DeWalt D23620 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeWalt D23620. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeWalt
  • Product: Zaagmachine
  • Model/naam: D23620
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Zweeds, Portugees, Deens, Noors, Fins, Turks, Grieks

Inhoudsopgave

Pagina: 64
NEDERLANDS
63
CIRKELZAAG
D23620
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DEWALT gereedschap.
Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling
en innovatie maken DEWALT tot een van de
betrouwbaarste partners voor gebruikers van
professioneel gereedschap.
Technische gegevens
D23620
Voltage VDC 230
Type 2
Vermogen W 1500
Snelheid onbelast min-1
5000
Zaagdiepte mm 65
Zaagbladdiameter mm 184
Dikte zaagblad-body mm 2,5
Zaagbladboring mm 16
Aanpassing afschuinhoek 0–50˚
Gewicht kg 5,5
LPA (geluidsdruk) dB(A) 97
KPA (onzekerheidsfactor
geluidsdruk) dB(A) 3
LWA (akoestisch vermogen) dB(A) 106
KWA (onzekerheid akoestisch
vermogen) dB(A) 3,6
Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in
overeenstemming met EN 60745:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah
= m/s2
< 2,5
Onzekerheid K = m/s2
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad
wordt gegeven, is gemeten in overeenstemming met
een gestandaardiseerde test volgens EN 60745 en
kan worden gebruikt om het ene gereedschap met
het andere te vergelijken. Het kan worden gebruikt
voor een eerste inschatting van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde
vibratie-emissieniveau geldt voor
de hoofdtoepassingen van het
gereedschap. Als het gereedschap
echter voor andere toepassingen
wordt gebruikt, dan wel met
andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-
emissie verschillen. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verhogen
gedurende de totale arbeidsduur.
Een inschatting van het
blootstellingniveau aan vibratie dient
ook te worden overwogen wanneer het
gereedschap wordt uitgeschakeld of als
het aan staat maar geen daadwerkelijke
werkzaamheden uitvoert. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk
verminderen gedurende de totale
arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen
op om de operator te beschermen
tegen de effecten van vibratie, zoals:
onderhoud het gereedschap en de
accessoires, houd de handen warm,
organisatie van werkpatronen.
Zekeringen
Europa 230 V gereedschappen 10 Ampère, hoofdstroom
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het
veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees
de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en let
op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, leidt tot de dood of
ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk
gevaar aan dat, indien dit niet wordt
voorkomen, kan leiden tot de dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die, indien dit niet
wordt voorkomen, zou kunnen leiden
tot gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling
aan waarbij geen persoonlijk letsel
optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan
veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische
schok.
Wijst op brandgevaar.
Pagina: 65
NEDERLANDS
64
EG verklaring van overeenstemming
RICHTLIJN VOOR MACHINES
D23620
DEWALT verklaart dat deze producten zoals
beschreven onder “technische gegevens” in
overeenstemming zijn met:
2006/42/EC, EN 60745-1, EN 60745-2-5
Deze producten voldoen ook aan Richtlijn
2004/108/EG. Neem voor meer informatie contact
op met DEWALT via het volgende adres of kijk op de
achterzijde van de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de
samenstelling van het technische bestand en legt
deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product
Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
31.12.2009
WAARSCHUWING: Lees de
instructiehandleiding om het risico op
letsel te verminderen.
Algemene
veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING! Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle
instructies. Het niet opvolgen van de
waarschuwingen en instructies kan
leiden tot een elektrische schok, brand
en/of ernstig persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES
ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de
waarschuwingen verwijst naar uw (met een
snoer) op de netspanning aangesloten elektrische
gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) VEILIGHEID WERKPLAATS
a) Houd het werkgebied schoon en goed
verlicht. Rommelige of donkere gebieden
zorgen voor ongelukken.
b) Bedien elektrische gereedschappen niet
in een explosieve omgeving, zoals in de
nabijheid van ontvlambare vloeistoffen,
gassen of stof. Elektrische gereedschappen
veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en omstanders op
een afstand terwijl u een elektrisch
gereedschap bedient. Als u wordt afgeleid
kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.
