DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

 • Merk: DeLonghi
 • Product: Airco
 • Model/naam: Pinguino PAC WE110 ECO
 • Bestandstype: PDF
 • Beschikbare talen: Duits, Nederlands, Italiaans

Inhoudsopgave

Pagina: 0
78
•	 Gebruik het apparaat alleen zoals in dit boekje
aangeduid wordt. Deze instructies zijn niet be-
doeld om alle mogelijke omstandigheden en si-
tuaties die zich kunnen voordoen, te behandelen.
Mendientaltijdgebruiktemakenvanhetgezonde
verstand en voorzichtigheid aan de dag leggen bij
deinstallatie,dewerkingendebewaringvanieder
elektrisch huishoudapparaat.
• 	 Dit apparaat is geconstrueerd voor de klimaat-
regeling van vertrekken in huis in mag niet voor
andere doeleinden gebruikt worden.
•	 Het is gevaarlijk om de kenmerken van dit ap-
paraat op ongeacht welke wijze te wijzigen of te
veranderen.
• 	 Het apparaat moet geïnstalleerd worden met in-
achtneming van de nationale normen die elektri-
sche installaties regelen.
• 	 Voor eventuele reparaties dient u zich altijd en
uitsluitend tot de geautoriseerde Technische As-
sistentiecentra van de fabrikant te wenden.
	 De reparaties die door ondeskundig personeel
uitgevoerd worden kunnen gevaarlijk zijn.
• 	 Dit apparaat mag uitsluitend door volwassenen
gebruikt worden.
• 	 Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan
mensen (of kinderen) met gereduceerde gees-
telijke, lichamelijke of zintuiglijke capaciteiten of
met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij
onder toezicht staan of geïnstrueerd worden door
iemanddieverantwoordelijkisvoorhunpersoon-
lijke veiligheid.
	 Houd kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat
ze niet met het apparaat spelen.
• 	 Dit apparaat moet aangesloten worden op een
doeltreffende aardinstallatie. Laat de elektrische
installatie door een gekwalificeerd elektricien con-
troleren.
•	 Vermijd het gebruik van verlengsnoeren voor de
elektrische voedingskabel.
•	 Vóór iedere reiniging of onderhoud moet de stek-
ker altijd uit het stopcontact worden getrokken.
•	 Trek nooit aan de elektrische voedingskabel om
het apparaat te verplaatsen.
• 	 Installeer het apparaat nooit in ruimtes waar de
lucht gas, olie of zwavel kan bevatten, of in de na-
bijheid van warmtebronnen.
• 	 Houd het apparaat op minstens 50 cm afstand
van ontvlambare substanties (alcohol enz.) of
van onder druk staande houders (spuitbussen
bijvoorbeeld).
•	 Plaats geen zware of warme voorwerpen op het
apparaat.
•	 Reinig de luchtfilters minstens iedere week.
•	 Vermijd het gebruik van verwarmingsapparaten
in de nabijheid van de klimaatregelaar.
• 	 In geval van vervoer moet het apparaat in de
verticale positie blijven dan wel op een zijkant
neergelegd worden. Vóór het transport moet het
waterdatinhetapparaatzitvolledigweggenomen
worden. Wacht na het transport minstens 1 uur
alvorens het apparaat te starten.
•	 Bedek het apparaat nooit met plastic zakken wan-
neer het opgeborgen worden.
•	 Dematerialendievoordeverpakkinggebruiktzijn
kunnen gerecycled worden. Er wordt dus aange-
raden om dit materiaal in de speciale bakken voor
gescheiden vuilinzameling weg te gooien.
• 	 Aan het einde van de nuttige levensduur moet de
klimaatregelaar naar de speciale centra voor vui-
linzameling gebracht worden.
•	 Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze
vervangen worden door de fabrikant of door
diens technische assistentiedienst om ieder risico
te voorkomen.
Verifieerophetkenmerkenplaatjewelktypekoelgasin
uw apparaat gebruikt wordt.
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R410A
R410A is een koelgas dat de EG-regelgeving op het
gebied van de ecologie in acht neemt. Er wordt aan-
geraden het koelcircuit van het apparaat niet te per-
foreren.
MILIEUINFORMATIE:dezeunitbevatfluorgassenmet
broeikaseffect die opgenomen zijn in het Protocol van
Kyoto.Dewerkzaamhedeninhetkadervanonderhoud
en vuilverwerking mogen alleen door gekwalificeerd
personeel uitgevoerd worden (R410A, GWP=1975).
Speciale waarschuwingen voor apparaten met
koelgas R290
•	 Lees de waarschuwingen met aandacht.
•	 Voor het ontdooiproces en de reiniging mogen
geen andere instrumenten gebruikt worden dan
die, die door de fabrikant worden aanbevolen.
•	 Het apparaat moet opgesteld worden in een
ruimte zonder ontstekingsbronnen die continu
in werking zijn (zoals bijvoorbeeld: open vuur, in
werking zijnde gas- of elektrische apparaten).
B E L A N G R I J K E M E D E D E L I N G E N
Pagina: 1
79
•	 Niet perforeren en niet verbranden.
•	 Koelgas kan reukloos zijn.
•	 Het apparaat moet geïnstalleerd, gebruikt
en bewaard worden in een ruimte met een
oppervlakte van meer dan 15 m2
.
•	 Dit apparaat bevat circa 300 gr. koelgas R290.
•	 R290 is een koelgas dat conform is aan de
Europese richtlijnen op het gebied van het milieu.
Perforeer geen van de componenten van het
koelcircuit.
•	 Als het apparaat in een niet geventileerde ruimte
geïnstalleerd,geactiveerdofbewaardwordt,moet
deze ruimte van dien aard zijn dat verhinderd
wordt dat eventuele lekkages van koelgas zullen
stagneren met als gevolg het gevaar op brand
of explosies door de ontsteking van het koelgas
die veroorzaakt wordt door elektrische kachels of
andere ontstekingsbronnen.
