Magnifica S ECAM 2... handleiding
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBhandleiding

Handleiding voor de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 21 pagina's.

PDF 21 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SBhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB

Pagina: 1
6 INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE ����������������������������������������������������������7 In deze handleiding gebruikte symbolen ����������������������������������7 VEILIGHEID �������������������������������������������������������������7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid ������������������7 GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING �����������������������8 GEBRUIKSINSTRUCTIES �������������������������������������������8 BESCHRIJVING ��������������������������������������������������������8 Beschrijving van het apparaat ��������������������������������������������������8 Beschrijving van de accessoires �������������������������������������������������8 Beschrijving van de controlelampjes �����������������������������������������9 HANDELINGEN VOORAF ��������������������������������������������9 Controle van het apparaat ���������������������������������������������������������9 Installatie van het apparaat �����������������������������������������������������9 Aansluiting van het apparaat ���������������������������������������������������9 Eerste inwerkingstelling van het apparaat ������������������������������10 INSCHAKELING VAN HET APPARAAT ������������������������10 UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT ����������������������10 Automatische uitschakeling ����������������������������10 ENERGIEBESPARING ����������������������������������������������11 verzachtingsfilter �������������������������������������������11 Installatie van het filter ����������������������������������������������������������11 Verwijdering en vervanging van het verzachtingsfilter �����������11 KOFFIEZETTEN �������������������������������������������������������11 Selectie van de hoeveelheid koffie in het kopje ����������������������12 Regeling van de maalgraad ����������������������������������������������������12 Instelling van de temperatuur ������������������������������������������������12 Tips voor warmere koffie ���������������������������������������������������������12 Koffiezetten met koffiebonen �������������������������������������������������12 Koffiezetten met voorgemalen koffie ��������������������������������������13 BEREIDING VAN DE CAPPUCCINO ����������������������������13 Reiniging van de cappuccino-inrichting na het gebruik ����������14 BEREIDING VAN WARM WATER �������������������������������14 REINIGING ������������������������������������������������������������14 Reiniging van het apparaat �����������������������������������������������������14 Reiniging van het koffiedikbakje ��������������������������������������������14 Reiniging van de binnenkant van het apparaat ����������������������15 Reiniging van het waterreservoir ��������������������������������������������15 Reiniging van de uitlopen van de koffieafgiftegroep ��������������15 Reiniging van de trechter voor het invoeren van de voorgemalen koffie �����������������������������������������������������������������15 Reiniging van de zetgroep ������������������������������������������������������15 ONTKALKING ���������������������������������������������������������16 PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN HET WATER ������������������������������������������������������������������16 Meting van de hardheid van het water �����������������������������������16 Instelling van de hardheid van het water ��������������������������������16 TECHNISCHE GEGEVENS �����������������������������������������17 VUILVERWERKING �������������������������������������������������17 BETEKENINS VAN DE CONTROLELAMPEN �����������������18 OPLOSSING VAN PROBLEMEN ���������������������������������19
Pagina: 2
7 NL INTRODUCTIE Wij danken u dat u voor de automatische koffiezetmachine voor koffie en cappuccino„ECAM 22.110“ hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat. Neem er de tijd voor om deze instructies voor het gebruik te lezen. Zo vermijdt u dat er gevaren optreden of dat het apparaat be- schadigd wordt. In deze handleiding gebruikte symbolen De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen ver- gezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht genomen worden. Gevaar! De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel wegens elektrische schokken met levensgevaar. Attentie! De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van letsel of beschadiging van het apparaat. Gevaarbrandwonden! De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van brandwonden of verbrandingen. NotaBene: Dit symbool duidt op tips en belangrijke informatie voor de gebruiker. Letters tussen haakjes Deletterstussenhaakjeskomenovereenmetdelegendadiein de Beschrijving van het apparaat staat (pag. 2-3). Problemen en reparaties In geval van problemen dient u eerst en vooral een poging te doenomzeoptelossenmiddelsdetipsvermeldindeparagra- fen“Betekenisvandecontrolelampen”oppag.17enin“Oplos- sing van problemen”op pag. 18. Indien deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn, of indien men meer opheldering nodig heeft, wordt aangeraden deklantenassistentieteraadplegendoorhetnummertebellen dat op het bijgevoegde blad“Klantenassistentie”staat. Als uw land niet op dit blad vermeld is, bel dan het nummer dat op de garantie staat.Voor eventuele reparaties dient u zich uitsluitendtewendentotde TechnischeServicevanDe’Longhi. De adressen zijn vermeld op het garantiecertificaat dat bij het apparaat gevoegd is. VEILIGHEID Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid Gevaar! Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het niet uitgesloten worden dat het elektrische schokken genere- ert. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften: • Raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten. • Raak de stekker nooit aan met vochtige of natte handen. • Verzeker u ervan dat u steeds vrije toegang hebt tot de stekker zodat u hem indien nodig kunt uittrekken. • Indien u de stekker uit het stopcontact wilt halen, moet u dit via de stekker doen. Trek nooit aan de kabel omdat deze hierdoor beschadigd kan raken. • Om het apparaat volledig te ontkoppelen, moet u de ho- ofdschakelaar op de achterzijde van het apparaat in de stand O zetten (afb. 3). • Probeer het apparaat niet zelf te repareren bij storingen. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcon- tact en breng het apparaat naar deTechnische Service. • Indiendestekkerofdekabelbeschadigdzijn,mogendeze enkel door de Technische Dienst De’Longhi vervangen worden zodat risico’s worden voorkomen. Attentie! Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, geëxpande- erd polystyrol) buiten het bereik van kinderen. Attentie! Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan mensen (of kin- deren) met gereduceerde geestelijke, lichamelijke of zintuigli- jke capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd worden door iemand die verantwoordelijk is voor hun persoonlijke veiligheid. Houd kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat ze niet met het ap- paraat spelen. 6 6 6 6 7 7 8 9
Pagina: 3
8 Gevaarbrandwonden! Dit apparaat produceert warm water en wanneer het in wer- king is kan waterdamp ontstaan. Zorg ervoor niet in contact met waterspetters of hete damp te komen. GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het ver- warmen van dranken. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd. Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat. Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld. Het mag niet gebruikt worden in: • in keukens voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones. • vakantieboerderijen • hotels, motels en andere ontvangende structuren • huurkamers GEBRUIKSINSTRUCTIES Leesdezeaanwijzingenaandachtigdooralvorenshetapparaat te gebruiken. - de veronachtzaming van deze instructies kan een bron van letsel en/of schade aan het apparaat vormen. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de veronachtzaming van deze instructies voor het gebruik. NotaBene: Bewaar deze instructies met zorg. Indien het apparaat aan an- derenovergedaanwordt,dientmenookdeinstructiesvoorhet gebruik mee te leveren. BESCHRIJVING Beschrijving van het apparaat (pag. 3 - A ) A1. Controlepaneel A2. Regelknop maalgraad A3. Kopjesplaat A4. Deksel van het koffiebonenreservoir A5. Deksel van trechter voorgemalen koffie A6. Trechter voor inbrengen van voorgemalen koffie A7. Koffiebonenreservoir A8. Hoofdschakelaar A9. Waterreservoir A10. Deurtje zetgroep A11. Zetgroep A12. Koffieuitloop (verstelbaar in hoogte) A13. Koffiedikbak A14. Condensbakje A15. Kopjesblad A16. Aanwijzer waterpeil van het druppelbakje. A17. Druppelbak A18. Cappuccino-inrichting A19. Knop warme stoom/water Beschrijving van het controlepaneel (pag. 2 - B ) B1. Spie B2. Toets : om de machine in en uit te schakelen B3. Toets : om 1 kop espresso te zetten. B4. Toets : om 2 espresso’s te zetten. B5. Toets : om een spoeling uit te voeren of om het apparaat te ontkalken. B6. Selectieknop: draai hem om de gewenste hoeveelheid koffie te kiezen of om de bereiding met voorgemalen kof- fie te kiezen. B7. Toets voor stoomafgifte voor bereiding van dran- ken op basis van melk B8. Toets : om 1 kop espresso te zetten. B9. Toets : om 2 espresso’s te zetten. Beschrijving van de accessoires (pag. 2 - C ) C1. Doseerschepje C2. Flacon met ontkalkingsmiddel C3. Verzachtingsfilter
Pagina: 4
9 NL m d - - Beschrijving van de controlelampjes Knipperend controlelampje: geeft aan dat het apparaat aan het opwarmen is. Duidtaandathetapparaat1of2espresso’saan het zetten is. Duidt aan dat het apparaat 1 of 2 gewone koppen koffie aan het zetten is. Vaste controlelamp: duidt aan dat de functie “stoom”gekozen is; Knipperende controlelamp: duidt aan dat het noodzakelijk is de stoomknop te draaien. Duidt aan dat op het controlepaneel een alarm is gevisualiseerd (zie par. “Betekenis van de controlelampen”op pag. 17). Vastecontrolelamp:duidtaandatdekoffiedik- bak ontbreekt: hij moet ingevoegd worden; Knipperende controlelamp: duidt aan dat de koffiedikbak vol is en hij moet leeggemaakt worden. Vastecontrolelamp:duidtaandathetwaterre- servoir ontbreekt; Knipperende controlelamp: duidt aan dat het water in het reservoir niet voldoende is. Knipperende controlelamp: duidt aan dat het apparaat moet ontkalkt worden (zie par. “On- tkalking”). Vaste controlelamp: duit aan dat het apparaat de ontkalking aan het uitvoeren is. ECO Geeft aan dat de functie “Energiebesparing” geactiveerd is. HANDELINGEN VOORAF Controle van het apparaat Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, de intacte staat van het apparaat en de aanwezigheid van alle accessoires. Gebruik het apparaat niet indien duidelijke schade wordt waargenomen.Wendt u tot deTechnische Service van De’Longhi. Installatie van het apparaat Attentie! Wanneerhetapparaatwordtgeïnstalleerd,moetendevolgen- de veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden: • Het apparaat kan schade oplopen indien het water erin bevriest. Installeerhetapparaatnietineenruimtewaardetempe- ratuur onder het vriespunt kan komen. • Het apparaat geeft warmte aan de omgeving af. Nadat het apparaat op het werkvlak geplaatst is, moet gecon- troleerd worden of een ruimte van circa 3 cm overblijft tussen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en achterwanden, en een ruimte van minstens 15 cm boven het koffiezetapparaat. • Indienwaterinhetapparaatsijpeltkanditschadeveroor- zaken. Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen of wasbakken. • Plaatsdekabelzodathijnietdoorscherpehoekenofwar- me oppervlakken kan beschadigd worden (bv. elektrische platen). Aansluiting van het apparaat Attentie! Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeen- komt met de waarde die op het plaatje op de onderkant van het apparaat staat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat geïnstal- leerdisvolgensderegelsvanhetvak, eenminimumdebietvan 10A heeft en een efficiënt werkende aardverbinding. Bijonverenigbaarheidtussenstopcontactenstekkerdientmen hetstopcontactdoorgekwalificeerdpersoneeltelatenvervan- gen door een van het geschikte type.