2) ELEKTRISCHE VEILIGHEID
a) Stekkers van elektrisch gereedschap
moeten in het stopcontact passen. Pas
de stekker nooit op enige manier aan.
Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap.
Niet aangepaste stekkers en passende
contactdozen verminderen het risico op een
elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren,
fornuizen en ijskasten. Er bestaat een
verhoogd risico op een elektrische schok als
uw lichaam geaard is.
c) Stel elektrisch gereedschap niet bloot
aan regen of natte omstandigheden.
Als er water in een elektrisch gereedschap
terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d) Behandel het stroomsnoer voorzichtig.
Gebruik het stroomsnoer nooit om het
elektrische gereedschap te dragen of te
trekken, of de stekker uit het stopcontact
te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of
bewegende onderdelen. Beschadigde
snoeren of snoeren die in de war zijn
verhogen het risico op een elektrische schok.
e) Als u een elektrisch gereedschap
buitenshuis gebruikt, gebruikt u een
verlengsnoer dat geschikt is voor
gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis,
vermindert het risico op een elektrische
schok.
f) Als het gebruik van een elektrisch
gereedschap op een vochtige locatie
onvermijdelijk is, gebruikt u een
stroomvoorziening die beveiligd is met
een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op
een elektrische schok.
Pagina: 66
NEDERLANDS
65
3) PERSOONLIJKE VEILIGHEID
a) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw
gezonde verstand als u een elektrisch
gereedschap bedient. Gebruik het
gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol
of medicatie bent. Een moment van
onoplettendheid tijdens het bedienen van
elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b) Gebruik een beschermende uitrusting.
Draag altijd oogbescherming.
Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen,
een helm, of gehoorbescherming gebruikt in
de juiste omstandigheden zal het risico op
persoonlijk letsel verminderen.
c) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor
dat de schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand
staat voordat u het gereedschap aansluit
op de stroombron en/of accu, het
oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw
vinger op de schakelaar of het aanzetten
van elektrische gereedschappen waarvan de
schakelaar aan staat, zorgt voor ongelukken.
d) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels
voordat u het elektrische gereedschap
aan zet. Een moersleutel of stelsleutel die
in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan
leiden tot persoonlijk letsel.
e) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en
in balans op de grond staan. Dit zorgt
voor betere controle van het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties.
f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loszittende kleding of sieraden. Houd
uw haar, kleding en handschoenen uit
de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden
gegrepen.
g) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor
dat deze correct worden aangesloten
en gebruikt. Het gebruik van een
stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH
GEREEDSCHAP
a) Forceer het gereedschap niet. Gebruik
het juiste elektrische gereedschap voor
uw toepassing. Het juiste elektrische
gereedschap voert de werkzaamheden beter
en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b) Gebruik het gereedschap niet als de
schakelaar het niet aan en uit kan
zetten. Ieder gereedschap dat niet met de
schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk
en moet worden gerepareerd.
c) Haal de stekker uit het stopcontact en/
of neem de accu uit het gereedschap
voordat u aanpassingen uitvoert,
accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke
preventieve veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrische
gereedschap per ongeluk opstart.
d) Bewaar gereedschap dat niet wordt
gebruikt buiten het bereik van kinderen en
laat niet toe dat personen die onbekend
zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap
bedienen. Elektrische gereedschappen
zijn gevaarlijk in handen van ongetrainde
gebruikers.
e) Onderhoud elektrische gereedschappen.
Controleer op verkeerde uitlijning en
het grijpen van bewegende onderdelen,
breuk van onderdelen en andere
omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden.
Zorg dat het gereedschap voor gebruik
wordt gerepareerd als het beschadigd is.
Veel ongelukken worden veroorzaakt door
slecht onderhouden gereedschap.
f) Houd snijdgereedschap scherp
en schoon. Correct onderhouden
snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te beheersen.
g) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen
enz. in overeenstemming met deze
instructies, waarbij u rekening houdt
met de werkomstandigheden en de
werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische
gereedschap voor werkzaamheden die
anders zijn dan het bedoelde gebruik, kunnen
leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) SERVICE
a) Zorg dat u gereedschap wordt
onderhouden door een erkende
reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit
zorgt ervoor dat de veiligheid van het
gereedschap blijft gegarandeerd.