•	 Het apparaat moet zo bewaard worden dat
mechanische defecten voorkomen worden.
•	 Degenen die met een koelcircuit werken of
daarop ingrijpen, dienen in het bezit te zijn van
de juiste certificering die afgegeven is door een
geaccrediteerde instantie en waarmee verklaard
wordt dat de persoon in kwestie competent is om
koelmedia te hanteren in overeenstemming met
eenspecialebeoordelingdiedoordeverenigingen
van de sector erkend is.
•	 De reparaties moeten uitgevoerd worden op
grond van de aanbevelingen van de fabrikant van
het apparaat. Het onderhoud en de reparaties die
de assistentie van ander gekwalificeerd personeel
vereisen, moeten uitgevoerd worden onder
toezicht van iemand die gespecialiseerd is in het
gebruik van ontvlambare koelmedia.
Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking
van het product krachtens de Europese Richtlijn
2002/96/EG en Wetsdecreet nr. 151 van 25 juli
2005.
Het product mag aan het einde van
zijn nuttige levensduur niet samen met
het stadsvuil weggegooid worden. Het
apparaat kan overhandigd worden aan
de speciale centra voor gescheiden
vuilinzameling die door de gemeentelijke
overheden ter beschikking gesteld
worden, dan wel aan de wederverkopers die deze
service verstrekken. De gescheiden vuilverwerking
van een elektrisch huishoudapparaat maakt het
mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor het milieu
endegezondheidtevermijden,dievoortkomenuiteen
ongeschikte vuilverwerking. Tevens is het mogelijk
om het materiaal waaruit het apparaat bestaat terug te
winnenzodateenaanzienlijkebesparingvanenergieen
bronnenverkregenwordt.Omdeplichttotgescheiden
inzameling van elektrische huishoudapparaten te
markeren, is het product voorzien van het logo van
de doorkruiste verrijdbare vuilnisbak. De abusieve
vuilverwerking van het product door de gebruiker
heeft de toepassing van administratieve boetes tot
gevolg die bepaald worden door de heersende norm.
Elektrische aansluiting
Vooraleer de stekker in het stopcontact te steken,
controleer of:
•	 de netspanning conform is met de waarde die op
kenmerkenplaatje staat, dat zich op de achterkant
van het apparaat bevindt;
•	 het stopcontact en de elektrische voedingslijn
afgestemd zijn om de vereiste lading te
verdragen;
•	 het stopcontact van het geschikte type is voor
de stekker. Is dat niet het geval dan moet het
stopcontact worden vervangen;
•	 hetstopcontactopeendoeltreffendeaardinstallatie
aangesloten is. De fabrikant stelt zich op generlei
wijze verantwoordelijk voor het geval waarin deze
norm ter preventie van ongevallen niet in acht
wordt genomen.
WAT IS EEN WATER-LUCHT PINGUIN?
In het zomerseizoen wordt een situatie van welzijn be-
reikt bij een temperatuur tussen 24 – 27°C en met een
relatieve vochtigheid rond de 50%. De klimaatregelaar
is een apparaat dat vocht en warmte uit de ruimte
onttrekt waarin het opgesteld is. In vergelijking met
de muurmodellen, hebben de draagbare klimaatrege-
laars het voordeel van de ene naar de andere kamer
te kunnen worden verplaats en van het ene naar het
andere gebouw.
De warme lucht van uw kamer wordt door een warm-
tewisselaar gevoerd die gekoeld wordt door een koel-
gas. Zo staat de lucht overtollige warmte en vocht af
voordat het opnieuw de kamer ingevoerd wordt.
In de monomodellen wordt een klein deel van deze
lucht gebruikt om het koelgas te koelen en wordt deze
warme en vochtig geworden lucht naar buiten afge-
voerd.
In de exclusieve water-lucht-modellen van De’Longhi
wordt de warmte uit de kamer afgevoerd met gebruik
van het koelende effect van water dat, zoals gemak-
kelijk begrepen kan worden, veel groter is dan dat van
lucht. Daarom staan zowel het koeleffect als de effici-
ëntie van deze airconditioner absoluut aan de top.
Pagina: 2
80
BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
A	 Rooster luchtuitlaat
B	 Controlepaneel met geavanceerd LCD-display
C	 Handgreep
D	 Rooster
E	 Wielen
F	 Rooster luchtaanzuiging met stoffilter
G	 Aansluiting condensafvoer
H	 Voedingskabel
I	 Ladereservoir
J	 Deurtje opening reservoir
K	 Leiding luchtafvoer
L	 Afstandsbediening
M	 Behuizing leiding luchtafvoer
N	 Luchtopening voor raam
O	 Zilveren ionenfilter (alleen in enkele modellen)
P	 Elektrostatisch filter (alleen in enkele modellen)
Q	 Zuignap
R	 Wielblokkering
S	 Flens met dop
T	 Verlengbare traverse
U	 Leiding waterdrainage + dop
V	 Reactiestrookje
A
A
B
F
C
C
C
D
E
J
I
G
H
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
Pagina: 3
81
Indien u dat wenst kunt u het accessoire “Verlengbare
traverse” (T) gebruiken.
• 	 Plaats de luchtopening voor ramen en de betref-
fende zitting op de traverse (afb. 4).
• 	 Breng de traverse in positie op de vensterbank
en verleng hem tot in de geleiders van het rolluik.
Indienudatwenstishetmogelijkdemaatteblok-
keren met een bijgeleverde pal. Laat het rolluik
zakken (afb. 5).
• 	 Breng de luchtleiding aan op het uiteinde van de
luchtopening.
• 	 Laat de klimaatregelaar het raam of de raamdeur
naderenensluithetandereuiteindevandeleiding
aan (afb. 7).
• 	 Verwijder de dop van de achterkant van het ap-
paraat (G) en vervang deze door de drainagelei-
ding plus dop (U), zoals afbeelding 6 toont. Deze
voorziening laat toe om met het grootste gemak
de condens af te voeren, op het einde van het
seizoen. Zie hoofdstuk “HANDELINGEN EINDE
SEIZOEN”.
