een
snijplaat of een hulpstuk met een rechte
rand. Dit bevordert de nauwkeurigheid van
de snee en vermindert de kans dat het
zaagblad zich vastzet.
g) Gebruik altijd zaagbladen met de juiste
grootte en vorm (stervormig of rond) van
het opnameboorgat. Bladen die niet bij de
montagedelen van de zaagmachine passen
draaien los, en leiden tot het verlies van de
controle.
h) Gebruik nooit beschadigde of verkeerde
onderlegringen of schroeven voor het
zaagblad. De onderlegringen en schroeven
voor het zaagblad zijn speciaal ontworpen
voor uw cirkelzaag voor optimale werking en
een veilig gebruik.
Oorzaken en Voorkoming van
Terugslag
– Terugslag is een plotse reactie op een
vasthakend, gebogen of verkeerd gericht
zaagblad, waardoor een ongecontroleerde zaag
uit het werkstuk naar de bediener opspringt.
– Wanneer het zaagblad zich in de sluitende
zaagopening vasthaakt of vastklemt, stopt het
zaagblad en slaat de motor snel de machine
terug in de richting van de bediener;
– Wanneer het zaagblad in de zaagopening wordt
gedraaid of verkeerd wordt gericht, kunnen
de tanden van het achterste van het zaagblad
zich op het oppervlak van het hout vasthaken
waardoor het zaagblad uit de zaagopening naar
achter springt in de richting van de bediener.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik of
gebruiksomstandigheden en kan worden voorkomen
door geschikte voorzorgen te nemen zoals beneden
aangegeven:
a) Hou de zaagmachine goed met beide
handen vast en plaats uw armen zodat ze
terugslagkrachten kunnen weerstaan. Hou
je lichaam opzij van het zaagblad, maar
niet op een rechte lijn met het zaagblad.
Terugslag kan het zaagblad achteruit laten
springen. Deze terugslagkrachten kunnen
worden beheerst indien de bediener de juiste
voorzorgen neemt.
b) Wanneer het zaagblad vastklemt of
het zagen om een andere reden wordt
onderbroken, laat u de schakelaar
los en houdt u de zaagmachine in het
materiaal stil tot het zaagblad volledig
tot stilstand gekomen is. Probeer nooit
om de zaagmachine uit het werkstuk
te verwijderen of achteruit te trekken
wanneer het zaagblad beweegt, wat tot
terugslag kan leiden. Zoek naar de oorzaak
van het vastklemmen en neem de geschikte
maatregelen om deze te verwijderen.
c) Wanneer u een zaag wilt herstarten
die in het werkstuk steekt centreert
u het zaagblad in de zaagopening en
controleert u of de zaagtanden niet in
het materiaal zijn vastgehaakt. Indien het
zaagblad klemt kan het uit het werkstuk
opspringen of terugslaan wanneer de
zaagmachine wordt herstart.
d) Ondersteun grote platen om het risico
van een terugslag door een klemmend
zaagblad te verminderen. Grote platen
kunnen onder hun eigen gewicht doorzakken.
De platen moeten aan beide zijden
Pagina: 72
NEDERLANDS
71
ondersteund worden, dicht bij de zaaglijn en
bij de randen van de plaat.
e) Gebruik geen stompe of beschadigde
zaagbladen. Stompe of verkeerd
geplaatste zaagbladen zorgen voor nauwe
zaagopeningen wat tot buitensporige wrijving,
vastklemmen en terugslag leidt.
f) De sluithendels voor zaagbladdiepte en
afschuininstelling moeten stevig en veilig
vastzitten alvorens te snijden. Indien de
instelling van het zaagblad wijzigt tijdens het
zagen kan deze vastgeklemd geraken en
terugslag veroorzaken.
g) De D23550, D23650 heeft geen
invalzaagfunctie!