Pagina: 67
NEDERLANDS
66
Veiligheidsvoorschriften voor alle
Zagen
GEVAAR:
a) Houd uw handen verwijderd van het
zaaggebied en het zaagblad. Houd uw
tweede hand op de hulphandgreep, of op
het motorhuis. Als beide handen de zaag
vasthouden, kunnen zij niet in aanraking
komen met het zaagblad.
b) Reik niet onder het werkstuk. Onder het
werkstuk kan de beschermkap kan u niet
beschermen tegen het zaagblad.
c) Pas de zaagdiepte aan aan de dikte van
het werkstuk. Er mag minder dan een hele
tand van het zaagblad zichtbaar zijn onder
het werkstuk.
d) Houd nooit het werkstuk dat wordt
gezaagd in uw handen of dwars over
uw been. Zet het werkstuk vast op een
stabiele ondergrond. Het is belangrijk dat
het werkstuk goed wordt ondersteund zodat
blootstelling van het lichaam, vastlopen van
het zaagblad of het verlies van controle tot
een minimum worden beperkt.
e) Houd het gereedschap alleen vast
aan geïsoleerde oppervlakken als u
een handeling uitvoert waarbij het
zaaggereedschap in contact kan komen
met verborgen bedrading of het eigen
netsnoer. Contact met bedrading die onder
stroom staat kan metalen onderdelen van
het gereedschap onder stroom zetten en de
gebruiker een elektrische schok geven.
f) Gebruik bij het overlangszagen altijd
een langsgeleider of een geleider
met een rechte rand. Dat verbetert de
nauwkeurigheid van de zaagsnede en
vermindert de kans dat het zaagblad
vastloopt.
g) Gebruik altijd zaagbladen van de juiste
omvang en vorm (ruitvormig tegenover
rond) van het asgat. Zaagbladen die niet
passen bij de montagevoorziening van de
zaag, zullen excentrisch lopen, waardoor
verlies van controle ontstaat.
h) Gebruik nooit beschadigde of onjuiste
zaagbladringen of een onjuiste
zaagbladbout. De zaagbladringen en -bout
zijn speciaal voor uw zaag ontworpen, voor
optimale prestaties en veiligheid in gebruik.
VERDERE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
VOOR ALLE ZAGEN
Oorzaken en voorkoming van
terugslag
- terugslag is een plotselinge reactie bij een
bekneld, vastgelopen of verkeerd uitgelijnd
zaagblad, waardoor de gebruiker de controle
over de zaag kan verliezen en de zaag uit
het werkstuk omhoog kan komen naar de
gebruiker;
- wanneer het zaagblad bekneld raakt of
vastloopt in de zaagsnede die zich sluit, komt
het zaagblad tot stilstand en stuurt de reactie
van de motor de machine snel in achterwaartse
richting de gebruiker;
- als het zaagblad krom wordt of verkeerd
uitgelijnd raakt in de zaagsnede, kunnen de
tanden aan de achterzijde van het zaagblad
zich in het bovenoppervlak van het hout vreten,
waardoor het zaagblad uit de zaagsnede
omhoog klimt naar de gebruiker toe.
Terugslag is het gevolg van een verkeerd gebruik
en/of onjuiste gebruiksomstandigheden van de
zaag en kan worden voorkomen door geschikte
voorzorgsmaatregelen te nemen zoals hieronder
worden vermeld:.
a) Houd de zaag met beide handen stevig
vast en plaats uw armen zo dat weerstand
wordt geboden aan de krachten van de
terugslag. Plaats uw lichaam aan één van
beide zijden van het zaagblad, maar niet in
lijn met het zaagblad. Door terugslag kan
de zaag naar achteren springen, maar de
krachten van de terugslag kunnen door de
gebruiker worden gecontroleerd, als de juiste
voorzorgsmaatregelen worden genomen.
b) Wanneer het zaagblad vastloopt, of
wanneer een zaagsnede om welke reden
dan ook wordt onderbroken, laat de aan/
uit-schakelaar dan los en houd de zaag
stil in het materiaal totdat het zaagblad
volledig tot stilstand komt. Probeer nooit
de zaag uit het werkstuk te trekken of de
zaag naar achteren te trekken terwijl het
zaagblad loopt of wanneer terugslag zich
kan voordoen. Zoek naar de oorzaak van het
vastlopen en neem de geschikte maatregelen
om die oorzaak te verhelpen.
c) Centreer, wanneer u een zaag opnieuw
start in het werkstuk, het zaagblad
in de zaagsnede en controleer dat
de zaagtanden niet in het materiaal
Pagina: 68
NEDERLANDS
67
vastzitten. Als het zaagblad is vastgelopen,
kan het omhoog komen of terugslaan uit het
werkstuk als de zaag opnieuw wordt gestart.
d) Ondersteun grote panelen zodat het risico
van het bekneld raken van het zaagblad
en van terugslag tot een minimum wordt
beperkt. Grote panelen kunnen onder hun
eigen gewicht doorzakken. Er moet aan
beide zijden ondersteuning onder het paneel
worden geplaatst, dicht bij de zaagsnede en
dicht bij de rand van het paneel.
e) Gebruik geen botte of beschadigde
zaagbladen. Onscherpe of onjuist ingestelde
zaagbladen geven een smalle zaagsnede en
dat heeft uitzonderlijk veel wrijving, vastlopen
van het zaagblad en terugslag tot gevolg.
f) Vergrendelingen van de zaagbladdiepte
en afschuinhoek moeten goed vastzitten
voordat er wordt gezaagd. Als de afstelling
van het zaagblad verschuift tijdens het zagen,
kan dat leiden tot vastlopen en terugslag.
g) Wees bijzonder voorzichtig wanneer u
invallend zaagt op bestaande muren
of andere verborgen gedeelten. Het
vooruitstekende zaagblad kan voorwerpen
zagen die terugslag kunnen veroorzaken.
Veiligheidsinstructies
voor Zagen met een
Slingerzaagbladbescherming
a) Controleer voor ieder gebruik of de
onderste beschermkap goed gesloten
is. Gebruik de zaag niet als de onderste
beschermkap niet vrij beweegt en zich niet
ogenblikkelijk sluit. Klem of bind de onderste
beschermkap nooit vast in een geopende
stand. Als de zaag komt te vallen, kan de
onderste beschermkap verbogen raken.
Breng de onderste beschermkap met de
terugtrekkende handgreep omhoog en
controleer dat de kap vrij kan bewegen en
onder geen enkele hoek en bij geen enkele
zaagdiepte het zaagblad of een ander
onderdeel raakt.
b) Controleer de werking van de veer
van de onderste beschermkap. Als
de beschermkap en de veer niet goed
werken, moeten zij vóór gebruik worden
nagezien. Mogelijk werkt de onderste
beschermkap traag als gevolg van
beschadigde onderdelen, ingedikte resten
van smeermiddelen of opeenhoping van vuil.
c) De onderste beschermkap mag alleen
met de hand worden teruggetrokken
voor speciale zaagsneden, zoals
“invalzaagsneden” en “samengestelde
zaagsneden”. Breng de onderste
beschermkap omhoog door de handgreep
terug te halen en laat de kap los zodra
het zaagblad in het materiaal dringt. Voor
alle andere zaagwerkzaamheden moet
de onderste beschermkap automatisch
functioneren.
d) Let er altijd goed op dat de onderste
beschermkap het zaagblad bedekt
voordat u de zaag op een werkbank of op
de vloer zet. Als het zaagblad onbeschermd
is kan het uitlopende zaagblad de zaag naar
achteren laten lopen en kan alles wat de zaag
tegenkomt beschadigd raken. Houd rekening
met de tijd die het zaagblad nodig heeft om
tot stilstand te komen nadat u de schakelaar
hebt losgelaten.