Pagina: 5
10 Eerste inwerkingstelling van het apparaat NotaBene: • De machine werd in de fabriek met gebruik van koffie gecontroleerd. Het is dus normaal als koffiesporen in de koffiemolen aanwezig zijn. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is. • Wij adviseren zo snel mogelijk de hardheid van het water aan te passen door de procedure te volgen beschreven in de paragraaf “Programmering van de hardheid van het water”(pag. 15). Volg de geleverde instructies op: 1. Verwijder het waterreservoir en vul het met fris water tot aandestreepvanhetMAX.peil(afb.1A).Voegvervolgens het reservoir weer in (afb. 1B). 2. Plaats onder de cappuccino-inrichting een bakje waarvan de inhoud minstens 100 ml is (afb. 2). 3. Sluit het apparaat aan met het elektrisch net en druk de hoofdschakelaar in die zich op de achterzijde van het ap- paraat bevindt, in de stand I (afb. 3). 4. Op het controlepaneel knippert de controlelamp (afb. 4). 5. Draai de stoomknop in de stand“I”(afb. 5): het apparaat geeft water af uit de cappuccino-inrichting en gaat ver- volgens uit. 6. Zet de stoomknop opnieuw in de stand“O”. Nu is het apparaat klaar voor het normale gebruik. NotaBene: • Bij het eerste gebruik is het noodzakelijk 4-5 kopjes koffie ofcappuccinotemakenalvorensdemachineeenbevredi- gend resultaat levert. INSCHAKELING VAN HET APPARAAT NotaBene: • Alvorens het apparaat in te schakelen, dient men te con- troleren of de hoofdschakelaar op de achterkant van het apparaat op pos. I (afb. 3). • Telkens wanneer het apparaat ingeschakeld wordt, wordt automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uitgevoerddienietonderbrokenkanworden.Hetappara- at is enkel na het uitvoeren van deze cycli gebruiksklaar. Gevaarbrandwonden! Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de zetgroep komen dat in het drupbakje eronder opgevangen wordt. Zorg ervoor niet in contact met waterspetters te komen. • Drukopdetoets (afb.6)omhetapparaatintescha- kelen: deovereenstemmendecontrolelampknippert wanneer het apparaat opwarmt en de automatische spo- elinguitvoert(opdezewijzewarmtdeketelopmaarstro- omt tevens het warme water in de interne leidingen). Hetapparaatbereiktdejuistetemperatuurwanneerdecontro- lelamp uit gaat en de controlelampen van de toetsen voor koffieafgifte aan gaan. UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT Telkens wanneer het apparaat uitgeschakeld wordt, wordt een automatische spoeling uitgevoerd die niet onderbroken kan worden. Gevaarbrandwonden! Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de zetgro- ep komen. Zorg ervoor niet in contact met waterspetters te komen. Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets (afb. 6). Het apparaat voert de spoeling uit en wordt vervolgens uitgeschakeld. NotaBene: Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, moet de hoofdschakelaar in de stand 0 gezet worden (afb. 3). Attentie! Omschadeaanhetapparaattevermijden,moetdehoofdscha- kelaar van afb. 3 enkel in de stand O gezet worden nadat het apparaat middels de toets werd uitgeschakeld. Automatische uitschakeling Het apparaat is vooringesteld om de automatische uitschake- ling uit te voeren wanneer het 2 uren ongebruikt blijft. Het is mogelijk dit interval te wijzigen om het apparaat na 15 of 30 minuten of 1, 2 of 3 uren uit te schakelen. 1. Druk op de toets tot de controlelampjes aan gaan. 2. Druk op de toets (links van de knop) tot de contro- lelampen i.v.m. het aantal uren voor definitieve apparaa- tuitschakeling volledig aan gaan: 15 minuten ECO 30 minuten ECO 1 uur ECO 2 uren ECO 3 uren ECO 3. Druk op de toets (rechts van de knop) om te beve- stigen; de controlelampjes uitgaan.
Pagina: 6
11 NL - - - - r n - t - - 0 - - - ENERGIEBESPARING Met deze functie is het mogelijk om de modaliteit van de energiebesparing te activeren of te deactiveren. Wanneer de functie actief is, wordt minder energie verbruikt conform met de van kracht zijnde Europese normen. Deenergiebesparingisactiefwanneerdegroenecontrolelamp ECO aan is (afb. 7). 1. Druk, terwijl het apparaat uitgeschakeld is maar de ho- ofdschakelaaropI(afb.3)staat,opdetoets enhou hem ingedrukt tot de controlelamp ECO aan gaat (afb. 7). 2. Druk om de functie te deactiveren op de toets (links van de knop): de controlelamp ECO knippert. 3. Om de functie opnieuw te activeren, moet u opnieuw op detoets drukken(linksvandeknop):decontrolelamp ECO gaat vast branden. 4. Drukopdetoets (rechtsvandeknop)omdekeuze te bevestigen: de controlelamp ECO gaat uit. NotaBene: Indewerkwijzeenergiebesparingkuntuenkelesecondenmo- eten wachten alvorens de machine de eerste kop koffie maakt omdat ze meer tijd nodig heeft om op te warmen. verzachtingsfilter Enkele modellen hebben een verzachtingsfilter: indien uw model hier niet over beschikt, raden wij u aan er een aan te schaffen bij de bevoegde centra van De’Longhi. Attentie: • Koel en droog bewaren, niet blootstellen aan zonlicht. • Defilteronmiddellijkgebruikenzodradeverpakkinggeo- pend is. • Het filter verwijderen vooraleer het apparaat te ontkal- ken. Volg de instructies hierna voor een correct gebruik van het filter. Installatie van het filter 1. Verwijder het filter uit de verpakking en spoel met circa 0,5 L stromend water (fig. 8). 2. Draai aan de datumschijf tot de volgende 2 gebruiksma- anden getoond worden (fig. 9). NotaBene: hetfilterheefteenduurvantweemaandenwanneerhetappa- raat gewoon gebruikt wordt.Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, dan duurt het filter maximaal 3 weken. 3. Trek het reservoir uit het apparaat en vul het met water (fig. 1A). 4. Plaats het filter in het waterreservoir en dompel het he- lemaal onder, schuin houden om de luchtbellen te laten ontsnappen (fig. 10). 5. Plaats het filter in de betreffende zitting, duw volledig vast (fig. 11). 6. Sluit het reservoir met het deksel (fig. 12), daarna het reservoir terug in het apparaat plaatsen. 7. Plaats een reservoir met minimum inhoud van 100 ml onder de capuccino-inrichting. 8. Draai de stoomknop naar stand I voor afgifte van warm water. 9. Laat het apparaat gedurende enkele seconden warm wa- ter afgeven totdat de waterstroom stabiel wordt, daarna de knop terug in stand 0 zetten. NotaBene: Het kan gebeuren dat één enkele afgifte van warm water niet voldoende is om het filter te installeren, en dat tijdens de installatie de volgende controlelampjes gaan branden: Herhaal in dit geval de installatie vanaf punt 8. Nu is het filter geactiveerd en kan men het apparaat gebrui- ken. Verwijdering en vervanging van het verzachtingsfilter Wanneer twee maanden verstreken zijn (zie datumaandu- iding), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter uit het reservoir verwijderd worden en eventueel door een nieuwe filter vervangen wor- den, herhaal hiervoor de handeling beschreven in de vorige paragraaf. KOFFIEZETTEN Selectie van het aroma van de koffie Regel de selectieknop van het koffiearoma (B6) om het ge- wenste aroma in te stellen: hoe verder de knop met de wijzers van de klok mee gedraaid wordt, hoe meer koffiebonen gema- len worden en dus hoe sterker het aroma van de gezette koffie zal zijn. Met de knop in de stand MIN verkrijgt u een extra lichte kof- fie; met de knop in de stand MAX verkrijgt u een extra sterke koffie.