GEREEDMAKEN VOOR HET GEBRUIK
Hierna worden alle aanwijzingen verstrekt die nodig
zijn om de werking van uw klimaatregelaar zo goed
mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Bij de ingebruikneming van het apparaat dient u er al-
tijd op te letten dat er geen obstakels zijn die de lucht-
inlaat en –uitlaat belemmeren.
Klimaatregeling zonder installatie
Enige eenvoudige handelingen en uw apparaat zal u
een staat van welzijn schenken:
• 	 Zet de luchtafvoerleiding vast in de daarvoor be-
stemde ruimte op de achterkant van het apparaat
(afb. 1).
• 	 Breng de luchtopening voor het raam (N) aan op
het uiteinde van de leiding (K).
•	 Breng de klimaatregelaar in de nabijheid van een
raam of raamdeur.
•	 Verleng de leiding zo, dat het venster bereikt
wordt.
•	 Controleer of de luchtafvoerleiding niet verstopt
wordt.
•	 Open de deur of de raamdeur een beetje en breng
de luchtopening in positie (afb. 2).
• 	 Heeft u een raam, met dubbele vleugels, gebruik
dan de bijgeleverde zuignap (Q) om de ruiten bij
elkaar te houden (afb. 3).
1
2
1
2
1
2
 2
3
 4
 5
 1
Pagina: 4
82
Beperk de lengte en de bochten van de lucht-
leiding zo veel mogelijk en vermijd knikken van
ongeacht welke aard.
Klimaatregeling met installatie
Indien u dat wenst kan het apparaat op semi-perma-
nente wijze worden geïnstalleerd (afb. 8).
In dat het geval is het nodig om:
•	 Een gat (diameter 134 mm) in een buitenmuur
te maken of in de ruit van een raam, met inacht-
neming van de hoogten die aangeduid worden in
afb. 9.
•	 Hetbijgeleverdeflensaccessoire(S)inhetgatvan
het raam te plaatsen, door de aanwijzingen van
afb. 10,11 en 12 te volgen.
12 inch
30 cm
30 cm
12 inch
MAX 39 inch
MIN 14 inch
afb. 9, 10 en 11 te volgen
in de houten plint
van de raamdeur
in de muur: wij adviseren
om het interne deel van de muur met geschikt
isolatiemateriaal te isoleren.
•	 Zet de luchtafvoerleiding (K) vast in de daarvoor
bestemde ruimte op de achterkant van het apparaat
(afb.1).
•	 Bevestig het uiteinde van de leiding op de flens (S).
Telkenswanneerdeleidingnietvastgekoppeldis,kan
hetgatmetdedopvandeflenswordenafgesloten.
•	 Verwijderdedopvandeachterkantvanhetapparaat
(G) en vervang deze door de drainageleiding plus
dop (U), zoals afbeelding 6 toont. Deze handeling
zalhetmogelijkmakendatdecondensaanheteinde
van het seizoen gemakkelijker afgevoerd kan wor-
den. Zie het hoofdstuk “HANDELINGEN AAN HET
EINDEVANHETSEIZOEN”.
Beperk de lengte en de bochten van de luchtlei-
dingzoveelmogelijkenvermijdknikkenvanongeacht
welkeaard.
Wanneereeninstallatievanhetsemi-permanen-
te type uitgevoerd wordt, raden wij aan om een deur
eenbeetjegeopendtelaten,ookslechts1cm.,omde
juisteluchtverversingtegaranderen.
1
2
 8
 10
11
 12
 9
134
5
inch
 6
 7
Pagina: 5
83
GEREEDMAKEN VOOR HET GEBRUIK
MET WERKING OP WATER
Eenmaal geïnstalleerd, is het apparaat gereed voor
gebruik. Het is echter mogelijk om de doeltreffende
werking ervan te verhogen door gebruik te maken
van de werking op water, exclusief van De’Longhi.
Het water dat in het reservoir zit, verhoogt inderdaad
het koelvermogen van uw Pinguin en verlaagt op
hetzelfde moment de geluidsproductie en het elek-
triciteitsverbruik. Water verlaagt de temperatuur van
het koelcircuit veel beter dan lucht. Het water wordt
vervolgens naar buiten, door de leiding van de lucht-
afvoer, in de vorm van stoom afgevoerd. Houd u er
rekening mee dat:
•	 Het nodig is schoon leidingwater te gebruiken
dat geen zouten bevat.
•	 De duur van een waterlading is sterk afhankelijk
van de omgevingsvoorwaarden zoals tempera-
tuur, vochtigheid, isolatie, opstelling van het ver-
trek, aantal aanwezige personen, enz. De duur
van de werking is bij benadering circa 6 uur. De
BOOST-functie(ziepag.87)verlaagtdeduurvan
de werking tot circa 4 uur maar koelvermogen
en efficiëntie zullen toenemen.
•	 Is het water in het reservoir eenmaal op, dan
meldt het apparaat het ontbreken van het water
met de inschakeling van het daarvoor bestemde
controlelampje     op het controlepaneel, ter-
wijl dewerkingautomatischvanwaternaarlucht
wordt omgeschakeld: op hetzelfde moment
wordt de hoeveelheid lucht verhoogd die door
de achterleiding uitgestoten wordt.
Dit apparaat heeft een kalkfilter op basis van
harsen zodat het mogelijk is gewoon kraanwater
te gebruiken.
De gebruikte harsen verlagen de waterhardheid en
verlengen dus de levensduur van het apparaat.
Het display zal “CF” tonen telkens wanneer
het nodig is het kalkfilter te vervangen. De doel-
treffende werking van het filter is afhankelijk van
de hardheid van het water. Het is hoe dan ook
raadzaam om het om de 5 jaar te vervangen.
Programmeringvandehardheidvanhetwater
Gebruik voor het vaststellen van de waterhardheid
het bijgeleverde reactiestrookje.
•	 	
Neem het reactiestrookje (V) uit de verpakking.
•	 Dompel het strookje gedurende circa 1 seconde
volledig onder in een glas water.
•	 Trek het strookje uit het water en schudt het een
beetje. Na circa 1 minuut vormen zich 1, 2, 3, 4
of 5 rode vierkantjes, al naar gelang de hardheid
van het water. Het apparaat maakt het mogelijk
om 3 verschillende niveaus van waterhardheid
in te stellen: zacht (H1), medium (H2) en hard
(H3). Bepaal het niveau van de waterhardheid
dat u gaat gebruiken, door de rode vierkantjes
van het reactiestrookje met onderstaande tabel
te vergelijken.
	 Handel als volgt om het niveau van de water-
hardheid in te stellen:
1.	 Zet het apparaat op stand-by.
2.	 Houd de FAN-knop van het controlepaneel 10
seconden ingedrukt. Het apparaat zal een ge-
luidssignaal laten horen en het display zal H1,H2
of H3weergeven.
3.	 Stel met de knoppen + of – het niveau van de
hardheid in dat met de tabel hiervoor vastgesteld
werd. Wacht enkele seconden tot de instelling
verworven wordt. Het apparaat zal weer een ge-
luidssignaal laten klinken en opnieuw op stand-
by gaan staan.
Het apparaat is in de fabriek reeds ingesteld
op een niveau van medium hardheid (H2).
Vullen van het reservoir
Het waterreservoir is in het lage deel van het appa-
raat geplaatst. Trek het reservoir naar buiten door uw
20
19 Zacht
Type gebruikt water Niveau
H1
H2
H3
Medium
Hard
Pagina: 6
84
hand door het luikje met de tekst “PULL” erboven, te
steken (afb. 13) en door het reservoir volledig naar
buiten te trekken. Neem de dop weg en giet water
naar binnen uit een houder naar keuze (fles, karaf,
gieter) (afb. 14-15). Via het vulgat is het mogelijk te
zien wanneer het reservoir vol is. Houd er rekening
mee dat de maximuminhoud 10 L is.
Plaats de dop correct terug en sluit het reservoir
volledig. Het gat van het reservoir heeft een netfilter
dat dient om te verhinderen dat niet ter zake doende
voorwerpen per ongeluk in het reservoir komen. Dit
filter kan zonodig weggenomen worden door het los
te schroeven zodat het onder stromend water kan
worden gereinigd.
•	 Om gebruik te maken van de werking op water,
is het niet nodig het reservoir volledig te vullen.
In dit geval zal de werking op water echter korter
duren.
•	 Wanneer het water het peil van het gat bereikt
heeft, geen water toevoegen om te voorkomen
dathetreservoiroverstroomt:hetreservoirheeft
geen enkel systeem ter voorkoming van over-
stromingen.
Vervanging van het kalkfilter
Schakel het apparaat uit en trek de stekker los.
Controleer of er geen water in het apparaat aanwezig
is door het reservoir en het interne bassin te legen
zoals aangeduid wordt in de paragraaf “Handelin-
gen aan het einde van het seizoen”.
Leg het apparaat op de rugzijde zoals afbeelding 17
toont en leg het bovenop een handdoek of een stuk
karton om beschadigingen of krassen te voorkomen.
Verwijder het deksel van het filter door de 4 schroe-
ven los te draaien (afb.17).
Verwijder het filter voorzichtig en maak de twee
bandjes los. Zorg ervoor dat de twee verbindings-
leidingen van het filter niet binnenin het apparaat
glijden. Plaats vervolgens het nieuwe filter door de
handelingen in omgekeerde volgorde uit te voeren
(afb.17-18). In het filter is een pal aanwezig (zie af-
beelding 16) die op de correcte richting van het ge-
plaatste filter duidt. Controleer of deze altijd naar de
binnenzijde van het apparaat gericht is en of punt “A”
omhoog gericht is.
Tijdens de vervanging van het kalkfilter kan wat
water naar buiten komen en om deze reden raden
wij aan om de vervanging op een geschikte plaats
uittevoeren.
Ishetfiltereenmaalvervangen,wachtdanminstens
één uuralvorenshetapparaatteherstarten.
Is de vervanging van het filter eenmaal uitgevoed,
dan moet het alarm gedeactiveerd worden door
10 seconden op de toets ON/STAND-BY (15) te
drukken. Het apparaat zal een geluidssignaal laten
klinken.
1
2
 13
 14
 15
 16
Pagina: 7
85
BESCHRIJVING CONTROLEPANEEL MET
GEAVANCEERD LCD-DISPLAY
1	 Symboolairconditioning
2	 Symboolontvochtiging
3	 Symboolventilatie
4	 SymboolSMART-functie
5	 SymboolSMART-functie
6	 SymboolSLEEP-functie
7	 Symboolalarm
8	 Aanduidingtemperatuur
9	 Symboolontbrekenwater
10	 Symbooltimer
11	 Aanduidingsnelheidventilator
12	 AanduidingAUTOFAN
13	 FAN-toets
14	 Toetstoename(+)enafname(-)vandetemperatuur
15	 ON/Stand-by-toets
16	 MODE-toets(selectievandewerkwijzen)
17	 Signaalontvangervandeafstandsbediening
WERKING VANAFCONTROLEPANEEL
Het controlepaneel maakt het mogelijk om de voor-
naamste functies van hetapparaat tebeheren. Omalle
mogelijkheden van het apparaat volledig te benutten,
is het noodzakelijk de afstandsbediening te gebruiken.
Inschakeling van het apparaat
•	 Steek de stekker in het stopcontact.
	 Op het display verschijnen twee lijntjes die aange-
ven dat het apparaat op stand-by staat (afb. 20).
•	 Druk vervolgens op de toets     tot het apparaat
ingeschakeld wordt. De laatste functie die op het
momentvanuitschakelingactiefwas,zalverschij-
nen.
•	 Schakeldeairconditionernooituitdoordestekker
rechtstreeks uit het stopcontact te trekken maar
druk op de toets    en wacht enkele minuten
alvorens de stekker los te trekken: alleen zo kan
het apparaat de controles uitvoeren waarmee het
de werkstatus verifieert.
1 2 6 7 8 5
9
10
11
3
4
12
16
14
13
17
15
 17
 18
 19
 20
Harsfilter
Deksel
Pagina: 8
86
Airconditioning-modus (afb. 21)
Is ideaal voor warm en drukkend weer waarin het no-
dig is het vertrek te koelen en gelijktijdig te ontvoch-
tigen.
Handel als volgt om deze modus correct in te stellen:
•	 DrukherhaaldelijkopdeMODE-toetstothetsym-
bool van de airconditioning verschijnt.
•	 Selecteer de te bereiken temperatuur door op de
toets      of op de toets      te drukken tot de
gewenste waarde verschijnt.
•	 Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door op
de toets    te drukken. Er zijn 4 beschikbare
snelheiden:
Maximumsnelheid: om zo snel mogelijk de
gewenste temperatuur te bereiken.
Mediumsnelheid: als men de geluidsemis-
sie wenst te beperken en toch een goed comfortni-
veau wilt handhaven.
Lage snelheid: wanneer men een zo geruis-
loos mogelijke werking wenst.
AUTOFAN:hetapparaatkiestautomatischde
beste ventilatiesnelheid, al naargelang de temperatuur
die op het display ingesteld is.
De temperaturen die in de zomer het meest geschikt
zijn, liggen tussen 24-27 °C. Het wordt hoe dan ook
afgeraden om een temperatuur in te stellen die veel
lager ligt dan de buitentemperatuur.
Ontvochtigingsmodus (afb. 22)
Is ideaal voor het verlagen van de vochtigheid in de
vertrekken (tussenseizoenen, vochtige ruimtes, re-
genseizoen, enz.). Voor dit type gebruik moet het
apparaat net zo gereed gemaakt worden als voor de
airconditioning-modus, dus met de luchtafvoerleiding
op het apparaat vastgezet om het vocht naar buiten
af te voeren.
Handel als volgt om deze modus correct in te stellen:
•	 Druk herhaaldelijk op de MODE toets tot het sym-
bool van de ontvochtiging verschijnt.
In deze modus is het niet mogelijk de ventilatie-
snelheid te kiezen, die automatisch door het apparaat
gekozen wordt.
Ventilatiemodus (afb. 23)
Door deze modus te gebruiken, is het niet nodig om
de luchtafvoerleiding op het apparaat aan te sluiten.
Handel als volgt om deze modus correct in te stellen:
•	 Druk herhaaldelijk op de MODE toets tot het sym-
bool van de ventilatie verschijnt.
•	 Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid door op
de toets te drukken.
	 Er zijn 3 beschikbare snelheiden:
Maximumsnelheid: om het maximum
ventilatievermogen te verkrijgen.
Mediumsnelheid: als men de geluidsemis-
sie wenst te beperken en toch een goede ventilatieca-
paciteit wilt handhaven.
Minimumsnelheid: wanneermeneenzoge-
ruisloos mogelijke werking wenst.
In deze modus is het niet mogelijk om de AUTO snel-
heid te kiezen.
 21
22
10
11
4
12
16
14
13
17
15
10
11
13
17
15
1 2 3 4
5
8
10
12
11
15
16
19
20
21
22
3
4
8
7
4
3
6
1 2 3 4
5
8
10
12
11
15
16
19
20
21
22
23
24
18
17
14
13
9
7
6
Pagina: 9
87
SMART-modus (afb. 24)
De SMART-modus probeert om de ideale omstan-
digheden voor welzijn in de ruimte te creëren. Het ap-
paraat zal automatisch vaststellen of het in de modus
airconditioning of ventilatie zal werken, dan wel inac-
tief zal blijven, al naargelang de gedetecteerde omge-
vingsomstandigheden.
Handel als volgt om deze modus in te stellen:
•	 Druk herhaaldelijk op de MODE toets tot het
SMART symbool verschijnt.
•	 Selecteer de gewenste ventilatiesnelheid.
	
BESCHRIJVING VAN DE AFSTANDSBEDIENING
1	 Symbool airconditioning
2	 Symbool ontvochtiging
3	 Symbool ventilatie
4	 Symbool SMART-functie
5	 Aanduiding geselecteerd temperatuurbereik
6	 Uitzending signaal
7	 Symbool BOOST-functie
8	 Symbool SLEEP-functie
9	 Aanduiding AUTOFAN
10	 Aanduiding ventilatiesnelheid
11	 Symbool TIMER ON
12	 Symbool TIMER OFF
13	 Klok
14	 ON/Stand-by-toets
15	 FAN-toets
16	 Toets toename (+) en afname (-)
17	 MODE-toets (selectie modus)
18	 “Reset”-toets
	 (terugkeer naar de oorspronkelijke instellingen)
19	 OK-toets
20	 TIMER OFF-toets
21	 Selectietoets °C of °F
22	 Toets sleep-functie
23	 Toets BOOST-functie
24	 Toets TIMER ON
1 2 3 4
5
8
10
12
11
15
16
19
20
21
22
23
24
18
17
14
13
9
7
6
23
 24
Pagina: 10
88
GEBRUIK VAN DE AFSTANDSBEDIENING
•	 Richt de afstandsbediening op de signaalontvan-
ger van het apparaat. De maximum werkafstand
tussen de afstandsbediening en het apparaat is 7
meter (zonder ook maar een enkel obstakel tus-
sen afstandsbediening en ontvanger).
•	 De afstandsbediening moet bijzonder zorgvuldig
gehanteerd worden zonder hem te laten vallen of
bloot te stellen aan rechtstreeks zonlicht of aan
warmtebronnen.
Plaatsing of vervanging van de batterijen
•	 Verwijderhetdekseldatzichopdeachterkantvan
de afstandsbediening bevindt (afb. 25);
•	 Plaats de twee “AAA” R03-batterijen van 1,5V (zie
de aanduidingen in het batterijvak);
•	 Plaats het deksel weer terug.