Aanvullende Veiligheidsinstructies
voor alle Zagen met Spouwmes
a) Gebruik het spouwmes dat past bij het
zaagblad dat u gebruikt. Het spouwmes
werkt alleen als het dikker is dan de body van
het zaagblad maar dunner dan de tanden
van het zaagblad.
b) Stel het spouwmes af zoals wordt
beschreven in deze instructiehandleiding.
Onjuiste tussenruimte, plaatsing en uitlijning
kan maken dat het spouwmes niet goed
werkt bij het voorkomen van terugslag.
c) Gebruik altijd het spouwmes, behalve
bij het invalzagen. Het spouwmes moet
weer worden teruggezet na het invalzagen.
Het spouwmes komt in het gedrang bij het
invalzagen en kan terugslag veroorzaken.
d) Het spouwmes werkt alleen als het op het
werkstuk wordt gezet. Bij korte zaagsneden
werkt het spouwmes niet ter voorkoming van
terugslag.
e) Werk niet met de zaag als het spouwmes
verbogen is. Zelfs een geringe belemmering
kan het sluiten van de beschermkap
vertragen.
Aanvullende Specifieke
Veiligheidsregels voor Cirkelzagen
• Draag gehoorbescherming. Blootstelling aan
lawaai kan gehoorverlies veroorzaken.
• U kunt het beste een stofmasker dragen.
• Gebruik geen zaagbladen met een grotere
of kleinere diameter dan wordt aanbevolen.
Raadpleeg de technische gegevens voor de
Pagina: 69
NEDERLANDS
68
juiste maten van het zaagblad. Gebruik alleen
de zaagbladen die worden opgegeven in deze
handleiding, en die voldoen aan
EN 847-1.
• Gebruik nooit slijpschijven.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige
risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorbeschadiging.
– Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende
deeltjes.
– Risico op brandwonden als gevolg van
accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
– Risico op persoonlijk letsel als gevolg van
langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het
gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Draag gehoorbescherming.
Draag oogbescherming.
POSITIE DATUMCODE (FIG. 2)
De datumcode (w), die ook het jaar van fabricage
bevat, is binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Cirkelzaag
1 Parallele langsgeleiding
1 Zaagbladsleutel
1 Gebruiksaanwijzing
1 Uitvergrote tekening
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen
of accessoires mogelijk zijn beschadigd tijdens
het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door
te lezen en te begrijpen voordat u de apparatuur
gebruikt.
Beschrijving (fig. 1, 2)
WAARSCHUWING: Pas het
gereedschap of een onderdeel ervan
nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk
letsel tot gevolg hebben.
a. Aan/Uit-schakelaar
b. Vergrendelknop
c. Voorste handgreep
d. Spindelvergrendeling
e. Stofafzuigpoort
f. Zaagschoen
g. Spouwmes
h. Terugtrekhendel onderste beschermkap
i. Onderste beschermkap
j. Zaagblad
k. Afstelknop afschuinhoek
l. Merkteken voor schuine zaagsnede
m. Merkteken voor rechte zaagsnede
n. Diepteafstellingsknop
o. Parallele langsgeleiding
GEBRUIKSDOEL
Uw D23620 cirkelzaag is ontworpen voor het
professioneel zagen van hout en kunststof.
NIET GEBRUIKEN bij natte omstandigheden of
in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.
Deze cirkelzagen zijn professioneel elektrisch
gereedschap.
LAAT NIET kinderen in contact met het
gereedschap komen. Toezicht is vereist als
onervaren operators dit gereedschap bedienen.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage
ontworpen. Controleer altijd of de stroomvoorziening
overeenkomt met de voltage op het typeplaatje.
Uw DEWALT gereedschap s dubbel
geïsoleerd in overeenstemming met
EN 60745; daarom is geen aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het
worden vervangen door een speciaal geprepareerd
snoer dat leverbaar is via de DEWALT servicedienst.
