DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeLonghi
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Magnifica S ECAM 22.110.B
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 7
6
INHOUDSOPGAVE
INTRODUCTIE ����������������������������������������������������������7
In deze handleiding gebruikte symbolen ����������������������������������7
VEILIGHEID �������������������������������������������������������������7
Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid ������������������7
GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING �����������������������8
GEBRUIKSINSTRUCTIES �������������������������������������������8
BESCHRIJVING ��������������������������������������������������������8
Beschrijving van het apparaat ��������������������������������������������������8
Beschrijving van de accessoires �������������������������������������������������8
Beschrijving van de controlelampjes �����������������������������������������9
HANDELINGEN VOORAF ��������������������������������������������9
Controle van het apparaat ���������������������������������������������������������9
Installatie van het apparaat �����������������������������������������������������9
Aansluiting van het apparaat ���������������������������������������������������9
Eerste inwerkingstelling van het apparaat ������������������������������10
INSCHAKELING VAN HET APPARAAT ������������������������10
UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT ����������������������10
Automatische uitschakeling ����������������������������10
ENERGIEBESPARING ����������������������������������������������11
verzachtingsfilter �������������������������������������������11
Installatie van het filter ����������������������������������������������������������11
Verwijdering en vervanging van het verzachtingsfilter �����������11
KOFFIEZETTEN �������������������������������������������������������11
Selectie van de hoeveelheid koffie in het kopje ����������������������12
Regeling van de maalgraad ����������������������������������������������������12
Instelling van de temperatuur ������������������������������������������������12
Tips voor warmere koffie ���������������������������������������������������������12
Koffiezetten met koffiebonen �������������������������������������������������12
Koffiezetten met voorgemalen koffie ��������������������������������������13
BEREIDING VAN DE CAPPUCCINO ����������������������������13
Reiniging van de cappuccino-inrichting na het gebruik ����������14
BEREIDING VAN WARM WATER �������������������������������14
REINIGING ������������������������������������������������������������14
Reiniging van het apparaat �����������������������������������������������������14
Reiniging van het koffiedikbakje ��������������������������������������������14
Reiniging van de binnenkant van het apparaat ����������������������15
Reiniging van het waterreservoir ��������������������������������������������15
Reiniging van de uitlopen van de koffieafgiftegroep ��������������15
Reiniging van de trechter voor het invoeren van de
voorgemalen koffie �����������������������������������������������������������������15
Reiniging van de zetgroep ������������������������������������������������������15
ONTKALKING ���������������������������������������������������������16
PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN HET
WATER ������������������������������������������������������������������16
Meting van de hardheid van het water �����������������������������������16
Instelling van de hardheid van het water ��������������������������������16
TECHNISCHE GEGEVENS �����������������������������������������17
VUILVERWERKING �������������������������������������������������17
BETEKENINS VAN DE CONTROLELAMPEN �����������������18
OPLOSSING VAN PROBLEMEN ���������������������������������19
Pagina: 8
7
NL
INTRODUCTIE
Wij danken u dat u voor de automatische koffiezetmachine
voor koffie en cappuccino„ECAM 22.110“ hebt gekozen.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe apparaat.
Neem er de tijd voor om deze instructies voor het gebruik te
lezen.
Zo vermijdt u dat er gevaren optreden of dat het apparaat be-
schadigd wordt.
In deze handleiding gebruikte symbolen
De belangrijke waarschuwingen gaan van deze symbolen ver-
gezeld. Deze waarschuwingen moeten strikt in acht genomen
worden.
Gevaar!
De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van
letsel wegens elektrische schokken met levensgevaar.
Attentie!
De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van
letsel of beschadiging van het apparaat.
Gevaarbrandwonden!
De veronachtzaming kan de oorzaak zijn, of is de oorzaak, van
brandwonden of verbrandingen.
NotaBene:
Dit symbool duidt op tips en belangrijke informatie voor de
gebruiker.
Letters tussen haakjes
Deletterstussenhaakjeskomenovereenmetdelegendadiein
de Beschrijving van het apparaat staat (pag. 2-3).
Problemen en reparaties
In geval van problemen dient u eerst en vooral een poging te
doenomzeoptelossenmiddelsdetipsvermeldindeparagra-
fen“Betekenisvandecontrolelampen”oppag.17enin“Oplos-
sing van problemen”op pag. 18.
Indien deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn, of
indien men meer opheldering nodig heeft, wordt aangeraden
deklantenassistentieteraadplegendoorhetnummertebellen
dat op het bijgevoegde blad“Klantenassistentie”staat.
Als uw land niet op dit blad vermeld is, bel dan het nummer
dat op de garantie staat.Voor eventuele reparaties dient u zich
uitsluitendtewendentotde TechnischeServicevanDe’Longhi.
De adressen zijn vermeld op het garantiecertificaat dat bij het
apparaat gevoegd is.
VEILIGHEID
Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid
Gevaar!
Aangezien het apparaat op elektrische stroom werkt, kan het
niet uitgesloten worden dat het elektrische schokken genere-
ert.
Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:
• Raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten.
• Raak de stekker nooit aan met vochtige of natte handen.
• Verzeker u ervan dat u steeds vrije toegang hebt tot de
stekker zodat u hem indien nodig kunt uittrekken.
• Indien u de stekker uit het stopcontact wilt halen, moet
u dit via de stekker doen. Trek nooit aan de kabel omdat
deze hierdoor beschadigd kan raken.
• Om het apparaat volledig te ontkoppelen, moet u de ho-
ofdschakelaar op de achterzijde van het apparaat in de
stand O zetten (afb. 3).
• Probeer het apparaat niet zelf te repareren bij storingen.
Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcon-
tact en breng het apparaat naar deTechnische Service.
• Indiendestekkerofdekabelbeschadigdzijn,mogendeze
enkel door de Technische Dienst De’Longhi vervangen
worden zodat risico’s worden voorkomen.
Attentie!
Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, geëxpande-
erd polystyrol) buiten het bereik van kinderen.
Attentie!
Sta het gebruik van het apparaat niet toe aan mensen (of kin-
deren) met gereduceerde geestelijke, lichamelijke of zintuigli-
jke capaciteiten of met onvoldoende ervaring en kennis, tenzij
zij onder toezicht staan of geïnstrueerd worden door iemand
die verantwoordelijk is voor hun persoonlijke veiligheid. Houd
kinderen onder toezicht en zorg ervoor dat ze niet met het ap-
paraat spelen.