	 Zowel bij de vervanging als bij het weggooien
van de afstandsbediening, moeten de batterijen
weggenomen en weggegooid worden volgens de
heersende wetten, aangezien ze schadelijk voor
het milieu zijn.
Instellen van de juiste tijd
Nadat de batterijen geplaatst zijn, knippert de klok
van het display net zolang tot de juiste tijd ingesteld
wordt.
Handel dus als volgt:
•	 Druk op de toets    of op de toets    tot de
juistetijdbereiktwordt.Doordetoetsingedruktte
houden, wordt de tijd automatisch langsgelopen,
eerst de afzonderlijke minuten en vervolgens tien-
den van minuten.
•	 Is de juiste tijd bereikt, dan moet deze toets wor-
den losgelaten. Druk op de toets OK om te beves-
tigen.
•	 Om de programmering van de afstandsbediening
te annuleren en terug te keren naar de oorspron-
kelijke instellingen, druk dan met de punt van een
potlood of van een pen licht op de knop .
WERKING MET
AFSTANDSBEDIENING
Het eerste deel van de beschikbare bedieningen op de
afstandsbediening komt exact overeen met het con-
trolepaneel van het apparaat (afb. 26).
Raadpleeg dus de instructies van het hoofdstuk Wer-
king vanaf het controlepaneel om:
•	 het apparaat in of uit te schakelen;
•	 dewerkwijzetekiezen(AIRCONDITIONING,ONT-
VOCHTIGING,VENTILATIEofSMART)endeven-
tilatiesnelheid;
•	 de gewenste temperatuur in te stellen.
Inhetvolgendedeelzullendeextrafunctiesbehandeld
worden die betrekking hebben op de bedieningsorga-
nen op het onderste deel van de afstandsbediening.
MAX. 7 meter
25
26
Pagina: 11
89
BOOST-functie (afb.27)
Is ideaal voor in de zomer, om een vertrek snel koel
te maken. Wordt eenvoudig geactiveerd door op de
toets     .
Het apparaat werkt met airconditioning, met de maxi-
mum ventilatiesnelheid en met het maximumvermo-
gen. Zolang deze modus geselecteerd is, is het niet
mogelijk de temperatuur in te stellen of om de ventila-
tiesnelheid te wijzigen.
      
Met de actieve BOOST-functie kan de duur
van de waterlading korter zijn in vergelijking met
de airconditioning-modus. Aan de andere kant zijn
hetkoelvermogenendeefficiëntievanhetapparaat
groter.
Selectie van het temperatuurbereik
(afb.28)
Door op de toets      te drukken, verandert het ap-
paraat de weergave van de temperatuur, van °C naar
°F en omgekeerd.	
     SLEEP-functie (afb. 29)
Deze functie is ‘s nachts nuttig omdat de werking van
het apparaat geleidelijk gereduceerd wordt om vervol-
gens na 8 uur uit te gaan.
Handel als volgt om deze functie correct in te stellen:
•	 Selecteer de werkmodus (airconditioning, ont-
vochtiging, smart) zoals hiervoor uitgelegd.
•	 Druk op de toets    . Het apparaat werkt in de
eerder gekozen modus bij de laagst mogelijke
ventilatiesnelheid.
De ventilatiesnelheid staat altijd op het minimumver-
mogen terwijl de omgevingstemperatuur of het voch-
tigheidsgehalte geleidelijk variëren en de behoeften
van het welzijn volgen.
In de airconditioning-modus neemt de temperatuur
na 60 minuten met 1°C toe en na 2 uur met nog een
graad.
In de ontvochtigingsmodus wordt de ontvochtigings-
capaciteitvanhetapparaatiederuur2keergedeeltelijk
gereduceerd.
27
28
29
Pagina: 12
90
Mocht het nodig zijn om de programmering van de
inschakeling of de uitschakeling van de timer ver-
vroegd te moeten deactiveren, druk dan 2 keer op
respectievelijk de toets      of      .
PROGRAMMEREN VAN DE TIMER
De programmering van de timer maakt het mogelijk
de door u gewenste werktijden van het apparaat in te
stellen.
Programmeren van de inschakeling
•	 Druk op de toets     . Op het display van de af-
standsbediening knipperen het tijdstip van inscha-
kelingenhet symbool      (afb. 30).
•	 Druk op de toetsen     of    om het gewenste
tijdstip van inschakeling intestellen.
•	 Is het gewenste tijdstip eenmaal bereikt, druk dan
op de toets OK om het te bevestigen (afb. 31): op
hetdisplayvandeafstandsbedieningblijfthetsym-
bool 	   branden terwijl het op het display van
het apparaat het symbool    verschijnt om aan te
gevendat de werkingmet timeractiefis.
Programmeren van de uitschakeling
•	 Druk op de toets    . Op het display van de
afstandsbediening knipperen het tijdstip van uit-
schakeling en het symbool     (afb. 32).
•	 Druk op de toetsen     of    om het gewenste
tijdstip van uitschakeling in te stellen.
•	 Is het gewenste tijdstip eenmaal bereikt, druk dan
op de toets OK om het te bevestigen (afb. 33):
op het display van de afstandsbediening blijft het
symbool     branden terwijl het op het display
van het apparaat het symbool   verschijnt om
aan te geven dat de werking met timer actief is.
30
32
31
33
Pagina: 13
91
AUTODIAGNOSE
Het apparaat is uitgerust met een systeem voor autodiagnose dat enkele werkstoringen identificeert.
Er verschijnen foutberichten op het display van het apparaat.
ALS HET DISPLAY HET
VOLGENDE TOONT…
… WAT MOET IK DAN DOEN?
Low Temperature
(antivries)
Het apparaat bezit een systeem voor de ontdooiing waarmee vermeden wordt dat er teveel
ijs ontstaat. Het apparaat hervat automatisch de werking als het ontdooiproces eenmaal klaar
is.