Pagina: 7
12 NotaBene: • Bij een eerste gebruik is het noodzakelijk meerdere po- gingen te doen en meerdere kopjes koffie te maken om de correcte stand van de knop op te sporen. • LetopomdeknopnietteveelnaarhetMAXtoetedraaien anders loopt u het risico dat de afgifte te traag geschiedt (druppelsgewijs), in het bijzonder wanneer gelijktijdig twee kopjes moeten gemaakt worden. Selectie van de hoeveelheid koffie in het kopje Hetapparaatisreedsindefabriek ingesteldvoorautomatische afgifte van de volgende hoeveelheden koffie: - espresso indien op de toets wordt gedrukt (≃40ml); - gewone koffie, indien op de toets wordt gedrukt (≃120ml); - twee espresso’s, indien op de toets wordt gedrukt; - twee gewone kopjes koffie, indien op de toets wordt gedrukt. Indienudehoeveelheidkoffiewensttewijzigen(diedemachi- ne automatisch in de kop afgeeft), moet u het volgende doen: - druk op de toets waarvan u de hoeveelheid wilt wijzigen enhouhemingedrukttotderelatievecontrolelampknip- pert en de machine koffie begint af te geven: laat nu de toets los; - zodra de koffie in de kop het gewenste peil bereikt, moet u weer op dezelfde toets drukken om de nieuwe hoeveel- heid op te slaan. Nuheeftdemachine,dooropdezetoetstedrukken,denieuwe instellen opgeslagen. Regeling van de maalgraad De koffiemolen moet niet ingesteld worden, tenminste niet aan het begin, omdat deze reeds in de fabriek ingesteld is voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte. Indien men na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt datdeafgifteweinigvolumineusisenmetweinigcrème, ofte langzaam (druppelsgewijs), dient een correctie uitgevoerd te worden met de regelknop van de maalgraad (afb. 13). NotaBene: De regelknop mag alleen gedraaid worden wanneer de koffie- maler in werking is. Indien de koffie te traag of niet uit- loopt, moet de regelknop met de wi- jzers van de klok mee één klik verder gedraaid worden. Om een sterkere en meer romige koffie te verkrijgen, moet de stelknop één klik verder te- gendewijzersvandeklokingedraaid worden (niet meer dan één klik per keer, anders zou het kunnen datdekoffiedruppelsgewijsuitloopt). De koffiemolen moet niet ingesteld worden, tenminste niet in het begin, omdat deze reeds in de fabriek ingesteld is voor het verkrijgenvaneencorrectekoffieafgifte.Indienhetgewenstere- sultaatnadezeinstellingnietverkregenwordt,moetdecorrectie wordenherhaalddoordeknopmetnogeenkliktedraaien. Instelling van de temperatuur Indienudetemperatuurvanhetwaterwensttewijzigenwaar- mee de koffie wordt gemaakt, moet u het volgende doen: 1. Druk met uitgeschakelde machine maar met de hoofd- schakelaar in de stand I (afb. 3) op de toets en hou hem ingedrukt tot de controlelampen op het contro- lepaneel aan gaan; 2. Druk op de toets om de gewenste tempera- tuur te kiezen: LAAG HOOG 3. Druk op de toets om uw keuze te bevestigen; de controlelampen gaan uit. Tips voor warmere koffie Om warmere koffie te bereiden, wordt geadviseerd om: • voer voor de afgifte een spoeling uit door op de toets te drukken. Uit de uitloop komt warm water dat het interne circuit van de machine opwarmt waardoor de afgegeven koffie warmer zal zijn; • warm de kopjes op met warm water (gebruik de functie warm water). • stel een hogere temperatuur in voor de koffie (zie par. “Instelling van de temperatuur”). Koffiezetten met koffiebonen Attentie! Gebruikgeengekaramelliseerdeofgeconfijtekoffiebonendaar ze aan de koffiemolen zouden kunnen blijven plakken en hem bijgevolg zouden kunnen beschadigen. 1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir Mio caffè
Pagina: 8
13 NL - - e , - d n - - - n - - ; r r (afb. 9). 2. Plaats onder de koffieuitlopen: - 1 kopje als men 1 kopje wenst (afb. 10); - 2 kopjes als men 2 kopjes wenst (afb. 11); 3. Zet de afgiftegroep omlaag zodat hij zo dicht mogelijk de kopjes nadert: zo wordt een betere crème verkregen (afb. 12). 4. Drukopdetoetsdieovereenstemtmetdegewensteafgif- te: 4. Premere ilToets relativo all’erogazione desiderata: 5. 5. De bereiding start en op het controlepaneel blijft de con- trolelamp overeenstemmend met de gekozen toets aan. Nadat de koffie is gezet, is het apparaat klaar om opnieuw ge- bruikt te worden. NotaBene: • Terwijl de machine de koffie bereid, kan de koffieafgifte op elk ogenblik onderbroken worden door op een van de twee toetsen voor koffieafgifte te drukken. • Zodra de afgifte voltooid is, is het voldoende een van de toetsen voor koffieafgifte ingedrukt te houden (binnen 3 seconden) indien u een grotere hoeveelheid wenst. NotaBene: Om een warmere koffie te krijgen, moet paragraaf“Tips voor een warmere koffie”geraadpleegd worden. Attentie! • Indien de koffie druppelsgewijs uitloopt of niet sterk en romig of te koud is, dient u het advies te lezen vermeld in het hoofdstuk“Oplossing van de problemen”(pag. 18). • Tijdenshetgebruikkunnenophetcontrolepaneelcontro- lelampjes gaan branden waarvan de betekenis vermeld wordt in de paragraaf“Betekenis van de controlelampjes” (pag. 17). Koffiezetten met voorgemalen koffie Attentie! • Voeg nooit koffiebonen in de trechter voor voorgemalen koffie daar de machine hierdoor zou kunnen beschadigd worden. • Voeg nooit de voorgemalen koffie in een uitgeschakeld apparaat om te vermijden dat de koffie in de machine wordt gestrooid waardoor ze wordt bevuilt. Zo kan het apparaat namelijk beschadigd raken. • Voegnooitmeerdan1afgestrekendoseerschepjeinzodat demachinenietwordtbevuiltendetrechternietverstopt geraakt. NotaBene: Indien u voorgemalen koffie gebruikt, kan telkens maar een kopje koffie bereid worden. 