6
6
6
6
7
7
8
9
Pagina: 9
8
Gevaarbrandwonden!
Dit apparaat produceert warm water en wanneer het in wer-
king is kan waterdamp ontstaan.
Zorg ervoor niet in contact met waterspetters of hete damp te
komen.
GEBRUIK CONFORM DE BESTEMMING
Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het ver-
warmen van dranken.
Elk ander gebruik moet als oneigenlijk worden beschouwd.
Dit apparaat is niet geschikt voor commercieel gebruik.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik bedoeld.
Het mag niet gebruikt worden in:
• in keukens voor het personeel van winkels, kantoren en
andere werkzones.
• vakantieboerderijen
• hotels, motels en andere ontvangende structuren
• huurkamers
GEBRUIKSINSTRUCTIES
Leesdezeaanwijzingenaandachtigdooralvorenshetapparaat
te gebruiken.
- de veronachtzaming van deze instructies kan een bron
van letsel en/of schade aan het apparaat vormen.
De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade veroorzaakt door de veronachtzaming van deze
instructies voor het gebruik.
NotaBene:
Bewaar deze instructies met zorg. Indien het apparaat aan an-
derenovergedaanwordt,dientmenookdeinstructiesvoorhet
gebruik mee te leveren.
BESCHRIJVING
Beschrijving van het apparaat
(pag. 3 - A )
A1. Controlepaneel
A2. Regelknop maalgraad
A3. Kopjesplaat
A4. Deksel van het koffiebonenreservoir
A5. Deksel van trechter voorgemalen koffie
A6. Trechter voor inbrengen van voorgemalen koffie
A7. Koffiebonenreservoir
A8. Hoofdschakelaar
A9. Waterreservoir
A10. Deurtje zetgroep
A11. Zetgroep
A12. Koffieuitloop (verstelbaar in hoogte)
A13. Koffiedikbak
A14. Condensbakje
A15. Kopjesblad
A16. Aanwijzer waterpeil van het druppelbakje.
A17. Druppelbak
A18. Cappuccino-inrichting
A19. Knop warme stoom/water
Beschrijving van het controlepaneel
(pag. 2 - B )
B1. Spie
B2. Toets : om de machine in en uit te schakelen
B3. Toets : om 1 kop espresso te zetten.
B4. Toets : om 2 espresso’s te zetten.
B5. Toets : om een spoeling uit te voeren of om
het apparaat te ontkalken.
B6. Selectieknop: draai hem om de gewenste hoeveelheid
koffie te kiezen of om de bereiding met voorgemalen kof-
fie te kiezen.
B7. Toets voor stoomafgifte voor bereiding van dran-
ken op basis van melk
B8. Toets : om 1 kop espresso te zetten.
B9. Toets : om 2 espresso’s te zetten.
Beschrijving van de accessoires
(pag. 2 - C )
C1. Doseerschepje
C2. Flacon met ontkalkingsmiddel
C3. Verzachtingsfilter
Pagina: 10
9
NL
m
d
-
-
Beschrijving van de controlelampjes
Knipperend controlelampje: geeft aan dat het
apparaat aan het opwarmen is.
Duidtaandathetapparaat1of2espresso’saan
het zetten is.
Duidt aan dat het apparaat 1 of 2 gewone
koppen koffie aan het zetten is.
Vaste controlelamp: duidt aan dat de functie
“stoom”gekozen is;
Knipperende controlelamp: duidt aan dat het
noodzakelijk is de stoomknop te draaien.
Duidt aan dat op het controlepaneel een alarm
is gevisualiseerd (zie par. “Betekenis van de
controlelampen”op pag. 17).
Vastecontrolelamp:duidtaandatdekoffiedik-
bak ontbreekt: hij moet ingevoegd worden;
Knipperende controlelamp: duidt aan dat de
koffiedikbak vol is en hij moet leeggemaakt
worden.
Vastecontrolelamp:duidtaandathetwaterre-
servoir ontbreekt;
Knipperende controlelamp: duidt aan dat het
water in het reservoir niet voldoende is.
Knipperende controlelamp: duidt aan dat het
apparaat moet ontkalkt worden (zie par. “On-
tkalking”).
Vaste controlelamp: duit aan dat het apparaat
de ontkalking aan het uitvoeren is.
ECO Geeft aan dat de functie “Energiebesparing”
geactiveerd is.
HANDELINGEN VOORAF
Controle van het apparaat
Controleer, na de verpakking te hebben verwijderd, de
intacte staat van het apparaat en de aanwezigheid van alle
accessoires. Gebruik het apparaat niet indien duidelijke schade
wordt waargenomen.Wendt u tot deTechnische Service van
De’Longhi.
Installatie van het apparaat
Attentie!
Wanneerhetapparaatwordtgeïnstalleerd,moetendevolgen-
de veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden:
• Het apparaat kan schade oplopen indien het water erin
bevriest.
Installeerhetapparaatnietineenruimtewaardetempe-
ratuur onder het vriespunt kan komen.
• Het apparaat geeft warmte aan de omgeving af. Nadat
het apparaat op het werkvlak geplaatst is, moet gecon-
troleerd worden of een ruimte van circa 3 cm overblijft
tussen de oppervlakken van het apparaat en de zij- en
achterwanden, en een ruimte van minstens 15 cm boven
het koffiezetapparaat.
• Indienwaterinhetapparaatsijpeltkanditschadeveroor-
zaken.
Plaats het  apparaat niet in de buurt van waterkranen of
wasbakken.
• Plaatsdekabelzodathijnietdoorscherpehoekenofwar-
me oppervlakken kan beschadigd worden (bv. elektrische
platen).
Aansluiting van het apparaat
Attentie!
Controleer of de spanning van het elektriciteitsnet overeen-
komt met de waarde die op het plaatje op de onderkant van
het apparaat staat.
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat geïnstal-
leerdisvolgensderegelsvanhetvak, eenminimumdebietvan
10A heeft en een efficiënt werkende aardverbinding.
Bijonverenigbaarheidtussenstopcontactenstekkerdientmen
hetstopcontactdoorgekwalificeerdpersoneeltelatenvervan-
gen door een van het geschikte type.
Pagina: 11
10
Eerste inwerkingstelling van het apparaat
NotaBene:
• De machine werd in de fabriek met gebruik van koffie
gecontroleerd. Het is dus normaal als koffiesporen in de
koffiemolen aanwezig zijn. Wij garanderen in elk geval
dat dit apparaat nieuw is.
