DeLonghi Distinta ICMI 211 handleiding

Bekijk hieronder de handleiding van de DeLonghi Distinta ICMI 211. Alle handleidingen op ManualsCat.com zijn geheel gratis te bekijken. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken.

  • Merk: DeLonghi
  • Product: Koffiezetapparaat
  • Model/naam: Distinta ICMI 211
  • Bestandstype: PDF
  • Beschikbare talen: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Inhoudsopgave

Pagina: 18
18
NotaBene:
Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de
gebruiker.
• 	 Lees deze gebruiksaanwijzingen aandachtig door alvorens
het apparaat te installeren en in gebruik te nemen. Alleen
op die manier kunt u de beste resultaten verkrijgen en het
apparaat op de veiligste manier gebruiken.
• 	 Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor
huishoudelijk gebruik. Gebruik in de
volgende ruimten/situaties is niet voor-
zien: ruimten ingericht als keuken voor
het personeel van winkels, kantoren
en andere werkzones, vakantieboerde-
rijen, hotels, motels en andere logies-
gelegenheden, kamerverhuurders. Elk
ander gebruik dient als oneigenlijk en
dientengevolge als gevaarlijk te worden
beschouwd.
•	 De materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met
levensmiddelen in contact te komen zijn conform de voor-
schriften van de Europese verordening 1935/2004.
•	 Controleer,nahetapparaatopeenwerkvlaktehebbenge-
plaatst, of er een ruimte van ongeveer 5 cm vrij blijft tus-
sen de wanden van het apparaat en de zij- en achterwand
van het vertrek, en een ruimte van minstens 20 cm boven
het koffiezetapparaat.
Gevaarvoorbrandwonden!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van
brandwonden of verbrandingen.
•	 Dit apparaat is gemaakt voor het “zetten van koffie”: Let
erop u niet te verbranden aan water of stoom of door een
oneigenlijk gebruik van het apparaat.
•	 Raak tijdens het gebruik niet de warme oppervlakken
van het apparaat aan. Gebruik uitsluitend de knoppen en
handgrepen.
•	 Raak het apparaat niet aan als u natte handen of natte
voeten hebt.
•	 De verwarmingsplaat houdt na gebruik van het apparaat
een bepaalde hoeveelheid restwarmte vast.
Opgelet!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel
of schade aan het apparaat.
•	 De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele schade die veroorzaakt is door een verkeerd,
oneigenlijk of onredelijk gebruik.
•	 In geval van een defect of een slechte werking van het ap-
paraat, schakelt u het uit door de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact te halen. Wendt u zich voor eventuele
reparaties uitsluitend tot een technisch servicecentrum
daterkendisdoordefabrikantenvraagtuhetgebruikvan
origineleonderdelen.Indienhetbovenstaandenietinacht
wordt genomen, kan de veiligheid van het apparaat niet
gegarandeerd worden.
•	 Deze toepassing kan worden gebruikt
door kinderen vanaf 8 jaar en door min-
dervaliden of personen zonder ervaring
of kennis indien ze onder toezicht staan
of instructies krijgen hoe de toepassing
veiligtegebruikenenderisico’sdiehier-
mee verbonden zijn begrijpen. Kinderen
mogen niet met de toepassing spelen.
Schoonmaak en gebruikersonderhoud
mogennietwordenuitgevoerddoorkin-
deren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en
onder toezicht staan. Hou de toepassing
en het koord buiten bereik van kinderen
jonger dan 8 jaar.
•	 Controleer, wanneer u het apparaat uitgepakt hebt, of het
in intacte toestand verkeert. In twijfelgevallen, het appa-
raat niet gebruiken en contact opnemen met een vakman.
•	 Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakjes, piep-
schuim,e.d.)buitenhetbereikvankinderen,aangeziendit
gevaar kan opleveren.
•	 Zet het apparaat op een aanrecht, uit de buurt van kranen,
spoelbakken en warmtebronnen.
•	 Zet het apparaat nooit in een omgeving waar de tempera-
tuur onder 0° kan zakken (als het water bevriest, kan het
apparaat beschadigd raken).
Gevaar!
Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van let-
sels door elektrische schokken met gevaar voor het leven.
•	 Het netsnoer van dit apparaat dient niet door de gebruiker
zelf te worden vervangen, omdat daar speciaal gereed-
schap voor nodig is. Als het netsnoer bescha-
digdisofvervangenmoetworden,dient
u zich uitsluitend te wenden tot een
Pagina: 19
19
Technisch Servicecentrum erkend door
de fabrikant, om gevaarlijke situaties te
vermijden.
•	 Dompel het apparaat nooit in water onder. het is een elek-
trisch apparaat.
•	 Haal de stekker uit het stopcontact en zet de hoofdschake-
laaruitwanneerhetapparaatnietgebruiktwordt.Laathet
apparaat niet onnodig onder spanning staan.
•	 Zoals voor alle elektrische apparaten geldt, het gezond
verstand gebruiken en voorzichtigheid tijdens het gebruik
vanhetapparaatbetrachten,vooralalskinderenaanwezig
zijn.
•	 Controleer of de netspanning overeenkomt met de span-
ning aangeduid op het gegevensplaatje van het apparaat.
Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met een
minimaal vermogen van 10 A en voorzien van een doel-
treffendeaarding.Defabrikantkannietaansprakelijkwor-
den gesteld voor eventuele ongevallen te wijten aan het
ontbreken van een aardaansluiting.
•	 Indiendestekkernietinhetstopcontactpast,hetstopcon-
tact door een vakman laten vervangen door een stopcon-
tact van het geschikte type.
•	 Let tijdens het vullen van het reservoir en het verwijderen
van de kan uit het apparaat op dat geen vloeistoffen op
stekker en netsnoer worden gemorst.
Beschrijving van het apparaat
A. 	 Glazen kan
B. 	 Deksel
C. 	 Filterhouder voor filterkoffie
D. 	 Sproeier
E. 	 Waterreservoir
F. 	 Indicator waterniveau
G. 	 Maatschepje
H. 	 Filter waterreservoir
I. 	 Permanent nylon filter
L.	 “On/standby”toets met controlelampje
M. 	 Verwarmingsplaat
N. 	 Aromatoets met controlelampje
Het bereiden van filterkoffie
Nota Bene: de eerste keer dat koffie wordt gezet, die-
nen alle accessoires en de inwendige circuits van de machine
gespoeld te worden waarbij u ten minste twee kannen koffie
moet zetten zonder gemalen koffie te gebruiken.
•	 Opendedeksel(B)(fig.1)engebruikdekan(A)omversen
schoon water in het waterreservoir (E) te schenken tot het
peil wordt bereikt van het aantal kopjes koffie dat u wilt
zetten (fig. 2). Controleer het waterpeil in het reservoir
via de speciale indicator (F) (fig. 3). Men adviseert om de
bijgeleverde kan als doseerder te gebruiken, aangezien de
maximuminhoudvandekanovereenkomtmetdievanhet
reservoir.
•	 Plaats het permanente nylon filter (I) in de houder (C) (fig.
4).
•	 Doe gemalen koffie in het filter met behulp van het bijge-
leverde maatschepje (G) en verdeel de koffie gelijkmatig
(fig. 5). Gebruik gemalen koffie van goede kwaliteit, van
gemiddeldemaalgraadenverpaktvoorfilterkoffieappara-
ten. Het type mengsel beïnvloedt in belangrijke mate de
koffie die men verkrijgt: het is dus raadzaam verschillende
koffiemengsels te proberen, om zo de koffie te vinden die
u het lekkerst vindt.
Aangeraden hoeveelheden:
Aantal koppen Aantal maatschepjes (*)
10
8
6
4
2
10
8
6
4
2
(*) 1 afgestreken maatschepje = 1 eetlepel (5 g)
Voor een sterkere koffie wordt geadviseerd om een extra maat-
schepje voor elke kop toe te voegen.
De in de tabel aangegeven hoeveelheden zijn indicatief en
moeten aangepast worden aan de persoonlijke smaak en aan
het soort koffie: overschrijd nooit het maximumniveau van 5
maatschepjes.Hettypemengselbeïnvloedtinbelangrijkemate
de koffie die men verkrijgt: het is dus raadzaam verschillende
koffiemengsels te proberen, om zo de koffie te vinden die u het
lekkerst vindt.
•	 Sluit de deksel (B) en plaats de gesloten kan op de plaat
(fig. 7).
• 	 Druk op de toets (L) (fig. 8). Het controlelampje op de
schakelaar geeft aan dat het apparaat in werking is. De
koffie begint na enkele seconden naar buiten te druppe-
len. Het is volkomen normaal dat tijdens het koffiezetten
wat stoom uit het apparaat komt. Het koffiezetapparaat
geeft een geluidssignaal af wanneer de koffie begint uit
te druppelen en drie signalen wanneer het uitdruppelen
ophoudt.De smaak van de koffie kan verbeterd worden
door op de toets “AROMA” (N) te drukken. Deze functie
zorgt voor een filterproces waarbij het water langzamer in
hetfilterwordtgevoerd.Eenlangzamerfilterprocesverbe-
tert de smaak en het aroma van de koffie. Druk, om deze
Pagina: 20
20
functie in te schakelen, op de toets “AROMA”(het contro-
lelampje op de toets gaat branden). Druk opnieuw op de
toets om deze functie uit te schakelen. Men adviseert de
toets “AROMA” te gebruiken wanneer men niet een volle
kan koffie wil zetten.
• 	 Als u de toets (L) na het koffiezetten ingedrukt laat,
houdt de verwarmingsplaat de koffie op de ideale tempe-
ratuur.Hetapparaatschakelt40minutennadeafgiftevan
de koffie automatisch uit. Druk opnieuw op de toets
(L) om de verwarmingsplaat (M) uit te schakelen. Schakel
het apparaat voor een nieuwe koffiezetcyclus uit en weer
in door op de toets (L) te drukken.
Nota Bene: wanneer u de kan weghaalt voordat de ge-
wenste hoeveelheid koffie uit het apparaat is gekomen, gaat
het apparaat door met koffiezetten en loopt de koffie niet ver-
der in de kan door; indien u onmiddellijk wat koffie zou willen
inschenken raden wij u aan dit in zo kort mogelijke tijd te doen,
om te voorkomen dat de koffie overloopt.
Reiniging en onderhoud
Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert,
dientuhetapparaatuitteschakelen,destekkeruithetstopcon-
tact te verwijderen en het apparaat te laten afkoelen.
•	 Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen oplos-
middelen of schurende reinigingsmiddelen. Het is vol-
doende om een vochtige en zachte doek te gebruiken.
•	 Dompel het apparaat nooit in water onder. het is een elek-
trisch apparaat.
•	 Het filter van het waterreservoir (H) kan via de deksel (B)
bereikt worden (fig. 6): reinig het filter indien nodig.
Ontkalking
Als het water in uw omgeving hard is, zal er zich na verloop van
tijdkalkafzetten.Dekalkaanslagkandegoedewerkingvanhet
apparaat beïnvloeden. Men raadt aan om het apparaat elke 60
gebruiksbeurten te ontkalken. Voer het ontkalken uit met be-
hulpvanspecifiekeontkalkingsproductenvoorfilterkoffieappa-
raten die in de handel verkrijgbaar zijn.
1.	 Los het product in de kan op, waarbij u de aanwijzingen
op de verpakking van het ontkalkingsmiddel dient op te
volgen;
2. 	 Giet de oplossing in het waterreservoir;
3. 	 Plaats de kan op de verwarmingsplaat (M);
4. 	 Druk op de toets (L) , laat de inhoud van een kopje uit-
druppelen en zet het apparaat uit;
5. 	 Laat de oplossing 15 minuten inwerken.
	 Herhaal handelingen 4 en 5 nog een keer.
6. 	 Schakel het apparaat in en laat uitdruppelen tot het reser-
voir volledig leeg is.
7. 	 Spoel het apparaat door het minstens 3 maal (3 complete
waterreservoirs) met alleen water te laten werken.
De garantie vervalt indien de hierboven beschreven reiniging
niet regelmatig wordt uitgevoerd.
Technische gegevens
Netspanning:		220-240V˜50/60Hz
Stroomverbruik:		 1000W
Gewicht: 			 2.5 kg
Verwerking van het apparaat
Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het
apparaat niet samen met het huishoudelijk afval wor-
den verwerkt, maar moet het naar een officieel inza-
melcentrum gebracht worden.
Het apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
•	 Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG en latere wijzigingen;
•	 EMC-richtlijn 2004/108/EG en latere wijzigingen;
•	 EG-verordening 1275/2008 inzake de stand by-stand
Oplossing van problemen
Probleem Mogelijke
oorzaak
Oplossing
De koffie komt
langzaam
naar buiten.
Het apparaat
moet ontkalkt
worden.
Ontkalk het
apparaat zorgvuldig
zoals beschreven in de
paragraaf“Ontkalking”.
De koffie
heeft een zure
smaak.
Het apparaat is
niet voldoende
gespoeld na het
ontkalken.
Spoel het apparaat
zoals beschreven in de
paragraaf“Ontkalking”.

Vragen & antwoorden

Er zijn (nog) geen vragen over de DeLonghi Distinta ICMI 211.

Stel een vraag over de DeLonghi Distinta ICMI 211

Heb je een vraag over de DeLonghi Distinta ICMI 211 en kan je het antwoord niet vinden in de gebruikershandleiding? Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.com je helpen om je vraag te beantwoorden. Door het formulier hieronder in te vullen zal je vraag verschijnen onder de handleiding van de DeLonghi Distinta ICMI 211. Let erop dat je het probleem dat je hebt met de DeLonghi Distinta ICMI 211 zo zorgvuldig mogelijk beschrijft. Hoe duidelijker je vraag omschreven is, hoe groter de kans is dat je snel een reactie ontvangt van een andere gebruiker. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag.