Magnifica S ECAM 2... handleiding
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bhandleiding

Handleiding voor de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B in het Nederlands. Deze PDF handleiding heeft 22 pagina's.

PDF 22 1.1mb
DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.Bhandleiding
Vorige pagina

Bekijk hieronder de handleiding van de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

MANUALSCAT | NL

Vragen & antwoorden

Heb je een vraag over de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.

Stel een vraag over de DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.B

Pagina: 1
6 INHOUDSOPGAVE 1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES......7 2. WAARSCHUWINGEN VEILIGHEID..................8 2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen.......8 2.2 Gebruik conform het doeleinde......................8 2.3 Gebruiksinstructies........................................8 3. INLEIDING..................................................8 3.1 Letters tussen haakjes....................................8 3.2 Problemen en reparaties................................8 4. OMSCHRIJVING...........................................9 4.1 Omschrijving van het apparaat ......................9 4.2 Omschrijving van het bedieningspaneel........9 4.3 Omschrijving van de accessoires.....................9 4.4 Omschrijving van het melkreservoir...............9 5. VOORBEREIDENDE HANDELINGEN...............9 5.1 Bediening van het apparaat...........................9 5.2 Installatie van het apparaat...........................9 5.3 Aansluiten van het apparaat........................10 5.4 Het apparaat voor de eerste keer in gebruik nemen.........................................................10 6. INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT.............10 7. UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT...........11 8. MENU-INSTELLINGEN...............................11 8.1 Spoelen........................................................11 8.2 Ontkalken....................................................11 8.3 Filter plaatsen..............................................11 8.4 Vervanging van het filter (indien geïnstalleerd)...............................................11 8.5 Tijd instellen................................................11 8.6 Automatisch inschakelen.............................11 8.7 Automatische uitschakeling (stand-by).......12 8.8 Energiebesparing.........................................12 8.9 Instellen van de temperatuur.......................12 8.10 Instellen van de hardheid van het water......12 8.11 Instellen van de taal.....................................13 8.12 Geluidssignaal..............................................13 8.13 Fabrieksinstellingen (reset)..........................13 8.14 Statistiekenfunctie.......................................13 9. KOFFIEZETTEN..........................................13 9.1 De smaak van de koffie kiezen.....................13 9.2 De hoeveelheid koffie in het kopje kiezen....13 9.3 De hoeveelheid koffie selecteren van mijn koffie personaliseren....................................13 9.4 De koffiemolen instellen..............................14 9.5 Adviezen voor hetere koffie..........................14 9.6 Koffiezetten met koffiebonen......................14 9.7 Koffiezetten met voorgemalen koffie...........14 9.8 Zetten van GROTE KOP met koffiebonen.......15 9.9 Zetten van GROTE KOP met voorgemalen koffie............................................................15 9.10 De hoeveelheid koffie selecteren voor GROTE KOP..............................................................15 10. BEREIDEN VAN DRANKEN MET MELK..........15 10.1 Vul len en plaatsen van het melkreservoir....15 10.2 De hoeveelheid schuim instellen..................16 10.3 Automatisch bereiden van dranken op basis van melk......................................................16 10.4 Bereiding van de dranken“MILK MENU”.......16 10.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik.........................................................16 10.6 Instellen van de hoeveelheid koffie en melk in het kopje voor de knop CAPPUCCINO............17 10.7 Instellen van de hoeveelheid koffie en melk in het kopje voor de knop MILK MENU.............17 11. AFGIFTE HEET WATER................................17 11.1 Aanpassen van de hoeveelheid water die automatische wordt afgegeven....................17 12. REINIGEN.................................................18 12.1 Reinigen van het apparaat...........................18 12.2 Reinigen van het interne circuit in het apparaat......................................................18 12.3 Reinigen van het reservoir voor koffiedik.....18 12.4 Reinigen van het drupbakje en het condensopvangbakje...................................18 12.5 Reinigenvandebinnenkantvanhetapparaat...19 12.6 Reiniging van het waterreservoir.................19 12.7 Reinigen van de koffiehoudersuitlopen van het koffieafgifteblok....................................19 12.8 Reinigen van de trechter van de voorgemalen koffie............................................................19 12.9 Reinigen van de zetgroep.............................19 12.10Reiniging van het melkreservoir..................20 12.11Reinigen van het heet water-/-stoompijpje.20 13. ONTKALKEN.............................................20 14. INSTELLEN VAN DE HARDHEID VAN HET WATER.....................................................21 14.1 Meten van de hardheid van het water..........21 14.2 Instelling hardheid water.............................22 15. WATERVERZACHTEND FILTER.....................22 15.1 Plaatsen van het filter..................................22 15.2 Het filter vervangen.....................................23 15.3 Het filter verwijderen...................................23 16. TECHNISCHE GEGEVENS.............................23 17. AFVALWERWERKING.................................23 18. MELDINGEN DIE OP DE DISPLAY VERSCHIJNEN...........................................24 19. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN......................26
Pagina: 2
7 1. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES • Het apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met be- perkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of noch door personen zonder ervaring of zonder de noodzakelijke kennis, mits behalve onder toezicht of nadat zij door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid instructies hebben ge- kregen omtrent een het veilig gebruik van het apparaat door een persoon die verant- woordelijk is voor hun veiligheid. • Bij kinderen dient erop gelet te worden dat zij niet met het apparaat spelen. • De reiniging en het onderhoud dient door de gebruiker worden uitgevoerd en niet door kinderen zonder toezicht. • Het apparaat nooit onderdompelen in water om het schoon te maken. • Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijke gebruik. Niet geschikt voor gebruik in: ruimtes die ingericht zijn als keuken voor winkelpersoneel, kantoren of anderewerkplekken,vakantieapparatementen/vakantieverblijven,hotels,kamerver- huur, motels en andere accommodaties. • Ingevalvanschadeaandestekkerofhetsnoer,dienendezeuitsluitendvervangente worden door deTechnische Dienst, zodat elk risico uitgesloten wordt. ALLEENVOOR DE EUROPESE MARKT: • Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar mits deze onder toe- zicht staan of nadat zij instructies hebben gekregen omtrent een veilig gebruik van hetapparaatenomtrenthetbegripvandegevarendieermeegepaardgaan. Dereini- gingenhetonderhouddientdoordegebruikertewordenuitgevoerd;kinderenvanaf 8jaarenoudermogenditalleendoenondertoezicht.Houdhetapparaatenhetsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar oud. • Het apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke ofgeestelijkevermogens,ofdoorpersonenzonderervaringofzonderdenoodzakelij- ke kennis, mits onder toezicht of nadat zij instructies hebben gekregen omtrent een veilig gebruik van het apparaat en zij de gevaren ervan begrijpen. • Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. • Haal altijd de stekker van het apparaat uit het stopcontact als deze onbewaakt ach- terblijft of voorafgaand aan het monteren, demonteren of reinigen ervan. De oppervlakken met dit symbool worden warm tijdens het gebruik (het symbool bevindt zich niet op alle modellen).
Pagina: 3
8 2. WAARSCHUWINGEN VEILIGHEID 2.1 In deze handleiding gebruikte symbolen Belangrijk waarschuwingen worden met deze symbolen aan- gegeven. Deze waarschuwingen dienen te allen tijde in acht genomen te worden. Gevaar! Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot ver- wondingen en schade aan het apparaat. Letop! Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot ver- wondingen en schade aan het apparaat. Gevaarvoorbrandwonden! Het niet in acht nemen van deze instructies kan leiden tot rood- heid of schokken of brandwonden. NB: Dit symbool geeft adviezen en belangrijke informatie voor de gebruiker aan. Gevaar! Aangezienhetapparaatopstroomwerkt,dientervanuitgegaan te worden dat er elektrische schokken kunnen ontstaan. Houd u dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften: • Raak het apparaat niet aan met natte handen of voeten. • Raak de stekker niet aan met natte handen. • Zorg ervoor dat het gebruikte stopcontact steeds vrijelijk toegankelijk is zodat, indien nodig, de stekker kan eruit getrokken kan worden. • Houd bij het verwijderen van de stekker uit het stopcon- tactdestekkerzelfvast.Nooitaanhetsnoertrekkenomdat deze dan beschadigd kan raken. • Trek de stekker uit het stopcontact om het apparaat volle- dig los te koppelen. • Probeer het apparaat niet zelf te repareren in geval van defecten aan het apparaat deze niet zelf te repareren. •Zethetapparaatuit,trekdestekkeruithetstopcontacten neem contact op met deTechnische Dienst. • Zet voorafgaand aan eender welke schoonmaakhandeling ookhetapparaatuit,haaldestekkeruithetstopcontacten laat het apparaat afkoelen. Letop! Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, polystyreen) buiten het bereik van kinderen bewaren. Gevaarvoorbrandwonden! Dit apparaat produceert heet water en wanneer het in werking is, kan er stoom/waterige damp ontstaan. Zorg ervoor dat u niet in contact komt met hete spetters of hete damp. De kopjesplaat kan heet worden als het apparaat aan staat. 2.2 Gebruik conform het doeleinde Dit apparaat is gemaakt voor het zetten van koffie en het ver- warmen van dranken. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk en dus gevaarlijk wor- den beschouwd. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik van het apparaat. 2.3 Gebruiksinstructies Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. Het niet in acht nemen van deze instructies kan lei- den tot verwondingen en schade aan het apparaat. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scha- de die veroorzaakt is door het niet naleven van deze gebruiksinstructies. NB: Bewaar deze instructies zorgvuldig. Wanneer het apparaat van eigenaar verandert, dient men ook de instructies voor het ge- bruik te geven. 3. INLEIDING Dank u dat u hebt gekozen voor het automatische koffie- en cappuccinoapparaat. Wijwensenuveelpleziermetuwnieuweapparaat. Neemeven detijdomdezeinstructiesvoorhetgebruiktelezen.Zovermijdt udatergevarenoptredenofdathetapparaatbeschadigdraakt. 3.1 Letters tussen haakjes De letters tussen haakjes komen overeen met de legende in de Omschrijving van het apparaat (pag. 2-3). 3.2 Problemen en reparaties In geval van problemen moet u eerst proberen ze op te lossen doordeindicatiestevolgendievermeldzijnindehoofdstukken “18. meldingen die op de display verschijnen” en “19. Oplossen van problemen”. Indien deze niet doeltreffend blijken te zijn of indien men u meerduidelijkheidnodigheeft,wordtaangeradencontactopte nemen met de klantenservice op het nummer die aangegeven vermeld staat op het bijgevoegde vel“Klantenservice”. Als uw land er niet tussen staat, kun u bellen met het nummer dat op de garantie staat.Wend u zich voor eventuele reparaties uitsluitend tot de technische dienst van De’Longhi. De adressen staanophetgarantiecertificaatdatbijhetapparaatgevoegdis..