1. Verzeker u ervan dat het apparaat aan is. 2. Draai de keuzeknop voor de koffiesmaak tegen de wijzers van de klok in tot in de eindloop, in de stand (afb. 18). 3. Verzeker u ervan dat de trechter niet verstopt is en voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie in (afb. 19). 4. Plaats een kopje onder de spuitmonden van de koffiezet- groep 5. Druk op de toets voor afgifte van 1 kopje ( of ). 6. De bereiding begint. BEREIDING VAN DE CAPPUCCINO Gevaarbrandwonden! Tijdens deze handelingen komt stoom naar buiten: pas op dat u zich niet brandt. 1. Bereid voor een cappuccino de koffie in een grote kop; 2. Vuleenkannetje,liefstvoorzienvaneenhandgreepzodat u zich niet verbrandt, met ongeveer 100 grammen melk voorelkecappuccinodieuwiltbereiden.Houdbijdekeu- zevandegroottevandekanrekeningmethetfeitdathet volume van de melk 2 tot 3 keer toeneemt; NotaBene: Voor dikker en rijker schuim dient men magere of hal- fvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5° C) te gebru- iken. Om te vermijden melk met weinig schuim of grote luchtbellen te verkrijgen moet de melkopschuimer steeds gereinigd worden zoals vermeld in de paragraaf“Schoon- maak van de melkopschuimer na gebruik”. 3. Druk op de toets : de controlelamp knippert . 4. Steek de melkopschuimer in het melkkannetje (afb. 20). 5. Na enkele seconden, wanneer de controlelamp lam- peggia, ruotare la manopola vapore in pos. I (afb. 5). Uit de melkopschuimer komt stoom waardoor de melk romig wordt en het volume verhoogt; 6. Voor een nog romiger schuim de kan met langzame be- wegingen van onder naar boven laten draaien. (er wordt aangeraden om niet langer dan 3 minuten achter elkaar stoom af te laten geven); 7. Is het gewenste schuim verkregen, onderbreek dan de 1 espresso 1 gewone koffie 2 gewone koffie 2 espresso
Pagina: 9
14 het enkele seconden duren alvorens warm water wordt afge- geven. REINIGING Reiniging van het apparaat De volgende delen van het apparaat moeten periodiek gerei- nigd worden: koffiedikbak (A13), - druppelbak (A17) en condensbak (A14), - waterreservoir (A9), - uitlopen van de koffieafgiftegroep (A12), - trechter om de voorgemalen koffie in te voegen (A6), - binnenkantvandemachine(toegankelijknadathetdeur- tje van de zetgroep werd geopend) (A10)) - zetgroep (A11). Attentie! • Gebruik voor de schoonmaak van de machine geen oplo- smiddelen,schuurmiddelenofalcohol.Metdesuperauto- matische apparaten van De’Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig. Het ontkalkmiddel dat doorDe’Longhiaanbevolenwordt, isopbasisvannatuur- lijke componenten en volledig biologisch afbreekbaar. • Geen enkel onderdeel van het apparaat mag in de vaa- twasmachine afgewassen worden. • Gebruik geen metalen voorwerpen om vastgekoekt vuil of koffieafzet te verwijderen. Er zouden krassen kunnen komen op de metalen of plastic oppervlakken. Reiniging van het koffiedikbakje Wanneerdecontrolelamp knippert,ishetnodigkoffiedi- kbak leeg en schoon te maken. De controlelamp blijft knippe- ren en het apparaat kan geen koffie zetten tot de koffiedikbak wordt schoongemaakt. Om de reiniging uit te voeren (terwijl het apparaat ingescha- keld is): • Verwijder het druppelbakje (afb. 24), maak het leeg en schoon. • Maak de koffiedikbak zorgvuldig leeg en schoon er zorg voordragendalhetresidudatopdebodemkanaanwezig zijn te verwijderen. • Controleer het rode condensbakje en maak het leeg in- dien het vol is. Attentie! Wanneer u het druppelbakje verwijderd, is het verplicht ste- eds de koffiedikbak leeg te maken, ook al zit er niet veel in. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van meer kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voor- zien en het apparaat machine zo verstopt raakt. stoomafgifte door de stoomknop op 0 te zetten. Gevaarbrandwonden! Schakel de stoom uit alvorens de kan met de geschuimde melk weg te nemen, om brandwonden te vermijden die door spetters kokende melk veroorzaakt kunnen worden. 8. Aggiungere al caffè precedentemente preparato la crema di latte. De cappuccino is klaar: voeg naar goeddunken suiker toe en bestrooi het schuim naar wens met een be- etje cacaopoeder. Reiniging van de cappuccino-inrichting na het gebruik Reinig de melkopschuimer na elk gebruik om melkresidu en verstopping te vermijden.. 1. Plaats een recipiënt onder de melkopschuimer en laat enkele seconden een weinig water uitlopen door de sto- omknopindestandItedraaien(afb.5).Zetvervolgensde stoomknop opnieuw in de stand 0 om de afgifte van het warme water te onderbreken. 2. Wacht enkele minuten tot de melkopschuimer afkoelt; hou het handgreepje van de pijp van de melkopschuimer met een hand vast, draai met de andere hand de mel- kopschuimer tegen de wijzers van de klok in en trek hem neerwaarts uit (afb. 21). 3. Verwijdertevensdestoompijpdoorhemnaarbenedente trekken (afb. 22). 