Pagina: 70
NEDERLANDS
69
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit
absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd
verlengsnoer dat geschikt is voor de stroominvoer
van uw oplader (zie technische gegevens). De
minimale geleidergrootte is 1 mm2
; de maximale
lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd
volledig af te rollen.
ASSEMBLAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Zaagdiepteafstelling (Afb. 1, 2, 3)
1. Draai de diepteafstellingsknop los (n).
2. Verplaats de schoen (f) zodat u de juiste
zaagdiepte krijgt.
3. Draai de diepteafstellingsknop vast (n).
WAARSCHUWING: U krijgt de beste
resultaten als u het zaagblad ongeveer
3 mm buiten het werkstuk laat steken
(zie inzet in afbeelding 3).
Afstelling afschuinhoek (afb. 4)
U kunt de afschuinhoek afstellen tussen 0° en 50°.
1. Draai de knop voor het afstellen van de
afschuinhoek los (k).
2. Stel de afschuinhoek in door de zaagschoen (f)
te kantelen totdat het merkteken de gewenste
hoek op de schaalverdeling aanduidt.
3. Draai de knop voor het afstellen van de
afschuinhoek vast (k).
Schoenafstelling voor zaagsneden
van 90°
(afb. 1, 5)
1. Stel de zaag af op een hoek van 0°.
2. Trek de zaagbladbeschermkap terug met
de hendel (h) en plaats de zaag op de
zaagbladzijde.
3. Draai de knop voor het afstellen van de
afschuinhoek los (k).
4. Plaats een rechte haak tegen het zaagblad en
de schoen en stel de 90°-instelling af.
5. Stel de stop (p) af met een inbussleutel.
Het Zaagblad vervangen (afb. 6)
1. Schakel de zaagbladvergrendelingsknop (d)
in en schroef de zaagbladklemschroef (q) los
door deze met de steeksleutel (r) die bij het
gereedschap is geleverd, naar links los te
draaien.
2. Trek de onderste beschermkap (i) van het
zaagblad terug met de hendel (h) en vervang
het zaagblad (j). Plaats de ringen weer (s & t) in
de juiste positie.
3. Controleer de draairichting van het zaagblad.
4. Draai de zaagbladklemschroef (q) met de hand
aan zodat de ring op zijn plaats blijft. Draai naar
rechts.
5. Druk op de zaagbladvergrendelingsknop (d)
terwijl u de spindel draait, totdat het zaagblad
niet meer draait.
6. Zet de zaagbladklemschroef stevig vast met de
steeksleutel.
Het spouwmes afstellen (afb. 6)
Raadpleeg voor een juiste afstelling van het
spouwmes (g), de inzet in afbeelding 6. Stel de
speling van het spouwmes af na het vervangen van
het zaagblad of wanneer dat maar nodig is.
1. Stel de zaagdiepte af op 0 mm zodat u de
klemschroeven van het spouwmes kunt
bereiken.
2. Draai de schroeven (u) los en en trek het
spouwmes tot maximale lengte uit.
3. Stelt de speling af.
4. Draai de schroeven vast (aanhaalmoment:
4 - 5 Nm).
De Parallelle Langsgeleiding
monteren en afstellen (afb. 7)
De parallelle langsgeleiding (o) wordt gebruikt voor
het zagen parallel aan de rand van het werkstuk.
MONTEREN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los zodat de
parallelle langsgeleiding kan passeren.
2. Steek de parallelle langsgeleiding (o) in de
zaagschoen (f), zoals wordt afgebeeld.
Pagina: 71
NEDERLANDS
70
3. Draai de vergrendelschroef aan (v).
AFSTELLEN
1. Draai de vergrendelschroef (v) los en zet de
parallelle langsgeleiding (o) op de gewenste
breedte.
2. Draai de vergrendelschroef aan (v).
Voor ingebruikneming
• Controleer dat de beschermkappen goed zijn
gemonteerd. De zaagbladbeschermkap moet
gesloten zijn.
• Controleer dat het zaagblad draait in de richting
van de pijl op het zaagblad.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op ernstig persoonlijk letsel te
verminderen, zet u het gereedschap
uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige
aanpassing maakt of hulpstukken of
accessoires verwijdert/installeert.