Pagina: 4
9 4. OMSCHRIJVING 4.1 Omschrijving van het apparaat (pag. 3 - A ) A1. Deksel koffiebonenreservoir A2. Deksel van trechter gemalen koffie A3. Koffiebonenreservoir A4. Trechter gemalen koffie A5. Regelknop maling A6. Kopjesplaat A7. Koffieafgifteblok (in hoogte verstelbaar) A8. Mondstuk heet water en stoom A9. Condensopvangbakje A10. Koffiedikbakje A11. Kopjesblad A12. Drupbakje A13. Aanwijzer waterpeil van het drupbakje A14. Klepje zetgroep A15. Zetgroep A16. Waterreservoir A17. Zitting Houder waterverzachtingsfilter A18. Deksel waterreservoir A19. Contactpunt Contactingang voedingssnoer A20. Hoofdschakelaar 4.2 Omschrijving van het bedieningspaneel (pag. 2 - B ) Sommige toetsen van het paneel hebben een dubbele functie: dezewordtindebeschrijvingtussenhaakjesvermeld. B1. Toets : om het toestel aan of uit te zetten (stand-by) B2. Toets MENU/ESC om naar het menu te gaan (Om naar het instellingenmenu te gaan: om het menu af te sluiten) B3. ToetsOK: voor het inschakelen en bevestigen van de gese- lecteerde functie B4. Display:helptdegebruikerbijhetgebruikvanhetapparaat B5. Toets : om de hoeveelheid van de koffie in het kopje te selecteren B6. Keuzetoets aroma : indrukken om de smaak van de koffie te kiezen B7. Toets : voor de afgifte van heet water B8. Toets :: voor het zetten van 1 kopje LONG koffie B9. Toets CAPPUCCINO: om een cappuccino te zetten (in het menu instellingen op drukken om door het menu te lopen’' B10. Toets MILK MENU: om een CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK te zetten (in het menu instellingen op drukken om door het menu te lopen’' B11. Toets : voor het zetten van 1 kopje koffie te zetten, met de instellingen zichtbaar op het display B12. Toets :voorhetzettenvan2kopjeskoffietezetten, met de instellingen zichtbaar op het display 4.3 Omschrijving van de accessoires (pag. 2 - C ) C1. Reactiestrip“Total HardnessTest” C2. Doseerschepje voor de voorgemalen koffie C3. Ontkalker C4. Filter waterverzachter (bij enkele sommige modellen) C5. Kwastje voor het reinigen C6. Heet waterafgifte C7. Voedingssnoer 4.4 Omschrijving van het melkreservoir (pag. 2 - D ) D1. Schuimregelknop schuim en CLEAN -functie D2. Deksel melkreservoir D3. Melkreservoir D4. Melktoeopvoerpijpje D5. Afgiftepijpje opgeschuimde melk (regelbaar) 5. VOORBEREIDENDE HANDELINGEN 5.1 Bediening van het apparaat Na het verwijderen van de verpakking, moet men nagaan of het dient u zich ervan te verzekeren dat apparaat intact is en de alle accessoires aanwezig zijn. Het apparaat niet gebruiken als er duidelijke schade wordt waargenomen is. Wend u tot de technische dienst van De’Longhi. 5.2 Installatie van het apparaat Letop! Wanneer het apparaat wordt geïnstalleerd, moeten de volgen- de veiligheidswaarschuwingen in acht genomen worden: • Hetapparaatgeeftwarmteafaandeomgeving.Nadathet apparaat op het werkvlak geplaatst is, moet gecontroleerd worden of er een ruimte van circa 3 cm overblijft naaste tussen de oppervlakken van het apparaat en naast de zij- kanten - en de achterkant, en een ruimte van minstens 15 cm boven het koffiezetapparaat. • Indienerwaterinhetapparaatbinnendringt,kanerscha- de optreden. Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen of wasbakken. • Als het water in het apparaat bevriest, kan het er schade ontstaan. Het apparaat niet in een omgeving plaatsen waar de tem- peratuur onder het vriespunt kan dalen. • Zorg ervoor dat het voedingssnoer niet wordt beschadigd door scherpe randen of contact met warme oppervlakken (bijv. elektrische kookplaten).
Pagina: 5
10 5.3 Aansluiten van het apparaat Letop! Controleerofdespanningvanhetelektriciteitsnetovereenkomt met de waarde die op het plaatje op de onderkant van het ap- paraat staat. Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact dat vakkundig geïnstalleerd is volgens de regels van het vak, met een mini- mumdebietvan10Aenovereenefficiëntwerkendeaardverbin- ding aarding heeft. Bij onverenigbaarheid incompatibiliteit tussen stopcontact en stekker dient men het stopcontact door gekwalificeerd perso- neeltelatenvervangendoorandereeenvanhetgeschiktetype. 5.4 Het apparaat voor de eerste keer in gebruik nemen NB • Hetapparaatisindefabriekgetestmetkoffie,zodatdaar- door kan het voorkomen dat er zich nog wat koffiesporen in de koffiemolen bevinden. Wij garanderen in elk geval dat dit apparaat nieuw is. • Er wordt aangeraden om de waterhardheid zo snel mo- gelijk in te stellen volgens de procedure beschreven in de hoofdstuk“14. Instellen van de hardheid van het water”. 1. Steek de stekker van het voedingssnoer (C7) in zijn zitting contactingang achterin aan de achterkant van het appa- raat en sluit het apparaat op het elektriciteitsnet aanslui- ten(afb.1)enzorgervoordatdehoofdschakelaar(A20),op de achterkant van het apparaat, ingedrukt is (afb. 2). 2. Verwijder het waterreservoir (A16) (afb. 3), open het dek- sel (A18) (afb. 4), vul hem tot MAX met vers water (afb. 5); sluit het deksel en plaats het reservoir zelf terug. Selecteer de gewenste taal door met de pijltoetsen voor- of achteruit te bewegen (B9) of (B10) (afb. 6) te wachten totdat de talen zich op het display (B4) automatisch afwisselen (ca. elke 3 seconden): alsNederlandsverschijntdientudetoets OK (B3-afb.7)enkele seconden ingedrukt te houden, totdat op het display de melding verschijnt:“Nederlands geïnstalleerd”. Volg nu de aanwijzingen die door het apparaat zelf op het dis- play aangegeven worden: 4. “PLAATS WATERAFGIFTEGROEP”: Controleer of het afgif- teblok van heet waterafgiftepijpje (C6) op het mondstuk is aangebracht en zet er een kan onder (afb. 8) met een minimuminhoud van 100 ml. 5. Ophetdisplayverschijntdemelding“HEETWATER,Drukop OK”; 6. Druk op de knop OK om te bevestigen: het apparaat geeft water af via de het waterafgiftegroep en schakelt dan au- tomatisch uit. Nu is het koffiezetapparaat klaar voor normaal gebruik. NB! • Bij het eerste gebruik dient men 4-5 kopjes koffie of 4-5 kopjes cappuccino te zetten voordat het apparaat een be- vredigend resultaat zal geven. • Tijdens de bereiding van de eerste 5-6 cappuccino’s is het normaaldatereengeluidvankokendwatertehorenis:dit geluid zal daarna minder worden. • Om te genieten van een koffie die nog beter smaakt en voorbetereprestatiesvanhetapparaat,wordtaanbevolen de verzachtingsfilter (C4) te installeren volgens de aanwij- zingen in het hoofdstuk “15. waterverzachtend filter” Als dit filter niet bijgeleverd is bij uw model niet uitgerust is met dit filter, kan men, kunt u er één aanvragen bij de be- voegde centra voor technische dienst van De’Longhi. 6. INSCHAKELEN VAN HET APPARAAT NB! Alvorens het apparaat in te schakelen, dient men u te controle- renofdehoofdschakelaar(A20)opdeachterkantvanhetappa- raat ingedrukt is (afb. 2). Telkens wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt auto- matisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uitgevoerd dienietonderbrokenmagworden.Hetapparaatisalleenpasna de uitvoering van deze cyclus klaar voor gebruik. Gevaarvoorbrandwonden! Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de uitlopen vandehetkoffie-uitloopafgifteblok(A7)komendatinhetdrup- bakje (A12) eronder opgevangen wordt. Zorg ervoor dat u niet in contact komt met hete spetters. • Druk om het apparaat in te schakelen op de knop (B1-fig.9):omhetapparaatinteschakelen:ophetdisplay (B4) verschijnt de melding“Opwarmen, een moment aub”. Zodra het opwarmen is voltooid, toont het apparaat een andere melding: “SPOELING”;; zo wordt niet alleen het verwarmings- element opgewarmd maar laat het apparaat ook heet water door de binnenleidingen stromen, zodat ook deze verwarmd worden. Het apparaat is op temperatuur wanneer op het display de melding verschijnt dat die de smaak en de hoeveelheid koffie aangeeft.