Veiligheidsinstructies voor
Zagen met een Slinger-
zaagbladbeschermkap
a) Controleer voor elk gebruik of de
onderste beschermkap goed sluit. Gebruik
de zaagmachine niet indien de onderste
beschermkap niet vrij kan bewegen en niet
onmiddelijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit in de geopende stand
vast. Indien de zaagmachine op de vloer
valt kan de onderste beschermkap gebogen
worden. Open de onderste beschermkap
met de terutrekhendel en controleer of het vrij
beweegt en dat het niet in contact komt met
het zaagblad of enig ander onderdeel, bij alle
zaaghoeken en zaagdiepten.
b) Controleer de werking van de veer van
de onderste beschermkap. Indien de
beschermkap en de veer niet correct werken
moeten ze voor gebruik onderhouden
worden. De onderste beschermkap kan
mogelijks traag werken met beschadigde
onderdelen, plakkende aanslag of ophoping
van puin als oorzaak.
c) De onderste beschermkap zou enkel
manueel moeten worden geopend bij
bijzondere insnijdingen zoals invallend
zagen en haaks zagen. Open de onderste
beschermkap met de terugtrekhendel en
laat deze los zodra het zaagblad in het
materiaal wordt ingevoerd. Bij alle andere
zaagwerkzaamheden zou de onderste
beschermkap automatisch moeten werken.
d) Zorg ervoor dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt voor
u de zaagmachine neerlegt op een bank
of de vloer. Een onbeschermd, uitlopend
zaagblad zal de zaagmachine achterwaarts
laten lopen en alles in haar pad snijden. Let
op de tijd die het zaagblad nodig heeft om te
stoppen nadat de schakelaar is losgelaten.
Bijkomede veiligheidsvoorschriften
voor alle zagen met spouwmes
a) Gebruik het geschikte spouwmes voor het
zaagblad dat gebruikt wordt. Opdat het
spouwmes goed zou werken moet het dikker
zijn dan het zaagbladlichaam maar dunner
dan de tandzetting van het zaagblad.
b) Stel het spouwmes in zoals getoond
in deze gebruiksaanwijzing. Ongepaste
scheiding, plaatsing en op lijn brengen kan
het spouwmes oneffectief maken voor het
vermijden van terugslag.
c) Gebruik altijd het spouwmes, behalve
bij het invalzagen. Het spouwmes moet
worden teruggezet na het invalzagen. Het
spouwmes komt in het gedrang bij het
invalzagen en kan terugslag veroorzaken.
d) Opdat het spouwmes zou werken, moet
het aan het werkstuk gekoppeld zijn. Het
spouwmes is onefficiënt voor het vermijden
van terugslag tijdens korte sneden.
e) Gebruik de zaagmachine niet indien het
spouwmes gebogen is. Zelfs een kleine
belemmering kan de sluitsnelheid van een
beschermkap vertragen.
Bijkomende
Veiligheidswaarschuwingen voor
Cirkelzaag
• Draag oorbeschermers. Blootstelling aan
lawaai kan leiden tot gehoorverlies.
• Draag een stofmasker. Blootstelling aan
stofdeeltjes kan voor ademhalingsproblemen en
mogelijke verwondingen zorgen.
• Gebruik geen bladen met een grotere
of kleiner diameter dan aanbevolen.
Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik enkel de bladen
gespecificeerd in deze handleiding die voldoen
aan EN 847-1.
• Gebruik nooit schurende afsnijwielen.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik
van cirkelzagen:
– Letsel als gevolg van het aanraken van
ronddraaiende onderdelen of hete onderdelen
van het gereedschap
Pagina: 73
NEDERLANDS
72
Ondanks toepassing van de geldende
veiligheidsvoorschriften en het aanbrengen van
beveiligingen blijven bepaalde gevaren bestaan.
Deze zijn:
– Gevaar voor gehoorbeschadiging.
– Gevaar voor beklemming van vingers bij het
verwisselen van de accessoire.
– Gezondheidsrisico’s veroorzaakt door het
inademen van stof dat vrijkomt als u met hout
werkt.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 2)
De datumcode (w), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Paralelgeleider
1 Zaagbladsleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan-Uit schakelaar
b. Ontgrendelknop
c. Voorste hendel
d. Spindelafsluiting
e. Uitlaat stofafzuiging
f. Zaagschoen
g. Spouwmes
h. Terugtrekhendel onderste beschermkap
i. Onderste beschermkap
j. Zaagblad
k. Afschuininstellingsknop
l. Markering voor snijden in schuine hoek
m. Markering voor snijden in rechte hoek
n. Knop aanpassing diepte
o. Paralelgeleider
GEBRUIKSDOEL
Uw D23550/23650 cirkelzaag is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout en kunststof.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze cirkelzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT GEEN kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren gebruikers dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Een verlengsnoer gebruiken
Als een verlengsnoer nodig is, gebruikt u een
goedgekeurd verlengsnoer dat geschikt is voor de
stroomtoevoer van dit gereedschap (zie technische
gegevens). De minimale geleidergrootte is 1 mm2
; de
maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
Pagina: 74
NEDERLANDS
73
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Aanpassing zaagdiepte (fig. 1–3)
1. Maak het handvat voor aanpassing van de
diepte (n) los.