WAARSCHUWING: Houd u altijd
aan de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften.
• Zorg ervoor dat het materiaal dat
u wilt zagen stevig op zijn plaats is
vastgezet.
• Pas slechts een lichte druk uit op het
gereedschap en oefen geen zijwaartse
druk uit op het zaagblad.
• Vermijd overbelasting.
• Gebruik geen zeer versleten
zaagbladen.
• Gebruik uw zaag niet voor het zagen
van gaten.
Juiste positie van de handen (fig. 8)
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
dient u ALTIJD de handen in de juiste
positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op
ernstig persoonlijk letsel te verminderen,
houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor een juiste positie van de handen zet u één
hand op de voorste handgreep (c) en de andere op
de hoofdhandgreep (x).
In- en uitschakelen (fig. 2)
Om veiligheidsredenen is de aan/uit-schakelaar
(a) van uw gereedschap voorzien van een
vergrendelknop (b).
1. Ontgrendel het gereedschap door de
vergrendelknop in te drukken.
2. U kunt de machine in werking zetten door op
de Aan/Uit-schakelaar te drukken (a). Zodra
u de aan/uit-schakelaar loslaat wordt de
vergrendelknop automatisch ingeschakeld zodat
wordt voorkomen dat de machine onbedoeld
wordt gestart.
WAARSCHUWING: Schakel het
gereedschap niet in of uit wanneer
het zaagblad het werkstuk of andere
materialen raakt.
WAARSCHUWING: Bedien niet
de spindelvergrendeling terwijl het
gereedschap loopt.
Het gereedschap leiden (afb. 1,2)
1. Voor een optimaal resultaat klemt u het
werkstuk ondersteboven vast.
2. Volg de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (m).
Volg in het geval van een afschuiningshoek van
45° de lijn die op het werkstuk is getekend met
behulp van het merkteken (l).
3. Leid het snoer weg van in lijn met de achterzijde
van het gereedschap.
Stofverwijdering (fig. 1)
WAARSCHUWING: Risico voor
inademing van stof. Draag ALTIJD een
goedgekeurde stofmasker om het risico
op persoonlijk letsel te vermijden.
Uw gereedschap is uitgerust met een
stofverwijderinguitlaat (e).
Sluit indien mogelijk een stofverwijderingsapparaat
aan dat is ontworpen in overeenstemming met de
desbetreffende regelgeving omtrent stofemissie.
WAARSCHUWING: Gebruik ALTIJD
een vacuumverwijderaar ontworpen in
overeenstemming met de regelgeving
Pagina: 72
NEDERLANDS
71
van toepassing op stofemissie bij het
zagen van hout. Vacuumslangen van
de meeste gewone stofzuigers zullen
rechtsreeks op de stofverwijderinguitlaat
passen.
WAARSCHUWING: Gebruik geen
stofverwijderaar zonder geschikte
vonkbescherming bij het zagen van
metaal.
ONDERHOUD
Uw DEWALT gereedschap op stroom is ontworpen
om gedurende een lange tijdsperiode te functioneren
met een minimum aan onderhoud. Het continu naar
bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg
voor het gereedschap en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar
op letsel te verminderen schakelt
u het apparaat uit en sluit u de
stroombron van de machine af
voordat u accessoires installeert of
verwijdert, voordat u instellingen
aanpast of wijzigt, of als u
reparaties uitvoert. Zorg ervoor dat de
hoofdschakelaar in de OFF (UIT) positie
staat. Het onbedoeld opstarten kan
letsel veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reiniging
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof
uit de hoofdbehuizing met droge lucht,
zo vaak u ziet dat vuil zich in en rond
de luchtopeningen ophoopt. Draag
goedgekeurde oogbescherming en een
goedgekeurd stofmasker als u deze
procedure uitvoert.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit
oplosmiddelen of andere bijtende
chemicaliën voor het reinigen van
niet-metalen onderdelen van het
gereedschap. Deze chemicaliën kunnen
het materiaal dat in deze onderdelen
is gebruikt verzwakken. Gebruik een
doek die uitsluitend met water en milde
zeep is bevochtigd. Zorg dat er nooit
enige vloeistof in het gereedschap komt;
dompel nooit enig onderdeel van het
gereedschap in een vloeistof.