Pagina: 6
11 7. UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT Telkens wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, wordt er een automatische spoeling uitgevoerd wanneer als er koffie is gezet. Gevaarvoorbrandwonden! Tijdens het spoelen kan een beetje heet water uit de uitlopen van de koffie-uitloop het koffieafgifteblok (A7) komen. Zorg ervoor dat u niet in contact komt met hete spetters. • Druk om het apparaat uit te schakelen op de toets (B1-fig. 9) om het apparaat uit te schakelen. • Op het display (B4) verschijnt de melding “Uitschakelen, eenmomentaub”:indienaanwezig,voerthetapparaathet spoelen uit en wordt daarna uitgeschakeld (stand-by). NB! Indien het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, moet men dient u de stekker uit het stopcontact te halen: • zet eerst het apparaat uit door het indrukken van toets (fig. 9); • zet de hoofdschakelaar (A20) op de achterkant van het apparaat uit (afb. 2). Letop! Druk nooit op de hoofdschakelaar wanneer het apparaat inge- schakeld is. 8. MENU-INSTELLINGEN 8.1 Spoelen Met deze functie kan men heet water uit het koffieafgifteblok (A7)enenhetafgifteblokvanheetwaterafgiftegroep(C6)laten stromen zodat het interne circuit van het apparaat opwarmt. Plaats onder het koffieafgifteblok en het afgifteblok van heet watera een kannetje met een minimale capaciteit van 100 ml (afb. 8). Ga als volgt te werk om deze functie te activeren: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10) (fig. 6) totdat op het display (B4) de melding“Spoelen”; verschijnt; 3. Druk op de toetsOK (B3-afb. 7): op het display verschijnt “Bevestigen?”; Letop!Gevaarvoorbrandwonden! Laat het apparaat tijdens de afgifte van heet water nooit onbe- waakt achter. 4. Druk op de toets OK: op het display verschijnt de melding “SPOELEN, een moment aub”; 5. Na enkele seconden komt er, voor het eerst uit het koffie- afgifteblok en na het afgifteblok van heet water (indien aanwezig), heet water uit dat de interne leidingen van het apparaat reinigt en verwarmt : op het display verschijnt de melding “SPOELEN” en een voortgangsbalk die langzaam volloopt als terwijl de procedure wordt doorlopen; 6. Druk op een willekeurige knop om de functie te onderbre- ken, op elke willekeurige knop of wacht op de automati- sche onderbreking. NB! • Alshetapparaatlangerdan3-4dagennietgebruiktwordt, wordtmetklemaangeradendatom,alshetapparaatweer ingeschakeld wordt, eerst 2/3 spoelingen uit te voeren al- vorens hem weer te gebruiken; • Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie er water in het koffiedikreservoir zit (A10). 8.2 Ontkalken Zie voor de instructies voor de ontkalking hoofdstuk”13. Ontkalken”. 8.3 Filter plaatsen Zievoordeinstructiesvoorhetplaatsenvanhetfilterhoofdstuk “15. waterverzachtend filter”. 8.4 Vervanging van het filter (indien geïnstalleerd) Zie voor de instructies voor het vervangen van het filter para- graaf“15.2 Het filter vervangen”. 8.5 Tijd instellen Gaalsvolgttewerkvoorhetinstellenvandetijdophetdisplay: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Drukop (B9)of (B10)(afb.6)totdatophtdisplay(B4) de melding“Tijd instellen”verschijnt; 3. Druk op de toets OK (B3-afb. 7): de uren het uur knippert; 4. Druk op of om de uren het uur aan te passen; 5. Druk op de knop OK om te bevestigen: de minuten knipperen; 6. Druk op of om de minuten aan te passen; 7. Druk op de knop OK om te bevestigen. De tijd is ingesteld: druk vervolgens op de toets MENU/ESC om het menu te verlaten. 8.6 Automatisch inschakelen Het is mogelijk om het tijdstip van automatische inschakeling zo in te stellen dat men het apparaat op een bepaalde tijd klaar voorgebruikaantreft(‘smorgensbijvoorbeeld)eneronmiddel- lijk koffie gezet kan worden. NB!
Pagina: 7
12 Om deze functie te activeren, dient de tijd correct te zijn ingevoerd. Ga als volgt te werk om de automatische inschakeling te activeren: 1. Druk op de toets MENU/ESC(B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10) (afb. 6) totdat op het display (B4) de melding“Automatische inschakeling”verschijnt;; 3. Drukopdetoets OK (B3-afb.7): ophetdisplayverschijnt de melding “Activeren?””; 4. Druk op de knop OK om te bevestigen; 5. Druk op of om de uren het uur in te stellen; 6. Druk op de knop OK om te bevestigen; 7. Druk op of om de minuten aan te passen; 8. Druk op de knop OK om te bevestigen; 9. Druk vervolgens op de toets MENU/ESCom het menu te verlaten. Na de ingestelde tijd te hebben bevestigd, wordt de activering van de automatische inschakeling aangegeven op het display door het symbool dat naast de tijd wordt weergegeven. Om de functie te deactiveren: 1. Selecteer de automatische inschakeling in het menu; 2. Druk op de toetsOK op het display verschijnt de melding “Deactiveren?”; 3. Druk op de knop OK om te bevestigen. Op het display is het symbool niet meer zichtbaar. 8.7 Automatische uitschakeling (stand-by) Het is mogelijk om de automatische uitschakeling dusdanig in testellen,zodathetapparaatna15of30minutenofna1,2of3 uur uitgeschakeld wordt. Ga als volgt te werk om de automatische uitschakeling in te stellen: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10) (afb. 6) totdat op het display (B4) de melding“Automatische uitschakeling”verschijnt;; 3. Druk op de toetsOK (B3 - afb. 7); 4. Druk op of totdat de gewenste looptijd verschijnt (15 of 30 minuten of na 1, 2 of 3 uur); 5. Druk op de knop OK om te bevestigen; 6. Druk vervolgens op de toets MENU/ESC om het menu te verlaten. Nu is de automatische uitschakeling opnieuw ingesteld. 8.8 Energiebesparing Met deze functie is het mogelijk om de functie energiebespa- ringsfunctie te activeren of te deactiveren. Wanneer de functie actief is, zorgt het voor een lager energieverbruik, in overeen- stemming met de Europese normen. Ga als volgt te werk om de functie“energiebesparing”te deacti- veren (of te activeren): 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10) (afb. 6) totdat op het display (B4) de melding“Energiebesparing”verschijnt;; 3. Druk op de toets OK (B3 - afb. 7): op het display verschijnt de melding“Deactiveren?”(of “Activeren?”,:, se la funzione è stata disattivata); 4. DrukopdetoetsOKomdefunctieenergiebesparingsfunc- tie te deactiveren (of te activeren); 5. Druk vervolgens op de toets MENU/ESCom het menu te verlaten. Wanneerdefunctiegeactiveerdis,verschijntnaeenperiodevan inactiviteit de melding“Energiebesparing”op het display. NB! • In de stand energiebesparingsstand duurt het enkele se- conden voordat het apparaat het eerste kopje koffie of het eerste drankje met melk afgeeft, omdat het bezig is met voorverwarmen. • Druk voor het bereiden van een drankje op elke een wille- keurige toets om de werkwijze energiebesparingsstand te verlaten en druk vervolgens op de toets die, overeenstemt met het gewenste drankje. • Als het melkreservoir (D) is aangebracht, wordt de functie “energiebesparing”niet geactiveerd. 8.9 Instellen van de temperatuur Ga als volgt te werk om de watertemperatuur van het water, te wijzigen waarop mee dede koffie gezet, wordt te wijzigen: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10) (afb. 6) totdat op het display (B4) de melding“Temperatuur instellen”verschijnt;; 3. Druk op de toets OK (B3 - afb. 7); 4. Drukop of totdatdegewenstetemperatuurophetdis- playwordtweergegeven(●=laag;;●●●●=maximum); 5. Druk op de knop OK om te bevestigen; 6. Druk vervolgens op de toets MENU/ESC om het menu te verlaten. 8.10 Instellen van de hardheid van het water Instellenvandehardheidvanhetwatervoordeinstructiesvoor het instellen van de hardheid van het water hoofdstuk“14. In- stellen van de hardheid van het water”
Pagina: 8
13 8.11 Instellen van de taal Ga als volgt te werk om de taal op het display (B4) te wijzigen: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Drukop (B9)of (B10)(afb.6) totdatophetdisplayde melding“Taal instellen”verschijnt; 3. Druk op de toetsOK (B3 - afb. 7); 4. Druk op of totdat de gewenste taal op het display wordt weergegeven; 5. Druk op de knop OK om te bevestigen; 6. Ophetdisplayverschijntdemeldingwaarmeedeingestel- de taal wordt bevestigd; 7. Druk vervolgens op de toets MENU/ESCom het menu te verlaten. 8.12 Geluidssignaal Met deze functie wordt het geluidssignaal dat het apparaat laat horen bij iedere druk op de toetsen en telkens als wanneer er een accessoire wordt aangebracht/verwijderd, geactiveerd of gedeactiveerd. Ga om het geluidssignaal te deactiveren of op- nieuw te activeren als volgt te werk: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10)(afb. 6)totdat op het display (B4) de melding“Geluidssignaal”verschijnt; 3. Druk op de toetsOK (B3-afb. 7): op het display verschijnt “Deactiveren?”; (of “Activeren?”, indien gedeactiveerd); 4. Druk op de toets OK om het geluidssignaal te deactiveren of te activeren; 5. Druk vervolgens op de toets MENU/ESC om het menu te verlaten. 8.13 Fabrieksinstellingen (reset) Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle instel- lingen van de hoeveelheden opnieuw op de fabriekswaarden gezet (behalve de taal, die op de huidige instelling blijft). Ga als volgt te werk voor het terugzetten van de fabrieksinstellingen: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10)(afb. 6)totdat op het display (B4) de melding““Fabrieksinstellingen””verschijnt; 3. Druk op de toetsOK (B3 - afb. 7); 4. Op het display verschijnt de melding “Bevestigen?” 5. Druk op de knopOK om te bevestigen en af te sluiten; 8.14 Statistiekenfunctie Met deze functie worden de statistische gegevens van het ap- paraat getoond. Ga als volgt te werk om deze weer te geven: 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2) om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (B10) (afb. 6) totdat op het display (B4) de melding“Statistieken”verschijnt; 3. Druk op de toets OK (B3 - afb. 7) 4. Door op of te drukken, kan gecontroleerd worden: - hoeveel kopjes koffie er zijn gezet; - hoeveel bereidingen met melk er in totaal zijn afgegeven; - hoeveel liter water er in totaal is afgegeven; - hoeveel ontkalkingen er zijn uitgevoerd; - hoe vaak de verzachtingsfilter is vervangen. 5. Druk vervolgens 2 keer op de toetsMENU/ESC om het menu te verlaten. 9. KOFFIEZETTEN 9.1 De smaak van de koffie kiezen Hetapparaatisindefabriekingesteldvoorhetzettenvankoffie met“Normaal aroma”. Het is mogelijk om een van de volgende aroma's te kiezen: Extra mild aroma Mild aroma Normaal aroma Sterk aroma Extra sterk aroma Druk om het aroma te veranderen herhaaldelijk op de toets (B6 - fig. 10) totdat op het display (B4) het de ge- wenste aroma verschijnt. 9.2 De hoeveelheid koffie in het kopje kiezen Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van een normaalkopjekoffie.Drukvoorhetinstellenvandehoeveelheid koffieopdetoets (B5- afb.11)totdatophetdisplay (B4)demeldingverschijntmetdegewenstehoeveelheidkoffie: Gekozen koffie Hoeveelheid in kopje (ml) MIJN KOFFIE Instelbaar: van ≃20 tot ≃180 RISTRETTEXTRA KLEINO ≃40 NORMAAL ≃60 GROOT ≃90 EXTRA GROOT ≃120 9.3 De hoeveelheid koffie selecteren van mijn koffie personaliseren Het apparaat is in de fabriek ingesteld op ongeveer 30 ml voor het zetten van ongeveer 30 ml “MIJN KOFFIE”. Ga als volgt te werk voor het aanpassen van deze hoeveelheid:
Pagina: 9
14 1. Plaats een kopje onder de mondstukken van de koffie-uit- loop het koffieafgifteblok (A7)(afb. 12). 2. Druk op de toets (B5) (afb.11) totdat op het dis- play de melding verschijnt“ MIJN KOFFIE” verschijnt. 3. Houd de toets (B11) (AFB. 16) ingedrukt tot op het display de melding“1 MIJN KOFFIE hoeveelheid instellen” verschijnt en het apparaat de koffie gaat zetten; laat dan de toets los;; 4. Zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, drukt u opnieuw op de toets indrukken. Nu is de hoeveelheid koffie per kopje opnieuw ingesteld met de nieuwe instelling. 9.4 De koffiemolen instellen De koffiemolen moet niet ingesteld worden, tenminste niet aanvankelijk, omdat deze reeds in de fabriek ingesteld is voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte. Indien men na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt datdeafgifteweinigvolumineusisenmeteentelichteschuim- laag, of te langzaam (druppelsgewijs) loopt, dient de koffiemo- lenaangepasttewordenmetbehulpvandeknop(A5-afb.13). NB! Er mag alleen aan de regelknop gedraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is. Als de koffie te langzaam loopt of hele- maal niet loopt, draait men u met één klik met de klok mee naar het getal 7. Voor een meer volumineuze afgifte van de koffie en de verbetering van de schuimlaag, moet de knop met één klik tegen de klok in worden gedraaid in de richting van het getal 1 (niet meer dan 1 klik per keer, anders kan het gebeuren dat de koffie druppelsgewijs loopt). Het effect van deze correctie merkt men pas na tenminste 2 op- eenvolgende afgiftes van koffie. Als het gewenste resultaat na deze afstelling niet wordt verkregen, moet de correctie worden herhaald door de knop nog een klik verder te draaien. 9.5 Adviezen voor hetere koffie Om hetere koffie te krijgen, wordt aangeraden om: • voer een spoeling uit te voeren door de functie "Spoelen" te selecteren in het instellingenmenu (paragraAF “8.1 Spoelen”); • de kopjes met heet water te verwarmen (gebruik de heetwaterfunctie); • dekoffietemperatuurteverhogeninhetinstellingenmenu (paragraaf“8.9 Instellen van de temperatuur”). 9.6 Koffiezetten met koffiebonen Letop! Gebruik geen gekarameliseerde of gekonfijte koffie omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem daardoor on- bruikbaar maken. 1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir (A3) (afb. 14); 2. Plaats een kopje onder de uitlopen van het koffieafgifte- blok (A7); - 1 kopje, als 1 kopje koffie gewenst is (afb. 12); - 2 kopjes, als 2 kopjes koffie gewenst zijn (afb. 15); 3. Breng de afgiftegroep omlaag, zodat hij zo dicht mogelijk de kopjes nadert: (afb. 15): op deze manier wordt de beste schuimlaag verkregen; 4. Druk op de toets van de gewenste afgifte (B11-1 kopje of B12 -2 kopjes ); 5. Het display (B4) toont de geselecteerde afgifte en een voortgangsbalk die al naargelang de voortgang van de bereiding opgevuld wordt. NB: • Terwijlhetapparaatkoffieaanhetzettenis,kandeafgifte op elk ogenblik worden gestopt door op een willekeurige toets in te drukken. • Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveel- heid koffie in het kopje wenst, volstaat het om (binnen 3 seconden) één van de toetsen voor koffieafgifte ( of ) (afb. 16)in te drukken (binnen 3 seconden) . Nadat de koffie is gezet, is het apparaat klaar om opnieuw ge- bruikt te worden. NB! • Tijdens het gebruik verschijnen er enkele berichten op het display ( rRESERVOIR VULLEN, KOFFIEDIKBAKJ LE- GENSVUOTARE, etc.) waarvan de betekenis is te vinden in hoofdstuk“18. meldingen die op de display verschijnen”. • Zie om hetere koffie te krijgen paragraaf “9.5 Adviezen voor hetere koffie” • Alsdekoffiedruppelsgewijsloopt,weinigvolumineusmet dunne schuimlaag of te koud is, lees dan de tips in hoofd- stuk “19. Oplossen van problemen” 9.7 Koffiezetten met voorgemalen koffie Letop! • Doe nooit voorgemalen koffie in het apparaat als het toe- stel uit staat, dit om te voorkomen dat er gemalen koffie in het apparaat terechtkomt en deze zo vuil maakt. In dit geval kan het apparaat beschadigd raken.
Pagina: 10
15 • Doe er nooit meer dan 1 afgestreken maatschepje (C2) erin, anders kan het apparaat binnenin vuil worden of raakt de trechter (A4) verstopt. NB! Bij het gebruik van voorgemalen koffie kan slechts één kopje koffie per keer gezet worden. 1. Drukherhaaldelijkopdetoets (B6)(afb.10) tot- dat op het display (B4)“Voorgemalen”verschijnt. 2. Open de deksel van de trechter voor voorgemalen koffie (A2). 3. Zorg ervoor dat de trechter (A4) niet verstopt raakt is en doeerdusdaneenschepjevoorgemalenkoffiein(afb.17). 4. Plaats een kopje onder de mondstukken van de koffie-uit- loop het koffieafgifteblok (A7)(afb. 12). 5. Druk op de toets afgifte 1 kopje (B11) (afb. 16). 6 6. De bereiding begint en het display toont de geselecteerde afgifte en een voortgangsbalk die al naargelang de voort- gang van de bereiding opgevuld wordt. NB! Indien de functie “Energiebesparing” geactiveerd is, kan de afgifte van de eerste koffie enkele seconden op zich laten wachten.. 9.8 Zetten van GROTE KOP met koffiebonen Volg de aanwijzingen in de paragraaf“9.6 Koffiezetten met kof- fiebonen” voor het gereedmaken van het apparaat en druk op de toets (B8) (afb. 18). 9.9 Zetten van GROTE KOP met voorgemalen koffie Volg de aanwijzingen bij punten 1-2-3-4 in paragraaf“9.7 Kof- fiezetten met voorgemalen koffie” en druk op de toets (B8) (afb. 18). De bereiding van de koffie begint en er verschijnt een voort- gangsbalk; halverwege de bereiding verschijnt de melding “ VOORGEMALEN KOFFIE TOEVOEGEN, Druk op OK”. Voeg een afgestreken schepje (C2) voorgemalen koffie toe en druk op OK (B3) (afb.7). Debereidingwordtvoortgezetenhetapparaattoonteenvoort- gangsbalk die al naargelang de voortgang van de bereiding opgevuld wordt. 9.10 De hoeveelheid koffie selecteren voor GROTE KOP Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het zetten van een GROTE KOP van ongeveer 180 ml. Ga als volgt te werk voor het aanpassen van deze keuze: 1. Plaats een voldoende groot kopje of beker, die groot ge- noeg is, onder de mondstukken van het koffieafgifteblok (A7) (afb. 12). 2. 2. Druk op de toets (B8) (fig.18) totdat op het display de melding“Hoeveelheid instellen”verschijnt. 3. Laat de knop : los en het apparaat begint met het bereiden van de koffie; 4. Zodra de koffie in het kopje het gewenste niveau bereikt, drukt u opnieuw op de toets indrukken. Nu is de hoeveelheid koffie per kopje opnieuw ingesteld met de nieuwe instelling. NB! Indien het instellen is gedaan aan de hand van voorgemalen koffie is gedaan, dient er een tweede afgestreken schepje (C2) koffie toegevoegd te worden. 10. BEREIDEN VAN DRANKEN MET MELK NB! • Om te voorkomen dat u melk met weinig schuim of grote luchtbellen krijgt, moeten het deksel van het melkreser- voir (D2) en de heetwateruitloop (A8) steeds schoonge- maakt worden, zoals beschreven in de paragrafen”10.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik”, “12.10 Reinigingvanhetmelkreservoir”e“12.11Reinigenvanhet heet water-/-stoompijpje” 10.1 Vul len en plaatsen van het melkreservoir 1. Verwijder het deksel (D2) (fig.19); 2. Vul het melkreservoir (D3) met voldoende melk, niet meer voller dan het niveau MAX aangegeven op het reservoir (afb. 20). Denk eraan dat ieder kopje dat op de zijkant van hetreservoirstaatgeprint,overeenkomtmet100mlmelk; NB! • Voor dikker en homogener schuim dient magere of half- volle melk op koelkasttemperatuur (circa 5° C) te worden gebruikt. • Als de functie “Energiebesparing” geactiveerd is, kan het enkelesecondendurenvoordeafgiftevandedrankbegint. 3. Zorg ervoor dat het melkopzuigbuisje (D4) goed in zijn zit- ting houder is geplaatst aan de onderkant van het deksel van het melkreservoir (afb. 21); 4. Plaats het deksel terug op het melkreservoir; 5. Verwijder de heetwaterafgifte (C6), (afb. 22); 6. Bevestig door de onderkant van het melkreservoir (D) helemaal op het mondstuk (A8) te duwen (afb. 23): het apparaat geeft een geluidssignaal af (als de functie ge- luidssignaal actief is).
Pagina: 11
16 7. Plaats een kopje dat groot genoeg is onder de mondstuk- ken van het koffieafgifteblok (A7) en onder het afgifte- pijpje van de opgeschuimde melk (D5); stel de lengte van het melkafgiftepijpje voor melkafgifte af door het gewoon naar beneden te trekken (afb. 24). 8. Volg de aanwijzingen hieronder voor iedere specifieke bewerking. 10.2 De hoeveelheid schuim instellen Door aan de schuimregelknop te draaien (D1), kan de hoeveel- heid schuim ingesteld worden die wordt afgegeven tijdens de bereiding van de melkdrankjes. P o s i t i e knop Omschrijving Aanbevolen voor... Geen schuim CAFFELATTE KOFFIE MET MELK / MEILK (warme melk) Weinig schuim LATTE MACCHIATO/ FLATWHITE Max. schuim CAPPUCCINO / MELK (opgeschuimdemelk) 10.3 Automatisch bereiden van dranken op basis van melk Ophetbedieningspaneel(B)bevindtzicheentoets(B9)voorde automatische bereiding van CAPPUCCINO. Voor de bereiding van deze drank is het dus voldoende om: 1. Vul en plaats het melkreservoir (D) zoals eerder is aangegeven. 2. Draai de schuimregelknop (D1) op het deksel van het melkreservoir (D2) op de positie die overeenkomt met de gewenste hoeveelheid schuim. 3. Druk op de toets CAPPUCCINO te drukken: op het display (B4) verschijnt de naam van de drank en een voortgangs- balk die al naargelang de voortgang van de bereiding op- gevuld wordt. 4. Naenkelesecondenkomtdemelkuithetafgiftepijpje(D5) en wordt het kopje eronder gevuld.Vervolgens zal het ap- paraat, na de afgifte van de melk, automatisch de koffie maken. 10.4 Bereiding van de dranken“MILK MENU” Naast de bovengenoemde dranken bereidt de machine auto- matisch CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE en MILK (warme melk). Voor de bereiding van deze dranken is het dus voldoende om: 1. Vul en plaats het melkreservoir (D) zoals eerder is aangegeven. 2. Draai de schuimregelknop (D1) op het deksel van het melkreservoir (D2) op de positie die overeenkomt met de gewenste hoeveelheid schuim; 3. Druk op de toetsMILK MENU (B10); 4. Druk op (B9) of (B10) (fig. 6) totdat op het display (B4) de melding“Temperatuur instellen”verschijnt; (CAF- FELATTE, LATTE MACCHIATO, FLATWHITE of MILK ); 5. Druk op de toetsOK (B3)(afb. 7) om te bevestigen; 6. Naenkelesecondenkomtdemelkuithetafgiftepijpje(D5) en wordt het kopje eronder gevuld. In het geval van de bovenstaande drankjes zal het apparaat, na afgifte van de melk, automatisch de koffie maken. NB: algemeneaanwijzingenvoorallebereidingen opmelkbasisvanmelk • Alsdebereidingtijdensdeafgifte,onderbrokenmoetwor- den, druk dan op elke een willekeurige toets. • Zodradeafgiftebeëindigdisen ueengroterehoeveelheid melk of koffie in het kopje wenst, volstaat het om één van de toetsen voor afgifte van een van de betreffende berei- dingen (binnen 3 seconden) in te drukken. • Bewaar het melkreservoir niet te lang buiten de koelkast: indien de temperatuur van de melk stijgt (ideaal is 5°C) gaat de kwaliteit van het schuim achteruit. 10.5 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik Letop!Gevaarvoorbrandwonden! Tijdens de reiniging van de binnenleidingen van het melkreser- voirkomtereenbeetjeheetwaterenstoomuithetafgiftepijpje vooropgeschuimdemelk(D5). Zorgervoordatunietincontact komt met hete spetters. Na elk gebruik van de melkfuncties gaat de melding “RE- GELKNOP OP CLEAN” knipperen op het display (B4). Voer de reiniging als volgt uit om te vermijden dat er melkresten achterblijven: 1. Laat het melkreservoir (D) in het apparaat zitten (het mel- kreservoir hoeft niet geleegd te worden); 2. Zet een kopje of bakje onder het afgiftepijpje van opge- schuimde melk (afb. 24).. 3. Draai de schuimregelknop schuim (D1) op “CLEAN” (afb. 25): op het display verschijnt een voortgangsbalk die ge- leidelijk wordt opgevuld naarmate de reiniging verloopt, alsmede de tekst “ Reiniging bezig”. De reiniging stopt automatisch. 4. Zet de regelknop opnieuw op één van de selecties van het schuim.
Pagina: 12
17 5. Verwijder het melkreservoir en reinig het stoompijpje (A8) altijd met een spons (afb. 26). NB! • Reinig als er meerdere kopjes op melkbasis van melk be- reid moeten worden, het melkreservoir dan na de laatste bereiding. • Het reservoir met melk kan in de koelkast worden bewaard. • In sommige gevallen is het nodig om te wachten tot de machine opgewarmd is om de reiniging uit te voeren. 10.6 Instellen van de hoeveelheid koffie en melk in het kopje voor de knop CAPPUCCINO Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het afgeven van de standaardhoeveelheid. Ga als volgt te werk voor het aanpassen van deze hoeveelheden: 1. Plaats een kopje onder de mondstukken uitlopen van het koffieafgifteblok (A7) en onder het het melkafgiftepijpje (D5); 2. Houd de toets CAPPUCCINO (B9) ingedrukt tot op het display (B4), de naam van de drank en“INSTELLEN MELK” verschijnt. 3. Laat de knop los. Het apparaat begint met de melkafgifte; 4. Zodra de gewenste hoeveelheid melk in het kopje bereikt wordt, drukt u opnieuw op opnieuw op de toets; 5. Het toestel stopt de melkafgifte en, als de drank koffie bevat, start na enkele seconden de koffieafgifte: op het display verschijnt de naam van de drank en “ INSTELLEN KOFFIE”; 6. Zodra de koffie in het kopje de gewenste hoeveelheid be- reikt, drukt u opnieuw op de toets. De koffieafgifte wordt onderbroken. Nu is het apparaat opnieuw ingesteld met de nieuwe hoeveel- heden melk en koffie. 10.7 Instellen van de hoeveelheid koffie en melk in het kopje voor de knop MILK MENU Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor het afgeven van de standaardhoeveelheid. Ga als volgt te werk voor het aanpassen van deze hoeveelheden: 1. Plaats een kopje onder de mondstukken uitlopen van het koffieafgifteblok (A7) en onder het het melkafgiftepijpje (D5); 2. Druk op de toetsMILK MENU (B10); 3. Drukop (B9)of (B10)(fig.6)totdatophetdisplay(B4) de melding betreffende het drankje die u wilt instellen verschijnt;(CAFFELATTE, LATTE MACCHIATO, FLAT WHITE, MILK); 4. Houd de toets OK (B3 -– afb. 7) ingedrukt tot op het display (B4) de naam van de drank en“PROGRAM. MELK” verschijnt. 5. Laat de knop los. Het apparaat begint met de melkafgifte. 6. Zodra de gewenste hoeveelheid melk in het kopje bereikt wordt, drukt u de toets OK. 7. Het toestel stopt de melkafgifte en, als de drank koffie bevat, start na enkele seconden de koffieafgifte: op het display verschijnt de naam van de drank en “ INSTELLEN KOFFIE”. 8. Zodra de koffie in het kopje de gewenste hoeveelheid bereikt, drukt u opnieuw op de toets OK. De koffieafgifte wordt onderbroken. Nu is het apparaat opnieuw ingesteld met de nieuwe hoeveel- heden melk en koffie. 11. AFGIFTE HEET WATER Letop!Gevaarvoorbrandwonden! Laat het apparaat tijdens de afgifte van heet water nooit onbe- waakt achter. 1. Controleer of het afgifteblok van heet water (C6) correct is aangebracht (afb. 8); 2. Zet een bakje onder het afgifteblok (zo dicht mogelijk, om spatten te voorkomen); 3. Druk op de toets (B7); Op het display (B4) verschijnt de melding “ HEET WATER" en een voortgangsbalk die al naargelang de voortgang van de bereiding opgevuld wordt; 4. Het apparaat geeft circa 250 ml heet water af en onder- breekt daarna automatisch de afgifte. Druk om de afgifte van heet water handmatig te onderbreken opnieuw op de toets .. NB! Als de functie“Energiebesparing”geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van heet water begint. 11.1 Aanpassenvandehoeveelheidwaterdie automatischewordtafgegeven Het apparaat is in de fabriek ingesteld voor de automatisch af- gifte van 250 ml heet water. Ga als volgt te werk voor het aan- passen van de hoeveelheid: 1. Plaats een bakje (C6) onder het heet waterafgifteblok; 2. Houd de toets (B7) ingedrukt tot op het display (B4) de melding “HEET WATER” verschijnt; laat dan de toets los; 3. Zodra het hete water in het kopje het gewenste niveau heeftbereikt,druktuopnieuwopdetoets indrukken. Nuishetapparaatopnieuwingesteldopdenieuwehoeveelheid.
Pagina: 13
18 12. REINIGEN 12.1 Reinigen van het apparaat De volgende onderdelen van het apparaat dienen regelmatig schoongemaakt te worden: - het interne circuit in het apparaat - het reservoir voor koffiedik (A10); - het drupbakje (A12) en het condensopvangbakje (A9); - het waterreservoir (A16); - de mondstukken van het koffieafgifteblok de koffie(A7); - de trechter van voor de voorgemalen koffie (A4); - afgiftegroep zetgroep (A15), toegankelijk na het openen van het serviceklepje (A14); - het melkreservoir (D); - heet water-/-stoompijpje (A8); - het bedieningspaneel (B). Letop! • Gebruik geen oplosmiddelen, schuurmiddelen of alcohol voor de reiniging van het apparaat. Voor het reinigen van de super-automatische apparaten van De’Longhi zijn geen chemische oplosmiddelen nodig. • Geenenkelonderdeelvanhetapparaatkanindevaatwas- ser gewassen worden, met uitzondering van het melkre- servoir (D). • Gebruik geen metalen voorwerpen om vastgekoekte res- ten of koffiedik te verwijderen, daar deze de metalen of plastic oppervlakken zouden beschadigen. 12.2 Reinigen van het interne circuit in het apparaat Als het apparaat langer dan 3/4 dagen niet wordt gebruikt, is het zeer raadzaam om, alvorens hem te gebruiken, hem aan te zetten en door te spoelen en het volgende uit te voeren: • 2/3 keer een spoeling uitvoeren door de functie "Spoe- len" te selecteren in het instellingenmenu ( paragraaf“8.1 Spoelen”); • het hete heet water, door enkele seconden de toets (B7) in te drukken. NB! Het is normaal dat na het uitvoeren van deze reiniging er water in het koffiedikreservoir zit (A10). 12.3 Reinigen van het reservoir voor koffiedik Als op het display (B4) de melding “KOFFIEDIKRESERVOIR LEGEN” verschijnt, dient deze geleegd en schoongemaakt te worden.Zolangmetniethetkoffiedikbakjenietgeleegdisleegt (A10), kan het apparaat geen koffie bereiden. Het apparaat sig- naleertdenoodzaaktotvoorhetlegenvanhetlegeofbijnalege bakje,indiener72uurzijnverstrekenvanafdeeersteuitgevoer- de bereiding (opdat de telling van 72 uur correct verloopt, mag de machine nooit worden uitgezet met de hoofdschakelaar). Letop!Gevaarvoorbrandwonden! Als men u verschillende cappuccino’s na elkaar bereidt, wordt de metalen kopjesplaat (A11) heet. Wacht tot hij is afgekoeld alvorenshemaanteraken.Pakhemdanalleenaandevoorkant vast. Omdereiniginguittevoeren(terwijlhetapparaatingeschakeld is): • Verwijder het drupbakje eruit (A12)(afb. 27), leeg hem en maak hem schoon. • Leeg en reinig zorgvuldig het koffiedikbakje (A10) en zorg ervoor dat u eventuele el resten op de bodem te verwijde- ren:demeegeleverdekwastisvoorzienvaneenspatel(C5) die hiervoor bedoeld is. • Controleer de het condensopvangbakje (A9) en leeg hem als hij vol is (afb. 28). Letop! Belangrijk: bij het naar buiten trekken van het drupbakje is het verplicht om altijd ook het koffiedikbakje te legen ook als is zit er maar weinig in zit. Gebeurt dit niet, dan kan het voorkomen dat het koffiedikbakje, bij het zetten van meerdere kopjes kof- fie,hetkoffiedikbakjevollerwordtdanvoorzienenhetapparaat verstopt raakt. 12.4 Reinigen van het drupbakje en het condensopvangbakje Letop! Hetdrupbakje(A12)isvoorzienvaneen(rode)drijvendeaanwij- zer (A13) voor het waterpeil in het bakje (afb. 29).Voordat deze aanwijzer uit de kopjesplaat (A11) naar buiten begint te steken, moet het bakje geleegd en gereinigd worden, anders kan het wateroverderandstromenenhetapparaat,hetsteunvlakofde zone eronder beschadigen. Verwijderen van het drupbakje: 1. Verwijder het drupbakje en het koffiedikbakje (A10) (fig. 27); 2. Leeg het drupbakje en het koffiedikbakje en was reinig hem; 3. Controleer de condensopvangbakje (A9) en leeg hem als hij vol is; 4. Plaats het drupbakje en het koffiedikbakje terug.
Pagina: 14
19 12.5 Reinigen van de binnenkant van het apparaat Gevaaropelektrischeschokken! Voordat de reiniging van de inwendige delen plaatsvindt, moet hetapparaatuitgeschakeldworden(zie”7.Uitschakelenvanhet apparaat”) en afgesloten van het elektriciteitsnet. Het apparaat nooit onderdompelen in water. 1. Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het drupbakje - A12 - verwijderd is) niet vuil is. Verwijder dekoffieaanslagindienzonodigmetdebijgeleverdekwast (C5) en een spons. 2. Zuig al het residu op met een stofzuiger (afb. 30). 12.6 Reiniging van het waterreservoir 1. Reinighetwaterreservoir(A16)regelmatig(ong.éénkeerper maand) en bij elke vervanging van de verzachtingsfilter (C4) (indienaanwezig)hetwaterreservoir(A16)meteenvochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel; 2. Verwijder het filter (indien aanwezig) en spoel het uit onder stromend water; 3. Plaatshetfilterweerterug(indienvoorzien),vulhetreser- voir met vers water en plaats hem terug; 4. (Alleen modellen met waterverzachtend filter) Ongeveer 100 ml heet water aftappen om het filter te reactiveren. 12.7 Reinigen van de koffiehoudersuitlopen van het koffieafgifteblok 1. Reinig de uitlopen van het koffieafgifteblok regelmatig de mondstukken van de koffie (A7) -uitloop met een sponsje of een doek (afb. 31); 2. Controleer of de gaten van het koffieafgifteblok de kof- fie-uitloop niet zijn verstopt. Verwijder de koffieaanslag indien zonodig met een tandenstoker (afb. 31). 12.8 Reinigen van de trechter van de voorgemalen koffie Controleer regelmatig (circa één keer per maand) of de trechter voor de invoering van de voorgemalen koffie (A4) niet verstopt is.Verwijder de koffieaanslag indien zonodig met de bijgelever- de kwast (C5)en een spons. 12.9 Reinigen van de zetgroep De zetgroep (A15) moet minstens eens één keer per maand worden gereinigd. Letop! De zetgroep kan niet worden verwijderd wanneer het apparaat ingeschakeld is. 1. Controleer of het apparaat de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk “7. Uitschakelen van het apparaat”); 2. Verwijder het waterreservoir (A16) (afb. 3); 3. Open het klepje van de zetgroep (A14) (fig. 32) aan de rechterzijkant; 33 P U S H 4. Druk de twee rode ontgren- deltoetsen naar binnen en trek op hetzelfde moment de zetgroep naar buiten (afb. 33); 5. Dompel de zetgroep circa 5 minuten onder in water en spoel de groep vervolgens af onder de kraan; Letop! ALLEEN AFSPOELEN METWATER GEEN SCHOONMAAKMIDDELEN -– NIET IN DE AFWASMACHINE Reinig de zetgroep zonder gebruik te maken van schoon- maakmiddelen, omdat deze schade kunnen toebrengen. 6. Verwijder eventuele koffieresten uit de zittinghouder van de zetgroep met behulp van de kwast (C5) eventuele kof- fieresten uit de zitting van de zetgroep, zichtbaar via het deurtje klepje van de zetgroep; 7. Plaats de zetgroep na de reiniging terug door hem in de houder (afb. 34) te plaatsen; druk vervolgens op PUSH tot men een klik hoort; 34 NB! Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan dient menhem(voordathijteruggeplaatstwordt)opdejuistegrootte in te stellen door op de twee hendels te drukken, zoals aange- geven in afb. 35. 35
Pagina: 15
20 8. Als de zetgroep eenmaal teruggeplaatst is, controleer dan of de twee rode toetsen naar buiten gesprongen zijn (afb.36); 36 P U S H 9. Sluit het klepje van de zetgroep; 10. Plaats het waterreservoir terug. 12.10 Reiniging van het melkreservoir Om de melk op efficiënte wijze op te schuimen, moet het melk- reservoir (D) om de dag als volgt gereinigd worden: 1. Verwijder het klepje (D2); 2. Trekhetmelkafgiftepijpje(D5)enhetopvoerpijpje(D4)los (afb. 37); 3. Draai de schuimregelknop (D1) linksom op “INSERT” (afb. 37) en trek hem er naar boven uit. 37 4. Was Reinig alle componenten zorgvuldig met warm water en een mild reinigingsmiddel. Alle componenten kunnen in de vaatwasser gewassen worden, maar ze en moe- ten wel in het bovenste rek van de vaatwasser geplaatst worden. Let goed op dat er geen melkresten achterblijven in de holte en in de gleuf onder de draaiknop (afb. 38) de gleuf eventueel met een tandenstoker schoon schrapen. 38 39 5. De binnenkant van de zitting ouder van de regelknop voor schuim onder stromend water afspoelen (afb. 39); 6. Controleer ook of het opvoerpijpje en het afgiftepijpje niet verstopt zijn door melkresten; 7. Hermonteer de draaiknop, ter hoogte van het opschrift “INSERT”, het afgiftepijpje en het melkopvoerpijpje; 8. Plaats het deksel terug op het melkreservoir (D3); 12.11 Reinigen van het heet water-/-stoompijpje Reinig het mondstuk (A8) na iedere melkbereiding met een spons en verwijder alle melkresten van de pakkingen (afb. 26). 13. ONTKALKEN Ontkalk het apparaat wanneer op het display(B4) de melding “ONTKALKEN”verschijnt. Letop! •Leesvoorhetgebruikdeinstructiesenhetetiketopdeverpak- king van de ontkalker zelf vóór het gebruik. • Het is aanbevolen om uitsluitend het ontkalkingsproduct van De’Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ontkalkingsproducten, evenals het niet regelmatig uitvoe- renvandeontkalking,kanleidentotdefectendienietdoor de garantie van de fabrikant worden gedekt. 1. Zet het apparaat aan en wacht tot hij klaar is voor gebruik; 2. Druk op de toets MENU/ESC (B2)om naar het menu te gaan; 3. Druk op (B9) of (B10) (afb. 6) totdat op het display (B4) de melding“Ontkalken”verschijnt;; 4. Drukopdetoets OK(B3)(afb.7):ophetdisplayverschijnt de melding“Ontkalken bevestigen?”; 5. DrukopnieuwopdetoetsOKomtebevestigen:ophetdis- play verschijnt de melding “DRUPBAKJE LEGEN” afgewis- seld door“FILTERVERWIJDEREN”(als het filter aanwezig is) en door“ Ontkalker toevoegen, Druk op OK”; 6. Maak het waterreservoir (A16) helemaal leeg en verwijder de verzachtingsfilter (C4) (indien aanwezig); maak vervol-
Pagina: 16
21 gens het drupbakje (A12 - afb. 27) en het koffiedikbakje (A10) leeg en plaats ze terug; B A A B 40 7. Giet de ontkalker in het waterreservoir (C3) tot aan het niveau A (komt overeen met een verpak- king van 100ml) geprint wat op de zijkant van het reservoir staat (afb. 40); voeg vervolgens water toe (één liter) tot aan het niveau B(afb. 40); plaats het waterreservoir terug; 41 2 l 8. Zet een lege houder met een minimumcapaciteit van 2l onder het afgifte- blok van heet water de heetwateruitloop (C6) (afb. 41); Letop! Gevaarvoor brandwonden! Uit het afgifteblok van heet water stroomt heet water dat zuren bevat. Zorg ervoor dat u niet in contact komt met die oplossing. 9. Drukopdetoets OKomhettoevoegenvandeontkalkerte bevestigen: op het display verschijnt de melding“Ontkal- king bezig” en de ontkalkingsprogramma wordt gestart. De ontkalkingsvloeistof komt uit de heetwaterafgifte en wordt automatisch gevolgd door een aantal spoelingscycli met tussenpozen om de kalkresten te verwijderen uit het binnenste van het koffiezetapparaat; Na ongeveer 25 minuten onderbreekt het apparaat de ontkal- king en op het display verschijnt de melding “SPOELING” afge- wisseld door“VUL RESERVOIR”; 10. Nu is het apparaat klaar voor een spoelproces met vers water. Haal het waterreservoir eruit, maak het leeg, spoel metstromendwater,vulmetverswatertotaanhetniveau MAX en plaats het waterreservoir weer op het apparaat: het display geeft aan“SPOELING, Druk op OK”; 11. Plaats het reservoir dat gebruikt is voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing terug onder het afgifteblok van heet water afgifte (afb. 41); 12. Druk op de toets OK om het spoelen te starten: het hete water komt uit het afgifteblok van heet water en op het display verschijnt de melding“SPOELING, Moment aub”; 13. Als het waterreservoir volledig leeg is, verschijnt op het display het bericht “SPOELING" afgewisseld door “RESER- VOIR VULLEN“ en met “FILTER PLAATSEN“ (indien eerder verwijderd): het reservoir dat gebruikt is voor het opvan- gen van het ontkalkingswater legen; 14. Haal het waterreservoir eruit, plaats het waterverzach- tende filter terug indien die eerder was eerder verwijderd, vul met vers water tot aan het niveau MAX en plaats het waterreservoirweerophetapparaat:hetdisplaygeeftaan “SPOELING, Druk op OK”; 15. Plaats het reservoir dat gebruikt is voor het opvangen van de ontkalkingsoplossing leeg terug onder het afgifteblok van heet water en het koffieafgifteblok (A7) om het spoel- water op te vangen (afb. 41); 16. Druk op de toets OK om het spoelen opnieuw te starten: het apparaat hervat het spoelen vanuit de cappuccino maker om te eindigen bij de het koffieafgiftebloken op het display verschijnt de melding“SPOELING, Moment aub””; 17. Aan het einde verschijnt op het display de melding“Spoe- len voltooid, Druk op OK””; 18. Druk op de toets OK en op het display verschijnt“RESER- VOIRVULLEN”; 19. Leeg de drupbakje, verwijder en vul het waterreservoir metverswatertotaanhetniveauMAXenplaatshemterug in het apparaat. Het ontkalken is voltooid. NB! • Als de ontkalkingscyclus niet op de juiste wijze wordt be- ëindigd (bijv. door het ontbreken van stroom) is het raad- zaam de cyclus opnieuw uit te voeren; • Hetisnormaaldater,nahetuitvoerenvandeontkalkings- cyclus, er water in het koffiedikreservoir zit (A10). 14. INSTELLEN VAN DE HARDHEID VAN HET WATER De melding ONTKALKEN wordt weergegeven na een van tevo- ren vastgestelde periode van werking, die afhankelijk is van de hardheid van het water. Het apparaat is in de fabriek ingesteld op een hardheidsniveau van 4. Het is mogelijk om het apparaat in te stellen op basis van de plaatselijke werkelijke waterhardheid ter plaatse, zodat de ontkalking minder vaak uitgevoerd dient te worden. 14.1 Meten van de hardheid van het water 1. Haal het bijgeleverde reageerstrookje reactiestrip “TOTAL HARDNESSTEST”(C1)uitzijnverpakking,diebijdeinstruc- ties in het Engels zit. 2. Dompel het strookje gedurende ongeveer één seconde lang volledig onder in een glas water. 3. Haal het strookje uit het water en schudt hem een beetje uit. Na ongeveer 1 minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, naargelang de hardheid van het water.
Pagina: 17
22 14.2 Instelling hardheid water 1. Druk op de toets MENU/ESC (B2)om naar het menu te gaan; 2. Druk op (B9) of (fig. 6) om “Hardheid water” te selecteren; 3. 3. Druk op de toets OK (B3) (afb. 7): om de keuze te bevestigen; 4. Druk op o en voer de door het de reactiestrookje reac- tiestrip (C1) aangegeven waarde in (zie afb. van de voor- gaande paragraaf ). 5. Druk op de knop OK om de invoer te bevestigen; 6. Druk op de toetsMENU/ESC om het menu te verlaten. Nu is het apparaat opnieuw ingesteld op de nieuwe invoer van de hardheid van het water. 15. WATERVERZACHTEND FILTER Sommige modellen hebben een bijgeleverd waterverzachtend filter(C4): als dit bij uw model niet is bijgeleverd, raden wij u aan uitgerust is met het waterverzachtend filter: kan men om er één aanvragen bij de bevoegde centra voor technische dienst van De’Longhi als deze voor uw model beschikbaar zijn. Volg de instructies hieronder voor een correct gebruik van het filter. 15.1 Plaatsen van het filter 42 1. Verwijder het filter (C4) uit de verpakking. 2. Draai de datumschijf (fig. 42) zodat de volgende 2 maanden van gebruik worden weergegeven. NB het filter heeft een levensduur van twee maanden bij normaal gebruik van het wanneer het ap- paraat gewoon gebruikt wordt. Wordt het apparaa t niet gebruikt terwijl de filter geïnstalleerd is, dan werkt de het filter maximaal 3 weken. 3. Laat leidingwater in het gat van het filter lopen om de het filter te activeren, zoals aangegeven op de afbeelding, tot het water meer dan een minuut uit de zijopeningen komt (afb. 43). 44 43 0,5 L 4. Verwijdhetreservoir(A16)uithetapparaatenvulhetmet water. 5. Plaats het filter in het waterreservoir en dompel hem ge- durende een tiental seconden helemaal onder, houd hem schuin en druk hem licht omlaag om de luchtbellen te laten ontsnappen (afb. 44). 6. Plaats de het filter in de voorziene zitting houder (A17-fig. 45A) en duw hem volledig vast. 7. Sluit het reservoir met het deksel (A18-fig. 45B), plaats daarna het reservoir terug in het apparaat. 45A 45B Wanneer de het filter wordt geïnstalleerd, moet dit aan het ap- paraat kenbaar worden gemaakt. 8. Druk op de toets MENU/ESC (B2)om naar het menu te gaan; 9. Druk op (B9) of (B10) (fig. 6) totdat op het display (B4) de melding“Filter plaatsen”verschijnt; 10. Druk op de toets OK (B3 - afb, 7); 11. Op het display verschijnt de melding“Activeren?”; 12. Druk op de toets OK om de keuze te bevestigen; het dis- play toont“HETE HEETWATER Druk op OK”; 13. Zet een lege houder met een minimumcapaciteit van 500 ml onder het afgifteblok van heet water (C6); 14. Druk op de toets OK om de keuze te bevestigen; het ap- paraat begint met de afgifte van het water en het display toont“Wachten aub”; 15. Wanneer de afgifte beëindigd is, keert het apparaat auto- matisch terug naar“Koffie klaar”. Nu is het filter geactiveerd en kan de machine gebruikt worden. zacht water niet hard water hard water heel hard water
Pagina: 18
23 15.2 Het filter vervangen Als het display (B4) “FILTER VERVANGEN” weergeeft, of wan- neer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of als het apparaat gedurende 3 weken niet wordt is gebruikt, is het noodzakelijk om het filter te vervangen: 1. Verwijder het reservoir (A16) en het oude filter (C4); 2. Haalhetnieuwefilteruitdeverpakkingengatewerkzoals aangegeven bij punten 2-3-4-5-6-7 van de voorgaande paragraaf; 3. Zet een lege bak met een minimumcapaciteit van 500 ml onder het afgifteblok van heet water (C6); 4. Druk op de toets MENU/ESC (B2)om naar het menu te gaan; 5. Druk op (B9) of totdat op het display de melding“Fil- ter vervangen”;verschijnt; 6. Druk op de toets OK (B3 - afb. 7) 7. Op het display verschijnt de melding“Bevestigen?”; 8. Druk op de toets OK om de keuze te bevestigen; 9. Op het display verschijnt de melding“HEETWATER Druk op OK”; 10. Druk op de toets OK om de keuze te bevestigen; het ap- paraat begint met de afgifte van het water en het display toont“Wachten aub””; 11. Wanneer de afgifte beëindigd is, keert het apparaat auto- matisch terug naar“Koffie klaar”. Nuishetfiltergeactiveerdenkanhetapparaatgebruiktworden. 15.3 Het filter verwijderen Als u het apparaat verder wenst te gebruiken zonder het fil- ter (C4), moet u die verwijderen en de verwijdering kenbaar maken. Ga als volgt te werk: 1. Verwijder het reservoir (A16) en het filter en plaats het reservoir terug in het apparaat; 2. Druk op de toets MENU/ESC (B2)om naar het menu te gaan; 3. Druk op (B9) of (B10) (afb. 6) totdat op het display (B4) de melding“Filter plaatsen, geactiveerd”verschijnt; 4. Druk op de toets OK (B3 - afb. 7) 5. Op het display verschijnt de melding“Deactiveren?”; 6. Druk op de toets OK om te bevestigen en op de toets MENU/ESC om het menu te verlaten. 16. TECHNISCHE GEGEVENS Spanning: 220-240V~ 50/60 Hz max. 10 A Vermogen: 1450W Druk: 1,5 MPa (15 bar) Capaciteit waterreservoir: 2 L Afmetingen LxBxH: 260x470x365 mm Lengte snoer: 1750 mm Gewicht: 10,9 kg Max capaciteit van koffiebonenreservoir: 400 g Het apparaat is conform met de volgende EG-richtlijnen: • EuropeseVerordening Stand-by 1275/2008 • Het materiaal en de objecten die bestemd zijn om in aan- raking met levensmiddelen te komen, zijn conform aan de voorschriften van de Europese verordening 1935/2004. 17. AFVALWERWERKING Maghetapparaatnietsamenmethuishoudelijkafval weggegooid worden maar moet naar een officieel centrum voor gescheiden afvalinzameling gebracht worden.
Pagina: 19
24 18. MELDINGEN DIE OP DE DISPLAY VERSCHIJNEN ZICHTBARE MELDINGEN MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING RESERVOIRVULLEN Er zit niet genoeg water in het reservoir(A16) Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het volledig aan te drukken tot het klikken gevoeld wordt. KOFFIEDIKBAKJE LEGEN Het reservoir voor koffiedik (A10) is vol. Leeg het koffiedikbakje en het drupbakje (A12), maak ze schoon en plaats ze daarna terug. Belangrijk: bij het naar buiten trekken van het drupbakje is het verplicht om altijd ook het kof- fiedikbakje te legen ook als is zit er maar weinig in zit. Gebeurt dit niet, dan kan het voorkomen dat het koffiedikbakje, bij het zetten van meer- dere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat verstopt raakt. TE FIJN GEMALEN DOOR KOFFIEMOLEN De maling is te fijn en de koffie loopt daardoor te langzaam, of helemaal niet. Draai de regelknop voor de maling (A5) (afb. 13) met één klik met de wijzers van de klok mee naar nummer 7 terwijl de koffiemolen in werkingis.Herhaaldekoffieafgifteendraaide regelknop voor de maling (afb. 10) met één klik met de wijzers van de kliok mee (A2) in de richting van het nummer 7, terwijl de koffie- molen in werking is. Indien de afgifte na het zetten van minstens 2 kopjes koffie nog steeds te langzaam is, herhaal dan de correctie door de regelknop nog een klik verder te verplaat- sen (par. “9.4 De koffiemolen instellen”). Con- troleeralshetprobleemzichvoorblijftdoenof het waterreservoir (A16) goed geplaatst is. Het kan zijn dat, als er een waterverzachtend filter (C4) aanwezig is, dat er een luchtbel in het circuit zit, waardoor de uitgifte geblok- keerd wordt. Plaats het afgifteblok van heet waterde heet- waterafgifte (C6) in het apparaat en laat een beetje water doorlopen totdat de doorstroom regelmatig is. KOFFIEDIKBAKJE PLAATSEN Na het schoonmaken is het koffiedikreservoir (A10) niet teruggeplaatst. Verwijder het drupbakje (A12), plaats het daarna terug. KOFFIETOEVOEGEN VOORGEMALEN De functie “voorgemalen koffie” is geselec- teerd,maarerisgeenvoorgemalenkoffieinde trechter (A4).gedaan. Doe voorgemalen koffie in de trechter (fig. 17) ofmaakdeselectievandefunctievoorvoorge- malen koffie ongedaan. ONTKALKEN Geeft aan dat het apparaat ontkalkt moet worden. Het apparaat moet zo snel mogelijk ontkalkt worden, zoals aangegeven in hoofdstuk”13. Ontkalken” KOFFIEDOSERING VERMINDEREN Er is te veel koffie gebruikt. Een lichter aroma kiezen door op de toets (B6) (afb. 10) te drukken, of door de hoeveelheid voorgemalen koffie verminderen.
Pagina: 20
25 KOFFIEBONENRESERVOIR VULLEN De koffiebonen zijn op. Vul het koffiebonenreservoir (A3 - afb. 14). De trechter (A4) voor de voorgemalen koffie zit verstopt. Maak de trechter leeg met behulp van het kwastje (C5) zoals beschreven in par.12.8 Reinigen van de trechter van de voorgemalen “12.8 Reinigen van de trechter van de voorge- malen koffie”. AFGIFTEGROEP ZETGROEP PLAATSEN Na het schoonmaken is de zetafgiftegroep (A15) niet teruggeplaatst. Plaats de zetafgiftegroep zoals omschreven in par. 12.9 Reinigen van de zetgroep.“12.9 Rei- nigen van de zetgroep”. RESERVOIR PLAATSEN Het reservoir (A16) is niet correct geplaatst. Plaats het reservoir correct door hem naar be- neden te drukken. ALGEMEEN ALARM De binnenkant van het apparaat is erg vies. Maak het apparaat zorgvuldig schoon zoals beschreven in hfd. “12. Reinigen”. Als na het reinigenhetapparaatdezemeldingnogsteeds deze melding geeft, neem dan contact op met het assistentiecentrum. LEEG CIRCUIT CIRCUIT VULLEN HEETWATER Druk op OK Het hydraulisch systeem is leeg Druk op OK (B3) om het water uit de afgifte- groep uitloop(C6) te laten lopen totdat er een regelmatige stroom ontstaat. Controleer als het probleem zich voor blijft doen of het waterreservoir (A16) goed ge- plaatst is. FILTERVERVANGEN Het waterverzachtend filter (C4) is oud. Vervang het filter of verwijder hem volgens de instructiesinhfd.“15.waterverzachtendfilter” KNOP OP CLEANREINIGEN Er is melk vrijgekomen en dus moeten de binnenleidingen van het melkreservoir (D) gereinigd worden. Zet de regelknop schuim (D1) op CLEAN (fig. 25). PLAATS HEET HET WATERAFGIFTEBLOK WATERAFGIFTEGROEP Het waterafgifteblok (C6) is niet geplaatst of verkeerd geplaatst Druk het waterafgifteblok de waterafgifte- groep goed aan MELKRESERVOIR PLAATSEN Het melkreservoir (D) is niet correct geplaatst. Druk het melkreservoir goed aan (fig. 23).
Pagina: 21
26 PROBLEEM MOGELIJKE OORZAAK OPLOSSING De koffie is niet heet. De kopjes zijn niet voorverwarmd. Dekopjesmetheetwaterverwarmen(gebruik de heetwarmwaterfunctie); De afgiftegroep zetgroep is afgekoeld omdat er 2/3 minuten zijn verstreken na het zetten van het laatste kopje koffie. Vóór het koffiezetten, eerst de zetafgiftegroep laten opwarmen door te spoelen met de daar- voorbestemdefunctie(vedipar.“8.1Spoelen”). De ingestelde temperatuur van de kof- fie is laag. Vanuit het menu een hogere temperatuur voor de koffie instellen (zie par. “8.9 Instellen van de temperatuur”). De koffie is erg slap of heeft een dunne schuimlaag. De koffie is te grof gemalen. Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop voordemaling(A5)(afb.13)met1klikmetde wijzers van de klok mee terwijl de koffiemolen in werking is. Draai de knop iedere keer met één klik een tikje tot de juiste afgifte bereikt is. Het effect is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie par. ).“9.4 De koffiemolen instellen”). De koffie is niet lekker. Gebruik koffie die geschikt is voor espressoapparaten. Dekoffielooptertelangzaamofkomt er druppelsgewijs uit. De koffie is de te fijn gemalen. Draai de regelknop voor de maling (A5) met één klik met de wijzers van de klok mee naar nummer 7 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 13). Draai de knop iedere keer met één klik een tikje tot de juiste afgifte bereikt is. Het effect is pas zichtbaar na het zetten van 2 kopjes koffie (zie par. ).“9.4 De koffiemolen instellen”). De koffie komt niet uit één of beide mondstukken uitlopen van het afgifteblok. De mondstukken uitlopen van het kof- fieafgifteblok (A7) zitten verstopt. Reinig de mondstukken uitlopen indien zono- dig met een tandenstoker (afb. 31). Het apparaat gaat niet aan De stekker (C7) van de voedingskabel zit niet goed in het stopcontact. Steek de stekker goed in het de contactingang punt van het apparaat (afb. 1). De stekker zit niet in het stopcontact. Steek de stekker in het stopcontact (afb. 1). De hoofdschakelaar (A20) staat niet aan. Druk de hoofdschakelaar in (afb. 2). De zetafgiftegroep zit vast Hij is niet correct uitgeschakeld Schakeluitdooropdeknop (B1) tedrukken (zie hfd.“7. Uitschakelen van het apparaat”). 19. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN Hieronder worden enkele mogelijke defecten genoemd. Als het probleem niet opgelost kan worden zoals wordt aangegeven, dient u contact op te nemen met deTechnische Dienst.
Pagina: 22
27 Demelkkomtnietuithetafgiftepijpje (D5) Het deksel (D2) van het melkreservoir (D) is vuil. Reinig het deksel van het melkreservoir, zoals omschreven in par.12.10 Reiniging van het melkreservoir. “12.10 Reiniging van het melkreservoir”. De melk bevat grote bellen, of spuit uit het afgiftepijpje (D5) of is weinig opgeschuimd. De melk is niet koud genoeg of niet halfvol. Gebruik magere of halfvolle melk op koelkast- temperatuur(circa5°C).Alshetnogsteedsniet is zoals gewenst, probeer dan een ander merk melk. De schuimregelknop schuim (D1) is verkeerd ingesteld. Stel in volgens de aanwijzingen in hfd. “10. bereiden van dranken met melk”. Het deksel (D2) of de schuimregelknop schuim (D1) van het melkreservoir zijn vuil. Maak het deksel en de knop van het melkre- servoir schoon zoals aangegeven in par. 12.10 Reiniging van het melkreservoir.“12.10 Reini- ging van het melkreservoir”. Het heet water-/-stoompijpje (A8) is vuil Het pijpje schoonmaken zoals omschreven in par. 12.11 Reinigen van het heet wa- ter-/-stoompijpje. “12.11 Reinigen van het heet water-/-stoompijpje”.
Merk:
DeLonghi
Product:
Koffiezetapparaten
Model/naam:
Magnifica S ECAM 22.110.B
Bestandstype:
PDF
Beschikbare talen:
Nederlands