4. Controleerofdegaten,dieinafb.23metdepijlaangedu- id worden, niet verstopt zijn. Reinig ze zo nodig met een speld. 5. Was de elementen van de cappuccino-inrichting zorgvul- dig met een spons en lauw water. 6. Voeg opnieuw de stoompijp in en voeg de melkopschui- meropdestoompijpdoorhemteduwenennaarbovente draaien tot hij vast zit. BEREIDING VAN WARM WATER Gevaarbrandwonden! Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer heet water afgegeven wordt. Het pijpje voor de afgifte van warm water wordtwarmtijdensdeafgifteenmendienthetblokdusalleen vast te nemen aan de handgreep. 1. Zet een bakje onder de cappuccino-inrichting (zo dicht mogelijk erbij, om spatten te voorkomen). 2. Draai de stoomknop in de stand I: de afgifte begint. 3. Onderbreek de afgifte door de stoomknop weer op 0 te zetten. NotaBene: Indien de werkwijze “Energiebesparing” is geactiveerd, kan
Pagina: 10
15 NL - - - - - t - - l - - k - - - - Schoonmaak van het druppelbakje en condensbakje Attentie! Indien het druppelbakje niet regelmatig geleegd wordt, kan het water over de rand stromen en in of naast het apparaat te- rechtkomen. Het apparaat kan zo beschadigd worden, evenals het draagvlak of de omringende zone. Het druppelbakje is voorzien van een rode drijvende indicator voorhetwaterpeil(afb.25).Voordatdezeaanwijzeruitdekop- jesplaat naar buiten begint te steken, moet het bakje geleegd en gereinigd worden. Om het druppelbakje weg te nemen: 1. Verwijder het druppelbakje en het koffiedikbakje (afb. 24); 2. Leeg het druppelbakje en het koffiedikbakje en was ze; 3. Controleerhetcondenskuipjeenmaakhetleegindienhet vol is. 4. Plaats de druppelbak compleet met koffiedikbak terug. Reiniging van de binnenkant van het apparaat Gevaaropelektrischeschokken! Voordatdereinigingvandeinwendigedelenplaatsvindt,moet hetapparaatuitgeschakeldworden(zie“Uitschakeling”)enaf- gesloten van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water. 1. Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het drupbakje weggenomen is) niet vuil is. Verwijder in- dien nodig de koffieresten met een borstel en een spons. 2. Zuig alle resten op met een stofzuiger (afb. 26). Reiniging van het waterreservoir Maak regelmatig (ong. een keer per maand) het waterreser- voir schoon (A9) met een vochtig doek en een delicaat reini- gingsmiddel. Reiniging van de uitlopen van de koffieafgiftegroep 1. Reinig de uitlopen van de koffiegroep met een sponsje of een doek (afb. 27). 2. Controleer of de gaten van de koffieafgiftegroep niet ver- stopt zijn. Verwijder zo nodig de koffieaanslag met een tandenstoker (afb. 28). Reiniging van de trechter voor het invoeren van de voorgemalen koffie Controleerregelmatig(ong.eenkeerpermaand)ofdetrechter voor invoeging van de voorgemalen koffie niet verstopt is.Ver- wijder indien nodig de koffieresten. Reiniging van de zetgroep De zetgroep (A11) moet minstens een keer per maand schoon gemaakt worden. Attentie! De zetgroep kan niet naar buiten getrokken worden wanneer hetapparaatingeschakeldis. 1. Verzekeruervandathetapparaatcorrectwerduitgescha- keld (zie“Uitschakeling van het apparaat”, pag. 10). 2. Verwijder het waterreservoir. 3. Open het deurtje van de zetgroep (afb. 29) op de rechter- zijde. 4. Drukdetweerodeontgrendeltoetsennaarbinnenentrek op hetzelfde moment de zetgroep naar buiten (afb. 30). Attentie! Maak de zetgroep schoon zonder reinigingsmiddelen te gebruiken daar ze schadelijk kunnen zijn. 5. Dompel de zetgroep circa 5 minuten in water en spoel de groep vervolgens af onder de kraan. 6. Verwijder eventueel koffieresidu op de steun van de zet- groep. 7. Voeg na de schoonmaak de zetgroep opnieuw in zijn steun; druk vervolgens op het opschrift PUSH tot u de klik hoort die u de correcte hechting meldt. NotaBene: Ishetmoeilijkomdezetgroepterugteplaatsen,dandientmen hem (voordat hij teruggeplaatst wordt) op de juiste grootte te brengen door op de twee hendels te drukken, zoals de afbe- elding toont. 8. Is de zetgroep eenmaal teruggeplaatst, controleer dan of de twee rode toetsen naar buiten gesprongen zijn. P U S H
Pagina: 11
16 9. Sluit de deur van de zetgroep. 10. Voeg opnieuw het waterreservoir in. ONTKALKING Voerdeontkalkingvanhetapparaatuitwanneerophetbedie- ningspaneel de controlelamp knippert (afb. 31). Attentie! Het ontkalkmiddel bevat zuren die de huid en de ogen kun- nen irriteren. Het is absoluut noodzakelijk de veiligheidswaar- schuwingen van de producent in acht te nemen die op de ver- pakkingvanhetontkalkmiddelstaaninzakehetaantewenden gedrag in geval van aanraking met de huid en de ogen. NotaBene: Gebruik uitsluitend het ontkalkmiddel van De’Longhi. Gebru- ik absoluut geen ontkalkmiddelen op basis van sulfamine of azijnzuur. In dat geval is de garantie niet geldig. De garantie is bovendien niet geldig indien de ontkalking niet regelmatig wordt uitgevoerd 1. Schakel de machine in en wacht tot ze gebruiksklaar is. 2. Leeg het waterreservoir (A12) en verwijder de verzach- tingsfilter, indien aanwezig. 