• Wij adviseren zo snel mogelijk de hardheid van het water
aan te passen door de procedure te volgen beschreven in
de paragraaf “Programmering van de hardheid van het
water”(pag. 15).
Volg de geleverde instructies op:
1. Verwijder het waterreservoir en vul het met fris water tot
aandestreepvanhetMAX.peil(afb.1A).Voegvervolgens
het reservoir weer in (afb. 1B).
2. Plaats onder de cappuccino-inrichting een bakje waarvan
de inhoud minstens 100 ml is (afb. 2).
3. Sluit het apparaat aan met het elektrisch net en druk de
hoofdschakelaar in die zich op de achterzijde van het ap-
paraat bevindt, in de stand I (afb. 3).
4. Op het controlepaneel knippert de controlelamp
(afb. 4).
5. Draai de stoomknop in de stand“I”(afb. 5): het apparaat
geeft water af uit de cappuccino-inrichting en gaat ver-
volgens uit.
6. Zet de stoomknop opnieuw in de stand“O”.
Nu is het apparaat klaar voor het normale gebruik.
NotaBene:
• Bij het eerste gebruik is het noodzakelijk 4-5 kopjes koffie
ofcappuccinotemakenalvorensdemachineeenbevredi-
gend resultaat levert.
INSCHAKELING VAN HET APPARAAT
NotaBene:
• Alvorens het apparaat in te schakelen, dient men te con-
troleren of de hoofdschakelaar op de achterkant van het
apparaat op pos. I (afb. 3).
• Telkens wanneer het apparaat ingeschakeld wordt, wordt
automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling
uitgevoerddienietonderbrokenkanworden.Hetappara-
at is enkel na het uitvoeren van deze cycli gebruiksklaar.
Gevaarbrandwonden!
Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de zetgroep
komen dat in het drupbakje eronder opgevangen wordt. Zorg
ervoor niet in contact met waterspetters te komen.
• Drukopdetoets (afb.6)omhetapparaatintescha-
kelen: deovereenstemmendecontrolelampknippert
wanneer het apparaat opwarmt en de automatische spo-
elinguitvoert(opdezewijzewarmtdeketelopmaarstro-
omt tevens het warme water in de interne leidingen).
Hetapparaatbereiktdejuistetemperatuurwanneerdecontro-
lelamp uit gaat en de controlelampen van de toetsen voor
koffieafgifte aan gaan.
UITSCHAKELING VAN HET APPARAAT
Telkens wanneer het apparaat uitgeschakeld wordt, wordt een
automatische spoeling uitgevoerd die niet onderbroken kan
worden.
Gevaarbrandwonden!
Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de zetgro-
ep komen. Zorg ervoor niet in contact met waterspetters te
komen. Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets
(afb. 6). Het apparaat voert de spoeling uit en wordt
vervolgens uitgeschakeld.
NotaBene:
Indien het apparaat voor lange tijd niet wordt gebruikt, moet
de hoofdschakelaar in de stand 0 gezet worden (afb. 3).
Attentie!
Omschadeaanhetapparaattevermijden,moetdehoofdscha-
kelaar van afb. 3 enkel in de stand O gezet worden nadat het
apparaat middels de toets werd uitgeschakeld.
Automatische uitschakeling
Het apparaat is vooringesteld om de automatische uitschake-
ling uit te voeren wanneer het 2 uren ongebruikt blijft. Het is
mogelijk dit interval te wijzigen om het apparaat na 15 of 30
minuten of 1, 2 of 3 uren uit te schakelen.
1. Druk op de toets tot de controlelampjes aan gaan.
2. Druk op de toets (links van de knop) tot de contro-
lelampen i.v.m. het aantal uren voor definitieve apparaa-
tuitschakeling volledig aan gaan:
15 minuten ECO
30 minuten ECO
1 uur ECO
2 uren ECO
3 uren ECO
3. Druk op de toets (rechts van de knop) om te beve-
stigen; de controlelampjes uitgaan.
Pagina: 12
11
NL
-
-
-
-
r
n
-
t
-
-
0
-
-
-
ENERGIEBESPARING
Met deze functie is het mogelijk om de modaliteit van de
energiebesparing te activeren of te deactiveren. Wanneer de
functie actief is, wordt minder energie verbruikt conform met
de van kracht zijnde Europese normen.
Deenergiebesparingisactiefwanneerdegroenecontrolelamp
ECO aan is (afb. 7).
1. Druk, terwijl het apparaat uitgeschakeld is maar de ho-
ofdschakelaaropI(afb.3)staat,opdetoets enhou
hem ingedrukt tot de controlelamp ECO aan gaat (afb.
7).
2. Druk om de functie te deactiveren op de toets (links
van de knop): de controlelamp ECO knippert.
3. Om de functie opnieuw te activeren, moet u opnieuw op
detoets drukken(linksvandeknop):decontrolelamp
ECO gaat vast branden.
4. Drukopdetoets (rechtsvandeknop)omdekeuze
te bevestigen: de controlelamp ECO gaat uit.
NotaBene:
Indewerkwijzeenergiebesparingkuntuenkelesecondenmo-
eten wachten alvorens de machine de eerste kop koffie maakt
omdat ze meer tijd nodig heeft om op te warmen.
verzachtingsfilter
Enkele modellen hebben een verzachtingsfilter: indien uw
model hier niet over beschikt, raden wij u aan er een aan te
schaffen bij de bevoegde centra van De’Longhi.
Attentie:
• Koel en droog bewaren, niet blootstellen aan zonlicht.
• Defilteronmiddellijkgebruikenzodradeverpakkinggeo-
pend is.
• Het filter verwijderen vooraleer het apparaat te ontkal-
ken.
Volg de instructies hierna voor een correct gebruik van het
filter.
Installatie van het filter
1. Verwijder het filter uit de verpakking en spoel met circa
0,5 L stromend water (fig. 8).
2. Draai aan de datumschijf tot de volgende 2 gebruiksma-
anden getoond worden (fig. 9).
NotaBene:
hetfilterheefteenduurvantweemaandenwanneerhetappa-
raat gewoon gebruikt wordt.Wordt het apparaat niet gebruikt
terwijl het filter geïnstalleerd is, dan duurt het filter maximaal
3 weken.
3. Trek het reservoir uit het apparaat en vul het met water
(fig. 1A).
4. Plaats het filter in het waterreservoir en dompel het he-
lemaal onder, schuin houden om de luchtbellen te laten
ontsnappen (fig. 10).