2. Beweeg de schoen (f) om de juiste zaagdiepte
te verkrijgen.
3. Span het handvat voor aanpassing van de
diepte (n) aan.
WAARSCHUWING: Laat het zaagblad
ongeveer 3 mm (fig. 3) op het werkstuk
invallen om optimale resultaten te
verkrijgen.
Aanpassen Afschuininstelling (fig. 4)
De afschuinhoek kan worden afgesteld tussen 0° en
45° voor de D23550 en tussen 0° en 55° voor de
D23650.
1. Maak het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) los.
2. Stel de afschuininstelling in door de zaagschoen
(f) over te hellen tot de markering de gewenste
hoek op de schaal aanduidt.
3. Span het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) aan.
Aanpassing Schoen voor Sneden op
90º (fig. 1, 5)
1. Pas de zaagmachine aan op een
afschuininstelling van 0º.
2. Haal de beschermkap van het zaagblad uit
door de hendel (h) te gebruiken en plaats de
zaagmachine op de kant van het zaagblad.
3. Maak het handvat voor aanpassing
afschuininstelling (k) los.
4. Plaats een vierkant tegen het zaagblad en
schoen om de instelling van 90º aan te passen.
5. Pas de stop (p) aan zoals vereist.
Het Zaagblad Vervangen (fig. 6)
1. Schakel de zaagbladvergrendelingsknop (d)
in en schroef de zaagbladklemschroef (q) los
door deze met de steeksleutel (r) die bij het
gereedschap is geleverd, naar links los te
draaien.
2. Haal de onderste beschermkap (i) uit door de
hendel (h) te gebruiken en vervang het zaagblad
(j). Plaats de onderlegringen (s, t) voor het
zaagblad terug in de juiste positie.
3. Controleer de draairichting van het zaagblad.
4. Voeg de schroef voor het vastklemmen van het
zaagblad (q) met de hand in om de onderlegring
in positie te houden. Draai met de wijzers van
de klok mee.
5. Druk de knop voor het sluiten van het zaagblad
(d) in terwijl u de spindel draait tot het zaagblad
niet langer draait.
6. Span de schroef voor het vastklemmen van
het zaagblad sterk aan door de moersleutel te
gebruiken.
Afstellen van het Spouwmes (fig. 6)
Kijk naar figuur 6 voor een correcte afstelling van het
spouwmes (g). Stel de afstand van het spouwmes
af na het zaagblad te hebben veranderd of wanneer
nodig.
1. Stel de zaagdiepte in op 0 mm om toegang tot
de vastklemschroeven (u) van het spouwmes te
krijgen.
2. Maak de schroeven (u) los en trek het
spouwmes uit tot zijn maximale lengte.
3. Pas de afstand aan en span de schroeven aan.
(aanhaalmoment: 4–5 Nm).
Montage en Afstelling van de
Paralelgeleider (fig. 7)
De paralelgeleider (o) wordt gebruikt om paralel met
de rand van het werkstuk te zagen.
MONTEREN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los zodat de
parallelle langsgeleiding kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding (o) in de
zaagschoen (f), zoals wordt afgebeeld.
3. Draai de vergrendelschroef aan (v).
AFSTELLEN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los en zet de
parallelle langsgeleiding (o) op de gewenste
breedte.
2. Draai de vergrendelschroef aan (v).
Voor ingebruikneming
– Controleer dat de beschermkappen goed zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap moet
gesloten zijn.
Pagina: 75
NEDERLANDS
74
– Controleer dat het zaagblad draait in de richting
van de pijl op het zaagblad.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING:
• Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en
toepassingregels.