3. Giet het ontkalkingsmiddel in het waterreservoir tot op het niveau A (overeenstemmend met een doos van 100ml) aangeduid op de rug van het reservoir (afb. 32A); voeg vervolgens water bij (1l) tot het niveau B wordt bereikt. (afb. 32B). Plaats onder de melkopschuimer een lege recipiënt met een minimum capaciteit van 1,5l 4. Wachttotdecontrolelampenvoorkoffieafgiftevastbran- den. Attentie!Gevaaropverbrandingen Uit de cappuccino-inrichting komt warm water dat zuren be- vat naar buiten stromen. Zorg ervoor niet in contact met wa- terspetters te komen. 5. Drukopdetoets enhouhemminstens5seconden ingedrukt om de invoeging van de oplossing te bevesti- gen en de ontkalking te starten. De controlelamp van de toets blijft vast branden om het straten van het ontkal- kingsprogramma te melden en de controlelamp knippert om aan te duiden dat de stoomknop in de stand I moet gedraaid worden. 6. Draai de stoomknop tegen de wijzers van de klok in, op positie I: de ontkalkoplossing komt uit de cappuccino-in- richting en vult de bak eronder. Het ontkalkingsprogram- mavoertautomatischenmettussenpozeneenreeksspo- elingen uit om de kalk te verwijderen. Het is normaal dat tussen twee spoelingen verscheidene minuten verlopen waarin de machine inactief is. Na ong. 30 minuten is het waterreservoir leeg en knipperen de controlelampen en ; draai de stoomknop met de wijzers van de klok mee tot in de eindloop, in de stand O. Nu is het apparaat gereed voor een spoelproces met vers water. 7. Leeg de bak die gebruikt werd om de ontkalkoplossing op te vangen en plaats de lege bak onder de cappuccino- inrichting. 8. Verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het met kraanwater, vul het met zuiver water en voeg het weer in; de controlelamp knippert. 9. Draaidestoomknoptegendewijzersvandeknopin,inde stand I (fig. 5). Het warme water komt uit de uitloop. 10. Wanneer het waterreservoir volledig leeg is, knippert de controlelamp . 11. Zet de knop in de stand 0: de controlelamp gaat uit. Vul opnieuw het waterreservoir en de machine is gebruikskla- ar. PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN HET WATER Na een voorbepaalde bedrijfsperiode is een ontkalking nood- zakelijk, afhankelijk van de hardheid van het water. Het apparaat is in de fabriek reeds ingesteld op hardheidsni- veau 4. Het is mogelijk om het apparaat in te stellen op grond van de daadwerkelijke waterhardheid van het gebied zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden. Meting van de hardheid van het water 1. Verwijder het bijgeleverde reageerstrookje “TOTAL HARDNESS TEST” uit zijn verpakking, die bij dit boekje gevoegd is. 2. Dompel het strookje gedurende circa 1 seconde volledig onder in een glas water. 3. Trek het strookje uit het water en schudt het een beetje. Na ongeveer een minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes. Elk vierkantje stemt overeen met een niveau, naargelang de hardheid van het water. Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Instelling van de hardheid van het water 1. Verzeker u ervan dat de machine uit is (maar aangesloten met het elektrisch net en met de hoofdschakelaar in de stand I);
Pagina: 12
17 NL s - t e - - - d e , n 2. Druk op de toets en hou hem minstens 6 se- conden ingedrukt; de controlelampen gaan gelijktijdig aan; 3. Druk op de toets (links van de knop) om de reële hardheid in te stellen (het niveau waargenomen door de reactiestrook) Niveau Niveau Niveau Niveau 1 2 3 4 4. Drukop de toets (rechts van de knop) om de keuze te bevestigen. Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid. TECHNISCHE GEGEVENS Spanning: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A Geabsorbeerd vermogen: 1450W Druk: 15 bar Max.inhoud waterreservoir: 1,8 liter Afmetingen LxHxD: 238x340x430 mm Lengte snoer: 1,15 m Gewicht: 9,1 Kg Max. inhoud koffiebonenreservoir: 250 g Het apparaat is conform met de volgende EG-richt- lijnen: • Verordening 1275/2008 • Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en daarop volgende wijzigingen; • EMC richtlijn 2004/108/CE en daarop volgende wijzigin- gen; • De materialen en de voorwerpen bestemd om in contact te komen met voedingswaren zijn conform met de voor- schriften van de EuropeseVerordening 1935/2004. VUILVERWERKING Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking van het product krachtens de Europese Richtlijn 2002/96/EG en Wetsdecreet nr. 151 van 25 juli 2005. Het product mag aan het einde van zijn nuttige levensduur niet samen met het stadsvuil weggegooid worden. Het kan naar de speciale centra voor gescheiden vuilinzame- ling gebracht worden die door de gemeentelijke overheid voor datdoelinhetlevengeroepenzijn,danwelnaardewederver- kopers die deze dienst verrichten. De gescheiden vuilverwerking van een elektrisch huishoudap- paraat maakt het mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te vermijden, die voortkomen uit eenongeschiktevuilverwerking.Tevensis hetmogelijkomhet materiaal waaruit het apparaat bestaat terug te winnen zodat een aanzienlijke besparing van energie en bronnen verkregen wordt. Om de plicht tot gescheiden inzameling van elektrische hui- shoudapparaten te markeren, is het product voorzien van het logo van de doorkruiste verrijdbare vuilnisbak. De abusieve vuilverwerking van het product door de gebruiker heeft de toepassing van administratieve boetes tot gevolg die bepaald worden door de heersende norm.