5. Plaats het filter in de betreffende zitting, duw volledig
vast (fig. 11).
6. Sluit het reservoir met het deksel (fig. 12), daarna het
reservoir terug in het apparaat plaatsen.
7. Plaats een reservoir met minimum inhoud van 100 ml
onder de capuccino-inrichting.
8. Draai de stoomknop naar stand I voor afgifte van warm
water.
9. Laat het apparaat gedurende enkele seconden warm wa-
ter afgeven totdat de waterstroom stabiel wordt, daarna
de knop terug in stand 0 zetten.
NotaBene:
Het kan gebeuren dat één enkele afgifte van warm water
niet voldoende is om het filter te installeren, en dat tijdens
de installatie de volgende controlelampjes gaan branden:
Herhaal in dit geval de installatie vanaf punt 8.
Nu is het filter geactiveerd en kan men het apparaat gebrui-
ken.
Verwijdering en vervanging van het
verzachtingsfilter
Wanneer twee maanden verstreken zijn (zie datumaandu-
iding), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet
gebruikt wordt, moet het filter uit het reservoir verwijderd
worden en eventueel door een nieuwe filter vervangen wor-
den, herhaal hiervoor de handeling beschreven in de vorige
paragraaf.
KOFFIEZETTEN
Selectie van het aroma van de koffie
Regel de selectieknop van het koffiearoma (B6) om het ge-
wenste aroma in te stellen: hoe verder de knop met de wijzers
van de klok mee gedraaid wordt, hoe meer koffiebonen gema-
len worden en dus hoe sterker het aroma van de gezette koffie
zal zijn.
Met de knop in de stand MIN verkrijgt u een extra lichte kof-
fie; met de knop in de stand MAX verkrijgt u een extra sterke
koffie.
Pagina: 13
12
NotaBene:
• Bij een eerste gebruik is het noodzakelijk meerdere po-
gingen te doen en meerdere kopjes koffie te maken om
de correcte stand van de knop op te sporen.
• LetopomdeknopnietteveelnaarhetMAXtoetedraaien
anders loopt u het risico dat de afgifte te traag geschiedt
(druppelsgewijs), in het bijzonder wanneer gelijktijdig
twee kopjes moeten gemaakt worden.
Selectie van de hoeveelheid koffie in het kopje
Hetapparaatisreedsindefabriek ingesteldvoorautomatische
afgifte van de volgende hoeveelheden koffie:
- espresso indien op de toets wordt gedrukt (≃40ml);
- gewone koffie, indien op de toets wordt gedrukt
(≃120ml);
- twee espresso’s, indien op de toets wordt gedrukt;
- twee gewone kopjes koffie, indien op de toets wordt
gedrukt.
Indienudehoeveelheidkoffiewensttewijzigen(diedemachi-
ne automatisch in de kop afgeeft), moet u het volgende doen:
- druk op de toets waarvan u de hoeveelheid wilt wijzigen
enhouhemingedrukttotderelatievecontrolelampknip-
pert en de machine koffie begint af te geven: laat nu de
toets los;
- zodra de koffie in de kop het gewenste peil bereikt, moet
u weer op dezelfde toets drukken om de nieuwe hoeveel-
heid op te slaan.
Nuheeftdemachine,dooropdezetoetstedrukken,denieuwe
instellen opgeslagen.
Regeling van de maalgraad
De koffiemolen moet niet ingesteld worden, tenminste niet
aan het begin, omdat deze reeds in de fabriek ingesteld is voor
het verkrijgen van een correcte koffieafgifte.
Indien men na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt
datdeafgifteweinigvolumineusisenmetweinigcrème, ofte
langzaam (druppelsgewijs), dient een correctie uitgevoerd te
worden met de regelknop van de maalgraad (afb. 13).
NotaBene:
De regelknop mag alleen gedraaid worden wanneer de koffie-
maler in werking is.
Indien de koffie te traag of niet uit-
loopt, moet de regelknop met de wi-
jzers van de klok mee één klik verder
gedraaid worden. Om een sterkere
en meer romige koffie te verkrijgen,
moet de stelknop één klik verder te-
gendewijzersvandeklokingedraaid
worden (niet meer dan één klik per keer, anders zou het kunnen
datdekoffiedruppelsgewijsuitloopt).
De koffiemolen moet niet ingesteld worden, tenminste niet in
het begin, omdat deze reeds in de fabriek ingesteld is voor het
verkrijgenvaneencorrectekoffieafgifte.Indienhetgewenstere-
sultaatnadezeinstellingnietverkregenwordt,moetdecorrectie
wordenherhaalddoordeknopmetnogeenkliktedraaien.
Instelling van de temperatuur
Indienudetemperatuurvanhetwaterwensttewijzigenwaar-
mee de koffie wordt gemaakt, moet u het volgende doen:
1. Druk met uitgeschakelde machine maar met de hoofd-
schakelaar in de stand I (afb. 3) op de toets en
hou hem ingedrukt tot de controlelampen op het contro-
lepaneel aan gaan;
2. Druk op de toets om de gewenste tempera-
tuur te kiezen:
LAAG HOOG
		
3. Druk op de toets om uw keuze te bevestigen;
de controlelampen gaan uit.
Tips voor warmere koffie
Om warmere koffie te bereiden, wordt geadviseerd om:
• voer voor de afgifte een spoeling uit door op de toets
te drukken. Uit de uitloop komt warm water dat
het interne circuit van de machine opwarmt waardoor de
afgegeven koffie warmer zal zijn;
• warm de kopjes op met warm water (gebruik de functie
warm water).
• stel een hogere temperatuur in voor de koffie (zie par.
“Instelling van de temperatuur”).
Koffiezetten met koffiebonen
Attentie!
Gebruikgeengekaramelliseerdeofgeconfijtekoffiebonendaar
ze aan de koffiemolen zouden kunnen blijven plakken en hem
bijgevolg zouden kunnen beschadigen.
1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir
Mio caffè
Pagina: 14
13
NL
-
-
e
,
-
d
n
-
-
-
n
-
-
;
r
r
(afb. 9).
2. Plaats onder de koffieuitlopen:
- 1 kopje als men 1 kopje wenst (afb. 10);
- 2 kopjes als men 2 kopjes wenst (afb. 11);
3. Zet de afgiftegroep omlaag zodat hij zo dicht mogelijk de
kopjes nadert: zo wordt een betere crème verkregen (afb.
12).
4. Drukopdetoetsdieovereenstemtmetdegewensteafgif-
te:
4. Premere ilToets  relativo all’erogazione desiderata:
5.
5. De bereiding start en op het controlepaneel blijft de con-
trolelamp overeenstemmend met de gekozen toets aan.
Nadat de koffie is gezet, is het apparaat klaar om opnieuw ge-
bruikt te worden.
NotaBene:
• Terwijl de machine de koffie bereid, kan de koffieafgifte
op elk ogenblik onderbroken worden door op een van de
twee toetsen voor koffieafgifte te drukken.
• Zodra de afgifte voltooid is, is het voldoende een van
de toetsen voor koffieafgifte
ingedrukt te houden (binnen 3
seconden) indien u een grotere
hoeveelheid wenst.
NotaBene:
Om een warmere koffie te krijgen, moet paragraaf“Tips voor
een warmere koffie”geraadpleegd worden.
Attentie!
• Indien de koffie druppelsgewijs uitloopt of niet sterk en
romig of te koud is, dient u het advies te lezen vermeld in
het hoofdstuk“Oplossing van de problemen”(pag. 18).
• Tijdenshetgebruikkunnenophetcontrolepaneelcontro-
lelampjes gaan branden waarvan de betekenis vermeld
wordt in de paragraaf“Betekenis van de controlelampjes”
(pag. 17).
Koffiezetten met voorgemalen koffie
Attentie!
• Voeg nooit koffiebonen in de trechter voor voorgemalen
koffie daar de machine hierdoor zou kunnen beschadigd
worden.
• Voeg nooit de voorgemalen koffie in een uitgeschakeld
apparaat om te vermijden dat de koffie in de machine
wordt gestrooid waardoor ze wordt bevuilt. Zo kan het
apparaat namelijk beschadigd raken.
• Voegnooitmeerdan1afgestrekendoseerschepjeinzodat
demachinenietwordtbevuiltendetrechternietverstopt
geraakt.
NotaBene:
Indien u voorgemalen koffie gebruikt, kan telkens maar een
kopje koffie bereid worden.
1. Verzeker u ervan dat het apparaat aan is.
2. Draai de keuzeknop voor de koffiesmaak tegen de wijzers
van de klok in tot in de eindloop, in de stand (afb.
18).
3. Verzeker u ervan dat de trechter niet verstopt is en voeg
vervolgens een afgestreken doseerschepje voorgemalen
koffie in (afb. 19).
4. Plaats een kopje onder de spuitmonden van de koffiezet-
groep
5. Druk op de toets voor afgifte van 1 kopje ( of ).
6.		De bereiding begint.
BEREIDING VAN DE CAPPUCCINO
Gevaarbrandwonden!
Tijdens deze handelingen komt stoom naar buiten: pas op dat
u zich niet brandt.
1. Bereid voor een cappuccino de koffie in een grote kop;
2. Vuleenkannetje,liefstvoorzienvaneenhandgreepzodat
u zich niet verbrandt, met ongeveer 100 grammen melk
voorelkecappuccinodieuwiltbereiden.Houdbijdekeu-
zevandegroottevandekanrekeningmethetfeitdathet
volume van de melk 2 tot 3 keer toeneemt;
NotaBene:
Voor dikker en rijker schuim dient men magere of hal-
fvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5° C) te gebru-
iken. Om te vermijden melk met weinig schuim of grote
luchtbellen te verkrijgen moet de melkopschuimer steeds
gereinigd worden zoals vermeld in de paragraaf“Schoon-
maak van de melkopschuimer na gebruik”.
3. Druk op de toets : de controlelamp knippert .
4. Steek de melkopschuimer in het melkkannetje (afb. 20).
5. Na enkele seconden, wanneer de controlelamp lam-
peggia, ruotare la manopola vapore in pos. I (afb. 5). Uit
de melkopschuimer komt stoom waardoor de melk romig
wordt en het volume verhoogt;
6. Voor een nog romiger schuim de kan met langzame be-
wegingen van onder naar boven laten draaien. (er wordt
aangeraden om niet langer dan 3 minuten achter elkaar
stoom af te laten geven);
7. Is het gewenste schuim verkregen, onderbreek dan de
1 espresso 1 gewone koffie
2 gewone koffie
2 espresso
Pagina: 15
14
het enkele seconden duren alvorens warm water wordt afge-
geven.
REINIGING
Reiniging van het apparaat
De volgende delen van het apparaat moeten periodiek gerei-
nigd worden:
koffiedikbak (A13),
- druppelbak (A17) en condensbak (A14),
- waterreservoir (A9),
- uitlopen van de koffieafgiftegroep (A12),
- trechter om de voorgemalen koffie in te voegen (A6),
- binnenkantvandemachine(toegankelijknadathetdeur-
tje van de zetgroep werd geopend) (A10))
- zetgroep (A11).
Attentie!
• Gebruik voor de schoonmaak van de machine geen oplo-
smiddelen,schuurmiddelenofalcohol.Metdesuperauto-
matische apparaten van De’Longhi zijn voor de reiniging
geen chemische additieven nodig. Het ontkalkmiddel dat
doorDe’Longhiaanbevolenwordt, isopbasisvannatuur-
lijke componenten en volledig biologisch afbreekbaar.
• Geen enkel onderdeel van het apparaat mag in de vaa-
twasmachine afgewassen worden.
• Gebruik geen metalen voorwerpen om vastgekoekt vuil
of koffieafzet te verwijderen. Er zouden krassen kunnen
komen op de metalen of plastic oppervlakken.
Reiniging van het koffiedikbakje
Wanneerdecontrolelamp knippert,ishetnodigkoffiedi-
kbak leeg en schoon te maken. De controlelamp blijft knippe-
ren en het apparaat kan geen koffie zetten tot de koffiedikbak
wordt schoongemaakt.
Om de reiniging uit te voeren (terwijl het apparaat ingescha-
keld is):
• Verwijder het druppelbakje (afb. 24), maak het leeg en
schoon.
• Maak de koffiedikbak zorgvuldig leeg en schoon er zorg
voordragendalhetresidudatopdebodemkanaanwezig
zijn te verwijderen.
• Controleer het rode condensbakje en maak het leeg in-
dien het vol is.
Attentie!
Wanneer u het druppelbakje verwijderd, is het verplicht ste-
eds de koffiedikbak leeg te maken, ook al zit er niet veel in.
Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat, bij het zetten van
meer kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voor-
zien en het apparaat machine zo verstopt raakt.
stoomafgifte door de stoomknop op 0 te zetten.