High Level
(Intern bassin vol)
Leeghetinterneveiligheidsbassindoordeaanwijzingentevolgendieindeparagraaf“hande-
lingen aan het einde van het seizoen” staan. Indien de storing blijft aanhouden, wend u zich
dan tot het dichtst bijzijnde geautoriseerde assistentiecentrum.
Change filter
(filter vervangen)
Dit bericht signaleert de noodzaak om het waterfilter te vervangen zoals beschreven
wordt in de paragraaf “Vervanging van het kalkfilter”.
ALS HET DISPLAY HET
VOLGENDE TOONT…
… WAT MOET IK DAN DOEN?
Probe Failure
(sonde beschadigd)
Indien deze tekst verschijnt, wend u zich dan tot het dichtst bijzijnde geautoriseerde
assistentiecentrum.
Failure1
Bij het alarm F1 blijft het apparaat normaal werken in de lucht-lucht modus.
Om het alarm te resetten moet de stekker van het apparaat verwijderd en weer inge-
bracht worden.
Als het alam vaak voorkomt, moet contact worden opgenomen met het servicecen-
trum.
Pagina: 14
92
TIPS VOOR EEN CORRECT GEBRUIK
Er zijn enkele aanwijzingen die gevolg moeten worden
om een maximaal rendement van de klimaatregelaar
te verkrijgen:
•	 sluitdeluikenvanderuimtewaarvanuhetklimaat
wilt regelen (afb. 34). Wanneer een installatie van
het semi-permanente type uitgevoerd wordt, ra-
den wij aan om een deur een beetje geopend te
laten, ook slechts 1 cm., om de juiste luchtverver-
sing te garanderen;
• 	 bescherm het vertrek tegen rechtstreekse bloot-
stelling aan zonlicht door de gordijnen dicht te
doenen/ofderolluikengedeeltelijktesluitenzodat
een uiterst goedkope werking wordt verkregen
(afb. 35);
• 	 nplaats geen voorwerpen op de klimaatregelaar;
• 	 belemmer niet de aanzuiging en de afgifte van de
lucht (afb. 36) door beide roosters vrij te laten;
• 	 controleer of er geen warmtebronnen in het ver-
trek zijn;
•	 gebruikhetapparaatnietinruimtesmeteenhoog
vochtigheidsgehalte (zoals in een wasserette);
•	 gebruik het apparaat niet in de open lucht;
• 	 controleer of de klimaatregelaar op een vlakke
ondergrond staat. Plaats zonodig de wielblokke-
ringen onder de voorwielen.
FILTERS VOOR DE ZUIVERING VAN DE
LUCHT
Dit apparaat is uitgerust met twee stoffilters die de ef-
ficiënte werking van het apparaat handhaven.
Het eerste bevindt zich op de achterkant, ter hoogte
van het aanzuigrooster en het tweede op de zijkant
(afb. 37-38).
sluit ramen en deuren
sluit de gordijnen
niet bedekken
34
35
36
37
38
Pagina: 15
93
In enkele modellen kan in het achterrooster een stof-
filter met zilverionen en een extra elektrostatisch filter
worden gebruikt.
Filter met zilverionen
Dit stoffilter is behandeld met zilverionen die niet al-
leen de stofdeeltjes tegenhouden maar ook een doel-
treffende bacteriewerende functie hebben. Bovendien
worden andere irriterende agentia, zoals stuifmeel en
sporen, sterk gereduceerd.
Elektrostatisch filter
Hetelektrostatischefilterhoudtdekleinstestofdeeltjes
tegen en versterkt zo de filtercapaciteit van het appa-
raat.
Aanbrengen van de filters op het rooster
Het apparaat kan gebruikt worden met alleen de reeds
in het rooster geplaatste stoffilters.
Om het elektrostatische filter te gebruiken (indien dit
bij het model in uw bezit geleverd is), moet het filter
uit de verpakking gehaald worden en aan het stoffilter
worden gekoppeld door het onder de daarvoor be-
stemde haken aan te brengen (afb. 39).
Besluituhetniettegebruiken,danishetraadzaamom
het filter in de afgesloten verpakking te bewaren.
REINIGING
Vóóriederevormvanreinigingofonderhoudmoethet
apparaat worden uitgeschakeld door op het controle-
paneel of op de afstandsbediening op de toets     te
drukken, enkele seconden te wachten en vervolgens
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Reiniging van het ombouwmeubel
Reinig het apparaat met een licht bevochtigde doek en
droog het met een droge doek.
• 	 Was de klimaatregelaar niet met water: dit kan
gevaarlijk zijn.
•	 Gebruik geen benzine, alcohol of oplosmiddelen
voor de reiniging. Sproei geen vloeibare insecten-
verdelger of gelijkaardige producten.
Reiniging van de luchtfilters
Om de efficiëntie van het apparaat te handhaven,
wordt geadviseerd om het stoffilter iedere week van
werking te reinigen.
Reiniging van de stoffilters die bij alle model-
len geleverd zijn
Ieder filter bevindt zich ter hoogte van het aanzuig-
roosterenhetroostervormtopzijnbeurtdebehuizing
van het filter zelf.
Het is voor de reiniging van het filter dus nodig om:
• 	 Het aanzuigrooster weg te nemen door het naar
buiten te trekken (afb. 37).
•	 Het stoffilter te weg te nemen door het los te kop-
pelen van het rooster (afb. 38).
•	 Gebruik een stofzuiger om het stof van het filter
weg te nemen. Is het filter bijzonder vuil, dompel
het dan onder in lauw water en spoel het meer-
dere keren af.
•	 Na het wassen het filter goed laten opdrogen.
•	 Om het filter terug te plaatsen moet het op het
aanzuigrooster geplaatst worden. Koppel het
rooster vervolgens vast aan het apparaat.
Filter met
zilverionen
Elektrostatisch filter
39
Pagina: 16
94
Reiniging van het filter met zilverionen en van
hetelektrostatischefilter(slechtsbijenkelemo-
dellen geleverd)
Wanneer het filter met zilverionen gereinigd moet
worden moet het elektrostatische filter tijdelijk ver-
wijderd worden. Gebruik een stofzuiger met medium
vermogen om de filters te reinigen.