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien
accessoires die niet door DEWALT zijn
aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke
accessoires met dit gereedschap
gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel
te verminderen dient u uitsluitend door
DEWALT aanbevolen accessoires met
dit product te gebruiken.
Neem contact op met uw leverancier voor verdere
informatie over de geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product
mag niet bij het normale huishoudelijke
afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product
vervangen dient te worden of dat u er verder geen
gebruik meer van maakt, mag u het niet als normaal
huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan
bij de gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte
producten of verpakkingen maakt het
mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het
hergebruik van gerecycled materiaal
helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de
gescheiden inzameling van elektrische producten
uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product
aanschaft.
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van
recyclen van DEWALT producten als ze eenmaal
het einde van hun levensduur hebben bereikt. Stuur
om van deze service gebruik te maken uw product
a.u.b. terug naar iedere erkende reparateur die
namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het
dichtste bij u in de buurt is opzoeken door contact
op te nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor
zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige details
over onze after sales service zijn ook te vinden op
internet via: www.2helpU.com.
Pagina: 73
NEDERLANDS
72
GARANTIE
DEWALT vertrouwt op de kwaliteit van
zijn producten en biedt een uitstekende
garantie aan voor professionele gebruikers
van het product. Deze garantieverklaring
komt in aanvulling op, en beïnvloedt
op geen enkele wijze uw contractuele
rechten als een professioneel gebruiker
of uw wettelijke rechten als een privé,
niet-professioneel gebruiker. De garantie
is geldig binnen het grondgebied van de
Lidstaten van de Europese Unie en de
Europese Vrijhandelszone.
• 30 DAGEN NIET GOED GELD
TERUG GARANTIE •
Als u niet volkomen tevreden bent over de
prestaties van uw DEWALT gereedschap,
kunt u dit gewoon binnen 30 dagen
terugbrengen, compleet met de originele
onderdelen zoals u het aankocht, bij het
verkooppunt. U krijgt uw geld volledig
vergoed. Het product moet blootgesteld
zijn geweest aan redelijke slijtage en u dient
een aankoopbewijs te overleggen.
• EEN JAAR GRATIS ONDERHOUDSCONTRACT •
Als u onderhoud aan uw DEWALT
gereedschap nodig hebt gedurende de
12 maanden volgend op uw aankoop,
wordt dit gratis uitgevoerd door een
erkende DEWALT reparateur. U dient een
aankoopbewijs te overleggen. Inclusief
arbeidskosten. Exclusief accessoires en
reserveonderdelen, tenzij deze defect
raakten en onder de garantie vielen.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product defect raakt als
gevolg van verkeerd materiaal of onjuiste
constructie binnen 12 maanden na de
datum van aankoop, garandeert DEWALT
alle defecte onderdelen gratis te vervangen
of – naar onze beoordeling – het apparaat
gratis te vervangen, op voorwaarde dat:
• Het product niet verkeerd gebruikt is;
• Het product is blootgesteld aan
redelijke slijtage;
• Er geen reparaties zijn ondernomen
door niet-geautoriseerde personen;
• U een aankoopbewijs kunt overleggen;
• Het product compleet met alle originele
onderdelen wordt geretourneerd.
Als u een schadeclaim wilt indienen,
neem dan contact op met uw verkoper of
zoek de locatie op van de dichtstbijzijnde
erkende DEWALT reparateur in de DEWALT
catalogus, of neem contact op met uw
DEWALT kantoor via het adres dat in deze
handleiding staat vermeld. Een lijst van
erkende DEWALT reparateurs en volledige
details over onze after sales service zijn ook
te vinden op internet via: www.2helpU.
com.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeWalt D23620.

Stel een vraag over de DeWalt D23620

Heb je een vraag over de DeWalt D23620 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeWalt D23620. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeWalt D23620 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.