Gevaarbrandwonden!
Schakel de stoom uit alvorens de kan met de geschuimde
melk weg te nemen, om brandwonden te vermijden die
door spetters kokende melk veroorzaakt kunnen worden.
8. Aggiungere al caffè precedentemente preparato la crema
di latte. De cappuccino is klaar: voeg naar goeddunken
suiker toe en bestrooi het schuim naar wens met een be-
etje cacaopoeder.
Reiniging van de cappuccino-inrichting na het gebruik
Reinig de melkopschuimer na elk gebruik om melkresidu en
verstopping te vermijden..
1. Plaats een recipiënt onder de melkopschuimer en laat
enkele seconden een weinig water uitlopen door de sto-
omknopindestandItedraaien(afb.5).Zetvervolgensde
stoomknop opnieuw in de stand 0 om de afgifte van het
warme water te onderbreken.
2. Wacht enkele minuten tot de melkopschuimer afkoelt;
hou het handgreepje van de pijp van de melkopschuimer
met een hand vast, draai met de andere hand de mel-
kopschuimer tegen de wijzers van de klok in en trek hem
neerwaarts uit (afb. 21).
3. Verwijdertevensdestoompijpdoorhemnaarbenedente
trekken (afb. 22).
4. Controleerofdegaten,dieinafb.23metdepijlaangedu-
id worden, niet verstopt zijn. Reinig ze zo nodig met een
speld.
5. Was de elementen van de cappuccino-inrichting zorgvul-
dig met een spons en lauw water.
6. Voeg opnieuw de stoompijp in en voeg de melkopschui-
meropdestoompijpdoorhemteduwenennaarbovente
draaien tot hij vast zit.
BEREIDING VAN WARM WATER
Gevaarbrandwonden!
Laat het apparaat niet zonder toezicht wanneer heet water
afgegeven wordt. Het pijpje voor de afgifte van warm water
wordtwarmtijdensdeafgifteenmendienthetblokdusalleen
vast te nemen aan de handgreep.
1. Zet een bakje onder de cappuccino-inrichting (zo dicht
mogelijk erbij, om spatten te voorkomen).
2. Draai de stoomknop in de stand I: de afgifte begint.
3. Onderbreek de afgifte door de stoomknop weer op 0 te
zetten.
NotaBene:
Indien de werkwijze “Energiebesparing” is geactiveerd, kan
Pagina: 16
15
NL
-
-
-
-
-
t
-
-
l
-
-
k
-
-
-
-
Schoonmaak van het druppelbakje en condensbakje
Attentie!
Indien het druppelbakje niet regelmatig geleegd wordt, kan
het water over de rand stromen en in of naast het apparaat te-
rechtkomen. Het apparaat kan zo beschadigd worden, evenals
het draagvlak of de omringende zone.
Het druppelbakje is voorzien van een rode drijvende indicator
voorhetwaterpeil(afb.25).Voordatdezeaanwijzeruitdekop-
jesplaat naar buiten begint te steken, moet het bakje geleegd
en gereinigd worden.
Om het druppelbakje weg te nemen:
1. Verwijder het druppelbakje en het koffiedikbakje (afb.
24);
2. Leeg het druppelbakje en het koffiedikbakje en was ze;
3. Controleerhetcondenskuipjeenmaakhetleegindienhet
vol is.
4. Plaats  de druppelbak compleet met  koffiedikbak terug.
Reiniging van de binnenkant van het apparaat
Gevaaropelektrischeschokken!
Voordatdereinigingvandeinwendigedelenplaatsvindt,moet
hetapparaatuitgeschakeldworden(zie“Uitschakeling”)enaf-
gesloten van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit
onder in water.
1. Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de
binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat
het drupbakje weggenomen is) niet vuil is. Verwijder in-
dien nodig de koffieresten met een borstel en een spons.
2. Zuig alle resten op met een stofzuiger (afb. 26).
Reiniging van het waterreservoir
Maak regelmatig (ong. een keer per maand) het waterreser-
voir schoon (A9) met een vochtig doek en een delicaat reini-
gingsmiddel.
Reiniging van de uitlopen van de koffieafgiftegroep
1. Reinig de uitlopen van de koffiegroep met een sponsje of
een doek (afb. 27).
2. Controleer of de gaten van de koffieafgiftegroep niet ver-
stopt zijn. Verwijder zo nodig de koffieaanslag met een
tandenstoker (afb. 28).
Reiniging van de trechter voor het invoeren van de
voorgemalen koffie
Controleerregelmatig(ong.eenkeerpermaand)ofdetrechter
voor invoeging van de voorgemalen koffie niet verstopt is.Ver-
wijder indien nodig de koffieresten.
Reiniging van de zetgroep
De zetgroep (A11) moet minstens een keer per maand schoon
gemaakt worden.
Attentie!
De zetgroep kan niet naar buiten getrokken worden wanneer
hetapparaatingeschakeldis.
1. Verzekeruervandathetapparaatcorrectwerduitgescha-
keld (zie“Uitschakeling van het apparaat”, pag. 10).
2. Verwijder het waterreservoir.
3. Open het deurtje van de zetgroep (afb. 29) op de rechter-
zijde.
4. Drukdetweerodeontgrendeltoetsennaarbinnenentrek
op hetzelfde moment de zetgroep naar buiten (afb. 30).
Attentie!
Maak de zetgroep schoon zonder reinigingsmiddelen te
gebruiken daar ze schadelijk kunnen zijn.
5. Dompel de zetgroep circa 5 minuten in water en spoel de
groep vervolgens af onder de kraan.
6. Verwijder eventueel koffieresidu op de steun van de zet-
groep.
7. Voeg na de schoonmaak de zetgroep opnieuw in zijn
steun; druk vervolgens op het opschrift PUSH tot u de klik
hoort die u de correcte hechting meldt.
NotaBene:
Ishetmoeilijkomdezetgroepterugteplaatsen,dandientmen
hem (voordat hij teruggeplaatst wordt) op de juiste grootte te
brengen door op de twee hendels te drukken, zoals de afbe-
elding toont.
8. Is de zetgroep eenmaal teruggeplaatst, controleer dan of
de twee rode toetsen naar buiten gesprongen zijn.
P
U
S
H
Pagina: 17
16
9. Sluit de deur van de zetgroep.
10. Voeg opnieuw het waterreservoir in.
ONTKALKING
Voerdeontkalkingvanhetapparaatuitwanneerophetbedie-
ningspaneel de controlelamp knippert (afb. 31).
Attentie!
Het ontkalkmiddel bevat zuren die de huid en de ogen kun-
nen irriteren. Het is absoluut noodzakelijk de veiligheidswaar-
schuwingen van de producent in acht te nemen die op de ver-
pakkingvanhetontkalkmiddelstaaninzakehetaantewenden
gedrag in geval van aanraking met de huid en de ogen.
NotaBene:
Gebruik uitsluitend het ontkalkmiddel van De’Longhi. Gebru-
ik absoluut geen ontkalkmiddelen op basis van sulfamine of
azijnzuur. In dat geval is de garantie niet geldig. De garantie
is bovendien niet geldig indien de ontkalking niet regelmatig
wordt uitgevoerd
1. Schakel de machine in en wacht tot ze gebruiksklaar is.
2. Leeg het waterreservoir (A12) en verwijder de verzach-
tingsfilter, indien aanwezig.
3. Giet het ontkalkingsmiddel in het waterreservoir tot
op het niveau A (overeenstemmend met een doos van
100ml) aangeduid op de rug van het reservoir (afb. 32A);
voeg vervolgens water bij (1l) tot het niveau B wordt
bereikt. (afb. 32B). Plaats onder de melkopschuimer een
lege recipiënt met een minimum capaciteit van 1,5l
4. Wachttotdecontrolelampenvoorkoffieafgiftevastbran-
den.
Attentie!Gevaaropverbrandingen
Uit de cappuccino-inrichting komt warm water dat zuren be-
vat naar buiten stromen. Zorg ervoor niet in contact met wa-
terspetters te komen.
5. Drukopdetoets enhouhemminstens5seconden
ingedrukt om de invoeging van de oplossing te bevesti-
gen en de ontkalking te starten. De controlelamp van de
toets blijft vast branden om het straten van het ontkal-
kingsprogramma te melden en de controlelamp
knippert om aan te duiden dat de stoomknop in de stand
I moet gedraaid worden.
6. Draai de stoomknop tegen de wijzers van de klok in, op
positie I: de ontkalkoplossing komt uit de cappuccino-in-
richting en vult de bak eronder. Het ontkalkingsprogram-
mavoertautomatischenmettussenpozeneenreeksspo-
elingen uit om de kalk te verwijderen. Het is normaal dat
tussen twee spoelingen verscheidene minuten verlopen
waarin de machine inactief is.
Na ong. 30 minuten is het waterreservoir leeg en knipperen de
controlelampen en ; draai de stoomknop met de
wijzers van de klok mee tot in de eindloop, in de stand O. Nu is
het apparaat gereed voor een spoelproces met vers water.
7. Leeg de bak die gebruikt werd om de ontkalkoplossing
op te vangen en plaats de lege bak onder de cappuccino-
inrichting.
8. Verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het
met kraanwater, vul het met zuiver water en voeg het
weer in; de controlelamp knippert.
9. Draaidestoomknoptegendewijzersvandeknopin,inde
stand I (fig. 5). Het warme water komt uit de uitloop.
10. Wanneer het waterreservoir volledig leeg is, knippert de
controlelamp .
11. Zet de knop in de stand 0: de controlelamp
gaat uit.
Vul opnieuw het waterreservoir en de machine is gebruikskla-
ar.
PROGRAMMERING VAN DE HARDHEID VAN
HET WATER
Na een voorbepaalde bedrijfsperiode is een ontkalking nood-
zakelijk, afhankelijk van de hardheid van het water.
Het apparaat is in de fabriek reeds ingesteld op hardheidsni-
veau 4. Het is mogelijk om het apparaat in te stellen op grond
van de daadwerkelijke waterhardheid van het gebied zodat de
ontkalking minder vaak uitgevoerd hoeft te worden.
Meting van de hardheid van het water
1. Verwijder het bijgeleverde reageerstrookje “TOTAL
HARDNESS TEST” uit zijn verpakking, die bij dit boekje
gevoegd is.
2. Dompel het strookje gedurende circa 1 seconde volledig
onder in een glas water.
3. Trek het strookje uit het water en schudt het een beetje.
Na ongeveer een minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode
vierkantjes. Elk vierkantje stemt overeen met een niveau,
naargelang de hardheid van het water.
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Instelling van de hardheid van het water
1. Verzeker u ervan dat de machine uit is (maar aangesloten
met het elektrisch net en met de hoofdschakelaar in de
stand I);
Pagina: 18
17
NL
s
-
t
e
-
-
-
d
e
,
n
2. Druk op de toets en hou hem minstens 6 se-
conden ingedrukt; de controlelampen
gaan gelijktijdig aan;
3. Druk op de toets (links van de knop) om de reële
hardheid in te stellen (het niveau waargenomen door de
reactiestrook)
Niveau Niveau Niveau Niveau
1 2 3 4
4. Drukop de toets (rechts van de knop) om de keuze
te bevestigen.
Nu is het apparaat opnieuw geprogrammeerd met de nieuwe
instelling van de waterhardheid.
TECHNISCHE GEGEVENS
Spanning: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10A
Geabsorbeerd vermogen: 1450W
Druk: 15 bar
Max.inhoud waterreservoir: 1,8 liter
Afmetingen LxHxD: 238x340x430 mm
Lengte snoer: 1,15 m
Gewicht: 9,1 Kg
Max. inhoud koffiebonenreservoir: 250 g
Het apparaat is conform met de volgende EG-richt-
lijnen:
• Verordening 1275/2008
• Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en daarop volgende
wijzigingen;
• EMC richtlijn 2004/108/CE en daarop volgende wijzigin-
gen;
• De materialen en de voorwerpen bestemd om in contact
te komen met voedingswaren zijn conform met de voor-
schriften van de EuropeseVerordening 1935/2004.
VUILVERWERKING
Waarschuwingen voor de correcte vuilverwerking
van het product krachtens de Europese Richtlijn
2002/96/EG en Wetsdecreet nr. 151 van 25 juli
2005.
Het product mag aan het einde van zijn nuttige
levensduur niet samen met het stadsvuil weggegooid worden.
Het kan naar de speciale centra voor gescheiden vuilinzame-
ling gebracht worden die door de gemeentelijke overheid voor
datdoelinhetlevengeroepenzijn,danwelnaardewederver-
kopers die deze dienst verrichten.
De gescheiden vuilverwerking van een elektrisch huishoudap-
paraat maakt het mogelijk eventuele negatieve gevolgen voor
het milieu en de gezondheid te vermijden, die voortkomen uit
eenongeschiktevuilverwerking.Tevensis hetmogelijkomhet
materiaal waaruit het apparaat bestaat terug te winnen zodat
een aanzienlijke besparing van energie en bronnen verkregen
wordt.
Om de plicht tot gescheiden inzameling van elektrische hui-
shoudapparaten te markeren, is het product voorzien van het
logo van de doorkruiste verrijdbare vuilnisbak. De abusieve
vuilverwerking van het product door de gebruiker heeft de
toepassing van administratieve boetes tot gevolg die bepaald
worden door de heersende norm.
Pagina: 19
18
BETEKENINS VAN DE CONTROLELAMPEN
GEVISUALISEERDE CONTROLELAMP MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
KNIPPEREND
Het water in het reservoir is niet voldoende. Vul het waterreservoir en voeg het correct in door het op de
bodem te duwen tot u een klik hoort.
Het reservoir werd niet correct ingevoegd. Voeg het reservoir correct in door het op de bodem te
duwen.
KNIPPEREND
De koffiedikbak (A13) is vol. Maak de koffiedikbak en het druppelbakje leeg en maak
ze schoon.Voeg ze vervolgens weer in. Belangrijk: bij het
naar buiten trekken van het druppelbakje is het verplicht
om altijd ook het koffiedikbakje te legen ook al is dit maar
weinig vol. Gebeurt dit niet dan kan het voorkomen dat,
bij het zetten van meer kopjes koffie, het koffiedikbakje
voller wordt dan voorzien en het apparaat machine zo
verstopt raakt.
Na de reiniging is het koffiedikbakje niet
teruggeplaatst.
Verwijder het druppelbakje en voeg de koffiedikbak in.
KNIPPEREND
De maalgraad is te fijn en de koffie komt
dus te langzaam, of niet helemaal, naar
buiten.
Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de
maalgraad (afb. 10) met de wijzers van de klok mee één
klik in de richting van nummer 7 terwijl de koffiemaler
in werking is Indien na het zetten van minstens 2 koppen
koffie, de afgifte nog te traag is, moet u de correctie
herhalen en de knop nog een klik verzetten (zie afstelling
koffiemolen pag. 13). Indien het probleem blijft, moet de
stoomknop in de stand I gedraaid worden en moet u een
weinig water uit de melkopschuimer laten afvloeien.
KNIPPEREND
De functie“voorgemalen koffie”is
geselecteerd maar er is geen voorgemalen
koffie in de trechter gegoten.
Doe voorgemalen koffie in de trechter of maak de selectie
van de functie voor voorgemalen koffie ongedaan.
KNIPPEREND
Geeft aan dat het apparaat ontkalkt moet
worden.
Het is nodig om het ontkalkprogramma dat beschreven
wordt in het hoofdstuk“Ontkalking”zo snel mogelijk uit
te voeren.
KNIPPEREND
Er wordt teveel koffie gebruikt. Selecteer een lichter aroma of verminder de hoeveelheid
voorgemalen koffie en laat opnieuw koffie afgeven.
KNIPPEREND
De koffiebonen zijn op. Vul het koffiebonenreservoir.
De trechter voor de voorgemalen koffie
is verstopt.
Leeg de trechter met behulp van een mes zoals beschreven
wordt in de par.“Reiniging van de trechter voor het
inbrengen van koffie”.
Pagina: 20
19
NL
GEVISUALISEERDE CONTROLELAMP MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
KNIPPEREND
Na de reiniging is de zetgroep niet
teruggeplaatst
Plaats de zetgroep terug zoals beschreven wordt  in de
paragraaf“Reiniging van de zetgroep”.
De binnenkant van het apparaat is zeer vuil. Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in de par.
“reiniging en onderhoud”. Indien het bericht na de reiniging
nog steeds weergegeven wordt, dient men zich tot een
assistentiecentrum te wenden.
OPLOSSING VAN PROBLEMEN
Hieronder zijn enkele mogelijke storingen opgesomd.
Als het probleem niet op de beschreven manier opgelost kan worden, moet contact worden opgenomen met deTechnische Service.
PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING
De koffie is niet warm. De kopjes zijn niet voorverwarmd. Verwarm de koppen door ze met warm water te spoelen
(NB: de warm water functie kan gebruikt worden).
De zetgroep is afgekoeld omdat 2/3 minuten na de laatste
koffie verstreken zijn.
Druk op de toets om de zetgroep op te warmen
alvorens de koffie te zetten.
De koffie is niet pittig of niet
romig.
De koffie is te grof gemalen. RDraai terwijl de koffiemolen in werking is de stelknop voor
de maling een klik tegen de wijzers van de klok in (fig. 8).
Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is.
Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie afgegeven
is (zie de paragraaf“instelling van de koffiemaler”) op
pag. 11).
De koffie is niet geschikt. Gebruik koffie voor espressoapparaten.
De koffie komt te langzaam
naar buiten of druppelsgewijs.
De koffie is te fijn gemalen. Draai terwijl de koffiemolen in werking is de regelknop voor
de maling een klik met de wijzers van de klok mee (fig. 8).
Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is.
Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie afgegeven
is (zie de paragraaf“instelling van de koffiemaler”) op
pag. 11).
De koffie loopt niet uit één of
beide uitlopen.
De spuitmonden zijn verstopt. Maak de monden schoon met een tandenstoker.
De melk heeft grote
luchtbellen
De melk is niet koud genoeg of het is geen halfvolle melk. Gebruik bij voorkeur magere of halfvolle melk bij
koelkasttemperatuur (circa 5°C). Is het resultaat dan nog
niet naar wens, probeer dan een ander merk melk.
De melk is niet geëmulgeerd De cappuccino-inrichting is vuil. Voer een schoonmaakbeurt uit zoals aangeduid in de
paragraaf“Schoonmaak van de cappuccino-inrichting na
het gebruik”( pag. 12).
De stoomafgiftie wordt
onderbroken gedurende het
gebruik.
Een veiligheidsinrichting onderbreekt de stoomafgifte na
3 minuten.
Wacht enkele minuten en activeer opnieuw de
stoomfunctie.
Het apparaat wordt niet
ingeschakeld.
De stekker is niet in het stopcontact gestoken. Steek de stekker in het stopcontact.
De hoofdschakelaar (A8) is niet aan. Druk de hoofdschakelaar op pos. I (afb. 1).

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B.

Stel een vraag over de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Heb je een vraag over de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.