Het filter met zilverionen kan gewassen worden met
lauw water: laat het goed drogen alvorens het terug
te plaatsen.
Het elektrostatische filter is niet wasbaar maar het
wordt aanbevolen om het minstens om de 2 seizoe-
nen te vervangen.
Het elektrostatische filter kan zowel gekocht worden
in de winkels die accessoires van De’Longhi verkopen
als in de geautoriseerde Assistentiecentra.
HANDELINGEN AAN HET BEGIN VAN HET
SEIZOEN
Controleer of de voedingskabel en het stopcontact in
perfect intacte staat verkeren en controleer of de aard-
installatie efficiënt is. Neem de installatievoorschriften
strikt in acht.
HANDELINGEN AAN HET EINDE VAN HET
SEIZOEN
Alvorens het apparaat op te bergen, of indien het naar
een andere plaats vervoerd moet worden, moet het
residuwater in de reservoirs weggenomen worden.
Legen van het reservoir
Trek het reservoir naar buiten zoals beschreven wordt
in het hoofdstuk “VULLEN VAN HET RESERVOIR”,
koppel het drainageslangetje op de linkerkant van het
reservoir los (afb. 40-41), steek het uiteinde ervan in
eenbak,neemdedopwegenlaathetresiduwatervol-
ledig wegstromen.
Legen van het interne bassin
Om deze handeling te vergemakkelijken, is het raad-
zaam om aan het begin van het seizoen de dop van
mondstuk (G) te vervangen door de drainageleiding
+ dop (U).
Breng een houder (een kan of een fles bijvoorbeeld)
in positie in de nabijheid van het mondstuk op de ach-
terkant van het apparaat (afb. 42). Neem de dop weg
en laat het residuwater wegstromen. Is het reservoir
geheel geleegd, plaats de dop dan weer terug.
LET OP de hoeveelheid af te voeren water kan wel 2
liter bedragen.
•	 Na uitvoering van de vorige twee handelingen,
moet het apparaat gedurende circa een half uur
alleen in de ventilatiefunctie in werking gesteld
worden. Op deze wijze worden de interne delen
van het apparaat gedroogd en worden vochtplek-
ken vermeden.
•	 Schakel het apparaat uit en trek de stekker los.
•	 Verwijder de luchtafvoerleiding en de afvoerlei-
ding van het condenswater.
•	 Ga over tot de reiniging van de stoffilters.
•	 Berg het apparaat afgedekt op om te voorkomen
dat stof binnendringt.
40
41
42
Pagina: 17
95
Technische kenmerken
Voedingsspanning
Geabsorbeerdmaximumvermogen
bijairconditioning
Koelmedium	
Koelvermogen
	
Limietvoorwaardenvoordewerking
Temperatuurindekamerwaarvan
hetklimaatgeregeldwordt	 21÷35°C
GARANTIE
De voorwaarden van garantie en technische assis-
tentie staan in de documentatie die bij uw apparaat
verstrekt is.
zie het kenmerkenplaatje
“
“
“
Pagina: 18
96
PROBLEMEN OORZAKEN OPLOSSING
De klimaatregelaar wordt
niet ingeschakeld
•	 de stroom ontbreekt
•	 De stekker is niet in het stopcontact gestoken
•	 er is een interne beveiliging in werking
getreden
•	 Wachten
•	 steek de stekker naar binnen
•	 neem contact op met het assistentiecentrum
De klimaatregelaar werkt
korte tijd
•	 de luchtafvoerleiding vormt een knik of heeft
bochten
•	 een obstructie belemmert de afvoer van de
lucht naar buiten.
•	 brengdeluchtafvoerleidingcorrectinpositie,
beperkdelengteendebochtenzoveelmogelijk
envermijdknikkenvanongeachtwelkeaard
•	 zoekdeobstructiesopdiedeafvoervande
luchtnaarbuitenbelemmerenenneemdeze
weg
De klimaatregelaar werkt
maar koelt het vertrek niet
•	 rolluiken, gordijnen zijn geopend
•	 er is een warmtebron in werking in het
vertrek (oven, föhn, enz.)
•	 de luchtafvoerleiding is van het apparaat
losgeraakt
•	 verstopte stoffilters
•	 de technische kenmerken van het apparaat
zijn niet geschikt om het klimaat te regelen in
het vertrek waar het apparaat is opgesteld.
•	 sluit rolluiken en gordijnen en houd rekening
met de eerder vermelde “TIPS VOOR EEN
CORRECT GEBRUIK”
•	 neem de warmtebronnen weg
•	 zet de luchtafvoerleiding vast in de daarvoor
bestemde ruimte op de achterkant van het
apparaat (afb. 1)
•	 ga over tot de reiniging van de stoffilters,
zoals eerder beschreven
Tijdens de werking wordt
een vervelende lucht in
het vertrek geroken
•	 stoffilter en (in de modellen die dat hebben)
antistatisch filter verstopt.
•	 ga over tot de reiniging of de vervanging van
de filters, zoals eerder beschreven
De klimaatregelaar werkt
niet gedurende circa 3
minuten na de herstart
•	 ter bescherming van de compressor
vertraagt een intern systeem de inschakeling
gedurende circa 3 minuten na de herstart.
•	 wachten; dit tijdinterval vanaf de herstart
behoort tot de gewone werking.
Op het display van het
apparaat verschijnt het
symbool     met één
van de volgende teksten:
LT/HL/CF/PF/FI
•	 Het apparaat is uitgerust met een systeem
voor autodiagnose dat enkele werkstoringen
identificeert.
•	 raadpleeg het hoofdstuk AUTODIAGNOSE.
WANNEER IETS HET NIET DOET

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO.

Stel een vraag over de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO

Heb je een vraag over de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeLonghi Pinguino PAC WE110 ECO zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.