• Controleer dat het materiaal dat
gezaagd gaat worden stevig op zijn
plek vastgemaakt is.
• Pas enkel een lichte druk op het
gereedschap toe en oefen geen
zijwaartse druk op het zaagblad uit.
• Vermijd overbelasting.
• Gebruik geen buitensporig versleten
zaagbladen.
• Gebruik uw zaagmachine niet om
gaten uit te snijden.
Juiste positie van de handen
(fig. 1, 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste plaatsing van uw handen zet u één
hand op de voorste handgreep (c) en de andere op
de hoofdhandgreep (x).
Aan en Uit Schakelen (fig. 1, 2)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit schakelaar
(a) van uw gereedschap uitgerust met een
afsluitknop (b).
1. Druk de afsluitknop in om het gereedschap te
ontgrendelen.
2. Druk op de aan/uit schakelaar (a) om het
gereedschap aan te zetten.
Vanaf dat de aan/uit schakelaar wordt
losgelaten wordt de afsluitknop automatisch
geactiveerd om het ongewild starten van het
apparaat te vermijden.
WAARSCHUWING:
• Zet het gereedschap niet aan of uit
wanneer het zaagblad in contact is
met het werkstuk of ander materiaal.
• Bedien de spindelsluiter niet wanneer
het gereedschap in beweging is.
Het gereedschap leiden (fig. 1, 2)
• Voor een optimaal resultaat klemt u het
werkstuk ondersteboven vast.
• Volg de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (m).
• Volg in het geval van een afschuiningshoek van
45° de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (l).
WAARSCHUWING: Plaats de kabel
ALTIJD op een lijn met de achterkant
van het gereedschap weg.
Stofverwijdering (fig. 1)
WAARSCHUWING: Risico voor
inademing van stof. Draag ALTIJD een
goedgekeurde stofmasker om het risico
op persoonlijk letsel te vermijden.
Uw gereedschap is uitgerust met een
stofverwijderinguitlaat (e).
Sluit indien mogelijk een stofverwijderingsapparaat
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
desbetreffende regelgeving omtrent stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
een vacuumverwijderaar ontworpen in
overeenstemming met de regelgeving
van toepassing op stofemissie bij het
zagen van hout. Vacuumslangen van
de meeste gewone stofzuigers zullen
rechtsreeks op de stofverwijderinguitlaat
passen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofverwijderaar zonder geschikte
vonkbescherming bij het zagen van
metaal.
Pagina: 76
NEDERLANDS
75
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 77
NEDERLANDS
76
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van zijn
producten en biedt een uitstekende garantie aan
voor professionele gebruikers van het product.
Deze garantieverklaring komt in aanvulling op, en
beïnvloedt op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker of uw
wettelijke rechten als een privé, niet-professioneel
gebruiker. De garantie is geldig binnen het
grondgebied van de Lidstaten van de Europese
Unie en de Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap, kunt
u dit gewoon binnen 30 dagen terugbrengen,
compleet met de originele onderdelen zoals
u het aankocht, bij het verkooppunt. U krijgt
uw geld volledig vergoed. Het product moet
blootgesteld zijn geweest aan redelijke slijtage en
u dient een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT gereedschap
nodig hebt gedurende de 12 maanden volgend
op uw aankoop, wordt dit gratis uitgevoerd
door een erkende DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect raakten en
onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als gevolg
van verkeerd materiaal of onjuiste constructie
binnen 12 maanden na de datum van aankoop,
garandeert DEWALT alle defecte onderdelen
gratis te vervangen of – naar onze beoordeling –
het apparaat gratis te vervangen, op voorwaarde
dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan redelijke
slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen door
niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen, neem dan
contact op met uw verkoper of zoek de locatie
op van de dichtstbijzijnde erkende DEWALT
reparateur in de DEWALT catalogus, of neem
contact op met uw DEWALT kantoor via het
adres dat in deze handleiding staat vermeld.
Een lijst van erkende DEWALT reparateurs en
volledige details over onze after sales service
zijn ook te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D23650.

Stel een vraag over de DeWalt D23650

Heb je een vraag over de DeWalt D23650 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D23650. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D23650 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.