Pagina: 13
18 BETEKENINS VAN DE CONTROLELAMPEN GEVISUALISEERDE CONTROLELAMP MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING KNIPPEREND Het water in het reservoir is niet voldoende. Vul het waterreservoir en voeg het correct in door het op de bodem te duwen tot u een klik hoort. Het reservoir werd niet correct ingevoegd. Voeg het reservoir correct in door het op de bodem te duwen. KNIPPEREND De koffiedikbak (A13) is vol. Maak de koffiedikbak en het druppelbakje leeg en maak ze schoon.Voeg ze vervolgens weer in. Belangrijk: bij het naar buiten trekken van het druppelbakje is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje te legen ook al is dit maar weinig vol. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van meer kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat machine zo verstopt raakt. Na de reiniging is het koffiedikbakje niet teruggeplaatst. Verwijder het druppelbakje en voeg de koffiedikbak in. KNIPPEREND De maalgraad is te fijn en de koffie komt dus te langzaam, of niet helemaal, naar buiten. Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad (afb. 10) met de wijzers van de klok mee één klik in de richting van nummer 7 terwijl de koffiemaler in werking is Indien na het zetten van minstens 2 koppen koffie, de afgifte nog te traag is, moet u de correctie herhalen en de knop nog een klik verzetten (zie afstelling koffiemolen pag. 13). Indien het probleem blijft, moet de stoomknop in de stand I gedraaid worden en moet u een weinig water uit de melkopschuimer laten afvloeien. KNIPPEREND De functie“voorgemalen koffie”is geselecteerd maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter gegoten. Doe voorgemalen koffie in de trechter of maak de selectie van de functie voor voorgemalen koffie ongedaan. KNIPPEREND Geeft aan dat het apparaat ontkalkt moet worden. Het is nodig om het ontkalkprogramma dat beschreven wordt in het hoofdstuk“Ontkalking”zo snel mogelijk uit te voeren. KNIPPEREND Er wordt teveel koffie gebruikt. Selecteer een lichter aroma of verminder de hoeveelheid voorgemalen koffie en laat opnieuw koffie afgeven. KNIPPEREND De koffiebonen zijn op. Vul het koffiebonenreservoir. De trechter voor de voorgemalen koffie is verstopt. Leeg de trechter met behulp van een mes zoals beschreven wordt in de par.“Reiniging van de trechter voor het inbrengen van koffie”.
Pagina: 14
19 NL GEVISUALISEERDE CONTROLELAMP MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING KNIPPEREND Na de reiniging is de zetgroep niet teruggeplaatst Plaats de zetgroep terug zoals beschreven wordt in de paragraaf“Reiniging van de zetgroep”. De binnenkant van het apparaat is zeer vuil. Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in de par. “reiniging en onderhoud”. Indien het bericht na de reiniging nog steeds weergegeven wordt, dient men zich tot een assistentiecentrum te wenden. OPLOSSING VAN PROBLEMEN Hieronder zijn enkele mogelijke storingen opgesomd. Als het probleem niet op de beschreven manier opgelost kan worden, moet contact worden opgenomen met deTechnische Service. PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING De koffie is niet warm. De kopjes zijn niet voorverwarmd. Verwarm de koppen door ze met warm water te spoelen (NB: de warm water functie kan gebruikt worden). De zetgroep is afgekoeld omdat 2/3 minuten na de laatste koffie verstreken zijn. Druk op de toets om de zetgroep op te warmen alvorens de koffie te zetten. De koffie is niet pittig of niet romig. De koffie is te grof gemalen. RDraai terwijl de koffiemolen in werking is de stelknop voor de maling een klik tegen de wijzers van de klok in (fig. 8). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie afgegeven is (zie de paragraaf“instelling van de koffiemaler”) op pag. 11). De koffie is niet geschikt. Gebruik koffie voor espressoapparaten. De koffie komt te langzaam naar buiten of druppelsgewijs. De koffie is te fijn gemalen. Draai terwijl de koffiemolen in werking is de regelknop voor de maling een klik met de wijzers van de klok mee (fig. 8). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie afgegeven is (zie de paragraaf“instelling van de koffiemaler”) op pag. 11). De koffie loopt niet uit één of beide uitlopen. De spuitmonden zijn verstopt. Maak de monden schoon met een tandenstoker. De melk heeft grote luchtbellen De melk is niet koud genoeg of het is geen halfvolle melk. Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk bij koelkasttemperatuur (circa 5°C). Is het resultaat dan nog niet naar wens, probeer dan een ander merk melk. De melk is niet geëmulgeerd De cappuccino-inrichting is vuil. Voer een schoonmaakbeurt uit zoals aangeduid in de paragraaf“Schoonmaak van de cappuccino-inrichting na het gebruik”( pag. 12). De stoomafgiftie wordt onderbroken gedurende het gebruik. Een veiligheidsinrichting onderbreekt de stoomafgifte na 3 minuten. Wacht enkele minuten en activeer opnieuw de stoomfunctie. Het apparaat wordt niet ingeschakeld. De stekker is niet in het stopcontact gestoken. Steek de stekker in het stopcontact. De hoofdschakelaar (A8) is niet aan. Druk de hoofdschakelaar op pos. I (afb. 1).
Merk:
DeLonghi
Product:
Koffiezetapparaten
Model/naam:
Magnifica S ECAM 22.110.SB
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands